26
12-2021

4 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

giá thành cấp Sổ đỏ cho đất không có sách vở gồm tiền sử dụng đất ( nếu có ), lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, phí đánh giá và thẩm định hồ sơ ( nếu có ). Khác với đất có sách vở thì nhiều trường hợp đất không có sách vở phải nộp tiền sử dụng đất .* Đất không có sách vở là đất không có một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất lao lý tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .

Người dân sẽ phải nộp đầy đủ 04 khoản chi phí cấp Sổ đỏ nếu thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất và địa phương thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

1. Tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận

Tiền sử dụng đất là khoản tiền nhiều nhất khi được cấp Giấy chứng nhận nếu thuộc trường hợp phải nộp. Pháp luật không pháp luật số tiền đơn cử vì tiền sử dụng đất phụ thuộc vào vào loại đất, diện tích quy hoạnh, vị trí từng thửa đất .

1.1. Không phải nộp tiền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ điều kiện kèm theo sau :
– Đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 .
– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Nay được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp .

1.2. Có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp 1 : Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng không thay đổi từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong những loại sách vở lao lý tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013
* Tại thời gian khởi đầu sử dụng đất không có hành vi vi phạm pháp lý đất đai ( đất không lấn, chiếm … )
Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 ; tại thời gian mở màn sử dụng đất không có một trong những hành vi vi phạm theo pháp luật tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau :
– Nếu đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể ; so với diện tích quy hoạnh đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở ( nếu có ) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất giá đất đơn cử ( giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật so với từng trường hợp và thường sẽ cao hơn giá đất trong bảng giá đất ) .
– Trường hợp sử dụng đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng vĩnh viễn thì không phải nộp tiền sử dụng đất .
* Đất có vi phạm pháp lý đất đai ( lấn, chiếm … )
– Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất để ở mà tại thời gian khởi đầu sử dụng đất đã có một trong những hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, nhưng nay nếu được Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất lao lý tại Bảng giá đất ; nộp 100 % tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
– Trường hợp sử dụng đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài hơn thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất pháp luật tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 .
Trường hợp 2 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có sách vở pháp luật tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013
* Tại thời gian khởi đầu sử dụng đất không có hành vi vi phạm pháp lý đất đai
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất và tại thời gian khởi đầu sử dụng đất không có một trong những hành vi vi phạm theo pháp luật tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau :
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50 % tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất lao lý tại Bảng giá đất ; so với diện tích quy hoạnh đất ở vượt hạn mức ( nếu có ) thì phải nộp bằng 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
– Trường hợp sử dụng đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài hơn thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất lao lý tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 .
* Tại thời gian mở màn sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp lý đất đai
Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ở mà tại thời gian khởi đầu sử dụng đất đã có một trong những hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất lao lý tại Bảng giá đất so với phần diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở .
Phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ), phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Trường hợp sử dụng đất có khu công trình thiết kế xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng vĩnh viễn thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất lao lý tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 .
Trường hợp 3 : Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, nếu sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có sách vở chứng tỏ về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức triển khai để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất .
– Đất có nhà ở không thay đổi trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau :
+ Nếu sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu lao lý của pháp lý đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất .
+ Nếu sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu lao lý của pháp lý đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ suất % diện tích quy hoạnh đã triển khai xong việc nộp tiền sử dụng đất theo chủ trương và giá đất tại thời gian đã nộp tiền ; phần diện tích quy hoạnh đất còn lại triển khai thu tiền sử dụng đất theo chủ trương và giá đất tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Lưu ý : Giấy tờ chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất gồm :

. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù theo Quyết định 186/HĐBT ngày 31/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền theo Thông tư 60/TC-TCT ngày 16/7/1993 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình.

. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của UBND các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền.

– Đất có nhà ở không thay đổi trước ngày 01/7/2004 và không có sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau :
+ Đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40 % tiền sử dụng đất theo giá đất ở so với phần diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất lao lý tại Bảng giá đất tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Thu bằng 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất ở so với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
+ Đất đã được sử dụng không thay đổi từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50 % tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở theo giá đất pháp luật tại Bảng giá đất .
Thu bằng 100 % tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Lưu ý : Diện tích đất còn lại không có nhà ở ( nếu có ) được xác lập là đất nông nghiệp theo thực trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận. Nếu người sử dụng đất đề xuất được chuyển sang sử dụng vào mục tiêu đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu .
Trường hợp 4 : Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm pháp lý đất đai kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm năm trước mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận
Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 4 Điều 2 Nghị định 123 / 2017 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp lý đất đai theo Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hoặc đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng nay tương thích với quy hoạch sử dụng đất, trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật tại khoản 9 Điều 210 Luật đất đai 2013 thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử .
Trường hợp có sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất theo pháp luật thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng đất phải nộp ; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp .
Riêng trường hợp sử dụng đất có khu công trình thiết kế xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng vĩnh viễn thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất pháp luật tại khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013 tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .

chi phí cấp sổ đỏChi phí cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ (Ảnh minh họa)
 

2. Lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận

Theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận tính theo công thức sau :

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

+ Giá 1 mét vuông đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ .
+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là hàng loạt diện tích quy hoạnh thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể do Văn phòng ĐK đất đai xác lập và phân phối cho cơ quan thuế .

3. Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019 / TT-BTC lao lý :

“ Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu so với việc làm đánh giá và thẩm định hồ sơ, những điều kiện kèm theo cần và đủ bảo vệ việc thực thi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ( gồm có cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận dịch chuyển vào Giấy chứng nhận đã cấp ) theo pháp luật của pháp lý .
Căn cứ quy mô diện tích quy hoạnh của thửa đất, đặc thù phức tạp của từng loại hồ sơ, mục tiêu sử dụng đất và điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương để lao lý mức thu phí cho từng trường hợp ” .

Theo đó, phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp Giấy chứng nhận là khoản phí do HĐND cấp tỉnh pháp luật nên có 1 số ít tỉnh, thành phố thường trực TW sẽ không phải nộp phí khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu .

Xem chi tiết tại: Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ 63 tỉnh, thành

4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định hành động nên mức thu từng tỉnh, thành hoàn toàn có thể khác nhau .
Xem chi tiết cụ thể tại : Lệ phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành

Kết luận: Trên đây là chi phí cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, ngoài các khoản tiền trên thì có thể phải nộp thêm tiền đo đạc. Để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện đúng thủ tục hãy xem các bước cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Tác giả: Admin