26
12-2021

Các Bản án tranh chấp đất đai được công nhận là Án lệ: – Luật Bạch Minh

Đất đai là gia tài gắn liền với mỗi mái ấm gia đình như nhà tại, đất kinh doanh thương mại dịch vụ, đất sản xuất và khi nói đến đất đai người ta hiểu đó là một gia tài có giá trị lớn của mỗi cá thể, hộ mái ấm gia đình và mỗi tổ chức triển khai. Do đó, những tranh chấp đất đai chiếm một tỉ lệ lớn trong những tranh chấp mà những cấp chính quyền sở tại, tòa án nhân dân xem xét xử lý .
Thực tiễn xử lý những tranh chấp đất đai thường lê dài do đất đai chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của nhiều Văn bản pháp lý cũng như đặc thù phức tạp của trình tự thủ tục do đặc trưng mang lại. Nhiều trường hợp giữa những cấp TANDTC có cách hiểu và vận dụng không đúng chuẩn, không đồng điệu hoặc cũng có nhiều trường hợp do những pháp luật của pháp lý chưa kiểm soát và điều chỉnh, chưa hướng dẫn một cách cụ thể nên dẫn đến việc vận dụng luật không bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những bên đương sự .
Để bảo vệ Quyền và quyền lợi của những bên đương sự, bảo vệ tính thống nhất trong đường lối xét xử. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chọn, trải qua và phát hành những Án lệ là trường hợp xử lý những tranh chấp đất đai có đặc thù nổi bật làm đường lối xét xét cho những cấp Tòa án .

Chúng tôi xin Tổng hợp và tóm tắt nội dung Án lệ liên quan đến các vụ việc tranh chấp đất đai dưới đây:

1. Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”:

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

Trường hợp người Nước Ta định cư ở quốc tế đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hộ mình, khi xử lý tranh chấp thì Tòa án phải xem xét và tính sức lực lao động dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất cho người thay mặt đứng tên hộ ; trường hợp không xác lập được đúng mực sức lực lao động của người đó thì cần xác lập người thực ra trả tiền để nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và người thay mặt đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hộ có công sức của con người ngang nhau để chia phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất khởi đầu .

2. Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển n hượng quyền sử dụng đất”:

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

Trường hợp nhà đất là gia tài chung của vợ chồng mà chỉ có một người thay mặt đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà đất đó cho người khác, người còn lại không ký tên trong hợp đồng ; nếu có đủ địa thế căn cứ xác lập bên chuyển nhượng ủy quyền đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận hợp tác, người không ký tên trong hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển nhượng ủy quyền nhà đất ; bên nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà đất đã nhận và quản trị, sử dụng nhà đất đó công khai minh bạch ; người không ký tên trong hợp đồng biết mà không có quan điểm phản đối gì thì phải xác lập là người đó chấp thuận đồng ý với việc chuyển nhượng ủy quyền nhà đất .

3. Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Hợp đồng mua và bán nhà được lập thành văn bản trước ngày 01-7-1991, có chữ ký của bên bán, ghi rõ bên bán đã nhận đủ tiền, bên mua tuy chưa ký tên trên hợp đồng nhưng là người giữ hợp đồng và đã quản trị, sử dụng nhà ở không thay đổi trong thời hạn dài mà bên bán không có tranh chấp đòi tiền mua nhà .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, hợp đồng có giá trị xác lập bên mua đã trả đủ tiền cho bên bán và ý chí của bên mua chấp thuận đồng ý với hợp đồng mua và bán nhà đó, hợp đồng mua và bán nhà được công nhận .

4. Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ 1 :
Một bên thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự nhưng trên đất còn có gia tài thuộc chiếm hữu của người khác ; hình thức và nội dung của hợp đồng tương thích với pháp luật của pháp lý .
– Giải pháp pháp lý 1 :
Trường hợp này, Tòa án phải xác lập hợp đồng thế chấp ngân hàng có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
– Tình huống án lệ 2 :
Bên thế chấp ngân hàng và bên nhận thế chấp ngân hàng thỏa thuận hợp tác bên nhận thế chấp ngân hàng được bán gia tài bảo vệ là quyền sử dụng đất mà trên đất có nhà không thuộc chiếm hữu của người sử dụng đất .
– Giải pháp pháp lý 2 :
Trường hợp này, khi xử lý Tòa án phải dành cho chủ sở hữu nhà trên đất được quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất đó nếu họ có nhu yếu .

5. Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Hợp đồng Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất không ghi điều kiện kèm theo khuyến mãi cho nhưng tại những văn bản, tài liệu khác có tương quan biểu lộ những bên đã có thỏa thuận hợp tác, thống nhất về điều kiện kèm theo Tặng Kèm cho và điều kiện kèm theo Tặng Kèm cho là hợp pháp .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, Tòa án phải công nhận điều kiện kèm theo của hợp đồng Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất và xác lập hợp đồng Tặng cho quyền sử dụng đất đó là hợp đồng Tặng Kèm cho gia tài có điều kiện kèm theo .

6. Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Các đương sự tự nguyện thỏa thuận hợp tác miệng với nhau về việc quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 15-10-1993 ( ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ) ; đã ĐK, kê khai diện tích quy hoạnh đất đã đổi và được ghi nhận tại sổ địa chính ; đã trực tiếp canh tác, sử dụng không thay đổi, liên tục, lâu dài hơn .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, Tòa án phải công nhận thỏa thuận hợp tác miệng của những đương sự về việc quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó để xác lập những đương sự có quyền sử dụng diện tích quy hoạnh đất đã đổi .

7. Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Di sản thừa kế là bất động sản đã được một trong những đồng thừa kế chuyển nhượng ủy quyền. Các đồng thừa kế khác biết và không phản đối việc chuyển nhượng ủy quyền đó. Số tiền nhận chuyển nhượng ủy quyền đã được dùng để lo đời sống của những đồng thừa kế. Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, Tòa án phải công nhận hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất là hợp pháp và diện tích quy hoạnh đất đã chuyển nhượng ủy quyền không còn trong khối di sản để chia thừa kế mà thuộc quyền sử dụng của bên nhận chuyển nhượng ủy quyền .

8. Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Nhà, đất là gia tài chung của vợ chồng mà một người chết trước. Người còn lại và những thừa kế của người chết trước đã thống nhất phân loại nhà, đất. Thỏa thuận phân loại không vi phạm quyền lợi và nghĩa vụ của bất kỳ thừa kế nào .
Việc phân loại nhà, đất đã được thực thi trên trong thực tiễn và đã được kiểm soát và điều chỉnh trên sổ sách sách vở về đất đai. Sau khi người còn lại chết mới phát sinh tranh chấp .

– Giải pháp pháp lý:

Trường hợp này, phải xác lập nhà, đất đó đã chuyển thành quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của những cá thể. Những người này chỉ có quyền khởi kiện đòi lại nhà, đất được chia đang bị người khác chiếm hữu, sử dụng phạm pháp mà không có quyền nhu yếu chia di sản thừa kế là nhà, đất .

9. Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Hợp đồng đặt cọc để bảo vệ giao kết hợp đồng mua và bán nhà có thỏa thuận hợp tác trong một thời hạn nhất định bên nhận đặt cọc phải hoàn tất những thủ tục để được cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà, nếu vi phạm thì phải chịu phạt cọc .
Hết thời hạn theo thỏa thuận hợp tác, bên nhận đặt cọc chưa được cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà do nguyên do từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập việc bên nhận đặt cọc không hề thực thi đúng cam kết là do khách quan và bên nhận đặt cọc không phải chịu phạt cọc .

10. Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Người để lại di sản thừa kế là bất động sản chết trước ngày công bố Pháp lệnh Thừa kế ngày 30-8-1990. Tại thời gian Tòa án xét xử xét xử sơ thẩm, Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13 đang có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập thời gian khởi đầu tính thời hiệu nhu yếu chia di sản thừa kế là ngày công bố Pháp lệnh Thừa kế ngày 30-8-1990. Thời hiệu nhu yếu chia di sản thừa kế được xác lập theo pháp luật của Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13 .

11. Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ về quyền tài sản

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Cá nhân thuộc diện được mua nhà ở thuộc chiếm hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61 / CP ngày 05-7-1994 của nhà nước về mua và bán và kinh doanh thương mại nhà ở mà khi còn sống, người đó chưa làm thủ tục mua hóa giá nhà theo pháp luật của pháp lý .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập quyền thuê nhà, mua nhà thuộc chiếm hữu của Nhà nước là quyền gia tài và được chuyển giao cho những thừa kế của người đó .

12. Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Đất có nguồn gốc là do cá thể khám phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở quốc tế và người khác đã quản trị, sử dụng không thay đổi, lâu dài hơn. Trong quy trình sử dụng đất, người này đã tôn tạo đất, thiết kế xây dựng nhà không thay đổi, ĐK kê khai và được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập cá thể khám phá đất không còn quyền sử dụng đất hợp pháp nên việc nhu yếu đòi lại quyền sử dụng đất là không có cơ sở để gật đầu .

13. Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Cá nhân được Nhà nước cấp đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản trị, sử dụng không thay đổi, lâu dài hơn từ khi được giao đất. Trong quy trình sử dụng đất, người này đã tôn tạo đất, thiết kế xây dựng nhà ở không thay đổi, ĐK kê khai quyền sử dụng đất mà người được cấp đất không có quan điểm gì .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, Tòa án không gật đầu nhu yếu đòi lại quyền sử dụng đất .

14. Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Quyền sử dụng đất do cá thể tạo lập hợp pháp mà khi người đó còn sống, Nhà nước đã có quyết định hành động tịch thu đất và việc tịch thu đất đó thuộc trường hợp được bồi thường .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập giá trị quyền sử dụng đất bị tịch thu được bảo vệ bằng giá trị bồi thường nên người có đất bị tịch thu có quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường đó .

15. Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ :
Người Nước Ta trước khi đi định cư ở quốc tế đã giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng ; người ở trong nước đã sử dụng đất đó không thay đổi, lâu dài hơn và được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập người ở trong nước có quyền sử dụng đất hợp pháp, Tòa án không đồng ý nhu yếu đòi lại quyền sử dụng đất .

16. Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA ÁN LỆ

– Tình huống án lệ:

Hợp đồng thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất tuân thủ lao lý của pháp lý nhưng sau đó giấy ghi nhận quyền sử dụng đất bị tịch thu, hủy bỏ do sai sót về diện tích quy hoạnh đất và trình tự, thủ tục cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. Việc tịch thu, hủy bỏ giấy ghi nhận quyền sử dụng đất không làm mất đi quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất .
– Giải pháp pháp lý :
Trường hợp này, phải xác lập hợp đồng thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất có hiệu lực hiện hành pháp lý .

Tác giả: Admin