25
12-2021

Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quy hoạch

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Xem có chú thích biến hóa nội dung

Tình trạng: Đã biết

Hiệu lực : Đã biết

CHÍNH PHỦ
——-

Số : 37/2019 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và 49 của Luật Quy hoạch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hợp phần quy hoạch là một nội dung của quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch vùng được lập để thực thi việc tích hợp quy hoạch .2. Cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch là bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc được phân công tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc và quy hoạch vùng .3. Cơ quan lập hợp phần quy hoạch là cơ quan được giao nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc được phân công lập hợp phần quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc và quy hoạch vùng .4. Không gian biển vương quốc là khoảng chừng khoảng trống gồm có vùng đất ven biển, hòn đảo, quần đảo, mặt nước, khối nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển thuộc khoanh vùng phạm vi vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính, thềm lục địa và vùng trời thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Nước Ta .

Điều 4. Điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch

1. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có tối thiểu 01 chuyên viên tư vấn cung ứng điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều này và tối thiểu 05 chuyên viên tư vấn phân phối điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 3 Điều này. Tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch so với quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh phải có tối thiểu 01 chuyên viên tư vấn cung ứng điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 3 Điều này .

2. Chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập.
Trường hợp quy hoạch cấp quốc gia lần đầu tiên được lập tại Việt Nam, chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập và đã chủ trì lập ít nhất 02 quy hoạch cấp vùng hoặc quy hoạch được lập cho phạm vi lưu vực sông liên tỉnh.

3. Chuyên gia tư vấn chủ trì lập hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch đối với quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch cần lập và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập.
Trường hợp quy hoạch cấp quốc gia lần đầu tiên được lập tại Việt Nam, chuyên gia tư vấn chủ trì lập hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch đối với quy hoạch ngành quốc gia phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch cần lập và đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cấp vùng hoặc quy hoạch được lập cho phạm vi lưu vực sông liên tỉnh.

Điều 5. Các hình thức công bố quy hoạch

1. Ngoài việc thực thi pháp luật tại khoản 1 Điều 40 Luật Quy hoạch, quy hoạch còn được công bố theo những hình thức pháp luật tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này, đồng thời phải tuân thủ pháp luật của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước .2. Công bố quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng theo những hình thức :a ) Thông báo trên kênh, chương trình thời sự của đài phát thanh, truyền hình vương quốc so với quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng hoặc đài phát thanh, truyền hình tỉnh so với quy hoạch tỉnh về tóm tắt nội dung quyết định hành động hoặc phê duyệt quy hoạch, hạng mục dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Đăng tải tóm tắt nội dung quy hoạch tối thiểu một lần trên trang nhất một tờ báo in hoặc trang chủ của báo điện tử trong thời hạn tối thiểu 30 ngày .3. Công bố quy hoạch trải qua tọa lạc quy mô, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map quy hoạch, mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu về quy hoạch theo những hình thức :a ) Tổ chức triển lãm ra mắt quy hoạch ;b ) Trưng bày sơ đồ, map quy hoạch, văn bản quyết định hành động hoặc phê duyệt quy hoạch, quy mô và cơ sở tài liệu về quy hoạch tại cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoạch .4. Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược phổ cập nội dung quy hoạch và kế hoạch thực thi quy hoạch .5. Phát hành ấn phẩm gồm sách, át-lát, video ra mắt nội dung quy hoạch, kế hoạch thực thi quy hoạch, những dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch .

Điều 6. Đánh giá thực hiện quy hoạch

1. Đánh giá triển khai quy hoạch được thực thi định kỳ hàng năm, năm năm hoặc đột xuất theo pháp luật tại khoản 2 Điều 49, Điều 50 Luật Quy hoạch và Nghị định này .2. Cơ quan nhìn nhận thực thi quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi báo cáo giải trình nhìn nhận đến cấp có thẩm quyền theo pháp luật tại khoản 3 Điều 49 Luật Quy hoạch .3. Báo cáo nhìn nhận triển khai quy hoạch định kỳ là một nội dung của báo cáo giải trình về hoạt động giải trí quy hoạch lao lý tại khoản 1 Điều 48 Luật Quy hoạch .4. Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch địa thế căn cứ báo cáo giải trình nhìn nhận triển khai quy hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động hoặc phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định hành động hoặc phê duyệt việc kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch kịp thời cho tương thích với tình hình và điều kiện kèm theo thực tiễn .

