26
12-2021

Thủ tục để hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay

Cách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay chỉ tương thích với những thửa đất đã được chuyển nhượng trước ngày 1.7.2014 .
Mua bán đất là cách gọi của người dân dùng để chỉ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật pháp lý đất đai .Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ghi nhận hiệu lực hiện hành thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay xảy ra trước ngày 1.7.2014. Quy định này đã mở ra thời cơ hợp thức hóa đất nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay .

Đất chuyển nhượng trước 1.7.2014:

Đất chưa được cấp sổ đỏKhoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP lao lý những trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp giấy ghi nhận và không thuộc trường hợp pháp luật tại Khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất triển khai thủ tục ĐK đất đai, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu theo lao lý của Luật Đất đai và lao lý tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất ; cơ quan đảm nhiệm hồ sơ không được nhu yếu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý :

– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008;

– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 mà có sách vở về quyền sử dụng đất lao lý tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này ;- Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 1.7.2014 .Theo đó, dù chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước ngày 1.7.2014 vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành nhưng cần biết rõ thời gian chuyển nhượng .Cách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay chỉ phù hợp với những thửa đất đã được chuyển nhượng trước ngày 1.7.2014. Đồ họa: M.HCách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay chỉ phù hợp với những thửa đất đã được chuyển nhượng trước ngày 1.7.2014. Đồ họa: M.H

Chuyển nhượng xảy ra trước ngày 1.1.2008 dù thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì người được cấp sổ đỏ lần đầu là người đang sử dụng đất nếu đủ điều kiện cấp.

Chuyển nhượng diễn ra từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 mà thửa đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì:

– Sổ đỏ cấp và thay mặt đứng tên người nhận chuyển nhượng nếu thửa đất chuyển nhượng có sách vở về quyền sử dụng đất .- Sổ đỏ cấp và thay mặt đứng tên người chuyển nhượng nếu thửa đất chuyển nhượng không có sách vở về quyền sử dụng đất .Đất có giấy ghi nhậnTheo Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1.7.2014 mà bên nhận chuyển nhượng chỉ có giấy ghi nhận của bên chuyển nhượng thì người nhận chuyển nhượng nộp đơn ý kiến đề nghị cấp giấy ghi nhận và những sách vở về quyền sử dụng đất hiện có để có giấy ghi nhận mới .

Chuyển nhượng đất từ 1.7.2014 trở về sau:

Đất chuyển nhượng từ 1.7.2014 trở về sau mà việc mua và bán bằng giấy viết tay rất khó hợp thức hóa, vì :- Phải đủ điều kiện kèm theo chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng .- Hợp đồng phải được công chứng hoặc xác nhận .

Tác giả: Admin