26
12-2021

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT – Công Ty Luật Phạm Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … …, tại … … … … … … … … … … …. chúng tôi gồm :

Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CMND / CCCD số : … … … … … … … … do … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … ..Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CMND / CCCD số : … … … … … … … … do … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … ..Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên nhận đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .CMND / CCCD số : … … … … … … … … do … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … ..Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CMND / CCCD số : … … … … … … … … do … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … ..Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo vệ thực thi việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo những thoả thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền … … … … … … … đồng ( Bằng chữ : … … … … … … … đồng chẵn ) mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng … … …. thửa đất số … .., tờ map số … … và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ … … … … … … theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất … … … … số … … … … … .. ; Số vào sổ cấp GCN số … … … … … … .. do … … … … … … … … … …. cấp ngày … … … … … … mang tên … … … … … … … … … … … ..tin tức đơn cử như sau :

  1. Quyền sử dụng đất:

– Diện tích đất chuyển nhượng : … … .. mét vuông ( Bằng chữ : … … … … … … … mét vuông )– Thửa đất : … … … … … … .. – Tờ map : … … … … … … … .– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..– Mục đích sử dụng : Đất ở : … … … .. mét vuông– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … .– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

  1. Nhà ở

– Loại nhà : … … … … … … … … .. ; – Diện tích sàn thiết kế xây dựng : … … … … .. mét vuông– Kết cấu nhà : … … … … … … .. ; – Số tầng : … … … … … … … … … … … .– Thời hạn sử dụng … … … … … .. ; – Năm hoàn thành xong kiến thiết xây dựng : … … … … .Bằng Hợp đồng này, Bên A chấp thuận đồng ý đặt cọc và Bên B đồng ý chấp thuận nhận tiền đặt cọc số tiền trên để bảo vệ giao kết, thực thi việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hàng loạt quyền sử dụng đất và nhà ở theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và theo thực trạng nhà thực tiễn nêu trên với những thỏa thuận hợp tác sau đây :

2.1. Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng toàn bộ nhà đất theo hiện trạng sử dụng thực tế nêu trên được hai bên thỏa thuận là: ………….. đồng (Bằng chữ: ……………. đồng)

Giá thỏa thuận hợp tác này cố định và thắt chặt trong mọi trường hợp, không tăng, không giảm khi giá thị trường dịch chuyển ( nếu có ) .2.2. Phương thức đặt cọc và giao dịch thanh toán :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …* Thời hạn đặt cọc : … …. ngày kể từ ngày những bên lập và ký Hợp đồng này .2.3. Việc chuyển giao, nhận chuyển giao nhà đất và ĐK sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hai bên thoả thuận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 2. Phạt hợp đồng

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 4. Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây :

  1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc .– Đã khám phá rõ nguồn gốc nhà đất nhận chuyển nhượng nêu trên .– Thực hiện đúng và rất đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

  1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về nhà đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .– Nhà đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo vệ cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng .– Tính đến thời gian giao kết hợp đồng này bên B cam kết nhà đất nêu trên không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch ; chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kể ai ; không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .– Bên B cam kết sau ngày lập và ký Hợp đồng này, bên B không đưa tài sản nêu trên tham gia thanh toán giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào .– Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc .– Thực hiện đúng và vừa đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

Điều 5. Điều khoản chung

  1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.
  2. Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, thửa đất phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên.
  3. Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm …. tờ, …. … trang và được lập thành …. … … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … … … bản để thực thi .Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng thực thi .

 BÊN ĐẶT CỌC

( Ký, ghi rõ họ tên )

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn: Sưu tầm

Tác giả: Admin