26
12-2021

Mẫu Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái ;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm năm trước ;Căn cứ nhu yếu của những bên .Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại … … … … … …., chúng tôi gồm :

I. Bên cho thuê lại quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là bên A)

* Trường hợp bên cho thuê lại đất là doanh nghiệp- Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………..- Địa chỉ : ………………………………………………………………………..- Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………………………- Mã số doanh nghiệp : …………………………………………………….- Người đại diện thay mặt theo pháp lý : ………… Chức vụ : ………………- Số điện thoại thông minh : ……………………………………………………………….- Số thông tin tài khoản : …………………………. Tại ngân hàng nhà nước ……………..- Mã số thuế : ………………………………………………………………….* Trường hợp bên cho thuê lại đất là cá thể- Họ và tên : ……………………………………………………………………….- Năm sinh : ………………………………………………………………………..- CMND / CCCD số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …………………………………………………………………………………- Nơi ĐK thường trú : ……………………………………………………….- Điện thoại : ………………………………………………………………………

II. Bên thuê lại quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là bên B)

* Trường hợp bên cho thuê lại đất là doanh nghiệp- Tên doanh nghiệp : ……………………………………………………………….- Địa chỉ : ……………………………………………………………………………….- Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………………………………- Mã số doanh nghiệp : ……………………………………………………………..- Người đại diện thay mặt theo pháp lý : ………… Chức vụ : ………………………..- Số điện thoại thông minh : ……………………………………………………………………….- Số thông tin tài khoản : …………………………. Tại ngân hàng nhà nước ………………………- Mã số thuế : …………………………………………………………………………..* Trường hợp bên cho thuê lại đất là cá thể- Họ và tên : ………………………………………………………………………………- Năm sinh : ……………………………………………………………………………….- CMND / CCCD số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : ………………………………………………………………………………………….- Nơi ĐK thường trú : ……………………………………………………………..- Điện thoại : ………………………………………………………………………………..( Đối với hộ mái ấm gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ nơi ĐK hộ khẩu thường trú ; so với cá thể thì ghi tên cá thể, địa chỉ nơi ĐK hộ khẩu thường trú, số chứng tỏ nhân dân / căn cước công dân, thông tin tài khoản ( nếu có ) ; trường hợp bên thuê là vợ và chồng thì ghi thông tin của cả vợ và chồng ; so với tổ chức triển khai thì ghi tên tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện thay mặt, số thông tin tài khoản … .. ) .

III. Hai Bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Thông tin về đất cho thuê lại

1.1. Quyền sử dụng đất của : ……………………………………………………..1.2. Đặc điểm đơn cử của thửa đất như sau :- Diện tích : …………….. / ………….. mét vuông ( bằng chữ : ……………………………. )- Thửa đất số : …………………………………………………………………………- Tờ map số : ……………………………………………………………………….- Địa chỉ thửa đất : ……………………………………………………………………- Hình thức sử dụng :+ Sử dụng riêng : ………….. mét vuông+ Sử dụng chung : ……………….. mét vuông- Mục đích sử dụng : ……………………………………………………………..- Thời hạn sử dụng : ……………………………………………………………..- Nguồn gốc sử dụng : ………………………………………………………….- Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : ……………………1.3. Nhà, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất :- Đất đã có hạ tầng kỹ thuật ( nếu là đất trong dự án Bất Động Sản đã được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng ủy quyền ) ;- Đặc điểm nhà, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất : …….. ( nếu có ) .

Điều 2. Giá thuê đất

……………………………………………………………………………………….

Điều 3. Thời hạn, phương thức thanh toán

– Thời hạn giao dịch thanh toán : …………………………………………………………- Phương thức thanh toán giao dịch : …………………………………………………..

Điều 4. Mục đích thuê đất

Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải tương thích với mục tiêu sử dụng đất đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này …………………………………………………………………………….

Điều 5. Thời hạn thuê đất, thời điểm bàn giao

5.1. Thời hạn thuê đấtThời hạn thuê đất … ( ghi rõ số năm hoặc số tháng thuê đất bằng số và bằng chữ tương thích với thời hạn thuê đất ), kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …5.2. Thời điểm chuyển giao đất : ………………………………………………..

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên A

6.1. Quyền của bên A- Yêu cầu bên B khai thác, sử dụng đất theo đúng mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;- Yêu cầu bên B giao dịch thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương pháp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;- Yêu cầu bên B chấm hết ngay việc sử dụng đất không đúng mục tiêu, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất ; nếu bên B không chấm hết ngay hành vi vi phạm thì bên A có quyền đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng, nhu yếu bên B trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại ;- Yêu cầu bên B giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng ;- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra ;- Các quyền khác ( nếu có ) .6.2. Nghĩa vụ của bên A- Cung cấp thông tin khá đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thông tin do mình cung ứng ;- Chuyển giao đất cho bên B đủ diện tích quy hoạnh, đúng vị trí và thực trạng đất theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục tiêu ;- Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước theo lao lý của pháp lý ( do những bên thỏa thuận hợp tác ) ;- Thông báo cho bên B về quyền của người thứ ba so với đất thuê ;- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;- Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác ( nếu có ) .

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1. Quyền của bên B- Yêu cầu bên A phân phối thông tin không thiếu, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê ;- Yêu cầu bên A chuyển giao đất đúng diện tích quy hoạnh, đúng vị trí và thực trạng đất theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;- Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng ;- Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, tác dụng góp vốn đầu tư trên đất thuê ;- Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra ;- Các quyền khác ( nếu có ) .7.2. Nghĩa vụ của bên B- Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê ;- Không được hủy hoại đất ;- Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương pháp đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;- Tuân theo pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; không được làm tổn hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh ;- Trả lại đất đúng thời hạn và thực trạng đất theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;- Đăng ký việc cho thuê lại quyền sử dụng đất theo lao lý ;- Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác ( nếu có ) .

Điều 8. Phạt vi phạm hợp đồng

Khi Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành nếu những bên vi phạm thỏa thuận hợp tác sẽ bị phạt với số tiền là : ………………………………………………………………

Điều 9. Chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng

– Hợp đồng này sẽ chấm hết trong những trường hợp sau : …………..- Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng : ………………………………………..- Xử lý khi chấm hết và hủy bỏ hợp đồng : ……………………………..

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trong quy trình triển khai Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì những bên có quyền khởi kiện tại Tòa án theo lao lý pháp lý .

Điều 11. Cam kết của các bên

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những cam kết sau :11.1. Bên A cam kết- Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .- Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :+ Thửa đất không có tranh chấp ;+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;+ Còn thời hạn sử dụng, không bị thế chấp ngân hàng .- Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;- Thực hiện đúng và không thiếu tổng thể những thoả thuận trong Hợp đồng này .11.2. Bên B cam kết- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .- Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng đất ;- Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;- Thực hiện đúng và không thiếu những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ……………………………..

– Hợp đồng này được lập thành …… bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

                 BÊN A                                                    BÊN B
       
(Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất cho thuê :- Về sách vở sử dụng đất : …………………………………………………………- Về thực trạng thửa đất :+ Chủ sử dụng đất : …………………………………………………………………..+ Loại đất : ……………………………………………………………………………….+ Diện tích : ………………………………………………………………………………+ Thuộc tờ map số : ……………………………………………………………….+ Số thửa đất : …………………………………………………………………………..+ Đất sử dụng không thay đổi, không có tranh chấp : ………………………………

– Về điều kiện cho thuê quyền sử dụng đất:………………………………….

                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………………

                                                             (Ký tên và đóng dấu)

Tác giả: Admin