26
12-2021

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2022

Từ thời xưa, ông cha ta đã có câu : “ Tấc đất tấc vàng ”. Đất là nơi con người làm ăn, sinh sống. Có thể thấy tầm quan trọng của đất đai với con người là vô cùng to lớn, đặc biệt quan trọng trong đời sống ngày này thì con người ngày càng có nhiều yếu tố phát sinh xoay quanh nghành nghề dịch vụ này .

Trong đó nhiều bạn đọc quan tâm tìm kiếm mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chúng tôi xin hỗ trợ bạn đọc qua bài viết sau để có mẫu đơn đúng và chuẩn theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là việc người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người nhận chuyển nhượng và nhận về một số tiền theo thỏa thuận hợp tác của hai bên. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực thi theo hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những sách vở tương quan .

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu đơn được lập ra để thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên chủ thể liên quan.

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu rõ thông tin của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, người làm chứng, thông tin về mảnh đất chuyển nhượng …

Nội dung mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thông thường nội dung mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ bao gồm một số những nội dung chính như sau:

+ Các thông tin của chủ thể tham gia hợp đồng : bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và bên làm chứng ( nếu có ) .
+ tin tức gồm có họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng tỏ nhân dân / số thẻ căn cước, địa chỉ thường trú .
+ Các thông tin về thửa đất : vị trí, diện tích quy hoạnh, hình thức sử dụng đất, mục tiêu sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất .
+ Giá chuyển nhượng ( đơn vị chức năng VNĐ ), phương pháp thanh toán giao dịch là trả tiền mặt hay giao dịch chuyển tiền trải qua thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước .
+ Trách nhiệm nộp thuế, nộp lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất .
+ Phương thức xử lý phát sinh tranh chấp .
+ Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng .
+ Lời xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất hoặc cơ quan có thẩm quyền .

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cụ thể để giúp độc giả hình dung dễ hơn Luật Hoàng Phi xin đưa ra Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất mẫu để bạn đọc tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ………..
Tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

Chồng : Ông … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. do … … …. cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đăng ký tạm trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Và vợ : Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … .. do … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đăng ký tạm trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

Chồng : Ông … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. do … … …. cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đăng ký tạm trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Và vợ : Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … .. do … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đăng ký tạm trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực thi việc mua và bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm hữu nhà ở với những pháp luật sau :

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số : … .
Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Sinh năm … … … … … …. có CMND số … … … … … … …. Do … … … … … … … … … … …. cấp ngày … … … … … … … ) .
Vợ là Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Sinh năm … … … … … … …. có CMND số … … … … do
… … … … … … … … … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … … … … … … … … .. ), như trên Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và chiếm hữu nhà ở .

2. Ngôi nhà số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số……, hồ sơ gốc số……………….. do UBND quận (huyện) …… cấp ngày

3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là … … … …. mét vuông và diện tích quy hoạnh mặt phẳng kiến thiết xây dựng nhà bê tông là … … … … … mét vuông .
4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý chấp thuận bán đứt, Bên mua chấp thuận đồng ý mua đứt hàng loạt diện tích quy hoạnh đất ở và thực trạng nhà tại như đã nói trên và phải tuân thủ theo những nhu yếu / pháp luật hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật .

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1. Giá mua bán hàng loạt diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là : … … … … .. đ. ( Ghi bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. đồng Việt nam chẵn ) và không đổi khác vì bất kể nguyên do gì .
2. Phương thức thanh toán giao dịch :
Hai bên ( Bên A và Bên B ) đã cùng thống nhất sẽ thực thi việc thanh toán giao dịch tổng giá trị mua và bán Nhà đất ở theo 01 đợt, đơn cử như sau :
* Đợt 1 : Giao hàng loạt số tiền là … … … … … … … … … đ cho bên Bán .
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do những bên cùng ký xác nhận .
3. Thời hạn thực thi hợp đồng
* Thanh toán 1 đợt .
* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua và bán công chứng ( đủ số lượng bản gốc của bên B ) và chuyển giao nhà đất ở cho bên B với sự tận mắt chứng kiến của những nhân chứng .

