25
12-2021

Hướng dẫn 62/HD-SXD về quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 62 / HD-SXD

Tây Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2009

HƯỚNG DẪN

VỀ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 1/500 KHI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT • Ngày 4/10/2007 Sở Xây dựng phát hành Công văn số 599 / SXD, về việc Hướng dẫn về quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng khi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình trên cơ sở Thông tư 15/2005 / TT-BXD ngày 19/8/2005. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch kiến thiết xây dựng đã được phát hành mới, đơn cử như sau : – Thông tư số 07/2008 / TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và quản trị quy hoạch thiết kế xây dựng và Quyết định số 03 / QĐ-BXD ngày 31/3/2008 về việc phát hành lao lý nội dung biểu lộ bản vẽ, thuyết minh so với trách nhiệm và đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng, thay thế sửa chữa Thông tư số 15/2005 / TT-BXD. – Nghị định số 29/2008 / NĐ-CP ngày 14/3/2008 của nhà nước lao lý về Khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế tài chính và Thông tư số 19/2008 / TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và quản trị quy hoạch kiến thiết xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính. – Nghị quyết số 33/2008 / NQ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước về triển khai thử nghiệm 1 số ít thủ tục hành chính trong góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng so với dự án Bất Động Sản khu đô thị mới, dự án Bất Động Sản khu nhà ở, dự án Bất Động Sản hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD, tại tiết i điểm 1 khoản II phần IV quy định: “Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung trình UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc phạm vi dự án do mình đầu tư”.

• Nay Sở Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng khi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình cho Ủy Ban Nhân Dân huyện thị và các chủ góp vốn đầu tư khu công trình kiến thiết xây dựng và 1 số ít lao lý so với quy hoạch kiến thiết xây dựng khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế tài chính, các dự án Bất Động Sản khu đô thị mới, dự án Bất Động Sản khu nhà ở, dự án Bất Động Sản hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp như sau :

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Trong hồ sơ phong cách thiết kế cơ sở của các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, quy hoạch kiến thiết xây dựng có quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng ( QHCTXD ) 1/500 được lập trên cơ sở đã có quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt của cấp thẩm quyền theo pháp luật. 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được tiến hành thực thi phải tương thích với QHCTXD 1/2000 và 1/500 đã được phê duyệt. Trường hợp dự án Bất Động Sản không có trong QHXD được duyệt hoặc dự án Bất Động Sản dự kiến tiến hành trong khu vực chưa có QHCTXD thì chủ góp vốn đầu tư cùng Ủy Ban Nhân Dân huyện thị phải có quan điểm yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về vị trí và quy mô dự án Bất Động Sản. Chỉ sau khi có quan điểm đồng ý chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, chủ góp vốn đầu tư mới được tiến hành các bước tiếp theo theo pháp luật. 3. Việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung kiến thiết xây dựng, quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng triển khai theo trình tự sau : – Lập trách nhiệm QHXD trình cấp thẩm quyền phê duyệt. – Sau khi trách nhiệm QHXD được duyệt mới thực thi lập đồ án QHXD trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 4. Việc cung ứng thông tin quy hoạch : cấp giấy Chứng chỉ quy hoạch so với khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc Văn bản thỏa thuận hợp tác kiến trúc quy hoạch so với khu vực có quy hoạch chi tiết 1/2000 nhưng chưa có quy hoạch chi tiết 1/500. – Do Sở Xây dựng triển khai so với khoanh vùng phạm vi thuộc QHCTXD theo thẩm quyền Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt. – Do Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công Thương các huyện thị thực hiện so với khoanh vùng phạm vi thuộc QHCTXD theo thẩm quyền Ủy Ban Nhân Dân huyện thị phê duyệt. – Việc lập, đánh giá và thẩm định về phê duyệt QHCTXD theo lao lý tại TT 07/2008 / TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng ( Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt sau khi Sở Xây dựng đánh giá và thẩm định hoặc Ủy Ban Nhân Dân huyện thị phê duyệt sau khi có văn bản thỏa thuận hợp tác của Sở Xây dựng theo phân cấp ) – Nội dung và thành phần hồ sơ QHXD thực thi theo Quyết định số 03/2008 / QĐ-BXD ngày 31/3/2008 và Quyết định số 04/2008 / QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Đối với công trình xây dựng thuộc diện lập dự án đầu tư:

