20
02-2022

chiến lược kinh doanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Quá trình thiết kế mô hình kinh doanh là một phần của chiến lược kinh doanh.

The process of business model design is part of business strategy.

WikiMatrix

Chiến lược này đã được so sánh với chiến lược kinh doanh của Red Hat trong những năm 1990.

This strategy has been compared to Red Hat’s business strategies in the 1990s.

WikiMatrix

Amway kết hợp bán hàng trực tiếp với chiến lược kinh doanh đa cấp.

Amway combines direct selling with a multi-level marketing strategy.

WikiMatrix

Làm sao anh có thể chuyển chiến lược kinh doanh thành cảm xúc được?

How do you translate business strategy into emotion?

OpenSubtitles2018. v3

Những sự cải biến này khiến các tiền đề truyền thống của chiến lược kinh doanh bị lỗi thời.

These kinds of transformations render the traditional premises of business strategy obsolete.

ted2019

Các chính sách và chiến lược kinh doanh cần được xem xét và nghiên cứu lại một cách thường xuyên.

Policies and strategies must be reviewed regularly.

WikiMatrix

Accenture Chiến lược cung cấp chiến lược kinh doanh, chiến lược công nghệ và các dịch vụ chiến lược hoạt động.

Accenture Strategy provides business strategy, technology strategy and operations strategy services.

WikiMatrix

Bạn biết đấy, chúng có thể về chức năng và thẩm mĩ; chúng có thể liên quan đến chiến lược kinh doanh.

You know, they can be about function and beauty ; they can be about business strategy .

QED

Nó là một trợ giúp để thực hiện và giám sát các chiến lược kinh doanh và giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh.

It is an aid to the implementation and monitoring of business strategies and helps achieve business objectives.

WikiMatrix

Quá trình của nó liên quan đến tư duy chiến lược kinh doanh, sử dụng nghiên cứu thị trường, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Its process involves strategic business thinking, utilizing market research, creativity, and problem-solving.

WikiMatrix

Tồng Giám đốc Điều hành của bạn gần đây cho biết là Android không phải là thành phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Google .

Your own CEO said recently that Android is n’t a crucial component to Google ‘s business strategy .

EVBNews

Chúng ta thường nghĩ về chiến lược kinh doanh như một môn khá trừu tượng trong tư tưởng kinh tế, có thể còn mãi với thời gian.

We tend to think of business strategy as being a rather abstract body of essentially economic thought, perhaps rather timeless.

ted2019

Kinh tế học kinh doanh liên quan đến các vấn đề kinh tế và các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và chiến lược kinh doanh.

Business economics is concerned with economic issues and problems related to business organization, management, and strategy.

WikiMatrix

Và tôi thấy điều này rất tuyệt vời khi đội trách nhiệm xã hội đã không được hình thành từ một chiến lược kinh doanh toàn diện nào đó.

And I found it fascinating that the social responsibility team was not formed as part of some grand corporate strategy .

QED

Từ quan điểm phục hồi chiến lược, một mạng lưới cung ứng phải tự động phát minh lại các mô hình và chiến lược kinh doanh khi hoàn cảnh thay đổi.

From the strategic resilient viewpoint, a supply network must dynamically reinvent business models and strategies as circumstances change.

WikiMatrix

Tất cả các chính sách và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phải được đưa ra bàn luận và thống nhất với các cấp quản lý và các bộ phận khác.

All policies and strategies must be discussed with all managerial personnel and staff.

WikiMatrix

Năm 1965 hãng thay đổi chiến lược kinh doanh bằng cách tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng giá trị cao như sơn, dược phẩm, thuốc bảo vệ nông sản, phân bón.

Following a change in corporate strategy in 1965, greater emphasis was placed on higher-value products such as coatings, pharmaceuticals, pesticides and fertilizers.

WikiMatrix

Hiện nay, không chỉ điều này ảnh hưởng xấu đến nền dân chủ, mặc dù tôi nghĩ là nó có ảnh hưởng, nó thực sự không phải là chiến lược kinh doanh thông minh.

Now it’s not just that that’s bad for democracy, though I think it probably is, it’s actually not a very clever business strategy, actually.

ted2019

Một bộ phận kế hoạch cần được thành lập để đảm bảo các kế hoạch đề ra là nhất quán và các chính sách, chiến lược kinh doanh đều nhắm tới chung một mục đích và nhiệm vụ của doanh nghiệp.

A planning unit must be created to ensure that all plans are consistent and that policies and strategies are aimed at achieving the same mission and objectives.

WikiMatrix

Nhìn chung, các chương trình này nhấn mạnh chủ đề định lượng, mặc dù cũng có thể cung cấp một số môn học tự chọn không định lượng, chẳng hạn như quản trị doanh nghiệp, đạo đức kinh doanhchiến lược kinh doanh.

Both degree types, though, emphasize quantitative topics, and may also offer some non-quantitative elective coursework, such as corporate governance, business ethics and business strategy.

WikiMatrix

Chính hai ý tưởng, về tăng lợi nhuận dựa trên quy mô và kinh nghiệm của Henderson, và chuỗi giá trị tổng hòa các yếu tố không đồng nhất của Poter, đã hợp tành nền tảng cho chiến lược kinh doanh về sau đã được tạo lên.

It was on those two ideas, Henderson’s idea of increasing returns to scale and experience, and Porter’s idea of the value chain, encompassing heterogenous elements, that the whole edifice of business strategy was subsequently erected.

ted2019

Mô hình kinh doanh Mô hình hoạt động Kế hoạch kinh doanh Mô hình hóa quy trình kinh doanh Mô hình tham chiếu kinh doanh Quản lý chiến lược Lập kế hoạch chiến lược Động lực chiến lược Thiết kế kinh doanh Kiến trúc doanh nghiệp ^ động

Business model Operating model Business plan Business process modeling Business reference model Strategic management Strategic planning Strategy dynamics The Design of Business Enterprise architecture models

WikiMatrix

Vậy trong việc tạo nhiên liệu mới, chúng ta tính có tất cả 4 lĩnh vực sử dụng năng lượng– giao thông, nhà cửa, công nghiệp và điện lực — và ta đưa vào 4 loại đổi mới, không chỉ công nghệ và chính sách, mà còn thiết kế và chiến lược kinh doanh.

So in reinventing fire, we integrated all four sectors that use energy — transportation, buildings, industry and electricity — and we integrated four kinds of innovation, not just technology and policy, but also design and business strategy.

ted2019

Tác giả: Admin