Điều 7. Tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch

1. Đánh giá tổng quát tác dụng thực thi tiềm năng quy hoạch theo những tiêu chuẩn :a ) Kết quả thực thi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính ;b ) Kết quả triển khai những tiềm năng tăng trưởng xã hội ;c ) Kết quả thực thi những tiềm năng sử dụng vững chắc tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu ;d ) Kết quả thực thi những tiềm năng bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .2. Đánh giá tình hình triển khai những dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch theo những tiêu chuẩn :a ) Danh mục và kế hoạch, quy trình tiến độ góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư công đã tiến hành triển khai ;b ) Danh mục và kế hoạch, quá trình góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn góp vốn đầu tư công đã tiến hành thực thi ;c ) Danh mục những dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch chưa tiến hành thực thi, nguyên do chưa tiến hành ;d ) Danh mục những dự án Bất Động Sản đã đi vào hoạt động giải trí và hiệu suất cao kinh tế tài chính, xã hội, thiên nhiên và môi trường của dự án Bất Động Sản .3. Đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên trong quy trình triển khai quy hoạch theo những tiêu chuẩn :a ) Tình hình sử dụng đất ; hiệu suất cao sử dụng đất so với kỳ quy hoạch trước và so với tiềm năng quy hoạch ; những giải pháp tiết kiệm ngân sách và chi phí đất và nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất đã vận dụng trong quy trình triển khai quy hoạch ;b ) Tình hình sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và những tài nguyên khác ; hiệu suất cao sử dụng tài nguyên so với kỳ quy hoạch trước và so với tiềm năng quy hoạch ; những giải pháp tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên và nâng cao hiệu suất cao sử dụng tài nguyên đã vận dụng trong quy trình triển khai quy hoạch ;c ) Các giải pháp về kỹ thuật và quản trị đã thực thi nhằm mục đích giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên và môi trường do sử dụng đất và tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác trong quy trình triển khai quy hoạch .4. Đánh giá chủ trương, giải pháp tổ chức triển khai thực thi quy hoạch theo những tiêu chuẩn :a ) Chính sách và giải pháp về lôi cuốn góp vốn đầu tư, tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến, bảo vệ phúc lợi xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo vệ nguồn lực kinh tế tài chính, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh đã được phát hành để triển khai quy hoạch ;b ) Hiệu lực và hiệu suất cao của những chủ trương, giải pháp được phát hành để triển khai quy hoạch ;c ) Sự tương thích của những quy hoạch có đặc thù kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có tương quan với quy hoạch được nhìn nhận thực thi theo pháp luật của Luật Quy hoạch ;d ) Tình hình xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý tương quan đến quy trình lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt, triển khai và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch trong quy trình thực thi quy hoạch ;đ ) Tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai triển khai quy hoạch và yêu cầu phương hướng xử lý .

Chương II
LẬP QUY HOẠCH

Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA LẬP QUY HOẠCH

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch

1. Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch vùng có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Quyết định cơ quan lập quy hoạch ;b ) Xem xét, quyết định hành động lựa chọn phương án tích hợp những hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập so với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch vùng ; xem xét, quyết định hành động giải quyết và xử lý những yếu tố còn có quan điểm khác nhau về quy hoạch giữa cơ quan lập quy hoạch và những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan trong quy trình lập quy hoạch sử dụng đất vương quốc ;c ) Trình Quốc hội quyết định hành động so với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc ;d ) Đôn đốc, theo dõi và xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình lập quy hoạch .2. Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch ngành vương quốc có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Quyết định cơ quan lập quy hoạch ngành vương quốc ;b ) Chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ tương quan tổ chức triển khai xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc ;c ) Trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc ;d ) Trình Thủ tướng nhà nước xem xét quyết định hành động việc lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch ngành vương quốc trong trường hợp không có tổ chức triển khai tư vấn phân phối điều kiện kèm theo về mặt năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này ;đ ) Phân công cơ quan, tổ chức triển khai tham gia xây dựng nội dung quy hoạch ngành vương quốc theo trách nhiệm quy hoạch được phê duyệt ;e ) Xem xét, quyết định hành động lựa chọn phương án tích hợp nội dung quy hoạch do cơ quan, tổ chức triển khai tham gia xây dựng vào quy hoạch ngành vương quốc ;g ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan về quy hoạch ngành vương quốc ;h ) Trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch ngành vương quốc ;i ) Đôn đốc, theo dõi và xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình lập quy hoạch ngành vương quốc .3. Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Quyết định cơ quan lập quy hoạch tỉnh ;b ) Trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch tỉnh ;c ) Phân công cơ quan, tổ chức triển khai, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng những nội dung quy hoạch tỉnh theo trách nhiệm quy hoạch được phê duyệt ;d ) Xem xét, quyết định hành động lựa chọn phương án tích hợp nội dung quy hoạch do cơ quan, tổ chức triển khai tham gia xây dựng vào quy hoạch tỉnh ;đ ) Trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch tỉnh ;e ) Đôn đốc, theo dõi và xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình lập quy hoạch tỉnh .