1.1. Trong trường hợp có QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt:

Đối với công trình xây dựng tập trung: Là các khu chức năng trong và ngoài đô thị gồm các khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, khu cụm công nghiêp, khu dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo, y tế, … trước khi lập dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập QHCTXD 1/500 trên cơ sở QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt. QHCTXD 1/500 được duyệt là cơ sở để lập hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án.

Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư do một chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai triển khai : + Có quy mô nhỏ hơn 5 ha ( riêng nhà ở căn hộ chung cư cao cấp nhỏ hơn 2 ha ) thì chủ góp vốn đầu tư được phép lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, không bắt buộc phải lập QHCTXD 1/500 nhưng phải bảo vệ bản vẽ tổng mặt phẳng, giải pháp kiến trúc khu công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung phong cách thiết kế cơ sở phải tương thích với QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt ; bảo vệ đấu nối hạ tầng kỹ thuật và tương thích về khoảng trống kiến trúc với khu vực xung quanh. + Có quy mô trên 5 ha ( trên 2 ha so với nhà ở nhà ở ) phải triển khai lập QHCTXD 1/500 trên cơ sở QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt.

– Đối với công trình đơn lẻ: không lập và trình duyệt QHCTXD 1/500 nhưng phải đảm bảo bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực chung quanh.

1.2. Trong trường hợp không có trong QHCTXD được phê duyệt hoặc ở khu vực chưa có QHCTXD.

– Đối với công trình, dự án tập trung: như đã nêu ở điểm 1, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và trình duyệt các QHCTXD sau khi có ý kiến chấp thuận về chủ trương đầu tư của UBND tỉnh như sau:

+ Nếu dự án Bất Động Sản có quy mô trên 500 ha, phải triển khai lập quy hoạch chung thiết kế xây dựng ; sau khi quy hoạch chung kiến thiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mới thực thi lập QHCTXD 1/2000 và 1/500 để làm cơ sở tiến hành lập dự án Bất Động Sản. Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có khu vực kiến thiết xây dựng ngoài đô thị, do một chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai triển khai góp vốn đầu tư đồng điệu mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu công trình kiến trúc thì trên cơ sở quy hoạch chung kiến thiết xây dựng đã được duyệt, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể triển khai lập QHCTXD 1/500, không bắt buộc phải lập QHCTXD 1/2000 nhưng phải bảo vệ tương thích QHCTXD đã được phê duyệt. + Nếu dự án Bất Động Sản có quy mô nhỏ hơn 500 ha có nhiều nhà đầu tư tham gia ; hoặc khu cụm công nghiệp gắn với khu dịch vụ, đô thị trong 1 đề án tổng thể và toàn diện thì chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể không lập quy hoạch chung nhưng phải thực thi lập quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng 1/2000 và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc lập quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng 1/500 tiếp theo khi lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư khu công trình thiết kế xây dựng tập trung chuyên sâu triển khai như trong trường hợp đã có QHCTXD đã được phê duyệt ( điểm 1.1 ) Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng có khu vực ngoài đô thị, do một chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai triển khai đồng nhất mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu công trình kiến trúc thì chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thực thi lập QHCTXD 1/500, không bắt buộc phải lập QHCTXD 1/2000 nhưng phải bảo vệ sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung.

– Đối với công trình đơn lẻ: sau khi được UBND tỉnh chấp thuận về vị trí và quy mô dự án, chủ đầu tư lập quy hoạch tổng thể mặt bằng trình Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối với công trình xây dựng thuộc diện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

2.1. Trong trường hợp có QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt:

Không lập QHCTXD 1/500 nhưng phải bảo vệ bản vẽ tổng mặt phẳng, giải pháp kiến trúc khu công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ phong cách thiết kế khu công trình phải tương thích với QHCTXD 1/2000 đã được phê duyệt ; bảo vệ sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và tương thích về khoảng trống kiến trúc với khu vực xung quanh. Trường hợp tính năng của dự án Bất Động Sản dự kiến góp vốn đầu tư khác với tính năng theo quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng đã được phê duyệt, chủ góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị Ủy Ban Nhân Dân huyện, thị quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng theo thẩm quyền, trước khi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật và không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh lại hàng loạt đồ án quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng đã được phê duyệt trước đó.

