20
02-2022

Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát của Công ty VIGLACERA

Ngày đăng : 03/03/2021, 19 : 04

Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát của Công ty VIGLACERAPhân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát của Công ty VIGLACERAPhân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát của Công ty VIGLACERAluận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI NGUYỄN THU HƯƠNG HÀ NỘI – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI NGUYỄN THU HƯƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM THỊ THANH HỒNG HÀ NỘI – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài: Lý chọn đề tài: 3 Mục tiêu: 4 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu: Kết cấu luận văn: CHƯƠNG I: c¬ së lý ln vỊ chiÕn l­ỵc kinh doanh Bản chất chiến lược chiến lược kinh doanh Phân loại chiến lược kinh doanh: 2.1 Chiến lược theo vị cạnh tranh…………………………………….7 2.2 Chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm 2.3 Chiến lược cạnh tranh Tầm quan trọng chiến lược kinh doanh 10 Quy trình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh 10 4.1 Tầm nhìn, sứ mệnh: 12 4.2 Phân tích mơi trường bên 13 4.2.1 Phân tích vĩ mơ 13 4.2.2 Phân tích vi mô 14 4.3 Phân tích mơi trường bên 21 4.3.1 Phân tích mơi trường bên – Áp dụng chuỗi giá trị (Value chain) 22 4.3.2 Phân tích nguồn lực 23 4.4 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh 25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI Quá trình hình thành phát triển Viglacera Hà nội 40 Đặc điểm sản xuất kinh doanh gạch ốp lát ceramic 38 Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng Kết sản xuất kinh doanh…………………………………………….45 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội 42 4.1 TÇm nhìn chiến lược 43 4.2 Phân tích mơi trường bên 43 4.3 Phõn tớch yếu tố bên 47 4.4 Ph©n tÝch nguồn lực 66 4.5 Về hoạt động Marketing 67 CHNG III: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát Viglacera Hà nội 706 Các để hình thành chiến lược kinh doanh Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà nội 76 Xây dựng chiến lược lựa chọn chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát Viglacera Hà Nội 2.1 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh 71 2.2 Mục tiêu chiến lược ….72 Các phương án xây dựng chiến lược…………………………………….78 Giải pháp thực chiến lược lựa chọn…………………………………84 5.Một số hạn chế hướng nghiên cứu tiếp……………………………… 87 Kết luận. .89 Tài liệu tham khảo 90 Tóm tắt luận văn. 94 Nguyn Thu Hng Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng MỞ ĐẦU 1.Tên đề tài: “Phân tích đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà nội” Lý chọn đề tài: Các nhà lãnh đạo liên tục gây sức ép buộc doanh nghiệp hoạt động tốt mà họ thực cần chiến lược kinh doanh phù hợp Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng mình, sở kim nam cho hoạt động doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt tận dụng hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục vượt qua nguy cơ, rủi ro mang lại từ biến động môi trường kinh doanh doanh nghiệp Ngoài ra, chiến lược kinh doanh cịn góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tăng cường vị cạnh tranh, đảm bảo cho phát triển liên tục bền vững doanh nghiệp Công ty Gạch ốp lát Viglacera – Hà nội doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát Trong q trình hình thành phát triển, Cơng ty đạt thành công định Tuy nhiên, trước bùng nổ đầu tư nhà máy nhập tràn lan sản phẩm vật liệu xây dựng, Công ty đứng trước thách thức lớn để tồn phát triển Việc tìm chiến lược kinh doanh Công ty việc làm cần thiết, kiến thức học Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, tơi hy vọng luận văn đóng góp vào thực tế xây dựng triển khai thực chiến lược kinh doanh Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà nội để làm đề tài tốt nghiệp Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng Mục tiêu: 3.1 Nghiên cứu sở lý luận chiến lược kinh doanh, quy