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng

1. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :a ) Xác định những nhu yếu về quan điểm, tiềm năng, nguyên tắc lập quy hoạch ; xác lập những hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cần lập ; xác lập khoanh vùng phạm vi nghiên cứu và điều tra và nội dung đơn cử từng hợp phần quy hoạch tương thích với nội dung quy hoạch cần lập ; đề xuất kiến nghị phân công cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch ; xây dựng kế hoạch lập quy hoạch ; dự trù ngân sách lập quy hoạch và ngân sách lập những hợp phần quy hoạch theo pháp luật của pháp lý ; xây dựng báo cáo giải trình thuyết minh trách nhiệm lập quy hoạch ;b ) Trình thẩm định và đánh giá và trình phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch ;c ) Cơ quan lập quy hoạch được thuê tư vấn cung ứng điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này để xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch .2. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan tiến hành thực thi kế hoạch lập quy hoạch theo trách nhiệm lập quy hoạch đã được phê duyệt .3. Lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch cung ứng điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ pháp luật tại Điều 4 Nghị định này ; báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động việc lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc trong trường hợp không có tổ chức triển khai tư vấn cung ứng điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này .4. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai tìm hiểu, khảo sát, tích lũy thông tin, khai thác mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch Giao hàng việc lập quy hoạch .5. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan triển khai trách nhiệm điều tra và nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, dự báo về những yếu tố, điều kiện kèm theo, nguồn lực, toàn cảnh tăng trưởng, nhìn nhận tình hình tăng trưởng, đề xuất kiến nghị những quan điểm chỉ huy và tiềm năng, xu thế ưu tiên tăng trưởng làm cơ sở cho việc lập quy hoạch và những hợp phần quy hoạch ; khuynh hướng điều tra và nghiên cứu và số lượng giới hạn nội dung, khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu so với hợp phần quy hoạch để cơ quan lập hợp phần quy hoạch thực thi .6. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch thực thi việc tích hợp hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :a ) Rà soát nội dung những hợp phần quy hoạch ; xác lập nguyên tắc và phương pháp tích hợp những hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập ; xác lập những nội dung quy hoạch chồng chéo, xích míc, những đề xuất kiến nghị không hài hòa và hợp lý và thiếu khả thi trong thời kỳ quy hoạch ; việc phối hợp và lồng ghép nội dung những hợp phần quy hoạch ;b ) Xem xét, giải quyết và xử lý những yếu tố liên ngành, liên vùng, liên tỉnh ; xác lập những khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế tăng trưởng về kinh tế tài chính, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa ; xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, luận chứng xây dựng hạng mục những dự án Bất Động Sản quan trọng và thứ tự ưu tiên triển khai ;c ) Xây dựng và lựa chọn phương án tích hợp những hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập ; nhu yếu cơ quan lập hợp phần quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ nội dung hợp phần quy hoạch nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất, đồng nhất và hiệu suất cao của quy hoạch cần lập ;d ) Trường hợp còn có quan điểm khác nhau về việc tích hợp quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm, đề xuất kiến nghị lựa chọn phương án tích hợp quy hoạch báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét quyết định hành động ; triển khai kiểm soát và điều chỉnh phương án tích hợp quy hoạch và triển khai xong quy hoạch theo quan điểm Tóm lại của cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch .7. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan về quy hoạch .8. Trình thẩm định và đánh giá quy hoạch ; báo cáo giải trình nhà nước xem xét trình Quốc hội quyết định hành động so với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc và quy hoạch khoảng trống biển vương quốc ; trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt so với quy hoạch vùng .

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

1. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :a ) Xác định những nhu yếu về quan điểm, tiềm năng, nguyên tắc lập quy hoạch ; xác lập khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu và nhu yếu về nội dung, chiêu thức lập quy hoạch ; yêu cầu phân công nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan so với nội dung quy hoạch ; xây dựng kế hoạch lập quy hoạch ; dự trù ngân sách lập quy hoạch theo lao lý pháp lý ; xây dựng báo cáo giải trình thuyết minh trách nhiệm lập quy hoạch ;b ) Trình đánh giá và thẩm định và trình phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch ;c ) Cơ quan lập quy hoạch được thuê tư vấn phân phối điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này để xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch .2. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan tiến hành thực thi kế hoạch lập quy hoạch theo trách nhiệm lập quy hoạch đã được phê duyệt .3. Lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch cung ứng điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ pháp luật tại Điều 4 Nghị định này .4. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai tìm hiểu, khảo sát, tích lũy thông tin, khai thác mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch ship hàng việc lập quy hoạch .5. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan xây dựng quy hoạch. Trường hợp còn có quan điểm khác nhau về quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm, yêu cầu giải pháp, báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét quyết định hành động ; triển khai xong quy hoạch theo quan điểm Tóm lại của cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch .6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan về quy hoạch .7. Trình đánh giá và thẩm định quy hoạch ; báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét trình Quốc hội quyết định hành động .

