16
01-2022

mộc lan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi tên là Mộc Lan.

My name is Mulan.

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan đã đi rồi!

Mulan is gone!

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan dùng binh pháp đánh trận để đối phó với cha rồi!

Mulan is using battle tactics on her father!

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan ca

Brother Mulan!

OpenSubtitles2018. v3

Điểm mấu chốt là chúng ta sẽ gửi một con rồng thực thụ để cứu lấy Mộc Lan.

The point is we will be sending a real dragon to retrieve Mulan.

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan, cô là tướng tài hiếm có!

Mulan, you can be a talented general!

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan, con làm mất mặt cha.

Mulan, you dishonor me.

OpenSubtitles2018. v3

Trông hãy trông chừng giùm Mộc Lan.

Watch over Mulan.

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan ca của ta mà!

My Brother Mulan!

OpenSubtitles2018. v3

Xin chào, Mộc Lan ca

Hello, Brother Munan

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan, cái gì đây?

Mulan, what’s this?

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan Tỷ!

Sister Mulan!

OpenSubtitles2018. v3

Anh phải ra mặt và phù hộ Mộc Lan đấy.

I will go forth and fetch Mulan.

OpenSubtitles2018. v3

Là Hoa Mộc Lan.

It is peony.

OpenSubtitles2018. v3

Trẫm sắc phong cho Hoa Mộc Lan là Đại tướng quân nước Ngụy!

I hereby name Hua Mulan the Commander-in-chief of the Wei nation!

OpenSubtitles2018. v3

Để có thêm thông tin, xem bài về chi Mộc lan (Magnolia).

For further information see under genus Magnolia.

WikiMatrix

Em không thuộc về nơi này, Mộc Lan.

You don’t belong here, Mulan.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải cậu xinh đẹp như một cây mộc lan trong tháng 5 sao?

Aren’t you just as pretty as a magnolia in May?

OpenSubtitles2018. v3

Mộc Lan vốn là nữ nhi.

I am a woman.

OpenSubtitles2018. v3

Phải nhớCây thiết mộc lan ở nhà cô sẽ sớm nở hoa

You have to remember your sago – cycas at home will blossom soon

opensubtitles2

Thế Mộc Lan có gì khác hả?

Why is Mulan any different?

OpenSubtitles2018. v3

Tỷ không còn là Mộc Lan tỷ mà đệ ngưỡng mộ nữa!

You are no longer the Sister Mulan I adored!

OpenSubtitles2018. v3

Chim của quận là diệc trắng, hoa của quận là Chi Mộc lan, và cây của quận là Chi Thông.

The district bird is the White Heron, the district flower is Magnolia, and the district tree is the Pine Tree.

WikiMatrix

Loài hoa biểu tượng của thành phố là mộc lan, là loài vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện đất đai cằng cỗi.

The city flower is the magnolia which grows well even in poor soil conditions.

WikiMatrix

Nếu coi như là một lớp, như trong hệ thống Cronquist, chúng có thể gọi là Magnoliopsida theo chi điển đình là chi Mộc lan (Magnolia).

If treated as a class, as in the Cronquist system, they could be called the Magnoliopsida after the type genus Magnolia.

WikiMatrix

Tác giả: Admin