trình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh 3.2 Áp dụng lý thuyết xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty Gạch ốp lát Viglacera – Hà Nội 3.3 Đưa giải pháp thực thi chiến lược kinh doanh chọn Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu: 4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính – Nghiên cứu tình (Case study) Cơng ty Gạch ốp lát Viglacera – Hà Nội 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể: phân tích, so sánh, tổng hợp (Descriptive Analysis) 4.3 Số liệu: sơ cấp thứ cấp 4.4 Phương pháp thu thập số liệu: vấn trực tiếp, phiếu điều tra… 4.5 Phạm vi nghiên cứu: thời gian nguồn lực có hạn, tác giả sâu nghiên cứu tình sản phẩm gạch ốp lát Viglacera – Hà Nội Kết cấu luận văn: Luận văn gồm chương phần mở đầu Nội dung gồm phần sau: Phần mở đầu Chương I: Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh Nội dung chương bao gồm: Bản chất chiến lược chiến lược kinh doanh Phân loại chiến lược kinh doanh Tầm quan trọng chiến lược kinh doanh Quy trình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh Chng II: Phân tích tình hình kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát Công ty gạch ốp lát Viglacera Hµ néi Nội dung chương bao gồm nội dung: Giới thiệu tổng quan công ty, trình hình thành phát triển Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng Viglacera Hà nội Đặc điểm sản xuất kinh doanh gạch ốp lát ceramic Công ty Gạch ốp lát Viglacera – Hà Nội Kết sản xuất kinh doanh Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội Chương III: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát C«ng ty Viglacera Hà nội Căn để hình thành chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát Viglacera Hà nội Xây dựng chiến lược lựa chọn chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát Viglacera Hà Nội Các phương án xây dựng chiến lược Giải pháp thực chiến lược lựa chọn Một số hạn chế hướng nghiên cứu tiếp Phần Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Tóm tắt luận văn Phụ lục Các nội dung nêu làm rõ chương sau Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Bản chất chiến lược chiến lược kinh doanh Theo cách tiếp cận truyền thống, chiến lược việc xác định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp thực chương trình hành động với việc phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu xác định Cũng hiểu, chiến lược kế hoạch kiểm soát sử dụng nguồn lực doanh nghiệp người, tài sản tài nhằm mục đích nâng cao đảm bảo quyền lợi thiết yếu Kenneth Andrews tác phẩm “The Concept of Corporate Strategy” khẳng định chiến lược mà doanh nghiệp phải làm dựa điểm mạnh yếu bối cảnh có hội mối đe doạ Theo Henderson (Chiến lược gia đồng thời người sáng lập Tập đoàn Tư vấn Boston) viết “Chiến lược tìm kiếm thận trọng kế hoạch hành động để phát triển kết hợp lợi cạnh tranh tổ chức Nhưng điều khác biệt bạn đối thủ cạnh tranh sở cho lợi bạn” Michael Porter tán đồng nhận định “Chiến lược cạnh tranh liên quan đến khác biệt Đó việc lựa chọn cẩn thận chuỗi hoạt động khác biệt để tạo tập hợp giá trị độc đáo” Garry D.Smith, Danny R Arnold.2003, “Chiến lược sách lược kinh doanh” (Bản dịch), Nhà xuất thống kê Có thể định nghĩa cách cô đọng: Chiến lược kinh doanh trả lời câu hỏi “cạnh tranh cách nào?” Như vậy, chất chiến lược kinh doanh phác thảo hình ảnh tương lai doanh nghiệp khu vực hoạt động khả khai thác Theo cách hiểu này, thuật ngữ chiến lược kinh doanh dùng theo ý nghĩa phổ biến nhất: – Xác định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng – Đưa chương trình hành động tổng quát – Lựa chọn phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn tài nguyên để thực mục tiêu Phân loại chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp phân loại theo tiêu chí sau: 2.1 Chiến lược theo vị cạnh tranh Tuỳ theo vị cạnh tranh doanh nghiệp thị trường mà doanh nghiệp đưa chiến lược khác nhau: + Hãng dẫn đầu: hãng dẫn đầu tiềm lực tài chính, cơng nghệ nên có nhiều lựa chọn cho