26
12-2021

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn đến năm 2025

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 THỊ TRẤNPHẦN ILÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 THỊ TRẤN VĨNH AN

1. Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai Sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn

vinh-an-vinh-cuu-dong-naiVĩnh An là thị trấn huyện lỵ cách thành phố Biên Hòa khoảng chừng 20 km về phía Bắc, thế cho nên sự tăng trưởng của thị trấn Vĩnh An chịu tác động ảnh hưởng của đô thị lớn ;Với diện tích quy hoạnh khoảng chừng 3.294 ha đất lập kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung lúc bấy giờ ( so với quy hoạch chung của thị trấn vào năm 1997 có diện tích quy hoạnh là 410 ha ), mặc dầu sức lôi cuốn góp vốn đầu tư tăng trưởng của thị trấn nhìn chung còn chậm nhưng cũng đã đặt ra những nhu yếu cấp bách phải kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung cho tương thích với nhu yếu kiến thiết xây dựng của địa phương, nhu yếu tăng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị .Thực tế, Thị trấn Vĩnh An đã được lập quy hoạch chung thiết kế xây dựng từ năm 1996 – 1997, và được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo quyết định hành động số 3133 / QĐ-UBT vào ngày 12/09/1997, xu thế cho việc tăng trưởng khoảng trống và kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc chung cho tòan thị trấn đến năm 2020. Trong quy trình thực thi quy hoạch đã diễn ra hơn 10 năm, nhiều khu công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được kiến thiết xây dựng như khu công trình hành chính, khu công trình công cộng cấp huyện, cụm CN – TTCN, những dự án Bất Động Sản tăng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường tỉnh 761, 762, 767, 768 đi qua trên địa phận thị trấn, những khu công trình nhà tại của nhân dân tự kiến thiết xây dựng cũng đã góp thêm phần cải tổ bộ mặt kiến trúc kiến thiết xây dựng của thị trấn. Chính thế cho nên, yên cầu phải kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An, nhằm mục đích cung ứng những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, và là cơ sở cho việc tăng cấp thị trấn Vĩnh An lên đô thị loại 4 vào tiến trình năm ngoái – 2020 .Ngoài ra, thời hạn triển khai kiểm soát và điều chỉnh tương thích với quyết định hành động 132 / HĐBT và thông tư liên bộ 31 / TT-UB pháp luật sau 5 năm cần phải kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung cho tương thích với tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội .Thực hiện chủ trương của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai, Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Cửu, Phòng Công Thương huyện Vĩnh Cửu, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Kiến trúc Miền Nam triển khai tiến hành lập kế họach kiểm soát và điều chỉnh quy họach chung thị trấn Vĩnh An .

2. Căn cứ thiết kế Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Vĩnh An VĨnh Cửu Đồng NaiLuật quy họach đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5, số 30/2009 / QH12 ngày 17/6/2009 ;Nghị định số 37/2010 / NĐ-CP về việc thẩm định và đánh giá, phê duyệt và quản trị quy họach đô thị ;Quy chuẩn kiến thiết xây dựng Nước Ta QCXDVN 01 : 2008 / BXD phát hành theo Quyết định số 04/2008 / QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây Dựng ;Quyết định số 30/2009 / QĐ-UBND ngày 29/04/2009 về việc phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền trong công tác làm việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và quản trị quy hoạch kiến thiết xây dựng trên địa phận tỉnh Đồng Nai ;Thông tư số 10/2010 / TT – BXD ngay 11/8/2010 về pháp luật hồ sơ của từng lọai quy họach đô thị ;Quyết định số 589 / QĐ-TTg ngày 20/05/2008 của Thủ Tướng nhà nước về việc phê duyệt quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 ;Quyết định số 3133 / QĐ-UBT ngày 12/09/1997 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch tái tạo và thiết kế xây dựng thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ;Quyết định số 4535 / 2005 / QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt hồ sơ quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và khuynh hướng đến năm 2020 ;Quyết định số 1975 / QĐ-UBT ngày 25/05/2005 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ;Quyết định số 4154 / QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tăng cấp lan rộng ra đường DT767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu .Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể đến năm 2010 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Cửu ;Quyết định số 1874 / QĐ-UBND ngày 06/07/2009 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Cửu về việc Phê duỵêt trách nhiệm kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ;Quyết định số 215 / QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai vể việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh An tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu .Thông báo số 487 / TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh cửu ngày 11 tháng 10 năm 2010 có quan điểm Tóm lại của quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện tại buổi họp trải qua kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An ;vinh-an-vinh-cuu-dong-naiBiên bản họp số 42 / BB-SXD ngày 23/07/2010 của Sở thiết kế xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xét duyệt hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung thiết kế xây dựng thị trấn Vĩnh An đến năm 2020, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai .Quyết định số 3698 / QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ huyện Vĩnh Cửu tiến trình 2010 – 2020 ;Thông báo số 7068 / TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai ngày 14/10/2011, Kết luận của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đinh Quốc Thái tại cuộc họp trải qua hồ sơ Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu ;Thông báo số 919 / SXD-QLĐT ngày 05/06/2012 của Sở thiết kế xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc ý kiến đề nghị chỉnh sửa, triển khai xong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thiết kế xây dựng TL 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai .Thông báo số 1470 / SXD-QLĐT ngày 14/08/2012 của Sở kiến thiết xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc ý kiến đề nghị chỉnh sửa, triển khai xong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung kiến thiết xây dựng TL 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai .Biên bản đánh giá và thẩm định số 919 / SXD-QLQH ngày 05/06/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc triển khai xong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thiết kế xây dựng tỷ suất 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu .Biên bản hẩm định số 1470 / SXD-QLQH ngày 14/08/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc Đề nghị chỉnh sửa, hoàn thành xong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thiết kế xây dựng tỷ suất 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu .Các kết qủa tìm hiểu, khảo sát, những số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, hải văn, địa chất, thực trạng kinh tế tài chính, xã hội và những số liệu, tài liệu khác có tương quan ;Bản đồ địa hình tỷ suất 1/10. 000, 1/5000 ;Hợp đồng số 113 / 09 hợp đồng – ACSA ngày 14 tháng 12 năm 2009 về việc kiểm soát và điều chỉnh QHC kiến thiết xây dựng thị trấn huyện lỵ Vĩnh An giữa Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Cửu và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Kiến trúc Miền Nam – ACSA .

Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của đô thị Vĩnh An trong quy hoạch vùng tỉnh, vùng thành phố Hồ Chí Minh .Cụ thể hóa những Nghị quyết, chủ trương chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của vùng huyện Vĩnh Cửu .Định hướng khoảng trống tăng trưởng đô thị, xác lập mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khung kiến thiết xây dựng đồng điệu tương thích với xu thế tăng trưởng của từng quy trình tiến độ tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên sống, hạ tầng cảnh sắc đô thị bảo vệ sự tăng trưởng vững chắc, bảo vệ tốt môi sinh, môi trường tự nhiên .Đề xuất giải pháp quy hoạch trên cơ sở cân đối hài hoà giữa lan rộng ra quy mô thiết kế xây dựng với nhu yếu bảo vệ bảo mật an ninh quốc phòng và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính khác với việc bảo tồn, giữ gìn những di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hoá, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, bảo vệ môi trường tự nhiên .Tạo cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng, tạo môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư, quản trị đất đai và quản trị kiến thiết xây dựng .PHẦN II

Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

TÓM TẮT NỘI DUNG QHC TT VĨNH AN NĂM 1997 VÀĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCHNỘI DUNG QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN VĨNH AN NĂM 1997

1. Tính chất – Chức năng Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Thị trấn Vĩnh An là TT chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội, du lịch và bảo mật an ninh quốc phòng của huyện Vĩnh Cửu .

2. Dân số và lao động Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Dân số toàn thị trấn : khoảng chừng 11 Nghìn người ( số liệu thống kê năm 1989 ) .Dân số tăng tự nhiên : 2,1 %Lao động phi nông nghiệp chiếm 63 %Lao động nông nghiệp chiếm 37 % .

3. Phạm vi nghiên cứu Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Khu vực dự kiến kiến thiết xây dựng thị trấn huyện lị của huyện Vĩnh Cửu nằm trên địa phận phường Cây Gáo, có vị trí như sau :Phía Bắc giáp sông Đồng Nai và hồ Trị An .Phía Nam giới hạn bởi suối Cạn và hồ Đồng Lớn .Phía Đông giáp huyện Thống Nhất .Phía Tây số lượng giới hạn bởi nông trường nguyên vật liệu giấy ( vùng giáp ranh 3 xã Trị An, Cây Gáo, và Vĩnh Tân ) .

Thị trấn sẽ có vị trí nằm ở trung độ của huyện, trên giao lộ 2 tuyến giao thông chính của huyện là TL 24 và TL 272, cách thành phố Biên Hòa khoảng 20km.

4. Các cơ sở kỹ thuật, quy mô dân số và quy mô đất đai Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

4.1 Quy mô dân số Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Quy mô dân số thị trấn dự kiến đến năm năm ngoái : 24.000 – 30.000 người .

