20
02-2022

Khái niệm và các loại chiến lược kinh doanh – TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP LỢI THẾ

Khái niệm về chiến lược kinh doanh

Thuật ngữ chiến lược có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và được sử dụng tiên phong trong nghành quân sự chiến lược để chỉ những kế hoạch lớn, dài hạn được đưa ra trên cơ sở tin chắc cái gì đối phương hoàn toàn có thể làm và cái gì đối phương không hề làm. Thông thường người ta hiểu chiến lược là kế hoạch và nghệ thuật và thẩm mỹ chỉ huy quân sự chiến lược .
Ngày nay, thuật ngữ chiến lược được sử dụng thoáng đãng trong nhiều nghành khác nhau. Trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh, cũng có nhiều cách tiếp cận về chiến lược .
Theo cách tiếp cận truyền thống cuội nguồn, chiến lược kinh doanh được xem như tổng thể và toàn diện dài hạn của một tổ chức triển khai nhằm mục đích đạt tới tiềm năng lâu dài hơn. Nhà điều tra và nghiên cứu lịch sử dân tộc quản trị, Alfred D. Chandler cho rằng “ chiến lược là việc xác lập những tiềm năng cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp và thực thi chương trình hoạt động giải trí cùng với việc phân chia những nguồn lực thiết yếu để đạt được những tiềm năng ấy ”. Như vậy, tư tưởng của ông biểu lộ rõ chiến lược là một quy trình hoạch định có tính sáng suốt, trong đó doanh nghiệp lựa chọn những tiềm năng cho mình, xác lập chương trình hành vi để triển khai xong tốt nhất những tiềm năng đó và tìm cách phân chia nguồn lực tương ứng. Phương thức tiếp cận truyền thống lịch sử có ưu điểm là giúp những doanh nghiệp thuận tiện tưởng tượng ra việc làm cần làm để hoạch định chiến lược và thấy được quyền lợi của chiến lược với phương diện là kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh luôn dịch chuyển như ngày này cho thấy được hạn chế của cách tiếp cận truyền thống cuội nguồn do nó không có năng lực thích ứng linh động với sự đổi khác của thiên nhiên và môi trường kinh doanh .

Theo cách tiếp cận hiện nay, chiến lược có thể rộng lớn hơn những gì mà doanh nghiệp dự định hay đặt kế hoạch thực hiện. Theo quan niệm của Mintzberg, ông cho rằng chiến lược là một mẫu hình trong dòng chảy các quyết định và chương trình hành động. Mẫu hình có thể là bất kỳ kiểu chiến lược nào: chiến lược được thiết kế từ trước hay chiến lược đột biến. Ông đưa ra mô hình:

Cách tiếp cận hiện đại giúp doanh nghiệp dễ dàng ứng phó linh hoạt trước những biến động của môi trường kinh doanh và phát huy tính sáng tạo của các thành viên trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải có trình độ, khả năng dự báo được những điều kiện để thực hiện chiến lược và đánh giá được giá trị của các chiến lược đột biến.

Qua những cách tiếp cận trên, ta hoàn toàn có thể hiểu : chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp là một thẩm mỹ và nghệ thuật thiết kế xây dựng tiềm năng dài hạn và những chủ trương triển khai nhằm mục đích xu thế và tạo ra lợi thế cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp .

kn

Đặc trưng của chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp :

  • Tính định hướng dài hạn: Chiến lược kinh doanh đặt ra những mục tiêu và xác định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ dài hạn ( 3 năm, 5 năm nhằm định hướng hoạt động cho doanh nghiệp trong một môi trường kinh doanh đầy biến động.
  • Tính mục tiêu: chiến lược kinh doanh thường xác định rõ mục tiêu cơ bản, những phương hướng kinh doanh của từng doanh nghiệp trong từng thời kỳ và những chính sách nhằm thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra.
  • Tính phù hợp: Điều nay đòi hỏi các doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh cần phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đồng thời phải thường xuyên rà soát và điều chỉnh để phù hợp với những biến đổi của môi trường.
  • Tính liên tục: chiến lược kinh doanh phải được phản ánh trong suốt quá trình liên tục từ khâu xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá đến điều chỉnh chiến lược.
  • Chiến lược kinh doanh trong điều kiện ngày nay không thể nào tách rời khỏi cạnh tranh vì chiến lược kinh doanh một phàn đảm bảo cho doanh nghiệp có năng lực canh tranh trên thị trường. Trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay, các hoạt động kinh doanh đã được kết nối ở khắp nơi trên thế giới tạo nên sự ảnh hưởng và phụ thuộc lẫn nhau. Từ đó đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành cũng như giữa các ngành trong nền kinh tế.

Tác giả: Admin