26
12-2021

Phân biệt sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất

Sổ đỏ và sách vở về quyền sử dụng đất là những sách vở quan trọng trong nghành đất đai. Tuy nhiên, sổ đỏ chính chủ có giá trị pháp lý cao hơn vì sách vở về quyền sử dụng đất chỉ là một trong những địa thế căn cứ để cấp giấy ghi nhận ( sổ đỏ chính chủ, sổ hồng ) .

Định nghĩa

Sổ đỏ ( giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Là một trong những loại giấy tờ quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Giá trị sử dụng

Sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .Ngoài ra còn được sử dụng vào những mục tiêu sau :- Thực hiện quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất .

– Căn cứ xác nhận ai là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

– Là địa thế căn cứ để bồi thường khi tịch thu đất .- Là địa thế căn cứ để thực thi xử lý tranh chấp đất đai .- Được sử dụng làm địa thế căn cứ xác lập loại đất .- Là thành phần hồ sơ ĐK dịch chuyển ( hồ sơ sang tên khi Tặng cho, chuyển nhượng ủy quyền … ) .

Còn giấy tờ về quyền sử dụng đất: Là căn cứ để cấp giấy chứng nhận; căn cứ để không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận; căn cứ xác định loại đất.

Đồng thời, là địa thế căn cứ khi xác lập diện tích quy hoạnh đất ở so với trường hợp có vườn, ao ; địa thế căn cứ để xác lập thẩm quyền ( nơi nộp đơn ) khi xử lý tranh chấp đất đai .

Giá trị pháp lý

Sổ đỏ có giá trị pháp lý cao hơn. Còn sách vở về quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý thấp hơn vì đây là một trong những địa thế căn cứ để cấp giấy ghi nhận ( sổ đỏ chính chủ, sổ hồng ) .

Tác giả: Admin