chiến lược cạnh tranh khác nhau, để bảo vệ thị trường hãng thường sử dụng chiến luợc như: * Chiến lược đổi mới: chiến lược tập trung đưa sản phẩm dịch vụ phương thức phân phối * Chiến lược củng cố: chiến lược nhằm chủ động bảo tồn thị trường thơng qua việc giữ mức giá hợp lý đưa sản phẩm với quy mơ, hình thức mẫu mã * Chiến lược đối đầu: chiến lược nhằm phản ứng trực tiếp nhanh nhạy trước đối thủ thách thức thông qua chiến dịch khuyến mãi, “chiến tranh” giá “bắt cóc” đại lý đối thủ cạnh tranh * Chiến lược quấy nhiễu: chiến lược gây ảnh hưởng đến nhà cung cấp thiêu thụ, cho nhân viên bán hàng trích đối thủ cạnh tranh cho số nhân viên chủ chốt việc, biện pháp dẫn tới kiện tụng án + Hãng thách thức: doanh nghiệp lớn thị trường khơng có sức mạnh đứng đầu sẵn sàng đối đầu với tất hãng Doanh nghiệp thường sử dụng chiến lược sau để giành giật thị phần: * Đối đầu trực tiếp chiến lược công trực diện xét thấy hãng có lợi cạnh tranh hãng dẫn đầu bộc lộ điểm yếu Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng * Thâu tóm thị phần từ đối thủ cạnh tranh nhỏ yếu * Tránh đối đầu trực diện mà dùng biện pháp gián tiếp cách “chạy vòng cuối cùng” xung quanh hãng dẫn đầu + Hãng theo sau: hãng có tiềm lực yếu hãng dẫn đầu nên thường không dám thách thức với hàng dẫn đầu Mục tiêu họ bảo vệ thị phần tìm kiếm thị phần nhỏ khách hàng thông qua hoạt động Marketing tránh phản kháng cạnh tranh dội + Hãng tìm chỗ đứng thị trường: Là hãng có tiềm lực nhỏ cố gắng tìm kiếm vị trí thị trường Các hãng thường phải thực chun mơn hố khâu theo đặc điểm khách hàng, sản phẩm dịch vụ, địa lý, … 2.2 Chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm Mỗi sản phẩm có chu kỳ sống, tương ứng với giai đoạn cụ thể chu kỳ sống sản phẩm doanh nghiệp phải đưa chiến lược phù hợp Căn vào chu kỳ sống sản phẩm ta có loại chiến lược sau: + Chiến lược giai đoạn giới thiệu sản phẩm: chiến lược tập trung vào việc đưa sản phẩm doanh nghiệp vào thị trường, dựa công cụ marketing-mix để thực mục tiêu cụ thể doanh nghiệp Một số chiến lược vận dụng là: * Chiến lược thu lượm nhanh: chiến lược phối hợp giá cao khuyến mại cao Giá cao để thu lợi nhuận cao, khuyến mại cao khách hàng quen biết sản phẩm * Chiến lược thu lượm chậm chiến lược phối hợp giá cao khuyến mại thấp để giảm chi phí phù hợp với đoạn thị trường nhỏ, cạnh tranh, khách hàng biết đến sản phẩm công ty không nhạy cảm giá * Chiến lược thâm nhập nhanh: chiến lược phối hợp giá thấp khuyến cao nhằm đạt mục tiêu chiếm thị phần rộng lớn phù hợp với thị trường lớn, khách hàng chưa biết đến sản phẩm doanh nghiệp nhạy Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phm Th Thanh Hng Giải pháp 1: Nõng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật, kinh tế cao để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Néi dung thùc hiÖn: Một yếu tố định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạch ốp lát ceramic khả sản xuất sản phẩm Do đặc thù ngành, nên vòng đời sản phẩm gạch ốp lát thường khơng kéo dài, trung bình từ – 12 tháng sản phẩm thị trường chấp nhận Trong q trình hoạt động mình, khơng thể tránh khỏi tình cơng ty sản xuất sản phẩm không nhận ưa chuộng thị trường phải bán rẻ để cắt mẫu sản phẩm Bên cạnh nhu cầu, sở thích, thị hiếu khách hàng sản phẩm gạch ốp lát ceramic khơng ngừng thay đổi, ln có xu hướng Chính vậy, phận nghiên cứu phát triển mạnh, đưa nhiều sản phẩm mới, dịng sản phẩm để đón đầu, định hướng thị trường yếu tố định thành công doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạch ốp lát ceramic Yêu cầu thực giải pháp: lm tốt công tác này, Công ty cần phải tập trung giải vấn đề sau đây: – Phát triển mạnh mẽ lực lượng nghiên cứu phát triển Hai nhiệm vụ lực lượng nghiên cứu phát triển không ngừng cải tiến kỹ thuật để nâng cao suất, chất lượng tạo sản phẩm – Tăng mức thù lao đáng kể thưởng kịp thời cho sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản phẩm mẫu – Tổ chức đoàn tham quan nhà máy gạch sản xuất quy mơ lớn, hiệu ngồi