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai tương quan xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :a ) Xác định những nhu yếu về quan điểm, tiềm năng, nguyên tắc lập quy hoạch ; xác lập khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu và nhu yếu về nội dung, giải pháp lập quy hoạch ; yêu cầu phân công cơ quan, tổ chức triển khai tham gia xây dựng những nội dung của quy hoạch cần lập ; xây dựng kế hoạch lập quy hoạch ; dự trù ngân sách lập quy hoạch theo pháp luật của pháp lý ; xây dựng báo cáo giải trình thuyết minh trách nhiệm lập quy hoạch ;b ) Trình đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch sau khi báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch ; báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét trình phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch ;c ) Cơ quan lập quy hoạch được thuê tư vấn phân phối điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này để xây dựng trách nhiệm lập quy hoạch .2. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan tiến hành thực thi kế hoạch lập quy hoạch theo trách nhiệm lập quy hoạch đã được phê duyệt .3. Lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch phân phối điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ pháp luật tại Điều 4 Nghị định này ; báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch trình Thủ tướng nhà nước xem xét quyết định hành động việc lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch ngành vương quốc trong trường hợp không có tổ chức triển khai tư vấn cung ứng điều kiện kèm theo về năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này .4. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai tìm hiểu, khảo sát, tích lũy thông tin, khai thác mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch Giao hàng việc lập quy hoạch .5. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan thực thi trách nhiệm điều tra và nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, dự báo về những yếu tố, điều kiện kèm theo, nguồn lực, toàn cảnh tăng trưởng, nhìn nhận tình hình tăng trưởng, yêu cầu những quan điểm chỉ huy và tiềm năng, xu thế ưu tiên tăng trưởng làm cơ sở cho việc lập quy hoạch ; khuynh hướng nghiên cứu và điều tra và số lượng giới hạn nội dung, khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu so với nội dung quy hoạch phân công cho cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan triển khai .6. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai tương quan thực thi việc tích hợp những nội dung quy hoạch do cơ quan, tổ chức triển khai tương quan đề xuất kiến nghị vào quy hoạch cần lập, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :a ) Rà soát nội dung quy hoạch do cơ quan, tổ chức triển khai tương quan yêu cầu ; xác lập nguyên tắc và phương pháp tích hợp những nội dung quy hoạch vào quy hoạch cần lập ; xác lập những nội dung quy hoạch chồng chéo, xích míc, những đề xuất kiến nghị không hài hòa và hợp lý và thiếu khả thi trong thời kỳ quy hoạch ; việc tích hợp và lồng ghép nội dung quy hoạch do cơ quan, tổ chức triển khai tương quan yêu cầu ;b ) Xem xét, giải quyết và xử lý những yếu tố liên ngành, liên vùng ; xác lập những khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế tăng trưởng về kinh tế tài chính, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa ; xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, luận chứng xây dựng hạng mục những dự án Bất Động Sản quan trọng và thứ tự ưu tiên thực thi ;c ) Xây dựng và lựa chọn phương án tích hợp nội dung quy hoạch do những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan đề xuất kiến nghị vào quy hoạch cần lập ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai tương quan kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ, hoàn thành xong nội dung quy hoạch được phân công nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất, đồng nhất và hiệu suất cao của quy hoạch cần lập ;d ) Trường hợp còn có quan điểm khác nhau về việc tích hợp nội dung quy hoạch vào quy hoạch cần lập, cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm, đề xuất kiến nghị lựa chọn giải pháp, báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét quyết định hành động ; thực thi kiểm soát và điều chỉnh phương án tích hợp nội dung quy hoạch vào quy hoạch cần lập và hoàn thành xong quy hoạch theo quan điểm Kết luận của cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch .7. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan về quy hoạch so với quy hoạch tỉnh .8. Trình thẩm định và đánh giá quy hoạch sau khi báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch ; báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét trình phê duyệt quy hoạch .

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch và cơ quan lập hợp phần quy hoạch

1. Cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Quyết định cơ quan lập hợp phần quy hoạch ;b ) Lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập hợp phần quy hoạch ; tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá hợp phần quy hoạch trước khi gửi cơ quan lập quy hoạch ;c ) Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch thực thi việc tích hợp hợp phần quy hoạch vào quy hoạch .2. Cơ quan lập hợp phần quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Lập hợp phần quy hoạch theo chỉ huy của cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch và nhu yếu của cơ quan lập quy hoạch ;b ) Điều chỉnh, bổ trợ nội dung hợp phần quy hoạch được phân công lập khi có nhu yếu của cơ quan lập quy hoạch .

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng nội dung quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh

1. Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch và tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, dự báo về những yếu tố, điều kiện kèm theo, nguồn lực, toàn cảnh tăng trưởng, nhìn nhận tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, đề xuất kiến nghị những quan điểm chỉ huy và tiềm năng, những khuynh hướng ưu tiên tăng trưởng làm cơ sở lập quy hoạch .2. Đề xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc nghành nghề dịch vụ đảm nhiệm và gửi cơ quan lập quy hoạch .3. Trường hợp thiết yếu, cơ quan, tổ chức triển khai tham gia xây dựng nội dung quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh lựa chọn tư vấn phân phối điều kiện kèm theo về mặt năng lượng trình độ lao lý tại Điều 4 Nghị định này để xây dựng nội dung quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh được phân công theo trách nhiệm lập quy hoạch được phê duyệt .4. Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch và tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch xem xét, giải quyết và xử lý những yếu tố liên ngành, liên huyện nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất, đồng nhất và hiệu suất cao của quy hoạch .5. Điều chỉnh, bổ trợ, hoàn thành xong nội dung quy hoạch được phân công xây dựng khi có nhu yếu của cơ quan lập quy hoạch .6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch về chất lượng và thời hạn thực thi nội dung quy hoạch được phân công xây dựng và được tích hợp vào quy hoạch cần lập .

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn lập hợp phần quy hoạch

1. Trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch vùng :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời hạn triển khai và chất lượng của loại sản phẩm quy hoạch ;b ) Phối hợp với những cơ quan lập hợp phần quy hoạch và tổ chức triển khai tư vấn lập hợp phần quy hoạch trong quy trình lập và tích hợp những hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập ;c ) Nghiên cứu, yêu cầu nguyên tắc, phương pháp tích hợp những hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập .2. Trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất vương quốc :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời hạn triển khai và chất lượng của loại sản phẩm quy hoạch ;b ) Phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan trong quy trình lập quy hoạch .3. Trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời hạn triển khai và chất lượng của loại sản phẩm quy hoạch ;b ) Phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan trong quy trình lập quy hoạch ;c ) Nghiên cứu, yêu cầu nguyên tắc, phương pháp tích hợp những nội dung quy hoạch vào quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh .4. Trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn lập hợp phần quy hoạch :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch về số lượng, thời hạn thực thi và chất lượng của loại sản phẩm quy hoạch ;b ) Phối hợp với cơ quan lập hợp phần quy hoạch triển khai lập hợp phần quy hoạch ;c ) Phối hợp với tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch điều tra và nghiên cứu, đề xuất kiến nghị nguyên tắc, phương pháp tích hợp những hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập .

Mục 2: NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

Điều 15. Căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

1. Các văn bản quy phạm pháp luật và những địa thế căn cứ có tương quan .2. Báo cáo thanh tra rà soát, nhìn nhận thực thi quy hoạch thời kỳ trước .

Điều 16. Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch

1. Yêu cầu so với những nội dung lập quy hoạch sau đây :a ) Tên quy hoạch ; khoanh vùng phạm vi ranh giới, thời kỳ quy hoạch ;b ) Quan điểm, tiềm năng, nguyên tắc lập quy hoạch ;c ) Dự báo triển vọng và nhu yếu tăng trưởng trong thời kỳ quy hoạch ;d ) Nội dung chính của quy hoạch ;đ ) Nội dung chính của những hợp phần quy hoạch so với quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc và quy hoạch vùng ;e ) Báo cáo nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch so với quy hoạch phải thực thi nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;g ) Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch .2. Yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ đáng tin cậy của giải pháp tiếp cận và giải pháp lập quy hoạch .3. Yêu cầu về kế hoạch, tiến trình lập quy hoạch .

Điều 17. Thời hạn lập quy hoạch

1. Thời hạn lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch vùng không quá 30 tháng tính từ ngày trách nhiệm lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng so với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch vùng .2. Thời hạn lập quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày trách nhiệm lập quy hoạch được phê duyệt .

Điều 18. Tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

1. Thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch :a ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc ; trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ;b ) Bộ Tài nguyên và Môi trường trình nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá và phân công cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc ;c ) Bộ, cơ quan ngang bộ được phân công tổ chức triển khai lập quy hoạch ngành vương quốc trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc .2. Thành phần của Hội đồng đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch :a ) Thành phần Hội đồng đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch vùng gồm quản trị Hội đồng và những thành viên của Hội đồng ; quản trị Hội đồng là Thủ tướng nhà nước hoặc Phó Thủ tướng nhà nước ; thành viên Hội đồng gồm có đại diện thay mặt chỉ huy Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, những bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan và chuyên viên về quy hoạch ;b ) Thành phần Hội đồng thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc gồm quản trị Hội đồng và những thành viên của Hội đồng ; quản trị Hội đồng là chỉ huy bộ quản trị ngành ; thành viên Hội đồng gồm có đại diện thay mặt Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, những bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan và chuyên viên về quy hoạch ;c ) Thành phần Hội đồng thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch tỉnh gồm quản trị Hội đồng và những thành viên của Hội đồng ; quản trị Hội đồng là chỉ huy Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; thành viên Hội đồng gồm có đại diện thay mặt Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, những bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan và chuyên viên về quy hoạch .3. Hoạt động của Hội đồng thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch :a ) Hội đồng thẩm định và đánh giá chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch và giải thể sau khi triển khai xong trách nhiệm ;b ) Phiên họp thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch được triển khai khi có tối thiểu ba phần tư ( 3/4 ) số thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá dự họp, trong đó có quản trị Hội đồng, đại diện thay mặt cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá và xuất hiện đại diện thay mặt cơ quan lập quy hoạch ;c ) Hội đồng thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch thao tác theo chính sách tập thể, bàn luận công khai minh bạch, biểu quyết theo hầu hết để trải qua trách nhiệm lập quy hoạch ;d ) Nhiệm vụ lập quy hoạch đủ điều kiện kèm theo trình phê duyệt khi có tối thiểu ba phần tư ( 3/4 ) số thành viên Hội đồng đánh giá và thẩm định bỏ phiếu chấp thuận đồng ý trải qua hoặc trải qua có chỉnh sửa ;đ ) Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm, điều tra và nghiên cứu và giải quyết và xử lý hồ sơ, cung ứng hồ sơ trình thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch cho những thành viên của Hội đồng thẩm định và đánh giá nghiên cứu và điều tra tham gia quan điểm, tổ chức triển khai họp Hội đồng thẩm định và đánh giá, lập biên bản cuộc họp Hội đồng đánh giá và thẩm định ; nhu yếu cơ quan lập quy hoạch chỉnh sửa, bổ trợ, triển khai xong hoặc xây dựng lại trách nhiệm lập quy hoạch theo Kết luận của Hội đồng đánh giá và thẩm định ; tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá lại trách nhiệm lập quy hoạch trong trường hợp trách nhiệm lập quy hoạch không được trải qua ; dự thảo Báo cáo thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch trình quản trị Hội đồng đánh giá và thẩm định phê duyệt .4. Hồ sơ trình thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch gồm những tài liệu sau đây :a ) Tờ trình về đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch ;b ) Dự thảo Nghị quyết của nhà nước so với trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc ; dự thảo Quyết định của Thủ tướng nhà nước so với trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ;c ) Báo cáo thuyết minh trách nhiệm lập quy hoạch ;d ) Tài liệu khác ( nếu có ) .5. Nội dung đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch :a ) Sự tương thích của những địa thế căn cứ pháp lý ;b ) Sự tương thích, tính khoa học, độ đáng tin cậy của nội dung và chiêu thức lập quy hoạch ;c ) Sự thích hợp giữa những hợp phần quy hoạch với nội dung quy hoạch cần lập so với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc và quy hoạch vùng ;d ) Sự tương thích giữa nội dung trách nhiệm lập quy hoạch với dự trù ngân sách và nguồn vốn để lập quy hoạch ;đ ) Tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch .6. Thời gian thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch không quá 45 ngày tính từ ngày cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định nhận đủ hồ sơ trình đánh giá và thẩm định .7. Báo cáo đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch :a ) Báo cáo thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch phải bộc lộ rõ quan điểm của Hội đồng thẩm định và đánh giá về nội dung thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch lao lý tại khoản 5 Điều này và Tóm lại về việc trách nhiệm lập quy hoạch đủ điều kiện kèm theo hoặc chưa đủ điều kiện kèm theo trình phê duyệt ;b ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định và đánh giá, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá gửi Báo cáo thẩm định và đánh giá trách nhiệm lập quy hoạch tới cơ quan lập quy hoạch ;c ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm điều tra và nghiên cứu, báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm đánh giá và thẩm định và chỉnh lý, hoàn thành xong hồ sơ trình phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch .

