25
12-2021

Xây nhà trên đất quy hoạch có được bồi thường không?

Trả lời:

1. Về vấn đề xây dựng công trình tạm

Thứ nhất, theo như những gì bạn đã trình bày, về nguyên tắc thì đất nằm trên dự án quy hoạch nên việc xây dựng sẽ căn cứ theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai. Cụ thể:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và tịch thu đất theo kế hoạch được liên tục triển khai những quyền của người sử dụng đất nhưng không được thiết kế xây dựng mới nhà tại, khu công trình, trồng cây nhiều năm ; nếu người sử dụng đất có nhu yếu tái tạo, thay thế sửa chữa nhà tại, khu công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo pháp luật của pháp lý. ”
“ 3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải tịch thu để thực thi dự án Bất Động Sản hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định hành động tịch thu đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ việc tịch thu hoặc chuyển mục tiêu so với phần diện tích quy hoạnh đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất .
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo lao lý tại khoản 2 Điều này. ”
Như vậy, trường hợp mái ấm gia đình cần xác lập diện tích quy hoạnh trong quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm hay chưa. Nếu đã có kế hoạch sử dụng hằng năm của huyện thì việc thiết kế xây dựng phải được sự được cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, theo thông tin cung ứng thì dự án Bất Động Sản đã có quy hoạch mà chưa tiến hành và cũng không triển khai kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có kiểm soát và điều chỉnh nhưng không công bố về việc kiểm soát và điều chỉnh đó thì hoàn toàn có thể xác lập mái ấm gia đình bạn không bị hạn chế về quyền kiến thiết xây dựng khu công trình .

Thứ hai, theo quy định tại Điều 94 Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

1. Điều kiện chung cấp giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn gồm :
a ) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu kiến thiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực thi và chưa có quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
b ) Phù hợp với quy mô khu công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật cho từng khu vực và thời hạn sống sót của khu công trình theo kế hoạch triển khai quy hoạch phân khu thiết kế xây dựng đã được phê duyệt ;
c ) Chủ góp vốn đầu tư cam kết tự phá dỡ khu công trình khi hết thời hạn sống sót được ghi trong giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi ngân sách cho việc cưỡng chế phá dỡ .

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Đối với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau phải phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này và phân phối những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 93 của Luật này .
4. Đối với khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được cấp giấy phép kiến thiết xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch triển khai quy hoạch kiến thiết xây dựng chưa được tiến hành thì cơ quan đã cấp giấy phép kiến thiết xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho chủ sở hữu khu công trình hoặc người được giao sử dụng khu công trình về kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thiết kế xây dựng và thực thi gia hạn giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn .
5. Đối với khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu kiến thiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn cho việc thiết kế xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn để thay thế sửa chữa, tái tạo .

2. Về vấn đề về bồi thường đất ở

Thứ nhất, theo thông tin bạn cung cấp thì được biết hồ sơ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất ở và nhà ở nên bạn đã đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ; người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta mà có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp ” .

Thứ hai, trong trường hợp này việc bồi thường được quy định cụ thể tại điều 6 Nghị định 47 năm 2014 bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

” Việc bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất ở lao lý tại Điều 79 của Luật Đất đai được triển khai theo lao lý sau đây :

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a ) Trường hợp tịch thu hết đất ở hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau tịch thu không đủ điều kiện kèm theo để ở theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ mái ấm gia đình, cá thể không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở tịch thu thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư ;
b ) Trường hợp tịch thu hết đất ở hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau tịch thu không đủ điều kiện kèm theo để ở theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ mái ấm gia đình, cá thể còn đất ở, nhà ở khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở tịch thu thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở ” .
Với hộ mái ấm gia đình mà không còn chỗ ở khác thì sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc tương hỗ tái định cư còn so với những hộ mái ấm gia đình còn chỗ ở khác thì việc bồi thường theo giải pháp trên sẽ được xem xét so với những địa phương còn điều kiện kèm theo về quỹ đất .

Tác giả: Admin