nước để học hỏi kinh nghiệm sản xuất quản lý – Tăng cường hợp tác với hãng men mầu, công ty chuyên tạo mẫu giới để tăng cường khả sáng tạo, thiết kế sản phẩm – Tham dự triển lãm chuyên ngành lớn giới để nắm bắt xu hướng phát triển dòng sản phẩm giới để lựa chọn cho Công ty sản phẩm, dịng sản phẩm thích hợp Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 80 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phm Th Thanh Hng Mục tiêu giải pháp: Giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến l­ỵc cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm gạch ốp lát có chất lượng cao, đáp ứng nhu cu ca khỏch hng Giải pháp 2: nh hng dài hạn công ty tập trung sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc phân khúc thị trường cao cấp Néi dung thùc hiÖn: Do yếu tố khách quan chủ quan, nhà máy cơng ty sản phẩm sản xuất nhà máy Gạch Hải Dương khẳng định chất lượng thị trường đánh giá cao, sản phẩm sản xuất nhà máy gạch Hà Nội giai đoạn xây dng cht lng sn phm Yêu cầu thực giải pháp: Khỏc bit hoỏ sn phm to v th cạnh tranh, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh: Trên tảng sản xuất ổn định Nhà máy gạch Hải dương (nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm gạch lát), công ty không ngừng nâng cao suất, chất lượng, đưa sản phẩm (kích thước mới, mẫu mã mới) Hiện nay, đa phần công ty sản xuất gạch ceramic khác chủ yếu sản xuất kích thước 30×30, 40×40 Nhận thấy cạnh tranh kích thước ngày tăng, để đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh thu tăng trường, giảm cạnh tranh nên Công ty tập trung sản xuất đưa thị trường sản phẩm ceramic kích thước lớn 45×45, 50×50 với thiết kế mới, tinh xảo, mang phong cách châu âu Chính nhờ có khác biệt hố này, mà công ty thúc đẩy doanh số bán hàng, nâng giá bán bình quân, đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh tình mơi trường cạnh tranh ngành ngày gay gắt Đối với sản phẩm 25×40, xác định sản phẩm cao cấp nên bên cạnh việc củng cố chất lượng sản phẩm, Công ty tập trung nghiên cứu đưa sản phẩm thiết kế đặc sắc, tổ chức lại kênh phân phối, chọn lọc số đại lý thích hợp để tiêu thụ dùng sản phẩm Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 81 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng – Củng cố phát triển công tác tư vấn thiết kế: Để đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng, công ty xác định công tác tư vấn thiết kế khâu quan trọng ảnh hưởng đến định mua hàng khách hàng hiệu định hướng tiêu dùng Công ty Công ty hình thành phận tư vấn thiết kế, chuyên hỗ trợ miễn phí cơng trình, đối tác, cá nhân khách hàng muốn thiết kế tư vấn giải pháp sử dụng sản phẩm Công ty sản xuất Đây hình thức hỗ trợ hiệu việc xúc tiến bán hàng Để phát triển phận tư vấn thiết kế, Công ty không ngừng tuyển dụng thêm nhân cho phận đầu tư thêm thiết bị, phần mềm hỗ trợ để phận tư vấn thiết kế tiếp cận, sử dụng thiết bị mới, phần mềm để nâng cao hiệu công việc – Cung cấp gói sản phẩm: Bên cạnh định hướng sản phẩm, công ty tập trung nghiên cứu cách thức tổ chức bán hàng, không đưa thị trường sản phẩm đơn lẻ mà đưa gói sản phẩm cho khách hàng Gói sản phẩm công ty bao gồm: tư vấn thiết kế, cung cấp sản phẩm ốp, lát, sản phẩm sứ vệ sinh, ngói lợp (là sản phẩm đơn vị khác tổng công ty Viglacera sản xuất) nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Đây phương thức bán hàng hiệu Kinh tế ngày phát triển nên nhu cầu sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng ngày cao không lượng mà chất Nếu năm trước đây, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng đơn giản gạch xây, gạch bơng… đến ngày đa dạng phong phú chủng loại sản phẩm ưa chuộng Các sản phẩm Tổng công ty Công ty phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường như: sản phẩm gạch xây, sản phẩm gạch lát sân, sản phẩm gạch ốp, sản phẩm gạch lát, granite, sứ vệ sinh, ngói lợp… Chính vậy, bán hàng theo phương thức gói sản phẩm nhiều khách hàng lựa chọn Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 