20
02-2022

Dòng vốn ròng

Dòng vốn ròng ra nước ngoài ( NCO ) là dòng vốn ròng được một quốc gia đầu tư ra nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). NCO dương có nghĩa là quốc gia đầu tư ra bên ngoài nhiều hơn so với thế giới đầu tư vào đó. NCO là một trong hai cách chính để mô tả bản chất của tương tác kinh tế và tài chính của một quốc gia với các khu vực khác trên thế giới (cách còn lại là cán cân thương mại ).

NCO được liên kết với thị trường cho các quỹ có thể cho vay và thị trường ngoại hối quốc tế. Mối quan hệ này thường được tóm tắt bằng cách vẽ đồ thị đường cong NCO với số lượng tiền tệ của quốc gia A trên trục x và lãi suất thực nội địa của quốc gia đó theo trục y. Đường cong NCO có độ dốc âm vì lãi suất trong nước tăng có nghĩa là động cơ khuyến khích người tiết kiệm tiết kiệm nhiều hơn ở trong nước và tiết kiệm ở nước ngoài.

NCO cũng đại diện cho số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia A có sẵn trên thị trường ngoại hối, và như vậy có thể được xem như nửa cung quyết định tỷ giá hối đoái thực, nửa cầu là cầu về tiền tệ của nước A trên thị trường ngoại hối. Như có thể thấy trong đồ thị, NCO đóng vai trò là đường cung không co giãn hoàn hảo cho thị trường này. Do đó, những thay đổi trong nhu cầu về tiền tệ của A (ví dụ thay đổi từ sự gia tăng của nhu cầu nước ngoài đối với các sản phẩm sản xuất tại nước A) chỉ gây ra những thay đổi trong tỷ giá hối đoái chứ không phải trong số lượng tiền tệ ròng của A sẵn có để trao đổi.

Theo nhận dạng kế toán, NCO của Quốc gia A luôn bằng Xuất khẩu ròng của A, bởi vì giá trị xuất khẩu ròng bằng lượng vốn bỏ ra nước ngoài (tức là dòng chảy ra nước ngoài) cho hàng hóa nhập khẩu ở A. Nó cũng bằng lượng tiền tệ ròng của A được giao dịch trên thị trường ngoại hối trong khoảng thời gian đó. Giá trị hàng xuất khẩu (chuối, kem, quần áo) được sản xuất ở nước A luôn được khớp với giá trị thanh toán đối ứng của một số tài sản (tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản) do người mua ở nước khác trả cho người sản xuất ở nước A. Điều này giá trị cũng bằng tổng lượng tiền của A được giao dịch trên thị trường ngoại hối trong năm đó, vì về cơ bản người mua ở các nước khác giao dịch tài sản của họ (ví dụ: ngoại tệ) để chuyển đổi sang số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ của A, và sử dụng số tiền này để thanh toán cho các sản phẩm xuất khẩu của A.

Bạn đang đọc: Dòng vốn ròng

Tầm quan trọng của NCO. Lãi suất thực tế trong nước được xác định trên thị trường trong nước đối với các khoản tiền có thể cho vay di chuyển dọc theo đường NCO để xác định số lượng tiền tệ có sẵn để trao đổi ngoại tệ. Điều này lần lượt xác định tỷ giá hối đoái thực .

Tác giả: Admin