26
12-2021

Làm thế nào để có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp?

Làm thế nào để có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp?

1. Chủ thể được phép góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, những chủ thể sau đây được góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

–          Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức, đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

– Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thue được quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất. – Người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được Nhà nước Nước Ta cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, doanh nghiệp vốn góp vốn đầu tư quốc tế được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản.

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, những chủ thể sau đây không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

– Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất. – Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công nhân sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất. – Cơ sở tôn giáo, hội đồng dân cư sử dụng đất không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

2. Điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được triển khai góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây : – Có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ; – Đất không có tranh chấp ; – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ; – Trong thời hạn sử dụng đất.

3. Điều kiện nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Tổ chức kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp khi có đủ điều kiện kèm theo sau : – Có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực thi dự án Bất Động Sản. – Mục đích sử dụng so với diện tích quy hoạnh đất nhận góp vốn quyền sử dụng đất phải tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. – Đối với đất trồng lúa nước thì phải thực thi theo lao lý tương ứng của Luật Đất đai. Theo đó, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ trợ diện tích quy hoạnh đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu suất cao sử dụng đất trồng lúa. Việc góp vốn vào nghành kinh doanh thương mại là mục tiêu kinh doanh thương mại phi nông nghiệp nên cần quy đổi mục tiêu sử dụng đất.

4. Hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Có 2 hình thức theo quy định của pháp luật tùy thuộc vào mục đích kinh doanh của doanh nghiệp:

–          Một là, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trường hợp này, tổ chức, doanh nghiệp nhận góp vốn sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận hợp tác của những bên về việc chấm hết việc góp vốn thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được liên tục sử dụng đó trong thời hạn còn lại.

–          Hai là, góp vốn để thành lập pháp nhân mới hoặc cùng kinh doanh sản xuất kinh doanh với pháp nhân đã được thành lập trước, trong trường hợp này pháp nhân sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Đối với tài sản này, thành viên góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

5. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Việc sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại trải qua hình thức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải bảo vệ những nguyên tắc sau đây : – Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố. – Trên địa phận không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt phẳng để sử dụng vào mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại tương thích, trừ trường hợp những dự án Bất Động Sản thuộc nghành nghề dịch vụ, địa phận khuyến khích góp vốn đầu tư. – Trường hợp diện tích quy hoạnh đất thực thi dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương mại có phần diện tích quy hoạnh đất mà người đang sử dụng đất không có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai thì chủ góp vốn đầu tư được phép thỏa thuận hợp tác mua gia tài gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước triển khai thủ tục tịch thu đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất và cho chủ góp vốn đầu tư thuê đất để triển khai dự án Bất Động Sản. Nội dung hợp đồng mua và bán gia tài gắn liền với đất phải bộc lộ rõ người nán gia tài là tự nguyện trả lại đất để Nhà nước tịch thu đất và cho người mua gia tài thuê đất.

6. Cách thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Theo lao lý của luật doanh nghiệp, so với gia tài là quyền sử dụng đất thì phải được định giá và được biểu lộ bằng Đồng Việt Nam [ 1 ]. Việc định giá được triển khai bởi những thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức triển khai thẩm định giá chuyên nghiệp. Cụ thể : – Tài sản góp vốn khi xây dựng doanh nghiệp phải được những thành viên, cổ đồng sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức triển khai thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức triển khai thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị gia tài góp vốn phải được hầu hết những thành viên, cổ đông sáng lập đồng ý chấp thuận. Trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị trong thực tiễn tại thời gian góp vốn thì những thành viên, cổ đông sáng lập cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian kết thúc định giá ; đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với thiệt hại do cố ý định giá gia tài góp vốn cao hơn trong thực tiễn. – Tài sản góp vốn trong quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận hợp tác định giá hoặc do một tổ chức triển khai định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức triển khai thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị gia tài góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp đồng ý. Trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị trong thực tiễn tại thời gian góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị trong thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian kết thúc định giá ; đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với thiệt hại do cố ý định giá gia tài góp vốn cao hơn trong thực tiễn.

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Cụ thể[2]:

Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tại Văn phòng ĐK đất đai, hồ sơ gồm [ 3 ] : – Đơn ĐK dịch chuyển đất đai ( theo mẫu ) ; – Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( bản gốc ) ; – Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; – Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhân ĐK kinh doanh thương mại / giấy phép góp vốn đầu tư / quyết định hành động xây dựng của tổ chức triển khai ; – Văn bản chấp thuận đồng ý cơ của quan nhà nước có thẩm quyền so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( bản gốc ) ; – Trích lục map địa chính.

Hết thời hạn góp vốn, một trong các bên hoặc các bên trong hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai[4]. Hồ sơ gồm có[5]:

– Văn bản thanh lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng ; – Bản gốc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất đã cấp.
[ 1 ] Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm trước

[2] Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

[ 3 ] Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT [ 4 ] Điều 80 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP [ 5 ] Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT

Tác giả: Admin