82 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng Mơc tiªu giải pháp: Giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược luụn trỡ v trớ tiờn phong Việt Nam lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát chất lượng cao Gi¶i ph¸p 3: Phân khúc thị trường Néi dung thùc hiƯn: Thị trường tiêu thụ công ty tập trung vào thị trường thành thị, gồm thành phố lớn (có thu nhập cao, mức sống cao Hà Nội, Hải phịng, Hải dương, Quảng Ninh, Thanh Hố, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh ) thị trường xuất Để xây dựng phát triển thị trường Yêu cầu thực giải pháp: – Xỏc định rõ thị trường trọng điểm (trong nước) – Lựa chọn đối tác, nhà phân phối – Kết hợp nhà phân phối triển khai biện pháp xúc tiến bán hàng: có hai đối tượng để triển khai chương trình xúc tiến bán hàng cơng trình thơng qua cửa hàng vật liệu xây dựng để tác động đến người mua gạch Đối với khách hàng cơng trình: tập trung tiếp cận công ty chuyên tư vấn thiết kế, công ty thi công để giới thiệu sản phẩm, ưu điểm sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp Đối với cửa hàng bán lẻ vật liệu xây dựng: xây dựng hệ thống cửa hàng hợp tác với Viglacera – Hà Nội (có biển quảng cáo, kệ mẫu, catalog…) trưng bày đầy đủ sản phẩm Công ty điểm để nhận tư vấn thiết kế khách hàng có u cầu – Hàng tháng ln có báo cáo đánh giá kết doanh số bán hàng vùng miền, phân tích điểm đạt công tác bán hàng xúc tiến bán hàng, đề xuất biện pháp khắc phục xây dựng phương án cho tháng tới Trên sở định hướng sản phẩm thị trường, công ty tiến hành xây dựng lại hệ thống kênh phân phối Các tiêu chí để lựa chọn nhà phân phối là: khả tài chính, máy tổ chức định hướng phát triển Chỉ Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 83 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng nhà phân phối có lực tài chính, tổ chức làm thị trường có khả phân phối sản phẩm cao cấp, khung giá cao Bên cạnh cơng ty tổ chức tổ bán hàng cơng trình, tập trung tiếp cận, xúc tiến bán hàng vào cơng trình lớn Các hướng tập trung tiếp cận để giới thiệu sản phẩm gồm: – Các dự án Viglacera – Các Tổng công ty xây dựng lớn, chuyên triển khai xây dựng dự án khu thị, văn phịng Tổng cơng ty xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Sông Đà, Vinaconex – Các công ty tư vấn thiết kế – Các dự án xây dựng nước Đẩy mạnh công tác xuất để tận dụng khả nhu cầu thị trường xuất cao giảm áp lực cạnh tranh thị trường tiêu thụ nước Hiện nay, công tác xuất Công ty thu kết đáng khích lệ Doanh số xuất không ngừng tăng năm qua Tuy nhiên, thị trường xuất tập trung vào số thị trường như: Thái Lan, Pakistan, Hàn Quốc nhiều mẫu sản phẩm xuất không trùng với sản phẩm tiêu thụ nội địa khó tiêu thụ nước Chính vậy, Cơng ty đề biện pháp mục tiêu cụ thể: – Củng cố, phát triển thị trường xuất có – Tập trung xúc tiến để xuất đến thị trường tiềm năng: Mỹ, Nhật Bản, Ấn độ – Tham dự hội chợ, triển lãm quốc tế để xúc tiến xuất quảng bá thương hiệu Viglacera Hà Nội – Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến xuất qua internet – Thiết kế mẫu sản phẩm tiêu thụ nước xuất Đề mục tiêu năm 2008, đưa tỷ lệ mẫu tiêu thụ nội địa Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 84 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng xuất đạt tối thiểu 70% Mơc tiªu cđa giải pháp: Giải pháp nhằm thực mục tiêu chiÕn l­ỵc tiếp tục xây dựng phát triển hệ thống bán hàng Đảm bảo mục tiêu bán hết hàng sản xuất giảm hàng tồn tối đa Gi¶i ph¸p 4: Giải pháp sản xuất: Néi dung thùc hiƯn: Xác định sản xuất gốc, cơng ty đặt mục tiêu sản xuất phải không ngừng nâng cao suất, chất lượng, giảm thiểu chi phí sản xuất Yªu cầu thực giải pháp: – Chuyn sang s dụng nhiên liệu khí hố than, giảm chi phí nhiên liệu từ 5.000 – 7.000 đồng/m2 sản phẩm – Rà sốt, đánh giá lại tồn định mức, giá thành để tính chi phí sản xuất chủng loại gạch cấu thành loại nguyên, nhiên vật liệu giá thành sản xuất So sánh, lựa chọn thay nguyên nhiên vật liệu hợp lý, đảm bảo suất, chất