19
02-2022

CHƯƠNG 8 kinh tế vĩ mô kinh te vi mo trong nen kte mo – Bài tập vĩ mô: Chương 8: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ – StuDocu

Bài tập vĩ mô:

Chương 8: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỦA

NỀN KINH TẾ MỞ

Thành viên:
Phạm Đình Mỹ Khánh
Mạc Thị Ánh Nguyệt
Bùi Thị Thùy Diệu

Nguyễn Thị Diễm Thư

M C L C Ụ Ụ

8. Các dòng hàng hóa và dòng vốn quốc tế ………………………………

8.1. Dòng hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu ròng………

 • 8. Các dòng hàng hóa và dòng vốn quốc tế ………………………………
  • 8.1. Dòng hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu ròng………
  • 8.1. Lưu chuyển các nguồn lực tài chính: Dòng vốn ra ròng………..
  • 8.1. Tiết kiệm, đầu tư và mối quan hệ với các dòng vốn quốc tế….
 • giá hối đoái thực ………………………………………………………………………… 8. Giá của các giao dịch quốc tế: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ
  • 8.2. T giá hốối đoái danh nghĩaỷ …………………………………………………
  • 8.2. T giá hốối đoái th cỷ ự ………………………………………………………….
 • 8. Cung và cầu vốn vay, cung và cầu ngoại hối ………………………….
  • 8.3. Thị trường vốn vay…………………………………………………………..
  • 8.3. Thị trường ngoại hối…………………………………………………………
 • 8. Trạng thái cân bằng trong nền kinh tế ………………………………..
  • 8.4 Cân bằng giữa 2 thị trường vốn vay và hàng hóa…………………
  • 8.4 Cân bằng đồng thời cả hai thị trường…………………………………
  • 8.4 Tác động của các chính sách……………………………………………..
   • 8.4.3. Thâm hụt ngân sách chính phủ……………………………………
   • 8.4.3. Chính sách thương mại………………………………………………
   • 8.4.3. Bất ổn chính trị và sự tháo chạy vốn…………………………….

Xuất khẩu ròng = giá trị xuất khẩu của quốc gia – giá trị nhập khẩu của
quốc gia

Vai trò của xuất khẩu ròng : nhìn vào con số tổng quát vì xuất khẩu
ròng cho chúng ta biết hoặc một quốc gia là nước bán ròng hay nước
mua ròng hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, nên xuất khẩu ròng còn
được gọi là cán cân thương mại.

Xuất khẩu ròng cho tất cả chúng ta biết hoặc là một vương quốc là nước bán ròng hay là nước mua ròng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ trên thị trường quốc tế

 • Nếu xuất khẩu ròng là số dương người ta gọi vương quốc này có thặng dư thương mại ( lúc này sản lượng vượt quá tiêu tốn trong nước, người ta xuất khẩu chênh lệch )
 • Nếu xuất khẩu ròng là số âm thì vương quốc này đang có thâm hụt thương mại ( lúc này sản lượng nhỏ hơn chỉ tiêu trong nước, tất cả chúng ta nhập khẩu phần chênh lệch )
 • Nếu xuất khẩu ròng bằng 0, xuất khẩu đúng chuẩn bằng nhập khẩu thì vương quốc đó có thương mại cân đối .

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu
ròng của một quốc gia :

 • Sở thích của người tiêu dùng về sản phẩm & hàng hóa trong nước và ngoài nước
 • Giá cả của sản phẩm & hàng hóa tại nước nhà và quốc tế
 • Tỷ giá hối đoái mà theo đó người ta hoàn toàn có thể sử dụng nội tệ để mua ngoại tệ
 • Thu nhập của người tiêu dùng trong nước nhà và quốc tế
 • Ngân sách chi tiêu luân chuyển sản phẩm & hàng hóa từ nước này đến nước khác
 • Các chính sách của chính phủ hướng đến thương mại quốc tế

8.1. Lưu chuyển các nguồn lực tài chính: Dòng vốn ra ròng………..

 • Dòng vốn ra dòng đề cập đến sự chênh lệch giữa mua sắm tài sản
  nước ngoài của cư dân trong nước và mua sắm tài sản trong nước bởi
  người nước ngoài

Dòng vốn ra dòng = Mua tài sản nước ngoài của cư dân trong nước
– Mua tài sản trong nước của người nước ngoài

