25
12-2021

Điều kiện tách thửa khi đất thuộc quy hoạch

Trả lời:

1. Điều kiện tách thửa

Để được tách thửa thì diện tích quy hoạnh thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu và không thuộc trường hợp không được tách thửa, đơn cử :

Thứ nhất, phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

” Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích quy hoạnh nhỏ hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích quy hoạnh bằng hoặc lớn hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho thửa đất mới ” .

Do bạn không phân phối rõ thông tin về thửa đất như vị trí thửa đất, dự tính tách phần đất ở ( 100 mét vuông ) hay đất trồng cây nhiều năm ( 3.900 mét vuông ) nên chúng tôi thông tin tới bạn như sau :
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 Quy định phát hành kèm theo Quyết định 32/2014 / QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, diện tích quy hoạnh tối thiểu được phép tách thửa so với đất ở nông thôn và đất trồng cây nhiều năm như sau :

Vị trí thửa đất Diện tích tối thiểu Kích thước thửa đất
Đất ở nông thôn
Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã ≥ 45 mét vuông – Bề rộng của thửa đất ≥ 05 m .
– Chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m .
Các khu vực khác còn lại ≥ 60 mét vuông – Bề rộng của thửa đất ≥ 05 m .

– Chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.

Đất trồng cây nhiều năm
– Vùng tập trung chuyên sâu 1.000 mét vuông Không nhu yếu
– Vùng phân tán 200 mét vuông Không nhu yếu

Thứ hai, không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 ( được sửa bổi, bổ trợ bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của 37 Luật tương quan đến quy hoạch 2018 ) lao lý :

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Mặt khác, theo khoản 1 Điều 3 Quy định phát hành kèm theo Quyết định 32/2014 / QĐ-UBND, thửa đất xin tách thửa đã có quyết định hành động tịch thu đất hoặc có văn bản về chủ trương tịch thu đất hoặc văn bản đồng ý chấp thuận khu vực góp vốn đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý đất đai thì không được tách thửa .

Như vậy, dù thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai thì vẫn được phép tách thửa.

2. Được quyền khiếu nại khi có căn cứ

Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 lao lý :

” Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này pháp luật, đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình ” .

Như vậy, chỉ khi có địa thế căn cứ cho rằng hành vi hành chính về quản trị đất đai ( hành vi khước từ tách thửa ) là trái pháp lý, xâm phạm đến quyền, quyền lợi hợp pháp của mình thì được triển khai quyền khiếu nại .

Tác giả: Admin