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Trách nhiệm Bên bán:

a / Khi mua và bán theo bản hợp đồng này thì diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên :
* Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán ;
* Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ;
* Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào : thế chấp ngân hàng, mua và bán, đổi, Tặng Ngay cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp ;

* Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

* Bên bán có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu so với gia tài đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp gia tài bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền hạn của bên mua. Nếu thiết yếu thì bên bán phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua .
b / Không còn được giữ bất kể loại sách vở nào về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên ;
c / Bên bán phải giao hàng loạt diện tích quy hoạnh nhà đất đúng như thực trạng nói trên cùng hàng loạt bản chính sách vở về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích quy hoạnh Nhà đất ở này cho Bên mua .
d / Bên bán phải có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cước phí của những loại dịch vụ sử dụng trong nhà cho đến thời gian giao nhà và chuyển giao lại cho bên mua những loại hồ sơ sách vở có tương quan đến ngôi nhà đất ở được mua và bán ( nếu có ), ví dụ như : Thiết kế nhà, giấy phép kiến thiết xây dựng, những sơ đồ hoàn thành công việc của những đường điện, cấp nước, nước thải, khu công trình ngầm và những hợp đồng sử dụng dịch vụ khác như : Điện, nước, điện thoại cảm ứng …
đ / Trong thời hạn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B, thì bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm làm những thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ở và chiếm hữu nhà ở cho bên mua ; giá thành thanh toán giao dịch làm thủ sang tên do bên A chịu .
e / Không giao sách vở chiếm hữu nhà đất ở thay mặt đứng tên bên mua khi chưa nhận đủ số tiền còn lại .
f / Tại thời gian bán đất và nhà ở thì thực trạng sức khoẻ và thần kinh của những thành viên bên A là trọn vẹn khoẻ mạnh thông thường .
g / Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể .

2. Trách nhiệm Bên mua:

a / Hoàn thành vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm về kinh tế tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương pháp đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên .
b / Có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả ngân sách sang tên sách vở nhà đất ở theo đúng pháp luật hiện hành của nhà nước và pháp lý .
c / Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng thực trạng do thỏa thuận hợp tác ; được nhu yếu bên bán triển khai xong những thủ tục mua và bán nhà ở trong thời hạn do thỏa thuận hợp tác ; được nhu yếu bên bán giao nhà đúng thời hạn ; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại …
d / Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền chiếm hữu một phần hoặc hàng loạt gia tài mua và bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và nhu yếu bên bán bồi thường thiệt hại tương ứng .
e / Bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ, bạ phí và những loại lệ phí khác tương quan đến việc chuyển nhượng .

ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

* Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, đồng ý hàng loạt những lao lý của hợp đồng và cam kết thực thi .
* Nếu có tranh chấp thứ nhất sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự xử lý được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý .
* Nếu một trong hai bên đơn phương chấm hết hợp đồng với bất kể nguyên do gì thì sẽ phải thực thi bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo lao lý của pháp lý hiện hành .
Hợp đồng gồm 05 trang, 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm chứng giữ 01 bản .

BÊN BÁN

BÊN MUA

XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

Ngày … … … tháng … … .. năm … … … ..
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm :
1. Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. do … … …. cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2. Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. do … … …. cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cả hai được … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ( bên B ) và … … … … … … … … … … … … … …. ( bên A ) mời làm chứng việc hai bên ký kết hợp đồng .

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG:

Ông ( bà ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … .. tại : … … … … … … … … … … … … … …
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Ông ( bà ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … .. tại : … … … … … … … … … … … … … …
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Hai bên thoả thuận và ký kết hợp đồng trọn vẹn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép .
– Tại thời gian ký kết hợp đồng xác nhận … … … … … … … … … … …. và … … … … … … … … … … … … …. trọn vẹn minh mẫn, sáng suốt và có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo qui định của Pháp luật .
– Chúng tôi đã ghi nhận có sự thoả thuận của … … … … … … … …. ; … … … … … … … … … … … … … … rồi đánh máy, in thành văn bản .
– Trước khi … … … … … … … … … … … … và … … … … … … … … … … … … …. ký kết hợp đồng này, chúng tôi đã đọc lại nội dung cho hai ông, bà nghe và trọn vẹn nhất trí công nhận nội dung này đúng như hai bên đã thoả thuận .
– … … … … … … … … … … … … .. và … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ký vào bản hợp đồng này trước sự tận mắt chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong bản hợp đồng này là của … … … … … … … … … … … … … … …. và
… … … … … … … … … … … … …
Bản hợp đồng gồm 05 trang 03 bản, mỗi bên lưu giữ một bản để triển khai, 01 bản người làm chứng lưu giữ .

Người làm chứng  1

Người làm chứng  2

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu và giải quyết vấn đề còn điều gì mà bạn đọc thắc mắc hay quan tâm bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ.

Tác giả: Admin