26
12-2021

Mẫu Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Mẫu số 04a/ĐK

Đơn xin cấpG

iấy chứng nhận

quyền sử dụng đất là sách vở bắt buộc phải có trong hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận. Đây là loại đơn theo mẫu nên chỉ được coi là hợp lệ khi người dân ghi và nộp theo đúng mẫu đơn này .

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Hiện nay, đơn ĐK, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( gọi tắt là Giấy chứng nhận ) được sử dụng theo Mẫu số 04 a / ĐK phát hành kèm theo Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT .
Lưu ý : Mẫu đơn phát hành kèm theo Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT có tên gọi là Mẫu số 04 / ĐK nhưng đã được đổi tên thành Mẫu số 04 a / ĐK theo Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT .
https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/07/26/don-xin-cap-giay-chung-nhan_2607074628.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: (1)…………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn rất đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với sách vở xuất trình .
Vào sổ tiếp đón hồ sơ số : … ..
Quyển … ..
Ngày … .. / … .. / … ..

Người nhận hồ sơ

( Ký và ghi rõ họ, tên )

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên ( 2 ) ( viết chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … …
1.2. Địa chỉ thường trú ( 3 ) : … … … … … … … … … … … … …

2. Đề nghị: (4)

– Đăng ký QSDĐ ☐
– Cấp GCN so với đất ☐
Đăng ký quyền quản trị đất ☐
Cấp GCN so với gia tài trên đất ☐
( Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn )

3. Thửa đất đăng ký (5) ………………………………………………

3.1. Thửa đất số : … … … … … … … ; 3.2. Tờ map số : … … … … … … ;
3.3. Địa chỉ tại : … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;
3.4. Diện tích : … … … m² ; sử dụng chung : … … m² ; sử dụng riêng : … … … …. m² ;
3.5. Sử dụng vào mục tiêu : … … … … … … … …., từ thời gian : … … … … .. ;
3.6. Thời hạn đề xuất được sử dụng đất : … … … … … … … … … .. ;
3.7. Nguồn gốc sử dụng ( 6 ) : … … … … … … … … … … … … … ;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế so với thửa đất số … …., của … .., nội dung quyền sử dụng … … …

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a ) Loại nhà tại, khu công trình ( 7 ) : … … … … … … … … … … … … ;
b ) Diện tích thiết kế xây dựng : … … … … .. ( m² ) ;
c ) Diện tích sàn ( so với nhà ) hoặc hiệu suất ( so với khu công trình khác ) : … … … … ;
d ) Sở hữu chung : … … … .. m², sở hữu riêng : … … … … … … .. m² ;
đ ) Kết cấu : … … … … .. ; e ) Số tầng : … … … … … … … ;
g ) Thời hạn chiếm hữu đến : … … … … … … … … … … … … … … …
( Trường hợp có nhiều nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng khác thì chỉ kê khai những thông tin chung và tổng diện tích quy hoạnh của những nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng ; đồng thời lập list nhà tại, khu công trình kèm theo đơn )

4.2. (8) Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a ) Loại cây đa phần : … … … … … … …

b) Diện tích: …………………….. m²;

c ) Nguồn gốc tạo lập :
– Tự trồng rừng : ………………………….. ☐
– Nhà nước giao không thu tiền : ……. ☐
– Nhà nước giao có thu tiền : …………. ☐
– Nhận chuyển quyền : …………………. ☐
– Nguồn vốn trồng, nhận quyền : ……. ☐
d ) Sở hữu chung : …. m², Sở hữu riêng : ………… mét vuông ;
đ ) Thời hạn chiếm hữu đến : … … … … … …

a ) Loại cây đa phần : …. ;
b ) Diện tích : … … … m² ;
c ) Sở hữu chung : … … m² ,
Sở hữu riêng : … … m²
d ) Thời hạn chiếm hữu đến : …

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: (9)……………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: (10) ………………

Đề nghị khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

           

Tôi xin cam kết nội dung kê khai trên đơn là đúng thực sự, nếu sai tôi trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

…………., ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5

( Xác nhận so với trường hợp hộ mái ấm gia đình cá thể, hội đồng dân cư ; người Nước Ta định cư ở quốc tế chiếm hữu nhà tại, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức triển khai góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở để bán )

1. Nội dung kê khai so với thực trạng : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Nguồn gốc sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục tiêu ĐK : … … … … … … … … … … … …
4. Thời điểm tạo lập gia tài gắn liền với đất : … … … … … … … … … … … … … … …
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, gia tài gắn liền với đất : … … … … … … … … …
6. Sự tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng : … … … … … …
7. Nội dung khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

( Trường hợp có sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận những nội dung tại những Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này ; ĐK riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4 ; ĐK riêng gia tài thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện kèm theo cấp GCN, nguyên do và địa thế căn cứ pháp lý vận dụng ; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà tại thì phải xác lập rõ diện tích quy hoạnh đất ở được công nhận và địa thế căn cứ pháp lý )

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)
 

Lưu ý khi viết đơn xin cấp Giấy chứng nhận

1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 a / ĐK vận dụng cho mọi trường hợp khi người dân đề xuất cấp Giấy chứng nhận cho quyền sử dụng đất, nhà ở và gia tài gắn liền với đất hay chỉ đề xuất cấp cho đất hoặc nhà ở .
2. Cơ quan nhận đơn ( kính gửi ) được ghi theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận pháp luật tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, đơn cử :
– Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể thì ghi tên Ủy Ban Nhân Dân huyện, Q., thị xã, thành phố nơi có đất, nhà ở .
– Đối với tổ chức triển khai thì ghi tên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW nơi có nhà, đất .
3. Những sách vở nộp kèm theo đơn
Giấy tờ nộp kèm theo đơn là những sách vở mà người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có để chứng tỏ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, đơn cử :
– Nếu ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cả nhà và đất thì sẽ phải nộp một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất lao lý tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và một trong những sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nhà ở theo Điều 31 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .
– Nếu đề xuất cấp Giấy chứng nhận cho quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất .

– Nếu chỉ đề cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở thì chỉ cần có một trong những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở.

Lưu ý : Trường hợp ĐK về quyền sở hữu nhà ở hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng thì phải có sơ đồ nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng ( trừ trường hợp trong sách vở về quyền sở hữu nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng đã có sơ đồ tương thích với thực trạng nhà tại, khu công trình đã thiết kế xây dựng ) .
Ngoài những loại sách vở trên thì phải ghi thêm vào đơn tên chứng từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; sách vở tương quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai, gia tài gắn liền với đất ( nếu có ) .

Trên đây là đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK và một số lưu ý khi viết đơn. Để có thể tự mình đề nghị cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận hãy xem tại hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tác giả: Admin