 • Dòng vốn ra ròng ( Đôi lúc còn được gọi là góp vốn đầu tư quốc tế ròng ) hoàn toàn có thể có giá trị âm hoặc dương. Khi có giá trị dương, dân cư trong nước mua nhiều gia tài quốc tế hơn là người quốc tế mua gia tài trong nước, vốn trong trường hợp này được gọi là đang đi ra khỏi vương quốc. Khi dòng vốn ra ròng có giá trị âm, dân cư trong nước mua ít gia tài quốc tế hơn là người quốc tế mua gia tài trong nước, vốn trong trường hợp này được gọi là đang đi vào vương quốc. Có nghĩa là khi dòng vốn ra ròng âm, vương quốc đang có dòng vốn vào .
 • Các biến số có tác động ảnh hưởng đến dòng vốn ra ròng :

 Lãi suất thực được trả cho gia tài quốc tế  Lãi suất thực được trả cho gia tài trong nước  Các rủi ro đáng tiếc phân biệt được về kinh tế tài chính và chính trị của việc nắm giữ gia tài quốc tế  Các chủ trương chính phủ nước nhà tác động ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản trong nước của người quốc tế

Sự ngang bằng giữa xuất khẩu ròng và dòng vốn ra ròng

Chúng ta thấy rằng một nền kinh tế tài chính mở tương tác với phần còn lại của quốc tế theo hai con đường – những thị trường sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, những thị trường kinh tế tài chính quốc tế. Xuất khẩu ròng và dòng vốn ra ròng, mỗi khái niệm giám sát một loại mất cân đối trên những thị trường này. Xuất

8.1. Tiết kiệm, đầu tư và mối quan hệ với các dòng vốn quốc tế….

Tiết kiệm và góp vốn đầu tư của một vương quốc có vai trò quan trọng so với tăng trưởng kinh tế tài chính của vương quốc đó. Như tất cả chúng ta đã biết, tiết kiệm chi phí và góp vốn đầu tư bằng nhau trong một nền kinh tế tài chính đóng. Nhưng ngững yếu tố này không đơn thuần trong một nền kinh tế tài chính mở. Chúng ta hãy xem xét tiết kiệm chi phí và đâu tư có tương quan với những dòng sản phẩm & hàng hóa và vốn quốc tế như thế nào khi được giám sát bởi xuất khẩu ròng và dòng vốn ra ròngKhi bàn luận về những thành phần cấu thành của tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc nội GDP của một vương quốc ( Y ) được chia thành bốn thành phần : tiêu dùng ( C ), góp vốn đầu tư ( I ), chỉ tiêu shopping của chính phủ nước nhà ( G ) và xuất khẩu ròng ( NX ). Chúng ta viết lại như sau :Y = C + I + G + NXTổng chi tiêu vào vào sản lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế tài chính là tổng của tiêu tốn vào tiêu dùng, góp vốn đầu tư, tiêu tốn chính phủ nước nhà và xuất khẩu ròngì mỗi đô la tiêu tốn được đưa vào một trong bốn thành phần này, phương trình này là một đồng nhất thức hạch toán. Điều này luôn đúng cho cách tất cả chúng ta định nghĩa và thống kê giám sát những biến sốTiết kiệm vương quốc là thu nhập của một vương quốc còn lại sau khi chi trả cho tiêu dung hiện tại và tiêu tốn cơ quan chính phủ. Tiết kiệm vương quốc ( S ) bằng Y – C – G. Nếu sắp xếp lại phương trình nhằm mục đích bộc lộ hiệu quả này, tất cả chúng ta có được :Y – C – G = I + NX S = I + NXVì xuất khẩu ròng ( NX ) cũng bằng với dòng vốn ra ròng ( NCO ), tất cả chúng ta hoàn toàn có thể viết phương trình như sau :S = I + NCOTiết kiệm = Đầu tư trong nước + Dòng vốn ra ròngPhương trình này chỉ ra rằng tiết kiệm ngân sách và chi phí của một vương quốc phải bằng với góp vốn đầu tư trong nước cộng với dòng vốn ra ròng của vương quốc đó. Nói cách khác, khi công dân Hoa Kỳ tiết kiệm ngân sách và chi phí một đô la từ thu nhập của họ cho tương lai, đô la hoàn toàn có thể sử dụng để hỗ trợ vốn tích góp vốn trong nước hay hoàn toàn có thể sử dụng để hỗ trợ vốn cho việc mua vốn ở quốc tếTrong nền kinh tế tài chính đóng, dòng vốn ra ròng là zero ( NCO = 0 ), thế cho nên tiết kiệm chi phí bằng với góp vốn đầu tư ( S = I ). Trái lại, một nền kinh tế tài chính mở có hai cách sử dụng tiết kiệm chi phí của vương quốc : góp vốn đầu tư trong nước và dòng vốn ra ròngTóm lại là tiết kiệm chi phí, góp vốn đầu tư và những dòng vốn quốc tế có link ngặt nghèo với nhau. Khi tiết kiệm ngân sách và chi phí của một vương quốc vượt quá góp vốn đầu tư, dòng vốn ra ròng của vương quốc đó là con số dương, nghĩa là vương quốc này đang sử dụng một phần tiết kiệm chi phí của mình để mua gia tài quốc tế. Khi góp vốn đầu tư lớn hơn tiết kiệm ngân sách và chi phí của một vương quốc, dòng vốn ra ròng của nước này là con số âm, nghĩa là nước này đang hỗ trợ vốn một phần góp vốn đầu tư nước này bằng cách mua gia tài trong nước của nước này