4.2 Quy mô đất xây dựng đô thị Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Các chỉ tiêu kinh tế tài chính kỹ thuật cơ bản :Diện tích cư trú trung bình : 12 mét vuông / người .Tầng cao thiết kế xây dựng nhà ở trung bình : 1,5 tầng .Trong đó nhà 1 tầng : 42 % ; nhà 2 tầng : 42 % ; nhà 3-5 tầng : 16 % .Tiêu chuẩn đất gia dụng trung bình : 80-100 mét vuông / người .Tiêu chuẩn đất công nghiệp : 3 mét vuông / người .Nhu cầu đất kiến thiết xây dựng đô thị .Đất gia dụng : 240 ha .( Ứng với chỉ tiêu 80 mét vuông / người cho 30.000 dân )( Ứng với chỉ tiêu 100 mét vuông / người cho 24.000 dân )Đất công nghiệp+ Đất kiến thiết xây dựng khu công trình công nghiệp, TTCN : 24 ha+ Đất kho tàng bến bãi rộng lớn : 6 haĐất khu công trình cấp huyện+ Trụ sở cơ quan quản trị nhà nước : 6 ha+ Đất khu công trình kinh tế tài chính, văn hoá, y tế và cây xanh TDTT : 16 haĐất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan công an, quân đội : 2 haRừng ( vành đai cây xanh nghỉ ngơi du lịch ) : 70 haĐất khác+ Ao hồ, sông suối : 10 ha+ Đất không kiến thiết xây dựng được : 6 ha+ Trạm giải quyết và xử lý nước thải : 2 ha+ Bãi rác : 2 ha+ Nghĩa trang : 2 haĐất dư trữ tăng trưởng đô thị+ Đất phát triên dân cư : 20 ha+ Đất tăng trưởng công nghiệp : 10 haCân bằng đất đai khu gia dụng :Các khu dân cư với tỷ lệ cao : chiếm 50 % với số dân cư trú 12.000 ngườiCác khu dân cư nhà vườn ( tỷ lệ thấp ) chiếm 50 % với số dân cư trú 12.000 người .

5. Phương án tổ chức quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Quy hoạch khoảng trống kiến trúc :Dự báo dân số thị trấn Vĩnh An tới năm năm ngoái sẽ được tăng trưởng tới 24.000 người. Tổ chức quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị bảo vệ thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu về thao tác, ở, nghỉ ngơi, đi lại, vui chơi và vệ sinh thiên nhiên và môi trường cho dân cư .Những thành phần tạo nên cơ cấu tổ chức khoảng trống đô thị tương lai gồm có :Khu vực sản xuấtKhu vực ởHệ thống TT công cộng ship hàngHệ thống cây xanh khu vui chơi giải trí công viênHệ thống đường giao thông vận tải chính, và những đường phốViệc quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị cần đạt được những nhu yếu sau :Tổ chức hài hòa và hợp lý những khu sản xuấtHình thành những khu gia dụng dựa trên mạng lưới hệ thống những cấp Giao hàng thuận tiện, hài hòa và hợp lý cho từng cụm nhà ở .Phân bổ lại những cấp ship hàng của TT công cộng để hài hòa và hợp lý về sử dụng và về quy hoạch khoảng trống đô thị .Hình thành mạng lưới đường phố thích hợp về mặt giao thông vận tải, đồng thời có tính đến sự hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị theo nhu yếu của một huyện lỵ .Cải thiện vi khí hậu và trạng thái vệ sinh môi trường tự nhiên bằng những biện pháp quy hoạch kiến trúc tương thích với những giải pháp kỹ thuật đô thị .

6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch chung năm 1997 của Thị trấn Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Nhìn chung, trong quy trình hơn 10 năm thực thi quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 1997, bộ mặt thị trấn đã có nhiều đổi khác. Các khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản đã và đang được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng trên mọi nghành tăng trưởng đô thị. Trong đó những khu công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như những khu công trình dịch vụ công công đô thị đã được chú trọng. Những khu công trình này đã cơ bản cung ứng được nhu yếu hoạt động và sinh hoạt của dân cư trong địa phận .Về sử dụng đất tới năm 2011, trên địa phận thị trấn không có biến hóa nhiều. Một phần diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp ( 20,89 ha ) được quy đổi thành đất phi nông nghiệp hầu hết nhằm mục đích mục tiêu kiến thiết xây dựng thêm những khu công trình công cộng, khu công trình sự nghiệp, những cơ sở văn hóa truyền thống và giao thông vận tải .

Việc triển khai xây dựng các khu ở, các khu chức năng đô thị và các tuyến giao thông theo quy hoạch được phê duyệt năm 1997 chưa được chú trọng. Tuy nhiên, các tuyến đường liên tỉnh đi qua thị trấn như 767, 761, 762, 768 đã được xây dựng, đáp ứng được nhu cầu đi lại trong thị trấn huyện lị. Ngoài ra, đoạn đường liên tỉnh 767 đoạn từ cầu Vĩnh An đến ngã đắp tràn đã có dự án và chuẩn bị xây dựng lại thành đường đô thị lộ giới 33m, có dải cây xanh phân cách 2m.

Các khu công dụng đô thị như khu vui chơi giải trí công viên thị trấn, sân vận động, TT thương mại, cụm CN-TTCN … đều chưa được tiến hành. Tiến độ triển khai chậm do nhiều nguyên do, trong đó nguồn vốn là một trong những trở ngại cho việc tiến hành những dự án Bất Động Sản ( nguồn : Báo cáo kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị trấn Vĩnh An ) .Qua đó, hoàn toàn có thể nhìn nhận việc triển khai tăng trưởng và quản trị đô thị theo đồ án QHC đã đước phê duyệt năm 1997 chưa đạt hiệu suất cao. Tuy nhiên, những dự án Bất Động Sản đơn lẻ được chăm sóc tăng trưởng theo điều kiện kèm theo của địa phương đã góp thêm phần nhỏ đổi khác diện mạo đô thị của thị trấn .

Tác giả: Admin