25
12-2021

Mẫu Quy hoạch Cán bộ

Mẫu 01/QHCB

Đơn vị ………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày tháng năm ……..

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TOÀN THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ĐỂ LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm … , tập thể lãnh đạo đơn vị …tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch đối với các chức danh …..
Thành phần triệu tập họp: ….. người; thành phần tham gia họp: …… người. Vắng có lý do: …. người; vắng không có lý do: ….. người.
Căn cứ nguồn cán bộ hiện có của đơn vị, tập thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị…… đã thống nhất giới thiệu những cán bộ sau đây vào danh sách nguồn cán bộ quy hoạch của đơn vị. Cụ thể như sau:

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Trình độ
chuyên môn
Hình thức đào tạo
Chức vụ hiện tại
Chức danh giới thiệu quy hoạch
Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7

1.

2.

……….

Biên bản được lập thành 03 bản (01 bản gửi bộ phận tổ chức cán bộ để tổ chức triển khai thực hiện, 01 bản Thủ trưởng đơn vị lưu giữ để chỉ đạo, 01 bản lưu giữ tại cơ quan) và đã được đọc cho mọi người cùng nghe, nhất trí và không có ý kiến bổ sung.

Thủ trưởng đơn vị Thư ký
(Ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
– Danh sách được ghi theo thứ tự từng chức danh quy hoạch từ cao xuống thấp.

Mẫu 02/QHCB

Đơn vị …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….. ngày………, tháng ………năm………

PHIẾU GIỚI THIỆU NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH
(danh sách xếp theo vần a, b, c)

Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Hình thức đào tạo
Chức vụ hiện tại
Chức danh dự kiến quy hoạch

Đề nghị quy hoạch hoặc không đồng ý quy hoạch

Đồng ý
Không đồng ý

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

Ghi chú:
– Đánh dấu X vào cột đồng ý hoặc không đồng ý;
– Phiếu tín nhiệm không cần ký tên.
– Mẫu “ Phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt đơn vị”, “Phiếu tín nhiệm của cấp ủy Đảng đơn vị”, “Phiếu tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Cục”: làm tương tự như mẫu này.
Mẫu số 03/QHCB

Đơn vị ………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm:
Ông (bà)…………………………………………………………………… Tổ trưởng;
………………………………………………………. ………………………. Tổ viên;
…………………………………………………………………………………. Tổ viên;
…………………………………………………………………………………. Tổ viên;
…………………………………………………………………………………. Tổ viên.

Vào hồi………giờ………phút, ngày……….tháng……năm …., chúng tôi tiến hành kiểm phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh quy hoạch ……………………….., kết quả như sau:

Số phiếu phát ra: ……………….;
Số phiếu thu về: ………………. ;
Số phiếu hợp lệ: ………………. ;
Số phiếu không hợp lệ: ………;

Kết quả tín nhiệm như sau:
1. Ông (bà) …………………………. .được ……. phiếu (đạt tỷ lệ ….%)
2. ……………………………………………… được …….. phiếu (đạt tỷ lệ ….%)
3. ……………………………………… được ……. phiếu (đạt tỷ lệ ….%)

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau (01 bản bộ phận tổ chức giữ để triển khai các bước tiếp theo; 01 bản Thủ trưởng đơn vị giữ để chỉ đạo, 01 bản lưu giữ tại cơ quan). Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại Hội nghị.

Trưởng ban kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký tổ kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Biên bản kiểm phiếu “tín nhiệm của cán bộ chủ chốt đơn vị”, “tín nhiệm của cấp ủy Đảng đơn vị”, “

Tác giả: Admin