giá hối đoái thực ………………………………………………………………………… 8. Giá của các giao dịch quốc tế: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ

giá hối đoái thực

8.2. T giá hốối đoái danh nghĩaỷ …………………………………………………

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa : là mức mà ở đó một người hoàn toàn có thể mua và bán một loại tiền tệ của một quốc giá với tiên tệ một vương quốc khác .Sự lên giá tiền tệ một vương quốc : là sự gia tăng giá tri của một đồng xu tiền đo bằng số ngoại tệ mà nó hoàn toàn có thể mua được .Sự mất giá tiền tệ một vương quốc : là sự giảm giá tri của một đồng xu tiền đo bằng số ngoại tệ mà nó hoàn toàn có thể mua được .bằng một đô la có cùng giá trị thực ở tổng thể những vương quốc và ở mọi lúc .

8. Cung và cầu vốn vay, cung và cầu ngoại hối ………………………….

thị trường vốn vay và thị trường ngoại hối là hai thị trường đóng vai trò TT kinh tế tài chính học vĩ mô của nền kinh tế tài chính mở. Trên thị trường vốn vay lãi xuất thực kiểm soát và điều chỉnh để cân đối cung vốn vay và cầu vốn vay

8.3. Thị trường vốn vay…………………………………………………………..

Để hiểu được thị trường vốn vay trong một nền kinh tế tài chính mở, điểm mở màn là một đồng nhất thức đã được bàn luận ở chương trước :S = I + NCO Tiết kiệm = Đầu tư trong nước + Dòng vốn ra dòngHai vế của dòng nhất thức này biểu lộ hai mặt của thị trường vốn vay. Cung vốn vay đến từ tiết kiệm chi phí vương quốc ( S ), và cầu vốn vay đến từ góp vốn đầu tư trong nước ( I ) và dòng vốn ra dòng ( NCO )Khi NCO > 0, vương quốc đang có dòng vốn ra ròng, mua vốn quốc tế ròng cộng thêm vào vốn vay hình thành trong nước .Khi NCO < 0, vương quốc đang trải qua dòng vốn vào ròng ; nguồn lực vốn đến từ quốc tế làm giảm cầu vốn vay được tạo ra trong nước .Cung vốn vay từ tiết kiệm chi phí vương quốcCầu vốn vay từ góp vốn đầu tư trong nước và dòng vốn ra ròng

8.3. Thị trường ngoại hối…………………………………………………………

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái thực kiểm soát và điều chỉnh để cân đối cung đô la ( từ dòng vốn ra ròng ) và cầu đô la ( từ xuất khẩu ròng ). Bởi vì dòng vốn ra ròng là một phần của cầu vốn vay và chính do nó phân phốiđô la cho thị trường ngoại hối, đây là biến số liên kết giữa hai thị trường này .Để hiểu được thị trường ngoại hối tất cả chúng ta mở màn với một đồng nhất thức khác :NCO = NX Dòng vốn ra ròng = Xuất khẩu ròngĐồng nhất thức này công bố rằng khoảng chừng mất cân đối giữa mua và bán vốn gia tài quốc tế ( NCO ) bằng với khoảng chừng mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ ( NX )

8. Trạng thái cân bằng trong nền kinh tế ………………………………..

Đến đây tất cả chúng ta đã luận bàn về cung và cầu cả hai thị trường : thị trường vốn vay và thị trường ngoại hốiây giờ hãy xem xét những thị trường có quan hệ với nhau như thế nào .

