26
12-2021

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có :

Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên chấp thuận đồng ý thực thi việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :

 

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CHUYỂN NHƯỢNG

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo … … … … … … … … … … … … ..

……………………………………………………………………………………………………………(2),

đơn cử như sau :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Diện tích : … … … … … … … … … …. mét vuông ( bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … …. )
– Hình thức sử dụng :
+ Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … …. mét vuông
+ Sử dụng chung : … … … … … … … … … … … … mét vuông
– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … …
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … .
– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … .
Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):………………………..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………….(4)

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. đồng
( bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng Nước Ta ) .
2. Phương thức thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Việc giao dịch thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,  

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

1. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao thửa đất và gia tài gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với sách vở về quyền sử dụng đất, sách vở về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời gian … … … … … … … … … … … … … … ..

         

2. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi ĐK quyền sử dụng đất, ĐK quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên … … … … … … … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
1. Bên A cam kết :
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và gia tài gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý ;
1.3. Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :
a ) Thửa đất và gia tài gắn liền với đất không có tranh chấp ;
b ) Quyền sử dụng đất và các gia tài gắn liền với đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
1.5. Thực hiện đúng và khá đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .
2. Bên B cam kết ràng buộc :
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và gia tài gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
2.4. Thực hiện đúng và vừa đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU ……. (10)

…………………………………………………………………………………

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

ĐIỀU …….

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

 

 LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày … … … tháng … … … .. năm … … … ( bằng chữ … … … … … … … … … … … … … … … .. )

tại ………………………………………………………………………………………………………(12),

tôi … … … … … … … … … … … … … … …, Công chứng viên, Phòng Công chứng số … … …. ,
tỉnh / thành phố … … … … … … … … … … … … … … … .

 

CÔNG CHỨNG:

 

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là …………………………………………………………………. và bên B là…..……..……………………………………………………..…….….…………………….;

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng ;
– Tại thời gian công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo lao lý của pháp lý ;
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp lý, không trái đạo đức xã hội ;
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(13)

– Hợp đồng này được làm thành … … …. bản chính ( mỗi bản chính gồm … …. tờ, … … .. trang ), giao cho :
+ Bên A … … bản chính ;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số … … … … … … … … … … .., quyển số … … … … …. TP / CC-SCC / HĐGD .

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tác giả: Admin