20
02-2022

Thuyết trình Chiến lược kinh doanh toàn cầu – Tài liệu text

Thuyết trình Chiến lược kinh doanh toàn cầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (817.25 KB, 24 trang )

GS.TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

“Nói một con sông đừng chảy nữa là vô ích. Tốt
hơn hết là hãy học cách bơi theo dòng chảy của
nó. => Nếu tốc độ thay đổi trong nội bộ công ty
không bằng tốc độ thay đổi bên ngoài thì ngày tàn
của công ty đã gần kề”.
(Jack Welch – chủ tịch G.E)

Toàn cầu hóa và những vấn đề cần quan tâm
trong quản trị chiến lược

Lựa chọn chiến lược kinh doanh toàn cầu

Các phương thức thâm nhập thị trường nước
ngoài

Tám công việc cần làm để xây dựng chiến lược
kinh doanh toàn cầu.

Các liên minh chiến lược toàn cầu.

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
Quản trị chiến lược, 2013
Chương 8, tr. 477-512

Fred R. David, Strategic Management Concepts
and Cases, 2011, Chapter 11

Chiến lược đa quốc gia (Multidomestic strategy)

Chiến lược xuyên quốc gia (Transational strategy)

Chiến lược toàn cầu (Global strategy)

Chiến lược quốc tế (International strategy)
Áp lực nội địa hóa
Áp l cự chi phí
Thấp Cao
Cao
Chiến lược
toàn cầu
Chiến lược
xuyên quốc gia
Thấp
Chiến lược
Quốc tế
Chiến lược
đa quốc gia

Các tập đoàn đa quốc gia thành lập công ty con ở
nhiều nước, nhưng mỗi công ty con đều có các
chiến lược sản xuất, marketing và R&D… riêng
của mình.

Chiến lược đa quốc gia đặc biệt có ý nghĩa khi
sức ép nội địa hóa cao và sức ép về giảm chi phí
thấp.

Hình thành do hợp nhất từ các công ty thuộc
nhiều quốc gia khác nhau.


Áp dụng lean production để đạt được cùng lúc
nhiều mục đích

Chiến lược xuyên quốc gia đặc biệt có ý nghĩa khi
sức ép nội địa hóa cao và sức ép về giảm chi phí
cũng cao.

Các công ty theo đuổi chiến lược này thực hiện
tiêu chuẩn hóa và hội nhập sản xuất kinh doanh
toàn cầu

Chiến lược toàn cầu đặc biệt có ý nghĩa khi sức
ép nội địa hóa thấp và sức ép về giảm chi phí
cao.

Các công ty theo đuổi chiến lược này kết hợp
giữa CL toàn cầu và CL đa quốc gia. Thực hiện
chiến lược này công ty mẹ kiểm soát chặt CL
R&D, CL marketing.

Chiến lược quốc tế đặc biệt có ý nghĩa khi sức ép
nội địa hóa thấp và sức ép về giảm chi phí cũng
thấp.
Chiến lược đa
quốc gia
Chiến lược
toàn cầu
Phạm vi thực
hiện

Lựa chọn 1 số
quốc gia làm thị
trường mục tiêu
Hầu hết các quốc
gia là thị trường
mục tiêu
Chiến lược
kinh doanh
Các chiến lược
điều chỉnh phù
hợp với từng quốc
gia
Chiến lược cơ
bản giống nhau,
có thay đổi nhỏ khi
cần thiết
Chiến lược đa
quốc gia
Chiến lược
toàn cầu
Chiến lược sản
phẩm
SP thích nghi với
văn hóa, nhu cầu
và mong muốn
của khách hàng
từng quốc gia
SP được tiêu
chuẩn hóa để bán
khắp thế giới

Chiến lược sản
xuất
Nhà máy đặt ở
nhiều quốc gia
Nhà máy đặt ở nơi
có nhiều lợi thế
cạnh tranh
Chiến lược đa
quốc gia
Chiến lược
toàn cầu
Nguồn cung
cấp đầu vào
Chủ yếu chọn các
nhà cung cấp
nước chủ nhà
Thu hút các nhà
cung cấp khắp thế
giới
Marketing và
phân phối
Thích nghi với
thực tế và văn hóa
địa phương
Phối hợp khắp thế
giới
Chiến lược đa quốc gia Chiến lược toàn cầu
Liên kết
chiến lược
đan chéo

giữa các
quốc gia
Nỗ lực chuyển giao (ý
tưởng, công nghệ, năng
lực) để cùng thành công
tại nhiều quốc gia
Nỗ lực sử dụng công
nghệ, các khả năng và
năng lực ở các quốc gia
thị trường;
Khuyến khích chiến lược
tiêu chuẩn
Cơ cấu tổ
chức
Hình thành công ty chi
nhánh để quản lý hoạt
động ở mỗi quốc gia
Cơ cấu tổ chức toàn cầu
để thống nhất các hoạt
động;
Quyết định chiến lược
xuất phát từ đầu não
toàn cầu
1.Tận dụng lợi thế cạnh tranh ở quốc gia địa
phương
2.Chuyển giao các khả năng cạnh tranh và các
năng lực tiềm tàng ra nước ngoài
3.Phối hợp các hoạt động xuyên biên giới
1. Chiến lược tìm nơi ẩn náu có khả năng sinh
lợi lớn nhất để tăng cường thế mạnh về các

nguồn lực (thị trường nội địa, nơi có lợi thế
cạnh tranh)
2.Chiến lược bù đắp lẫn nhau giữa các thị
trường để thực hiện các cuộc tấn công mang
tính toàn cầu

