26
12-2021

Năm 2021, điều kiện cấp Sổ đỏ có thay đổi gì?

Muốn được cấp Sổ đỏ phải cung ứng được điều kiện theo pháp luật. Năm 2021, điều kiện cấp Sổ đỏ có đổi khác gì không ? để biết rõ hãy xem điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới đây .Điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 pháp luật :

“Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a ) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại những điều 100, 101 và 102 của Luật này ” .

Theo pháp luật trên, để được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là giấy chứng nhận hay người dân còn gọi là Sổ đỏ ) phải có đủ điều kiện theo pháp luật .
Xem thêm : Tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ, chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy tờ

Trường hợp 1 : Có sách vở và không phải nộp tiền sử dụng đất
Căn cứ khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất, gồm có :
– Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình triển khai chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 .
– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất .
– Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 .
– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo lao lý của pháp lý .
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất .
– Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo lao lý của nhà nước ( lao lý cụ thể tại Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP )
Xem chi tiết cụ thể tại : Có 32 loại sách vở này, người dân chắc như đinh được cấp Sổ đỏ
Ngoài ra, khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 còn lao lý : Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có một trong những loại sách vở như trên mà trên sách vở đó ghi tên người khác được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ những điều kiện sau :

– Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất (như hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho,…) có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (hay còn gọi là chưa sang tên Sổ đỏ).

– Đất không có tranh chấp .
Trường hợp 2 : Có sách vở về quyền sử dụng đất nhưng hoàn toàn có thể phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính
Lưu ý : Nghĩa vụ kinh tế tài chính không chỉ là tiền sử dụng đất mà nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính gồm : Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, những loại thuế có tương quan đến đất đai như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và lệ phí trước bạ ( theo khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ) .

– Theo khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai 2014, hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải thực thi theo pháp luật của pháp lý .
– Khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai 2013 pháp luật : Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận .
Trường hợp chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)
 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ

Tình trạng hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất mà không có sách vở rất phổ cập ( như đất khai khoang, đất do ông cha để lại, … ) thì vẫn được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện. Tùy thuộc vào trường hợp đơn cử mà có những điều kiện khác nhau .
Trường hợp 1 : Không phải nộp tiền sử dụng đất
Lưu ý : Dù không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng vẫn phải đóng lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận, …
Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có một trong những sách vở về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ điều kiện sau :
– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương .
– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Nay được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp .
Trường hợp 2 : Có thể phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính nếu chưa thực thi ( tùy vào từng trường hợp mà hộ mái ấm gia đình, cá thể hoàn toàn có thể phải nộp tiền nếu chưa nộp )
Theo khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không có những sách vở được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện sau :
– Đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01/7/2004 .
– Không vi phạm pháp lý về đất đai .
– Nay được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng đô thị, quy hoạch kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch .
Trường hợp 3 : Điều kiện cấp giấy chứng nhận khi sử dụng đất có vi phạm pháp lý đất đai trước ngày 01/7/2014
Căn cứ khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, người sử dụng đất lấn, chiếm được cấp giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện sau :
– Đang sử dụng đất không thay đổi trong những trường hợp theo lao lý tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .
– Đất không có tranh chấp .

Xem chi tiết tại: Đất lấn chiếm được cấp giấy chứng nhận.

Kết luận: Trên đây là điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; theo quy định trên thì hiện nay điều kiện cấp giấy chứng nhận không thay đổi so với năm 2018, 2019,…vì quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên được áp dụng từ ngày 01/7/2014 đến nay.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ – Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

Tác giả: Admin