2.2. Trong trường hợp chưa có QHCTXD:

Chủ góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị Ủy Ban Nhân Dân huyện, thị thỏa thuận hợp tác về khu vực và quy mô kiến thiết xây dựng bằng văn bản. Sau khi có quan điểm đồng ý chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân huyện, thị, chủ góp vốn đầu tư thực thi lập quy hoạch tổng mặt phẳng trình Ủy Ban Nhân Dân huyện thị phê duyệt, làm cơ sở để lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật.

3. Một số quy định đối với quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (Nghị định 29/2008/NĐ-CP và Thông tư 19/2008/TT-BXD):

3.1. Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên và có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng theo từng khu riêng biệt hoặc khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, khu kinh doanh tập trung khác trong một đề án tổng thể phải lập quy hoạch chung xây dựng trước khi lập quy hoạch chi tiết. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

3.2. Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích nhỏ hơn 500 ha có nhiều nhà đầu tư tham gia; hoặc khu cụm công nghiệp gắn với khu dịch vụ, đô thị trong 1 đề án tổng thể thì chủ đầu tư có thể không lập quy hoạch chung nhưng phải tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước khi lập dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thực hiện theo quy định tại các điểm 1, 2 mục II của Hướng dẫn này.

3.4. Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

+ Đối với khu công nghiệp có diện tích quy hoạnh lớn hơn 200 ha thì quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng được lập trên map địa hình tỷ suất 1/2000. + Đối với khu công nghiệp có diện tích quy hoạnh từ 200 ha trở xuống thì quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng được lập trên map tỷ suất 1/500.

4. Một số quy định riêng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008):

– Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng tỷ suất 1/2000 được phê duyệt, chính quyền sở tại địa phương khẩn trương tổ chức triển khai lập quy hoạch làm cơ sở cho việc góp vốn đầu tư các dự án Bất Động Sản. Trường hợp đã có chủ trương góp vốn đầu tư nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng tỷ suất 1/2000 được duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch và trình duyệt theo pháp luật. Chính quyền địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm giao trách nhiệm, các nội dung và chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch cho nhà đầu tư để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch cũng như thẩm định và đánh giá ; phê duyệt quy hoạch ; đồng thời có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp, tương hỗ nhà đầu tư triển khai lập quy hoạch theo pháp luật của pháp lý. Nhà góp vốn đầu tư được giao lập quy hoạch sẽ được ưu tiên giao làm chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản.

Căn cứ điều kiện thực tế, nhà đầu tư có thể đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chỉ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phù hợp với quy mô diện tích khu đất, không nhất thiết phải lập cả quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

• Nay Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy Ban Nhân Dân huyện thị và các chủ góp vốn đầu tư khu công trình kiến thiết xây dựng biết để triển khai việc lập quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng khi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng so với Khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế tài chính và các dự án Bất Động Sản khu đô thị mới, dự án Bất Động Sản khu nhà ở, dự án Bất Động Sản hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Hướng dẫn này sửa chữa thay thế công văn số 599 / SXD ngày 4/10/2007 của Sở Xây dựng. Trong quy trình thực thi có khó khăn vất vả vướng mắc ý kiến đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng giải quyết và xử lý kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ theo pháp luật. /.

 

Nơi nhận:
– UBND tỉnh (b/c);
– Các sở ban ngành tỉnh;
– UBND các huyện thị;
– P.QLĐTTX, P.Công thương các huyện;
– Các chủ đầu tư công trình xây dựng;
– Lưu SXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Ngọc Phương

Tác giả: Admin