26
12-2021

Chuyển quyền sử dụng đất

1.Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013;

-Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật đất đai 2013.

2.Nội dung 

-Khái niệm: Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

-Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

+Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013;

+Đất không có tranh chấp;

+Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho quyền sử dụng đất ; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật đất đai 2013 .
Việc quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính .

-Thủ tục chuyển nhượng quyền sử đụng đất: Theo khoản 1, khoản 2 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện như sau:

-Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm:

+Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, lập tại tổ chức công chứng nơi có đất. 

Trường hợp thực thi quyền của người sử dụng đất so với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề xuất Văn phòng ĐK đất đai triển khai đo đạc tách thửa so với phần diện tích quy hoạnh cần thực thi quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực thi quyền của người sử dụng đất .

Tác giả: Admin