Xuất khẩu

Bán bản quyền (licensing)

Nhượng quyền kinh doanh (franchising)

Liên doanh

Lập công ty con.
1. Đánh giá một cách thật cẩn thận khả năng của
tổ chức.
“Một người thông minh là người biết được những
hạn chế và điểm mạnh của chính mình”.
2. Phải năng động (chủ động) tìm kiếm và lựa
chọn thị trường.
“Trước hết hãy tiến hành kinh doanh với một đất
nước gần gũi với đất nước của bạn, nơi mà bạn
thấy có những điểm tương đồng quen thuộc
hoặc có những điều kiện kinh doanh thuận tiện
nào đó”.
3. Phải chuẩn bị một loạt các chiến lược thâm
nhập thị trường khác nhau.
“Cùng với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian
để thực hiện những nỗ lực kinh doanh toàn cầu,

bạn hãy đầu tư thích đáng cho các chiến lược
thâm nhập thị trường, chúng không chỉ tính tới
những khả năng của riêng công ty bạn, mà còn
phải tính tới những yêu cầu của thị trường mục
tiêu và khả năng của các đối thủ cạnh tranh”.
4. Phải năng động, sáng tạo, nhưng đồng thời cũng
phải cẩn trọng và bền bỉ.
“Rủi ro luôn rình rập quanh ta, trong kinh doanh
quốc tế rủi ro lại càng nhiều hơn. Vì vậy phải quan
tâm đến công tác quản trị rủi ro, trước hết phải thu
thập đầy đủ các thông tin có liên quan đến công
việc của mình và biết cách thẩm định các thông
tin đó”.
5. Sắp xếp các nguồn lực một cách khoa học, hợp
lý (nhân lực, vật lực, tài lực).
6. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho họat
động Logistics.
7. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết về ngân
hàng, thanh toán.
8. Hãy thường xuyên rút kinh nghiệm.

Ngoài kia là một thế giới rộng lớn với bao điều
hấp dẫn, nhưng để đến được với thế giới ấy đòi
hỏi bạn phải: thông minh, nhạy bén, quyết tâm và
có lòng can đảm.

Chiến lược đa quốc gia, cho ví dụ và phân tích.

Chiến lược xuyên quốc gia, cho ví dụ và phân

tích.

Chiến lược toàn cầu, cho ví dụ và phân tích.

