19
02-2022

Kết cấu nội dung tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Phần 1)

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Kết cấu nội dung tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như sau:

Bên Nợ:

– Số thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng trong thực tiễn của loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã phân phối cho người mua và đã được xác lập là đã bán trong kỳ kế toán ;

– Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp;

– Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ ;
– Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ ;
– Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ ;
– Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “ Xác định tác dụng kinh doanh thương mại ” .

Bên Có:

Doanh thu bán mẫu sản phẩm, hàng hoá, bất động sản góp vốn đầu tư và phân phối dịch vụ của doanh nghiệp triển khai trong kỳ kế toán .

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá : Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá đã được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp .
Tài khoản này đa phần dùng cho những ngành kinh doanh thương mại hàng hoá, vật tư, lương thực ,. . .
– Tài khoản 5112 – Doanh thu bán những thành phẩm : Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng loại sản phẩm ( Thành phẩm, bán thành phẩm ) đã được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp .
Tài khoản này hầu hết dùng cho những doanh nghiệp sản xuất vật chất như : Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp ,. . .
– Tài khoản 5113 – Doanh thu phân phối dịch vụ : Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành xong, đã cung ứng cho người mua và đã được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán .
Tài khoản này đa phần dùng cho những doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ như : Giao thông vận tải đường bộ, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, truy thuế kiểm toán ,. . .
– Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá : Dùng để phản ánh những khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp triển khai những trách nhiệm cung ứng mẫu sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo nhu yếu của Nhà nước .
– Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh thương mại bất động sản góp vốn đầu tư : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản góp vốn đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản góp vốn đầu tư .

HCH TOÁN TÀI KHON NÀY CN TÔN TRNG MT S QUY ĐNH SAU             

1. Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam hoặc đơn vị chức năng tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn phát sinh hoặc tỷ thanh toán giao dịch trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian phát sinh nhiệm vụ kinh tế tài chính .
2. Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ được xác lập theo giá trị hài hòa và hợp lý của những khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ những thanh toán giao dịch và nhiệm vụ phát sinh doanh thu như bán loại sản phẩm, hàng hoá, bất động sản góp vốn đầu tư, cung ứng dịch vụ cho người mua gồm có cả những khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá cả ( Nếu có ) .
3. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ thuần mà doanh nghiệp triển khai được trong kỳ kế toán hoàn toàn có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ghi nhận bắt đầu do những nguyên do : Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho người mua hoặc hàng đã bán bị trả lại ( do không bảo vệ điều kiện kèm theo về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế tài chính ), và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng hoặc thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp được tính trên doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ trong thực tiễn mà doanh nghiệp đã triển khai trong một kỳ kế toán .
4. Đối với loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo chiêu thức khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT .
5. Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ” chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng mẫu sản phẩm, hàng hoá, bất động sản góp vốn đầu tư đã bán ; dịch vụ đã phân phối được xác lập là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền .
6. Đối với loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, hoặc thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ là tổng giá giao dịch thanh toán .
7. Đối với loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ là tổng giá thanh toán giao dịch ( Bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, hoặc thuế xuất khẩu ) .
8. Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ số tiền gia công thực tiễn được hưởng, không gồm có giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công .
9. Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng .
10. Tài khoản 511 phản ánh cả phần doanh thu bán hàng hoá, loại sản phẩm và cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn lớn. Tài khoản 511 phải được kế toán chi tiết cụ thể phần doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con để Giao hàng lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất của tập đoàn lớn .
11. Trường hợp bán hàng theo phương pháp trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu chưa thực thi về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm tương thích với thời gian ghi nhận doanh thu được xác lập .
12. Doanh thu của hợp đồng kiến thiết xây dựng gồm có :

a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng;

