19
02-2022

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng

Theo Điều 15 Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC Sửa đổi, bổ trợ điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC như sau :

đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng.

đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 1 :
– LTS LAW mở màn hoạt sản xuất kinh doanh thương mại từ tháng 01/2020 thì năm 2020 LTS LAW thực thi khai thuế GTGT theo quý. LTS LAW địa thế căn cứ vào doanh thu của năm 2020 ( đủ 12 tháng của năm dương lịch ) để xác lập năm 2021 thực thi khai thuế tháng hay khai quý .
– LTS LAW mở màn hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại từ tháng 8/2019 thì năm 2019, 2020 LTS LAW thực thi khai thuế GTGT theo quý. LTS LAW địa thế căn cứ vào doanh thu của năm 2020 để xác lập năm 2021 thực thi khai thuế theo tháng hay theo quý .

cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

– Doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác lập là Tổng doanh thu trên những Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng của những kỳ tính thuế trong năm dương lịch ( gồm có cả doanh thu chịu thuế giá trị ngày càng tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị ngày càng tăng ) .
– Trường hợp người nộp thuế thực thi khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị chức năng thường trực thì doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ gồm có cả doanh thu của đơn vị chức năng thường trực

Lưu ý: Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện kèm theo và thuộc đối tượng người dùng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông tin ( theo Mẫu số 07 / GTGT phát hành kèm theo Thông tư này ) cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng tiên phong của năm mở màn khai thuế GTGT theo tháng .

thời kỳ khai thuế

– Việc thực thi khai thuế theo quý hay theo tháng được không thay đổi trọn năm dương lịch và không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 3 năm. Riêng chu kỳ luân hồi không thay đổi tiên phong được xác lập tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 .
Ví dụ 2 : LTS LAW năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014 .
Doanh thu của năm năm trước ; năm ngoái, năm nay do LTS LAW kê khai ( kể cả trường hợp khai bổ trợ ) hoặc do kiểm tra, thanh tra Tóm lại là 55 tỷ đồng thì LTS LAW vẫn liên tục triển khai khai thuế GTGT theo quý đến hết năm năm nay .
Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm năm nay .
Ví dụ 3 : LTS LAW năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên triển khai khai thuế GTGT theo tháng .

Doanh thu năm 2014 do LTS LAW kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì LTS LAW vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016.

Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm năm nay .

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

– Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Theo Công văn 2789 / TCT-KK ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục thuế :
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần mềm Lữ Hoàn Việt thuộc diện khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ luân hồi không thay đổi tiên phong từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 thì :
Từ năm 2017, Công ty sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới dựa trên doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ được xác lập là Tổng doanh thu trên những Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng của những kỳ tính thuế năm năm nay .
-> Trường hợp Công ty năm năm nay có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng thì Công ty thuộc diện vận dụng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ luân hồi không thay đổi 3 năm 2017, 2018, 2019 .
-> Nếu doanh thu của năm 2017 do Công ty kê khai ( kể cả trường hợp khai bổ trợ ) hoặc do kiểm tra, thanh tra Tóm lại là trên 50 tỷ đồng thì Công ty vẫn liên tục triển khai khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2019 .
Trường hợp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần mềm Lữ Hoàn Việt đủ điều kiện kèm theo và thuộc đối tượng người dùng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ luân hồi không thay đổi 3 năm 2017, 2018, 2019 muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông tin ( theo Mẫu số 07 / GTGT phát hành kèm theo Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính ) cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng tiên phong của năm mở màn khai thuế GTGT theo tháng .
Tổng cục Thuế vấn đáp để đơn vị chức năng biết, thực thi. / .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Theo Công văn 3494 / TCT-KK ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Cục thuế TP.HN :

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), mã số thuế: 4500457049 do Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/9/2010, đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thực hiện khai thuế theo quý ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm 2017, 2018, 2019.

Trường hợp Công ty muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông tin ( theo Mẫu số 07 / GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính ) cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng tiên phong của năm khởi đầu khai thuế GTGT theo tháng. ”

Bộ Phận Dịch Vụ Kế Toán của LTS LAW với đội ngũ đông đảo luật sư và những chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm đã và đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng tuân thủ các quy định về kế toán và thuế. Tại LTS LAW, chúng tôi đã và đang áp dụng nhiều gói chi phí để khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với dự toán ngân sách của mình.

Tham khảo Dịch vụ Kế toán của LTS LAW tại: Dịch vụ Kế toán

Xem thêm : Các loại báo cáo giải trình thuế phải nộp hàng Tháng và quý mới nhất 2020

                    Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Liên hệ LTS LAW

Tác giả: Admin