26
12-2021

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

……, ngày,… tháng… năm 202…
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … …, tại … … … … … … chúng tôi gồm :

Bên A:

Ông : …………………………………………………………………………………………………….
Sinh năm : ………………………………………………………………………………………………….
CMND / CCCD số : …………….. do …………………………….. cấp ngày …………..
Thường trú tại : …………………………………………………………………………………………..
Cùng vợ là bà : ……………………………………………………………………………………………
Sinh năm : …………………………………………………………………………………………………
CMND / CCCD số : …………….. do …………………………….. cấp ngày …………..
Thường trú tại : …………………………………………………………………………………………….

Bên B:

Ông : …………………………………………………………………………………………………….
Sinh năm : ……………………………………………………………………………………………………
CMND / CCCD số : …………….. do …………………………….. cấp ngày …………..
Thường trú tại : …………………………………………………………………………………………….
Cùng vợ là bà : ……………………………………………………………………………………………
Sinh năm : ………………………………………………………………………………………………….
CMND / CCCD số : …………….. do …………………………….. cấp ngày …………..
Thường trú tại : …………………………………………………………………………………………..

Điều 1

ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI

Các bên tự nguyện giao kết Hợp đồng này để triển khai việc quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với thông tin đơn cử về thửa đất như sau :

1.1. Thửa đất của bên A

– Diện tích đất quy đổi : ……………………………………………………………………………..
– Loại đất : ……………………………………………………………………………………………………
– Thửa số : ……………………………………………………………………………………………………
– Tờ map số : ……………………………………………………………………………………………
– Thời hạn sử dụng đất còn lại : …………………………………………………………………….
– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : …. ngày … tháng …. năm ….

1.2. Thửa đất của bên B

– Diện tích đất quy đổi : …………………………………………………………………………….
– Loại đất : ……………………………………………………………………………………………………
– Thửa số : ……………………………………………………………………………………………………
– Tờ map số : …………………………………………………………………………………………….
– Thời hạn sử dụng đất còn lại : ………………………………………………………………………
– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : …. ngày … tháng …. năm ….

Điều 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2.1. Quyền của các bên chuyển đổi

– Yêu cầu giao quyền sử dụng đất theo đúng diện tích quy hoạnh, loại đất, vị trí và thực trạng như thoả thuận ;
– Có quyền nhu yếu giao hàng loạt sách vở hợp pháp về quyền sử dụng đất ;
– Được sử dụng đất theo đúng mục tiêu, đúng thời hạn và những quyền khác theo pháp luật của pháp lý đất đai hiện hành .

2.2. Nghĩa vụ của các bên chuyển đổi

– Chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhau theo đúng diện tích quy hoạnh, loại đất, vị trí và thực trạng như đã thoả thuận ;
– Phải chuyển giao hàng loạt sách vở về quyền sử dụng đất được quy đổi ;
– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật ( nếu có ) ;
– Phải ĐK dịch chuyển tại cơ quan ĐK đất đai theo đúng pháp luật ;
– Thanh toán tiền chênh lệch ( nếu có ) .

Điều 3

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Sau khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành nếu một bên không triển khai hoặc triển khai không đúng hoặc có vi phạm khác theo nội dung mà những bên đã thỏa thuận hợp tác phải chịu phạt vi phạm hợp đồng với số tiền là … .. triệu đồng, trừ trường hợp bên vi phạm được miễn nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của Bộ luật dân sự .

Điều 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì những bên cùng nhau thương lượng, hòa giải trên nguyên tắc tôn trọng quyền và quyền lợi hợp pháp của nhau ; trường hợp không xử lý được thì một trong những bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Toà án có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật .

Điều 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những cam kết ràng buộc sau :
– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .
– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc .
– Đã tìm hiểu và khám phá rõ thực trạng thực tiễn của thửa đất .
– Tại thời gian quy đổi thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, không thế chấp ngân hàng, không bị kê biên để bảo vệ thi hành án, còn thời hạn sử dụng đất, không có tranh chấp .
– Thực hiện đúng và vừa đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

Điều 6

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành ngay sau khi hai bên ký kết .
– Việc giao dịch thanh toán tiền chênh lệch ( nếu có ), chuyển giao sách vở, thửa đất phải được lập thành văn bản, có xác nhận của người làm chứng và chữ ký của hai bên .
– Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .
Hợp đồng này gồm … .. tờ, … trang và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực thi .
Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng triển khai .

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

II. XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

Nội dung thẩm tra của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã …………..
– Về sách vở sử dụng đất ………………………………………
– Về thực trạng thửa đất ……………………………………….
– Về điều kiện kèm theo quy đổi …………………………………….
Xác nhận được quy đổi

 

ỦY BAN NHÂN DÂN……………

( ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu )

Tác giả: Admin