b ) Các khoản tăng, giảm khi thực thi hợp đồng, những khoản tiền thưởng và những khoản giao dịch thanh toán khác nếu những khoản này có năng lực làm đổi khác doanh thu, và hoàn toàn có thể xác lập được một cách đáng đáng tin cậy ;
– Doanh thu của hợp đồng hoàn toàn có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ, ví dụ :
+ Nhà thầu và người mua hoàn toàn có thể đồng ý chấp thuận với nhau về những đổi khác và những nhu yếu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận đồng ý lần tiên phong ;
+ Doanh thu đã được thoả thuận trong hợp đồng với giá cố định và thắt chặt hoàn toàn có thể tăng vì nguyên do giá thành tăng lên ;
+ Doanh thu theo hợp đồng hoàn toàn có thể bị giảm do nhà thầu không triển khai đúng tiến trình hoặc không bảo vệ chất lượng thiết kế xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng ;
+ Khi hợp động với giá cố định và thắt chặt pháp luật mức giá cố định và thắt chặt cho một đơn vị chức năng loại sản phẩm hoàn thành xong thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm khi khối lượng mẫu sản phẩm tăng hoặc giảm .
– Khoản tiền thưởng là những khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu nhà thầu thực thi hợp đồng đạt hay vượt mức nhu yếu. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng kiến thiết xây dựng khi có đủ 2 điều kiện kèm theo :
+ Chắc chắn đạt hoặc vượt mức 1 số ít tiêu chuẩn đơn cử đã được ghi trong hợp đồng ;
+ Khoản tiền thưởng được xác lập một cách đáng đáng tin cậy .
– Một khoản giao dịch thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ người mua hay một bên khác để bù đắp cho những ngân sách không gồm có trong giá hợp đồng. Ví dụ : Sự chậm trễ do người mua gây nên ; Sai sót trong những chỉ tiêu kỹ thuật hoặc phong cách thiết kế và những tranh chấp về những biến hóa trong việc triển khai hợp đồng. Việc xác lập doanh thu tăng thêm từ những khoản giao dịch thanh toán trên còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố không chắc như đinh và thường nhờ vào vào hiệu quả của nhiều cuộc đàm phán. Do đó, những khoản thanh toán giao dịch khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng thiết kế xây dựng khi :
+ Các cuộc thoả thuận đã đạt được tác dụng là người mua sẽ chấp thuận đồng ý bồi thường ;
+ Khoản thanh toán giao dịch khác được người mua chấp thuận đồng ý và hoàn toàn có thể xác lập được một cách đáng an toàn và đáng tin cậy .
13. Ghi nhận doanh thu của hợp đồng thiết kế xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau :

– Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu;

– Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.

14. Khi hiệu quả của hợp đồng kiến thiết xây dựng không hề ước tính được một cách đáng đáng tin cậy thì :
– Doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với ngân sách của hợp đồng kiến thiết xây dựng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc như đinh ;
– Chi tiêu của hợp đồng chỉ đựoc ghi nhận là ngân sách trong kỳ khi những ngân sách này đã phát sinh .
15. Những mẫu sản phẩm, hàng hoá được xác lập là đã bán nhưng vì nguyên do về chất lượng, về qui cách kỹ thuật ,. .. người mua phủ nhận thanh toán giao dịch, gửi trả lại người bán hoặc nhu yếu giảm giá và được doanh nghiệp đồng ý chấp thuận ; hoặc người mua mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu thương mại thì những khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng không liên quan gì đến nhau trên những Tài khoản 531 “ Hàng bán bị trả lại ”, hoặc Tài khoản 532 “ Giảm giá hàng bán ”, Tài khoản 521 “ Chiết khấu thương mại ”, cuối kỳ kết chuyển vào TK 511 để tính doanh thu thuần .
16. Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là đã bán trong kỳ và không được ghi vào Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ” mà chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131 “ Phải thu của người mua ” về khoản tiền đã thu của người mua. Khi thực giao hàng cho người mua sẽ hạch toán vào Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ” về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, tương thích với những điều kiện kèm theo ghi nhận doanh thu .
17. Đối với trường hợp cho thuê gia tài, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu phân phối dịch vụ ghi nhận của năm kinh tế tài chính được xác lập trên cơ sở lấy tổng số tiền nhận được chia cho số kỳ nhận trước tiền .
18. Đối với doanh nghiệp triển khai trách nhiệm cung ứng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo nhu yếu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo qui định thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông tin, hoặc thực tiễn trợ cấp, trợ giá được phản ánh trên TK 5114 “ Doanh thu trợ cấp, trợ giá ” .
19. Không hạch toán vào Tài khoản 511 những trường hợp sau :
+ Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến .
+ Trị giá loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phân phối giữa công ty, Tổng công ty với những đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào .
+ Trị giá loại sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ cung ứng cho nhau giữa Tổng công ty với những đơn vị chức năng thành viên .
+ Trị giá loại sản phẩm, hàng hoá đang gửi bán ; dịch vụ hoàn thành xong đã cung ứng cho người mua nhưng chưa được xác lập là đã bán .
+ Trị giá hàng gửi bán theo phương pháp gửi bán đại lý, ký gửi ( Chưa được xác lập là đã bán ) .

+ Doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

0Pin on PinterestPinterest0

Tác giả: Admin