8.4 Cân bằng giữa 2 thị trường vốn vay và hàng hóa…………………

Dòng vốn ra ròng : mối link giữa hai thị trườngHãy mở màn bằng cách tóm tắt những gì học được cho đến giờ đây trong chương này. Chúng ta đang luận bàn phương pháp một nền kinh tế tài chính phối hợp bốn biến số kinh tế tài chính vĩ mô quan trọng : tiết kiệm ngân sách và chi phí vương quốc ( S ), góp vốn đầu tư trong nước ( I ), dòng vốn ra ròng ( NCO ) và xuất khẩu rồng ( NX ). Hãy ghi nhớ đồng nhất thức sau đây :S = I + NCO Và NCO = NXTrên thị trường vốn vay, cung đến từ tiết kiệm ngân sách và chi phí vương quốc ( S ), cầu đến từ tư trong nước ( I ) và dòng vốn ra ròng ( NCO ), và lãi xuất thực giúp cân

8.4 Tác động của các chính sách……………………………………………..

8.4.3. Thâm hụt ngân sách chính phủ
Trước đây, khi lần đầu tiên thảo luận về cung và cầu trên thị trường
vốn vay, trong quyển sách này chúng ta đã xác định những tác động
của thâm hụt ngân sách của chính phủ xảy ra khi thu nhập vượt qua
mức chi tiêu của chính phủ. Bởi vì thâm hụt ngân sách chính phủ thể
hiện tiết kiệm chính phủ là con số âm, nó làm giảm tiết kiệm quốc gia.
Vì thế, thâm hụt ngân sách chính phủ làm giảm cung vốn vay tăng lãi
xuất và lấn át đầu tư.

8.4.3. Chính sách thương mại
Chính sách thương mại là một chính sách của chính phủ có ảnh hưởng
trực tiếp đến số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia xuất khẩu
hay nhập khẩu .Chính sách thương mại có nhiều hình thức khác nhau ,
thường là nhằm mục đích hỗ trợ ngành công nghiệp nội địa cụ thể nào
đó. Một chính sách thương mại phổ biến đó là thuế quan, một loại
thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu. một dạng khác là hạn ngạch nhập
khẩu, một giới hạn số lượng hàng hóa sản xuất ở nước ngoài có thể
được bán trong nước

Chính sách thương mại không ảnh hưởng tác động đến cán cân thương mại. Có nghĩa là chủ trương tác động ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và nhập khẩu không làm đổi khác xuất khẩu ròngết luận này có vẻ như ít gây ra kinh ngạc hơn nếu tất cả chúng ta nhớ lại đồng nhất thức hạch toánNX = NCO = S – IXuất khẩu ròng bằng vốn ra ròng, và cũng bằng với tiết kiệm chi phí vương quốc trừ góp vốn đầu tư trong nước. Các chủ trương thương mại không làm đổi khác cán cân thương mại chính bới chúng không làm đổi khác tiết kiệm chi phí vương quốc hay góp vốn đầu tư trong nước. Ứng với mức tiết kiệm ngân sách và chi phí vương quốc và góp vốn đầu tư trong nước chotrước, tỷ giá hối đoái thực kiểm soát và điều chỉnh để giữ cho cán cân thương mại không đổi, bất kể những chủ trương thương mại của cơ quan chính phủ thực thi

Thương mại tự do cho phép các nền kinh tế chuyên môn hóa vào việc
sản xuất ra những gì tốt nhất họ có thể làm, làm cho cư dân ở tất cả
các quốc gia đều hưởng lợi. Các hạn chế thương mại làm thiệt hại các
lợi ích này từ ngoại thương và vì vậy mà chúng làm giảm phúc lợi kinh
tế chung

8.4.3. Bất ổn chính trị và sự tháo chạy vốn
Tháo chạy vốn: Sự sụt giảm lớn và bất ngờ của cầu tài sản của một
quốc gia.

Những biến hóa về giá có nguồn gôc từ vốn tháo chạy đã tác động ảnh hưởng đến những biến số kinh tế tài chính vĩ mô quan trọng. Giảm giá nội tệ làm cho xuất khẩu rẻ hơn và nhập khẩu đắt hơn, hướng cán cân thương mại đến thặng dư. Cùng lúc đó lãi suất vay tăng làm giảm góp vốn đầu tư trong nước, kéo theo làm chậm tích góp vốn và làm chậm tăng trưởng kinh tế tài chính .Vốn tháo chạy không chỉ có ảnh hưởng tác động lớn so với vương quốc nơi mà vốn đang chạy trốn, mà nó còn tác động ảnh hưởng đến những vương quốc khác .

Tác giả: Admin