19
02-2022

Kế toán HCSN theo TT107/2017:TÀI KHOẢN 531: DOANH THU HOẠT ĐỘNG SXKD, DỊCH VỤ | https://vantamland.com

Kế toán HCSN theo TT107/2017:TÀI KHOẢN 531: DOANH THU HOẠT ĐỘNG SXKD, DỊCH VỤ


Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK531:Doanh thu hoạt động SXKD,dịch vụ tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.

TÀI KHOẢN 531
DOANH THU HOẠT ĐỘNG SXKD, DỊCH VỤ
1 – Nguyên tắc kế toán
1.1 – Tài khoản này vận dụng cho những đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ dùng để phản ánh những khoản doanh thu của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ .
1.2 – Phản ánh vào thông tin tài khoản này những khoản thu của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ như : Các khoản doanh thu về bán loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, ấn chỉ, cung ứng dịch vụ ; khoản thu về những đề tài, dự án Bất Động Sản liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể ; thu dịch vụ đào tạo và giảng dạy ; dịch vụ dạy nghề ; dịch vụ y tế ; dịch vụ văn hóa truyền thống ; dịch vụ thể thao và du lịch ; dịch vụ thông tin tiếp thị quảng cáo và báo chí truyền thông ; dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến ; dịch vụ sự nghiệp kinh tế tài chính và sự nghiệp khác ; thu cho thuê gia tài ( kể cả thu của những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có gia tài cho sử dụng chung theo lao lý của pháp lý ) ; những khoản thu dịch vụ khác theo lao lý của pháp lý ( như dịch vụ gửi xe, cho thuê kiốt … ) .
1.3 – Doanh thu được ghi nhận vào TK này là những khoản doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa hoặc phân phối dịch vụ khi những khoản doanh thu đó được xác lập một cách tương đối chắc như đinh. Trường hợp trong hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã mua theo những điều kiện kèm theo đơn cử, đơn vị chức năng chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện kèm theo đơn cử đó không còn sống sót và người mua không còn được quyền trả lại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã cung ứng .
1.4 – Phản ánh vào thông tin tài khoản này những khoản kiểm soát và điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ trong kỳ gồm : Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại .
1.5 – Khi bán mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ đơn vị chức năng phải sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng chính sách quản trị, in, phát hành và sử dụng hóa đơn, chứng từ .
1.6 – Đơn vị có nhiều hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ thì phải mở sổ chi tiết cụ thể tương ứng để theo dõi từng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ .
1.7 – Tất cả những khoản doanh thu hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong đơn vị chức năng phải được phản ánh không thiếu, kịp thời vào bên Có Tài khoản 531 ” Thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ “. Cuối kỳ hàng loạt số thu SXKD, dịch vụ trong kỳ được kết chuyển sang Tài khoản 911 ” Xác định tác dụng ” .
1.8 – Khi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính tổng thể những loại thuế gián thu không gồm có trong chỉ tiêu doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ .
2 – Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ
Bên Nợ :
– Các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ;
– Kết chuyển số doanh thu thuần của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ vào TK 911 ” Xác định tác dụng ” .
Bên Có : Các khoản doanh thu hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh trong kỳ .
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ .
3 – Phương pháp hạch toán kế toán một số ít hoạt động giải trí kinh tế tài chính hầu hết
3.1 – Khi bán loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và phân phối dịch vụ ra bên ngoài thu tiền ngay :
a ) Đối với mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ, ghi :
Nợ TK 111 – Tiền mặt ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ ( giá cả chưa có thuế GTGT )
Có TK 333 – Các khoản phải nộp nhà nước .
b ) Đối với loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp, ghi :
– Khi thu, ghi :
Nợ TK 111 – Tiền mặt ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ ( giá cả có thuế GTGT ) .
– Định kỳ, kế toán xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp, ghi :
Nợ TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ
Có TK 333 – Các khoản phải nộp nhà nước .
3.2 – Trường hợp nhận tiền ứng trước của người mua theo hợp đồng kinh tế tài chính :
a ) Khi nhận tiền ứng trước, ghi :
Nợ những TK 111, 112
Có TK 131 – Phải thu người mua .
b ) Khi mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ đã cung ứng được xác lập là đã bán, kế toán ghi nhận doanh thu :
– Đối với loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên và những loại thuế gián thu khác, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, phân phối dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, những khoản thuế này phải được tách riêng theo từng loại ngay khi ghi nhận doanh thu, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu người mua ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ ( giá cả chưa có thuế GTGT )
Có TK 333 – Các khoản phải nộp nhà nước .

– Khi nhận được
số tiền còn thiếu do khách hàng trả, ghi:

Nợ những TK 111, 112
Có TK 131 – Phải thu người mua .
– Trường hợp số tiền người mua trả trước còn thừa, đơn vị chức năng xuất quỹ tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền trả lại tiền thừa cho khách, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu người mua
Có những TK 111, 112 .
3.3 – Kế toán hoạt động giải trí phát hành ấn chỉ bán : Nội dung hướng dẫn nêu tại Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật tư .
3.4 – Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho người mua :
a ) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán đã ghi ngay trên hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm giá ( ghi nhận theo doanh thu thuần ) và không phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá .
b ) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chưa ghi ngay trên hóa đơn bán hàng do người mua chưa đủ điều kiện kèm theo để được hưởng hoặc chưa xác lập được số phải chiết khấu, giảm giá thì kế toán phản ánh doanh thu theo giá chưa trừ chiết khấu, giảm giá. Sau thời gian ghi nhận doanh thu nếu người mua đủ điều kiện kèm theo được hưởng chiết khấu, giảm giá thì kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu, giảm giá để định kỳ kiểm soát và điều chỉnh giảm doanh thu, ghi :
Nợ TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ
Nợ TK 333 – Các khoản phải nộp Nhà nước ( nếu có ) ( 33311 )
Có những TK 111, 112, 131 …
3.5 – Hạch toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy
a ) Khi đơn vị chức năng rút dự trù cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, huấn luyện và đào tạo về TK tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi :
Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 531 – Thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ .
Đồng thời, ghi :
Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động giải trí ( thông tin tài khoản chi tiết cụ thể tương ứng ) .
b ) Khi đơn vị chức năng chi cho những hoạt động giải trí từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, huấn luyện và đào tạo, ghi :
Nợ những TK 154, 642
Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc .
3.6 – Đối với hàng bán bị trả lại :
– Khách hàng trả lại hàng cho đơn vị chức năng, ghi :
Nợ những TK 155, 156
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán .
– Đơn vị trả lại tiền cho người mua, ghi :
Nợ TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ
Nợ TK 333 – Các khoản phải nộp Nhà nước ( nếu có ) ( 33311 )
Có những TK 111,112 .
3.7 – Cuối kỳ, kế toán giám sát và kết chuyển doanh thu của hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ, ghi :
Nợ TK 531 – Doanh thu hoạt động giải trí SXKD, dịch vụ
Có TK 911 – Xác định tác dụng ( 9112 ) .

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị :

Để có quan điểm tư vấn đúng mực và đơn cử hơn, Quý vị sung sướng liên hệ với những chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn :

Mr Thế Anh : 0981 940 117

E-Mail : tvketoan68@gmail.com

Tác giả: Admin