26
12-2021

Mẫu giấy chuyển nhượng đất mới nhất – Luật toàn quốc

Mẫu giấy chuyển nhượng đất mới nhất – Luật toàn quốc

Để được tư vấn chi tiết cụ thể về mẫu giấy chuyển nhượng đất, hành khách sung sướng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý đất đai 24/7 : 19006236 [ … ]

 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I.Phần ghi của các bên chuyển nhượng

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất :
– Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … sinh năm … … … … … … … … … .
– Chứng minh nhân dân số … …. do … … …. cấp ngày : … …. tháng … năm 20 … ..
– Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất :
– Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … sinh năm … … … … … …
– Chứng minh nhân dân số : … … do … .. cấp ngày : … … .. tháng … .. năm 20 …
– Hộ chiếu số : … … … … … … … do … … … … … cấp ngày : … .. tháng … … năm 20 … .
– Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Thửa đất chuyển nhượng :
– Diện tích đất chuyển nhượng : … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
– Loại đất : … … … … … … … … … … … … … … … …. Hạng đất ( nếu có ) … … … … ..
– Thửa số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Thời hạn sử dụng đất còn lại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số : … … … … … … … …. do … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Cấp ngày … … … … … … … … … …. tháng … … … … … … … … … … .. năm
Tài sản gắn liền với đất ( nếu có ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. Hai bên nhất trí thực thi việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo những cam kết sau đây :
– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( bằng số ) … … … … … … … … … .. ,
( bằng chữ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Giá chuyển nhượng gia tài : ( nhà tại, khu công trình, vật kiến trúc, cây nhiều năm và gia tài khác có trên đất ) ( bằng số ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ,
( bằng chữ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tổng giá trị chuyển nhượng ( bằng số ) … … … … … … … … … … … … … … …
( bằng chữ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Số tiền đặt cọc ( nếu có ) là ( bằng số ) … … … … … … … … … … … … … … …
( bằng chữ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Thời điểm thanh toán giao dịch … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Phương thức giao dịch thanh toán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích quy hoạnh, đúng thực trạng và những sách vở tương quan đến thửa đất chuyển nhượng và những gia tài kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành .
– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất ( nếu không có thỏa thuận hợp tác khác ), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây ( nếu có ), lệ phí địa chính theo lao lý của pháp lý .
– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời gian và phương pháp giao dịch thanh toán đã cam kết .
– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ .

  1. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam kết thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp ngân hàng, không bảo lãnh, không góp vốn ( trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác ). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .
– Bên nào không triển khai những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo lao lý của pháp lý .
– Các cam kết khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

…………………………………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hợp đồng này lập tại … … … ngày … … tháng … … năm … …. thành … … .. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng .

Đại diện Bên Đại diện Bên nhận chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

( Ghi rõ họ tên, chữ ký ) ( Ghi rõ họ tên, chữ ký )

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày … … … tháng … … … .. năm … … … ( bằng chữ … … … … … … … … … … … … … … … )
tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( 12 ) ,
tôi … … … … … … … … … … … … … … …, Công chứng viên, Phòng Công chứng số … … …. ,
tỉnh / thành phố … … … … … … … … … … … … .

CÔNG CHỨNG :

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là … … …. và bên B là … … … … … …. … … … …. ; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng ;
– Tại thời gian công chứng, những bên đã giao kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo pháp luật của pháp lý ;
– Nội dung thoả thuận của những bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp lý, không trái đạo đức xã hội ;
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( 13 )
– Hợp đồng này được làm thành … … …. bản chính ( mỗi bản chính gồm … …. tờ, … … .. trang ), giao cho :
+ Bên A … … bản chính ;
+ Bên B … …. bản chính ;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số … … … … … … … … … … .., quyển số … … … … …. TP / CC-SCC / HĐGD .

CÔNG CHỨNG VIÊN

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )
>> > Tải mau-giay-chuyen-nhuong-dat
Bài viết tìm hiểu thêm :

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy chuyển nhượng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

vote

Tác giả: Admin