Điều 19. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

1. Hồ sơ trình phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch gồm những tài liệu sau đây :a ) Tờ trình về phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch ;b ) Dự thảo Nghị quyết của nhà nước so với trách nhiệm lập quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc ; dự thảo Quyết định của Thủ tướng nhà nước so với trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ;c ) Báo cáo đánh giá và thẩm định trách nhiệm lập quy hoạch ;d ) Báo cáo báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm Hội đồng đánh giá và thẩm định về nội dung trách nhiệm lập quy hoạch ;đ ) Báo cáo thuyết minh trách nhiệm lập quy hoạch đã chỉnh lý, hoàn thành xong ;e ) Tài liệu khác ( nếu có ) .2. Nghị quyết của nhà nước, Quyết định của Thủ tướng nhà nước phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch gồm những nội dung đa phần sau đây :a ) Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, khoanh vùng phạm vi ranh giới quy hoạch ;b ) Yêu cầu về quan điểm, tiềm năng, nguyên tắc lập quy hoạch ;c ) Yêu cầu về nội dung, giải pháp lập quy hoạch ;d ) Thời hạn lập quy hoạch ;đ ) Quy định về thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch ;e ) giá thành lập quy hoạch ;g ) Xác định những hợp phần quy hoạch và ngân sách lập từng hợp phần quy hoạch so với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc và quy hoạch vùng, hoặc nội dung quy hoạch do cơ quan, tổ chức triển khai tham gia xây dựng so với quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh ;h ) Giao trách nhiệm cho cơ quan lập quy hoạch và cơ quan tổ chức triển khai lập hợp phần quy hoạch so với quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch vùng, cơ quan lập quy hoạch so với quy hoạch sử dụng đất vương quốc hoặc cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch so với quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch tỉnh .

Mục 3: NỘI DUNG QUY HOẠCH

Điều 20. Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia
Quy hoạch tổng thể quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Luật Quy hoạch .2. Xác định quan điểm và tiềm năng tăng trưởng :a ) Quan điểm về tăng trưởng vương quốc trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Quan điểm về tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;c ) Xây dựng tiềm năng tổng quát và những tiềm năng đơn cử về tăng trưởng vương quốc trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm .3. Dự báo xu thế tăng trưởng và xây dựng ngữ cảnh tăng trưởng :a ) Dự báo xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, khoa học và công nghệ tiên tiến, đổi khác khí hậu có ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng của vương quốc ;b ) Dự báo những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra do ảnh hưởng tác động của những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng tác động tới sự tăng trưởng của vương quốc ;c ) Phân tích lợi thế so sánh và thời cơ tăng trưởng, khó khăn vất vả và thử thách so với sự tăng trưởng của vương quốc ;d ) Xác định những yếu tố trọng tâm cần xử lý và những khâu đột phá của vương quốc trong thời kỳ quy hoạch ;đ ) Xây dựng và lựa chọn ngữ cảnh tăng trưởng vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .4. Định hướng tăng trưởng khoảng trống kinh tế tài chính – xã hội :a ) Xác định vùng trọng điểm góp vốn đầu tư, vùng khuyến khích tăng trưởng và vùng hạn chế tăng trưởng ; những khu vực chủ quyền lãnh thổ cần bảo tồn, cấm khai thác, sử dụng ;b ) Định hướng phân bổ khoảng trống tăng trưởng những ngành mũi nhọn, những nghành nghề dịch vụ ưu tiên tăng trưởng trong thời kỳ quy hoạch .5. Định hướng tăng trưởng khoảng trống biển :a ) Xác định khoảng trống biển thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Nước Ta hoàn toàn có thể đưa vào khai thác, sử dụng trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Xác định vùng cấm khai thác, vùng khai thác, sử dụng có điều kiện kèm theo trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển trong thời kỳ quy hoạch ;c ) Định hướng sử dụng khoảng trống biển cho những ngành, nghành nghề dịch vụ có nhu yếu sử dụng khoảng trống biển .6. Định hướng sử dụng đất vương quốc :a ) Xây dựng nguyên tắc xu thế sử dụng đất ;b ) Định hướng sử dụng đất đến từng vùng theo những chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh, đất khu công nghiệp, đất khu kinh tế tài chính, đất đô thị, đất tăng trưởng hạ tầng .7. Định hướng khai thác và sử dụng vùng trời :a ) Xác định những vùng thông tin bay ;b ) Xác định vùng trời khai thác có điều kiện kèm theo ;c ) Xác định vùng trời cấm khai thác và vùng trời cần bảo vệ đặc biệt quan trọng cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh .8. Định hướng phân vùng và link vùng :a ) Xác định những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn phân vùng và xây dựng giải pháp phân vùng ;b ) Xác định lợi thế so sánh của từng vùng và xu thế tăng trưởng vùng ;c ) Đề xuất giải pháp link về kiến trúc và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên, quốc phòng, bảo mật an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu .9. Định hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc :a ) Xác định quan điểm, nguyên tắc tăng trưởng đô thị và nông thôn trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Định hướng tăng trưởng tổng thể và toàn diện mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn ;c ) Định hướng phân bổ những vùng đô thị lớn và mối link giữa những vùng đô thị lớn trong toàn nước ;d ) Định hướng phân bổ dân cư những vùng chủ quyền lãnh thổ .

