25
12-2021

Nghị định hướng dẫn Luật quy hoạch đô thị

CHÍNH
PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 72/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2010 / NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2010 VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2015 / NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

1. Sửa đổi, bổ trợ Điều 1 như sau :Nghị định này lao lý về lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt quy hoạch đô thị ; quản trị thiết kế xây dựng theo quy hoạch đô thị và lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch đô thị ..2. Sửa đổi, bổ trợ Chương II như sau :a ) Sửa đổi, bổ trợ tên Chương II như sau :

LỰA CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

b ) Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 12 như sau :1. Việc lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch đô thị thực hiện theo pháp luật pháp lý về đấu thầu ..c ) Sửa đổi, bổ trợ khoản 2 Điều 13 như sau :2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị tham gia thi tuyển phải bảo vệ những điều kiện kèm theo năng lượng theo pháp luật hiện hành ..3. Sửa đổi, bổ trợ Điều 14 như sau :a ) Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 như sau :1. Thành phố thường trực TW, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị xã và đô thị mới phải được lập quy hoạch chung, bảo vệ tương thích với quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh .b ) Bổ sung khoản 5 như sau :5. Trường hợp cần phải kiểm soát và điều chỉnh ranh giới hoặc 1 số ít chỉ tiêu sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình tập trung chuyên sâu hoặc khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau trong khu vực đã có quy hoạch cụ thể đô thị được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết cụ thể địa thế căn cứ vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch thiết kế xây dựng, điều kiện kèm theo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị hoặc khu vực, quy định quản trị kiến trúc để quyết định hành động việc kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cụ thể đô thị. Việc kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cụ thể đô thị thực hiện theo đúng pháp luật của pháp lý .4. Bãi bỏ Mục 1 và tên Mục II Chương II, khoản 3 Điều 12 ; bãi bỏ Chương IV và phụ lục kèm theo .

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

1. Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 1 như sau :1. Nghị định này lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít nội dung của Luật Xây dựng năm năm trước, gồm : Lập, thẩm định và đánh giá và phê duyệt quy hoạch thiết kế xây dựng ; quản trị thực thi quy hoạch kiến thiết xây dựng ..2. Sửa đổi Điều 7 như sau :a ) Sửa đổi, bổ trợ điểm a, điểm d khoản 1 như sau :a ) Luận cứ, xác lập khoanh vùng phạm vi ranh giới vùng ; tiềm năng và thời hạn quy hoạch .d ) Các nhu yếu về tích lũy số liệu, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên và thực trạng ; nhu yếu về khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống, mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện ; nhu yếu về nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch, quản trị quy hoạch thiết kế xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện ; nhu yếu so với việc yêu cầu những chương trình, dự án Bất Động Sản ưu tiên .b ) Sửa đổi khoản 2 như sau :2. Thời gian lập trách nhiệm quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 02 tháng .3. Sửa đổi, bổ trợ Điều 8 như sau :

a) Sửa đổi, bổ sung điểm đ, điểm e khoản 1 như sau:

đ ) Định hướng tăng trưởng khoảng trống vùng liên huyện, vùng huyện :- Đề xuất, lựa chọn quy mô tăng trưởng khoảng trống vùng ;- Xác định những phân vùng để trấn áp quản trị tăng trưởng ;- Phân bố và xác lập quy mô những khoảng trống tăng trưởng : Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, bảo tồn ; xác lập quy mô, đặc thù những khu tính năng ;- Xác định quy mô tăng trưởng, cấu trúc mạng lưới hệ thống đô thị và khu vực nông thôn tương thích với đặc thù kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội ; phân cấp, phân loại đô thị theo khoảng trống chủ quyền lãnh thổ và quản trị hành chính ; xác lập quy mô dân số, đất kiến thiết xây dựng đô thị ;- Phân bố và xác lập quy mô những mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng xã hội gồm : Trung tâm giáo dục, đào tạo và giảng dạy, văn hóa truyền thống, y tế, thể dục, thể thao có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng ; TT thương mại, dịch vụ cấp vùng ; khu du lịch, đi dạo, vui chơi, nghỉ ngơi và những di tích lịch sử văn hóa truyền thống – lịch sử vẻ vang có giá trị ;- Phân bố và xác lập quy mô những khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh sắc vạn vật thiên nhiên trong vùng .e ) Định hướng mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện :Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô những khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật mang đặc thù vùng liên huyện, vùng huyện, gồm : Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông vận tải, mạng lưới hệ thống điện, cung ứng nguồn năng lượng, cấp nước, thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải, quản trị chất thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động ..b ) Sửa đổi, bổ trợ khoản 2 như sau :2. Thời gian lập đồ án quy hoạch so với vùng liên huyện, vùng huyện không quá 12 tháng ..4. Sửa đổi, bổ trợ Điều 10 như sau :a ) Sửa đổi, bổ trợ khoản 2 như sau :2. Các khu tính năng có quy mô trên 500 ha cần phải được lập quy hoạch chung thiết kế xây dựng, bảo vệ tương thích với quy hoạch tỉnh, quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị. Quy hoạch chung thiết kế xây dựng khu công dụng được phê duyệt là cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng .Các khu vực tính năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu kiến thiết xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng và xác lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, nếu được xác lập trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt ..b ) Bổ sung khoản 6 như sau :6. Trường hợp cần phải kiểm soát và điều chỉnh ranh giới hoặc 1 số ít chỉ tiêu sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình tập trung chuyên sâu hoặc khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau trong khu vực đã có quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cụ thể địa thế căn cứ vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch kiến thiết xây dựng, điều kiện kèm theo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, quy định quản trị kiến trúc để quyết định hành động việc kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng. Việc kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng thực thi theo đúng lao lý của pháp lý .5. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12 như sau :b ) Đánh giá tình hình tiến hành triển khai những quy hoạch đang còn hiệu lực thực thi hiện hành, những dự án Bất Động Sản đã triển khai xong ; xác lập và làm rõ những khuynh hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị có tương quan ..6. Sửa đổi, bổ trợ Điều 16 như sau :

Điều 16. Nguyên tắc lập quy hoạch nông thôn

1. Các xã phải được lập quy hoạch chung thiết kế xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch thiết kế xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập những quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .2. Các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung thiết kế xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và cấp giấy phép kiến thiết xây dựng ..7. Sửa đổi, bổ trợ Điều 21 như sau :

Điều 21. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch thiết kế xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm của những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong quy trình lập đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện ..8. Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 26 như sau :1. Đối với quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, thời hạn đánh giá và thẩm định trách nhiệm quy hoạch không quá 20 ngày, thời hạn phê duyệt trách nhiệm quy hoạch không quá 15 ngày ; thời hạn đánh giá và thẩm định đồ án quy hoạch không quá 25 ngày, thời hạn phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo pháp luật ..9. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 6, khoản 2 Điều 28, Điều 30 ; bãi bỏ Chương IV và phụ lục kèm theo .10. Thay thế cụm từ tại tên mục và những Điều sau đây :a ) Thay thế cụm từ quy hoạch thiết kế xây dựng vùng bằng cụm từ quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tại điểm a khoản 1 Điều 4, tên mục 1 Chương II, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 .b ) Thay thế cụm từ khu tính năng đặc trưng bằng cụm từ khu tính năng tại Điều 4 ; tên mục 2 Chương II, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 22, Điều 25 và Điều 26 .c ) Thay thế cụm từ quy hoạch kiến thiết xây dựng nông thôn bằng cụm từ quy hoạch nông thôn tại tên mục 3 Chương II, Điều 17, Điều 20, Điều 23 và Điều 26 .

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019 .

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Giấy phép quy hoạch đã được cấp cho chủ góp vốn đầu tư trước ngày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành của Nghị định này thì liên tục được triển khai theo thời hạn ghi trong Giấy phép quy hoạch .

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW, những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. / .


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương
Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo;
– Lưu: VT, CN(2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Tác giả: Admin