lượng giảm giá thành sản xuất – Thực sách khốn chi phí cho nhà máy, phận, khâu sản xuất khoán đến cán công nhân viên nhằm nâng cao hiệu sản xuất, giảm thiểu chi phí – Thực hành triệt để tiết kiệm sản xuất thông qua việc ban hành quy chế đấu thầu cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào – Khơng ngừng cải tiến kỹ thuật: có sách, phóng trào hỗ trợ, khuyến khích cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, giảm giá thành Kết hợp với số đơn vị chuyên ngành để tư vấn vấn đề công nghệ, quản lý (Viện sành sứ, Khoa tự động hoá Đại học Bách Khoa, hãng men màu tiếng giới ) – Củng cố trì tốt cơng tác đảm bảo vệ sinh công nghiệp, điều kiện làm việc người lao động ổn định, nhà xưởng sẽ, máy móc bảo dưỡng định kỳ, cơng tác phịng chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, an tồn lao động Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 85 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng quan tâm trọng Mơc tiªu giải pháp: Giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược nhanh chúng n nh sn xut, nõng cao sản lượng chất lượng, tăng cường công tác qun lý gim thiu chi phớ Giải pháp 5: Giải pháp tài chính: Néi dung thùc hiƯn: Để giảm thiểu khó khăn mặt tài chính, Cơng ty trì sách bán hàng thu tiền ngay, có biện pháp để giảm cơng nợ cũ, giảm thiểu tồn kho thành phẩm, giảm thiểu tồn kho nguyên nhiên vật liệu tăng cường công tác quản lý quy trỡnh xut nhp nguyờn nhiờn vt liu Yêu cầu thực giải pháp: Liờn tc tỡm cỏc ngun vốn vay có lãi suất thấp, nguồn vay quỹ hỗ trợ để giảm thiểu chi phí tài Thực biện pháp để tăng nhanh vòng quay lu ng Mục tiêu giải pháp: Giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược lnh mnh hố cơng tác tài chính, đảm bảo chấm dứt lỗ nm 2007 Giải pháp 6: Gii phỏp v nhõn sự: Néi dung thùc hiƯn: Rà sốt xếp lại tồn nhân cơng ty, cho nghỉ thành viên khơng cịn tâm huyết, bổ sung vị trí cịn thiếu Tổ chức chương trình đào tạo cho cán công nhân viên (bao gồm đào tạo quản lý, tài chính, bán hàng, sản xuất ISO đào tạo kỹ bán hàng cho nhân viên thị trường nhà phân phối) Xây dựng sách lương khuyến khích, động viên người lao động cách thoả đáng Thực mục tiêu giảm chi phí tiền lương giá thành sản phẩm, tăng thu nhập thực tế người lao động sở tăng suất lao động Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 86 Trường Đại học Bỏch Khoa GVHD: Phm Th Thanh Hng Yêu cầu thực giải pháp: – Tuyn dng cỏn b theo hình thức thi tuyển để lựa chọn người có lực phẩm chất đạo đức tốt Sắp xếp, bố trí cán theo chức danh phù hợp với trình độ, chun mơn, lực cán nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến lược Công ty tăng suất lao động – Cử cán kỹ thuật theo học khoá đào tạo nước ngồi, đào tạo chuyển giao cơng nghệ mới, tham quan thực tế nhà máy sản xuất gạch có quy mơ lớn ngồi nước để học hỏi kinh nghiệm sản xuất quản lý, liên kết với sở đào tạo, trường đại học để tổ chức khoá học nâng cao lực cán bộ, công nhân viên – Tăng cường đào tạo, tuyển dụng đủ lực lượng cán làm cơng tác tư vấn thiết kế, ln ln có phần mềm thiết kế tối ưu, tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, sử dụng phần mềm thiết kế mới, tăng cường đầu tư đủ thiết bị phục vụ công tác thiết kế để chủ động việc thiết kế thử mẫu Mơc tiªu giải pháp: Giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược l mụi trng o to i ng cỏn b cú tâm huyết với công ty, có trình độ, cụng nhõn k thut lành nghề, mụi trng đầu tư hiệu sau cổ phần hoá Một số hạn chế hướng nghiên cứu tiếp Luận văn tập trung vào xây dựng lựa chn chin lc kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp l¸t cđa Cơng ty gạch ốp lát Viglacera Hà nội Vì vậy, muốn áp dụng kết luận rút từ nghiên cứu cho việc xây dựng lựa chọn chiến lược cho loại hình chiến lược khác áp dụng kết luận rút cho doanh nghiệp khác cần phải có nghiên cứu bổ sung Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 87 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng TĨM TẮT CHƯƠNG Néi dung chđ yếu chương