10. Định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia:
Xác định phương hướng phát triển, phân bố không gian, nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch đối với mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập; mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; mạng lưới cơ sở y tế; hệ thống du lịch; hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; hệ thống kho dự trữ quốc gia.

11. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia:
Xác định phương hướng phát triển, phân bố không gian, nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch đối với mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt; hạ tầng thông tin và truyền thông; hệ thống công trình phòng, chống thiên tai và hệ thống thủy lợi; hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; mạng lưới trạm khí tượng thủy văn và quan trắc môi trường; hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy; hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

12. Định hướng sử dụng tài nguyên vương quốc :a ) Định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ; khai thác, sử dụng tài nguyên nước ; bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản ; quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng ;b ) Định hướng tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ; thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng những loại tài nguyên công nghiệp, quặng phóng xạ và tài nguyên làm vật tư xây dựng .13. Định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên :a ) Phân vùng thiên nhiên và môi trường trên địa phận cả nước ;b ) Xác định tiềm năng bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ; khuynh hướng những khu vực xây dựng khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, hiên chạy dọc đa dạng sinh học, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ;c ) Định hướng quản trị chất thải cấp vương quốc ;d ) Phân bố và tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng những trạm quan trắc và cảnh báo nhắc nhở môi trường tự nhiên cấp vương quốc .14. Định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu :a ) Xác định những khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai, biến hóa khí hậu và nước biển dâng ;b ) Phân vùng rủi ro đáng tiếc thiên tai, đặc biệt quan trọng là những thiên tai tương quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sụt lún đất đá, sụt lún bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn .15. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và thứ tự ưu tiên triển khai :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng cấp vương quốc thời kỳ quy hoạch ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực thi những dự án Bất Động Sản .16. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :a ) Giải pháp về kêu gọi vốn góp vốn đầu tư ;b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;c ) Giải pháp về thiên nhiên và môi trường, khoa học và công nghệ tiên tiến ;d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;e ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .17. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc pháp luật tại mục I Phụ lục I của Nghị định này .

Điều 21. Nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia
Quy hoạch không gian biển quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy định tại những điểm a, b, c khoản 2 Điều 23 Luật Quy hoạch .2. Dự báo toàn cảnh và những ngữ cảnh tăng trưởng ; nhìn nhận những thời cơ và thử thách cho hoạt động giải trí sử dụng khoảng trống biển :a ) Dự báo xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, khoa học và công nghệ tiên tiến, quan hệ quốc tế trên quốc tế và khu vực tác động ảnh hưởng tới những hoạt động giải trí sử dụng khoảng trống biển ;b ) Dự báo những ngữ cảnh tăng trưởng tương quan đến khai thác, sử dụng khoảng trống biển ;c ) Phân tích, nhìn nhận lợi thế cạnh tranh đối đầu, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thử thách so với vương quốc trong việc khai thác, sử dụng khoảng trống biển .3. Xác định quan điểm và tiềm năng tăng trưởng :a ) Xây dựng quan điểm sử dụng khoảng trống biển, khai thác và sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên biển, bảo vệ môi trường tự nhiên vùng bờ ;b ) Xác định tiềm năng tổng quát và những tiềm năng đơn cử về sử dụng khoảng trống biển và khai thác, sử dụng tài nguyên trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm ;c ) Xác định những yếu tố trọng tâm cần xử lý và những khâu đột phá trong việc khai thác, sử dụng khoảng trống biển cho những hoạt động giải trí kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên trong thời kỳ quy hoạch .4. Định hướng sắp xếp sử dụng khoảng trống những hoạt động giải trí trong vùng đất ven biển, những hòn đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Nước Ta :a ) Xác định những xung đột giữa những ngành, nghành kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong việc sử dụng khoảng trống biển ;b ) Sắp xếp và tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng kiến trúc kỹ thuật và kiến trúc xã hội trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển ;c ) Sắp xếp và tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn trên vùng đất ven biển và trên những hòn đảo ;d ) Sắp xếp và tổ chức triển khai khoảng trống bảo tồn di sản văn hóa truyền thống và tăng trưởng những khu du lịch, thể thao trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển ;đ ) Sắp xếp và tổ chức triển khai khoảng trống nuôi trồng, khai thác, đánh bắt cá thủy, món ăn hải sản trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển ;e ) Định hướng tổ chức triển khai khoảng trống khai thác, sử dụng vững chắc tài nguyên vùng bờ ; thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên tài nguyên trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển ;g ) Định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên, quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng phòng hộ ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển .5. Phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, những hòn đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Nước Ta :a ) Xác định những khu vực cần bảo vệ đặc biệt quan trọng cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, hòn đảo tự tạo, những thiết bị và khu công trình trên biển ;b ) Xác định những vùng dễ bị tổn thương thuộc khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển và đề xuất kiến nghị những giải pháp quản trị, bảo vệ ;c ) Phân vùng sử dụng khoảng trống biển và phân loại những vùng khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển ;d ) Phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, những hòn đảo và quần đảo .6. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương quản trị khoảng trống biển ;b ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;c ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;đ ) Giải pháp về kêu gọi vốn góp vốn đầu tư ;e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;g ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát triển khai quy hoạch .7. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và thứ tự ưu tiên triển khai :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng cấp vương quốc trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển ; yêu cầu thứ tự ưu tiên và phân kỳ triển khai những dự án Bất Động Sản .8. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch khoảng trống biển vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch khoảng trống biển vương quốc lao lý tại mục II Phụ lục I của Nghị định này .

