25
12-2021

Pháp luật quy định như thế nào về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng để bảo vệ hiệu suất cao quản trị và sử dụng đất. Với nhịp sống tân tiến và luôn đổi khác từng ngày, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dù đã được trải qua cũng cần phải biến hóa để bắt kịp xu thế tăng trưởng của xã hội. Vậy pháp lý hiện hành lao lý như thế nào về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá trong bài viết dưới đây .
Căn cứ tại Điều 46, Luật đất đai số 45/2013 / QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của 37 Luật có tương quan đến quy hoạch số 35/2018 / QH14 ngày 20/11/2018, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lao lý như sau :

1. Quy định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh được thực thi theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch. Cụ thể :

1.1. Về căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cụ thể địa thế căn cứ tại Điều 53, Luật Quy hoạch số 21/2017 / QH14 ngày 24/11/2017 ( sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017 ) lao lý về địa thế căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc, đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh như sau :
Việc điều chỉnh quy hoạch được triển khai khi có một trong những địa thế căn cứ như có sự điều chỉnh tiềm năng của kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ làm đổi khác tiềm năng của quy hoạch, có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm biến hóa nội dung quy hoạch hoặc có sự xích míc với quy hoạch cùng cấp, có sự đổi khác, điều chỉnh địa giới hành chính làm tác động ảnh hưởng đến đặc thù, quy mô khoảng trống chủ quyền lãnh thổ của quy hoạch ; do ảnh hưởng tác động của thiên tai, đổi khác khí hậu, cuộc chiến tranh làm biến hóa tiềm năng, khuynh hướng, tổ chức triển khai khoảng trống chủ quyền lãnh thổ của quy hoạch ; do dịch chuyển không bình thường của tình hình kinh tế tài chính – xã hội làm hạn chế nguồn lực triển khai quy hoạch ; do sự tăng trưởng của khoa học, công nghệ tiên tiến làm đổi khác cơ bản việc triển khai quy hoạch hoặc do nhu yếu bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .

1.2. Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh

a. Về trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc, đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh
Theo lao lý tại Khoản 2, Điều 54, Luật Quy hoạch năm 2017, trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và phân phối thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc, đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh được thực thi như so với việc lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động hoặc phê duyệt, công bố và cung ứng thông tin quy hoạch pháp luật tại Chương II và Chương III của Luật Quy hoạch năm 2017 .
b. Về thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc, đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh
Căn cứ tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít Điều của 37 Luật có tương quan đến quy hoạch năm 2018 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó .
Theo đó, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc là Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh là Thủ tướng nhà nước .

2. Quy định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 46, Luật đất đai năm 2013, sửa đổi bổ trợ tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của 37 Luật có tương quan đến quy hoạch năm 2018, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được pháp luật đơn cử như sau :

2.1. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Quy hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nói riêng sẽ có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới đời sống của dân cư ở địa phương, và hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động tới những quy hoạch, kế hoạch khác nữa. Do vậy, pháp lý hiện hành về đất đai đã lao lý 03 địa thế căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm có : có sự điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng bảo mật an ninh của vương quốc, quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà sự điều chỉnh đó làm biến hóa cơ cấu tổ chức sử dụng đất ; do tác động ảnh hưởng của thiên tai, cuộc chiến tranh làm đổi khác mục tiêu, cơ cấu tổ chức, vị trí, diện tích quy hoạnh sử dụng đất và có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương .

2.2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo các quy định tại Điều 42, 43, 44 và Điều 48 của Luật đất đai năm 2013 về việc lập, lấy ý kiến, thẩm định và công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

2.3. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Tương tự như lao lý về thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vương quốc, đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó .
Cụ thể, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện .

3. Các quy định về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

3.1. Về thời điểm, nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực thi khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự đổi khác về năng lực thực thi kế hoạch sử dụng đất .
Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định hành động, phê duyệt .

3.2. Về quy trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực thi theo những lao lý tại Điều 42,43,44 và Điều 48 của Luật đất đai năm 2013 về việc lập, đánh giá và thẩm định và công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất .

3.3. Về thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của cấp đó .
Cụ thể :
+ Đối với kế hoạch sử dụng đất vương quốc, Quốc hội có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

+ Đối với kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

+ Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất .
Trước khi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua những hạng mục dự án Bất Động Sản do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý mà phải tịch thu đất để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng .

Luật Hoàng Anh

Tác giả: Admin