Chiến lược quốc tế, cho ví dụ và phân tích.
Chúc các em thành công!
Chiến lược xuyên vương quốc ( Transational strategy ) Chiến lược toàn cầu ( Global strategy ) Chiến lược quốc tế ( International strategy ) Áp lực trong nước hóaÁp l cự chi phíThấp CaoCaoChiến lượctoàn cầuChiến lượcxuyên quốc giaThấpChiến lượcQuốc tếChiến lượcđa quốc giaCác tập đoàn lớn đa vương quốc xây dựng công ty con ởnhiều nước, nhưng mỗi công ty con đều có cácchiến lược sản xuất, marketing và R&D … riêngcủa mình. Chiến lược đa vương quốc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa khisức ép nội địa hóa cao và sức ép về giảm chi phíthấp. Hình thành do hợp nhất từ những công ty thuộcnhiều vương quốc khác nhau. Áp dụng lean production để đạt được cùng lúcnhiều mục đíchChiến lược xuyên vương quốc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa khisức ép nội địa hóa cao và sức ép về giảm chi phícũng cao. Các công ty theo đuổi chiến lược này thực hiệntiêu chuẩn hóa và hội nhập sản xuất kinh doanhtoàn cầuChiến lược toàn cầu đặc biệt quan trọng có ý nghĩa khi sứcép trong nước hóa thấp và sức ép về giảm chi phícao. Các công ty theo đuổi chiến lược này kết hợpgiữa CL toàn cầu và CL đa vương quốc. Thực hiệnchiến lược này công ty mẹ trấn áp chặt CLR&D, CL marketing. Chiến lược quốc tế đặc biệt quan trọng có ý nghĩa khi sức épnội địa hóa thấp và sức ép về giảm ngân sách cũngthấp. Chiến lược đaquốc giaChiến lượctoàn cầuPhạm vi thựchiệnLựa chọn 1 sốquốc gia làm thịtrường mục tiêuHầu hết những quốcgia là thị trườngmục tiêuChiến lượckinh doanhCác chiến lượcđiều chỉnh phùhợp với từng quốcgiaChiến lược cơbản giống nhau, có biến hóa nhỏ khicần thiếtChiến lược đaquốc giaChiến lượctoàn cầuChiến lược sảnphẩmSP thích nghi vớivăn hóa, nhu cầuvà mong muốncủa khách hàngtừng quốc giaSP được tiêuchuẩn hóa để bánkhắp thế giớiChiến lược sảnxuấtNhà máy đặt ởnhiều quốc giaNhà máy đặt ở nơicó nhiều lợi thếcạnh tranhChiến lược đaquốc giaChiến lượctoàn cầuNguồn cungcấp đầu vàoChủ yếu chọn cácnhà cung cấpnước chủ nhàThu hút những nhàcung cấp khắp thếgiớiMarketing vàphân phốiThích nghi vớithực tế và văn hóađịa phươngPhối hợp khắp thếgiớiChiến lược đa vương quốc Chiến lược toàn cầuLiên kếtchiến lượcđan chéogiữa cácquốc giaNỗ lực chuyển giao ( ýtưởng, công nghệ tiên tiến, nănglực ) để cùng thành côngtại nhiều quốc giaNỗ lực sử dụng côngnghệ, những năng lực vànăng lực ở những quốc giathị trường ; Khuyến khích chiến lượctiêu chuẩnCơ cấu tổchứcHình thành công ty chinhánh để quản trị hoạtđộng ở mỗi quốc giaCơ cấu tổ chức triển khai toàn cầuđể thống nhất những hoạtđộng ; Quyết định chiến lượcxuất phát từ đầu nãotoàn cầu1. Tận dụng lợi thế cạnh tranh đối đầu ở vương quốc địaphương2. Chuyển giao những năng lực cạnh tranh đối đầu và cácnăng lực tiềm tàng ra nước ngoài3. Phối hợp những hoạt động giải trí xuyên biên giới1. Chiến lược tìm nơi ẩn náu có năng lực sinhlợi lớn nhất để tăng cường thế mạnh về cácnguồn lực ( thị trường trong nước, nơi có lợi thếcạnh tranh ) 2. Chiến lược bù đắp lẫn nhau giữa những thịtrường để thực thi những cuộc tiến công mangtính toàn cầuXuất khẩuBán bản quyền ( licensing ) Nhượng quyền kinh doanh ( franchising ) Liên doanhLập công ty con. 1. Đánh giá một cách thật cẩn trọng năng lực củatổ chức. “ Một người mưu trí là người biết được nhữnghạn chế và điểm mạnh của chính mình ”. 2. Phải năng động ( dữ thế chủ động ) tìm kiếm và lựachọn thị trường. “ Trước hết hãy tiến hành kinh doanh với một đấtnước thân mật với quốc gia của bạn, nơi mà bạnthấy có những điểm tương đương quen thuộchoặc có những điều kiện kèm theo kinh doanh thuận tiệnnào đó ”. 3. Phải chuẩn bị sẵn sàng một loạt những chiến lược thâmnhập thị trường khác nhau. “ Cùng với việc góp vốn đầu tư rất nhiều tài lộc, thời gianđể thực thi những nỗ lực kinh doanh toàn cầu, bạn hãy góp vốn đầu tư thích đáng cho những chiến lượcthâm nhập thị trường, chúng không chỉ tính tớinhững năng lực của riêng công ty bạn, mà cònphải tính tới những nhu yếu của thị trường mụctiêu và năng lực của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu ”. 4. Phải năng động, phát minh sáng tạo, nhưng đồng thời cũngphải thận trọng và bền chắc. “ Rủi ro luôn rình rập quanh ta, trong kinh doanhquốc tế rủi ro đáng tiếc lại càng nhiều hơn. Vì vậy phải quantâm đến công tác làm việc quản trị rủi ro đáng tiếc, trước hết phải thuthập không thiếu những thông tin có tương quan đến côngviệc của mình và biết cách đánh giá và thẩm định những thôngtin đó ”. 5. Sắp xếp những nguồn lực một cách khoa học, hợplý ( nhân lực, vật lực, tài lực ). 6. Chuẩn bị những điều kiện kèm theo thiết yếu cho họatđộng Logistics. 7. Chuẩn bị những điều kiện kèm theo thiết yếu về ngânhàng, thanh toán giao dịch. 8. Hãy liên tục rút kinh nghiệm tay nghề. Ngoài kia là một quốc tế to lớn với bao điềuhấp dẫn, nhưng để đến được với quốc tế ấy đòihỏi bạn phải : mưu trí, nhạy bén, quyết tâm vàcó lòng can đảm và mạnh mẽ. Chiến lược đa vương quốc, cho ví dụ và nghiên cứu và phân tích. Chiến lược xuyên vương quốc, cho ví dụ và phântích. Chiến lược toàn cầu, cho ví dụ và nghiên cứu và phân tích. Chiến lược quốc tế, cho ví dụ và nghiên cứu và phân tích. Chúc những em thành công xuất sắc !

Tác giả: Admin