26
12-2021

Điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đất – Luật Hồng Bàng

Điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đất

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đất. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Cơ sở pháp lý: Điều 188 Luật đất đai năm 2013

– Nội dung đơn cử :
1. Người sử dụng đất được triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi ngay cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế pháp luật tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ;
b ) Đất không có tranh chấp ;
c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
d ) Trong thời hạn sử dụng đất .
2. Ngoài những điều kiện pháp luật tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất ; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo lao lý tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này .
Việc quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính .

2. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Cơ sở pháp lý : Điều 79 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của nhà nước lao lý cụ thể thi hành Luật đất đai năm 2013
– Nội dung đơn cử :
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ triển khai quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất .
Trường hợp triển khai quyền của người sử dụng đất so với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề xuất Văn phòng ĐK đất đai thực thi đo đạc tách thửa so với phần diện tích quy hoạnh cần thực thi quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ triển khai quyền của người sử dụng đất .

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a ) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác lập và thông tin thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với trường hợp phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý ;
b ) Xác nhận nội dung dịch chuyển vào Giấy ghi nhận đã cấp theo lao lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường .
Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất ;
c ) Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao Giấy ghi nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã .
Trường hợp người sử dụng đất Tặng cho quyền sử dụng đất để thiết kế xây dựng khu công trình công cộng thì phải lập văn bản khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất theo lao lý .
Sau khi triển khai xong thiết kế xây dựng khu công trình công cộng trên đất được khuyến mãi cho, Văn phòng ĐK đất đai địa thế căn cứ vào văn bản Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thực trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai và thông tin cho người sử dụng đất nộp Giấy ghi nhận đã cấp để xác nhận biến hóa. Trường hợp người sử dụng đất khuyến mãi cho hàng loạt diện tích quy hoạnh đất đã cấp Giấy ghi nhận thì tịch thu Giấy ghi nhận để quản trị .
Trường hợp người đề xuất cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy ghi nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý thừa kế nộp bổ trợ sách vở về thừa kế theo pháp luật .
Văn phòng ĐK đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy ghi nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo lao lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người được thừa kế có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải triển khai theo pháp luật của pháp lý .
3. Trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà bán hoặc góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất thuê thì thực thi trình tự, thủ tục theo lao lý sau :
a ) Thực hiện mua và bán, góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý về dân sự ;
b ) Sau khi nhận hồ sơ bán, góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất thuê, Văn phòng ĐK đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất liên tục thuê đất ;
c ) Cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động việc tịch thu đất của bên bán, bên góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất liên tục thuê đất ; ký hợp đồng thuê đất so với bên mua, nhận góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất thuê ; thông tin bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng thuê đất so với người bán, người góp vốn bằng gia tài ;

d) Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;

đ ) Trường hợp mua và bán, góp vốn bằng gia tài gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất theo lao lý tại Khoản này .

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !

Tác giả: Admin