gồm: Các để xây dựng chiến lược – Chiến lược kinh doanh sản phẩm Công ty xây dựng sở: Chiến lược phát triển ngành vật liệu xây dựng Việt nam; mục tiêu chiến lược, nhu cầu thị trường, lực, mạnh điểm yếu, hội thách thức Công ty Mục tiêu cụ thể – Đảm bảo cung ứng thị trường sản phẩm gạch lát với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ISO 9002 – Định hướng phát triển Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội theo hướng toàn diện, doanh số, lợi nhuận tăng trưởng ổn định hàng năm đặc biệt tăng trưởng cao hàng sản xuất Công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch lát ceramic mạnh thị trường – Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn – Đảm bảo quyền lợi điều kiện làm việc tốt cho người lao động đóng góp tích cực cho cộng đồng xà hội Các phương án xây dựng chiến lược Các giải pháp thực chiến lược lựa chän Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 88 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng KẾT LUẬN Xây dựng chiến lược kinh doanh yêu cầu cấp thiết công ty, chiến lược kinh doanh đắn giúp cho Cơng ty thấy rõ mục đích hướng mình, tạo chủ động, phát huy lợi cạnh tranh Mặt khác, giúp cho công ty trì mối quan hệ chặt chẽ bên nguồn lực mục tiêu công ty, bên hội thị trường vị cạnh tranh thị trường Trên sở kiến thức học chương trình Cao học Quản trị kinh doanh kiến thức kinh nghiệm thực tiễn q trình làm việc Cơng ty, tơi đưa quan điểm việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho s¶n phÈm gạch ốp lát Cụng ty gch p lỏt Viglacera Hà nội Luận văn phân tích, nhận định định điểm mạnh điểm yếu Công ty, xác định hội thách thức môi trường kinh doanh Công ty đưa chiến lược, giải pháp thực chiến lược phỏt trin kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát nhằm trì vị tốc độ tăng trưởng Cơng ty Tuy nhiên, q trình thực chiến lược kinh doanh với kế hoạch đưa cần phải quản trị kiểm soát cách chặt chẽ, phịng ban Cơng ty phải phối hợp thực hồn thành cơng việc theo kế hoạch chiến lược Sau giai đoạn thực chiến lược, công ty phải tiến hành kiểm tra, đánh giá kết thực tế thực sở kết đánh giá, đưa biện pháp điều chỉnh thích hợp để đảm bảo đạt mục tiêu chiến lược theo kế hoạch Do thời gian trình độ cịn hạn chế, luận văn chắn khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý Thầy Cô giáo bạn học viên khác Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Cô giáo TS Phạm Thị Thanh Hồng người tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 89 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO B¸o c¸o kÕt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội giai đoạn 2005 – 2007 Abraham, 1999 “Các phương án chiến lược lựa chọn – Trung tâm hoạch định chiến lược” – “Strategic Alternatives and Choice – The Heart of Strategic Planning” Drucker, P.F 1954, “The Practice ò Managemetn”, New York: Harper Fred R.David 2000, “Khái luận Quản trị Chiến lược” (Bản dịch) Nhà xuất thống kê Garry D.Smith, Danny R Arnold.2003, “Chiến lược sách lược kinh doanh” (Bản dịch), Nhà xuất thống kê Griffin, 2005 “Chiến lược cạnh tranh” – “Competitive Strategy” (Bản dịch) Giáo trình “Quản trị Chiến lược” Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Kotler, Philip 2003 ”Competitive Strategy” Kotler, Philip 2003 “Quản trị Marketing”, người dịch TS Vũ Trọng Hùng, Nh xut bn thng kờ 10 Nguyễn Văn Nghiến (2005), Chiến lược doanh nghiệp, Giáo trình đào tạo sau đại häc 11 Nguyễn Minh Trí, “Kỹ quản trị doanh nghiệp” Nhà xuất Lao động – Xã hội 12 Đào Duy Huân (2007), Quản trị chiến lược, Nhà xuất thống kê 13 Phm Lan Anh (2004), Qun tr chiến lược” Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 14 Lê Văn Tâm (1996), Giáo trình quản trị chiến lược, NXB Thống kê Cỏc thụng tin trờn Internet trang Web: www.mot.gov.vn (Bộ Thương Mại Nguyn Thu Hng – Cao học QTKD 2006 – 2008 90 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng Tãm t¾t luận văn Đề tài: Phõn tớch v xut chin lc kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát Cụng ty gch p lỏt Viglacera H ni – Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh – Học viên : Nguyễn Thu Hương – Giáo viên hướng dẫn : TS Phạm Thị Thanh Hồng – Cơ sở đào tạo : Trường Đại học Bách Khoa Hà nội Sự cần thiết đề tài – Môi trường kinh doanh chứa đựng nhân tố bất định – Để đứng vững thị trường, thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động đòi hỏi Công ty phải xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp – Việc phân tích đề xuất chiến lược cho Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội cần thiết cho sống Công ty giai đoạn Mục đích nghiên cứu Đưa luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội đề xuất số giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh Công ty thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Phân tích, đánh giá đưa định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh dựa lý luận chung xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội vấn đề liên quan, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 91 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Th Thanh Hng Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, dự báo để phân tích đánh giá đưa chiến lược kinh doanh Kết cấu luận văn – Phần mở đầu – Chương 1: Lý luận chung chiến lược kinh doanh – Chương 2: Phân tích tình hình kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội – Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà nội – PhÇn kÕt luËn Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 92 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng SUMMARY OF THESIS Theme: Analysis and propose business strategic products ceramic tiles of Viglacera Hanoi Ceramic Tiles Company – Speciatlity : Business administration – Student : Nguyen Thu Huong – Supervisor : PHD Pham Thi Thanh Hong – Training place : Hanoi University of Technology Pressing of thesis – Business environment is always containning factors indefinite – For viability and development indisplacement business environment, the company has to plan a suitable business strategic Plan of business strategic for Viglacera Hanoi Ceramic Tiles Company is necessary for the company’s viability and development in this time Target of research To propose main basis for planning of business strategic for Viglacera Hanoi Ceramic Tiles Company and propose some solution development business strategic in the next time Object to research Analysis, evaluation and advance of buisness strategic under general arguments for planning business strategic of firm Range of research Actual business process of Viglacera Hanoi Ceramic Tiles Company and fields in connection to the company’s producing business Method of research Methods of statistic, analysis, synthetic, forecast to evaluate and propose business strategics Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 93 Trường Đại học Bách Khoa GVHD: Phạm Thị Thanh Hồng Structure of the thesis – Introduction – Chapter : General argument about business strategic – Chapter : Analysis business situation products ceramic tiles of Viglacera Hanoi Ceramic Tiles Company – Chapter : To build business strategic for products ceramic tiles of Viglacera Hanoi Ceramic Tiles Company – Conclusion Nguyễn Thu Hương – Cao học QTKD 2006 – 2008 94 … Viglacera Hà nội Đặc điểm sản xuất kinh doanh gạch ốp lát ceramic Công ty Gạch ốp lát Viglacera – Hà Nội Kết sản xuất kinh doanh Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát. .. lát Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà nội Chương III: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp lát C«ng ty Viglacera Hà nội Căn để hình thành chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch ốp. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

– Xem thêm –

Xem thêm: Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát của Công ty VIGLACERA, Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch ốp lát của Công ty VIGLACERA

Tác giả: Admin