Điều 22. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân tích nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh trực tiếp tác động ảnh hưởng và tình hình sử dụng đất của những ngành, nghành nghề dịch vụ :a ) Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, những nguồn tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ;b ) Phân tích, nhìn nhận tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; tình hình tăng trưởng những ngành, nghành ; tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có tương quan đến sử dụng đất ; tình hình tăng trưởng đô thị và tăng trưởng nông thôn ;c ) Phân tích, nhìn nhận tác động ảnh hưởng của đổi khác khí hậu đến việc sử dụng đất ;d ) Phân tích nhìn nhận tình hình quản trị nhà nước về đất đai tương quan đến việc triển khai quy hoạch sử dụng đất, gồm thực trạng sử dụng đất theo từng loại đất, dịch chuyển sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch trước, hiệu suất cao kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên trong việc sử dụng đất ;đ ) Phân tích, nhìn nhận tác dụng thực thi quy hoạch sử dụng đất kỳ trước trên cơ sở những chỉ tiêu quy hoạch ;e ) Phân tích, nhìn nhận tiềm năng đất đai trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, nghành nghề dịch vụ phi nông nghiệp và tiềm năng của nhóm đất chưa sử dụng .2. Dự báo xu thế dịch chuyển của việc sử dụng đất :a ) Biến động sử dụng đất nông nghiệp ;b ) Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp ;c ) Biến động đất chưa sử dụng .3. Xác định những quan điểm và tiềm năng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch :a ) Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc ;b ) Mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu .4. Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm .5. Xây dựng giải pháp sử dụng đất phân phối tiềm năng vương quốc về tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu .6. Xác định và khoanh định đơn cử diện tích quy hoạnh những chỉ tiêu sử dụng đất cấp vương quốc, gồm có :a ) Đất trồng lúa ( trong đó có đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ khắt khe ) ; đất rừng phòng hộ ; đất rừng đặc dụng ; đất rừng sản xuất ( trong đó có đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên ) ;b ) Đất khu công nghiệp ; đất khu kinh tế tài chính ; đất khu công nghệ cao ; đất đô thị ; đất quốc phòng ; đất bảo mật an ninh ; đất tăng trưởng hạ tầng cấp vương quốc gồm đất giao thông vận tải, đất xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, đất khu công trình nguồn năng lượng, đất khu công trình bưu chính, viễn thông ; đất xây dựng kho dự trữ vương quốc, đất có di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống ; đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải ;c ) Đất chưa sử dụng, gồm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch và đất chưa sử dụng còn lại .7. Lập map quy hoạch sử dụng đất vương quốc và những vùng .8. Đánh giá tác động ảnh hưởng của giải pháp phân chia và tổ chức triển khai khoảng trống sử dụng đất đến kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên và bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .9. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :a ) Giải pháp bảo vệ, tái tạo đất và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;b ) Xác định những nguồn lực triển khai quy hoạch sử dụng đất ;c ) Giải pháp tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch sử dụng đất10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch sử dụng đất vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch sử dụng đất vương quốc lao lý tại mục III Phụ lục I của Nghị định này .

Điều 23. Nội dung quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia
Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy định tại những điểm a, b, d và e khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch .2. Đánh giá về link liên ngành, liên vùng ; xác lập nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành ; những thời cơ và thử thách tăng trưởng của ngành kiến trúc :a ) Đánh giá sự link, đồng điệu của ngành kiến trúc trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link, đồng nhất giữa kiến trúc trong nước với khu vực và quốc tế ;b ) Đánh giá sự link giữa kiến trúc của ngành với mạng lưới hệ thống kiến trúc của những ngành, nghành nghề dịch vụ khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ ;c ) Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành kiến trúc về quy mô, công nghệ tiên tiến và địa phận phân bổ ;d ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ và thử thách tăng trưởng của ngành trong thời kỳ quy hoạch .3. Phương án tăng trưởng ngành kiến trúc trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :a ) Định hướng phân bổ khoảng trống tăng trưởng ngành trên khoanh vùng phạm vi cả nước và trong từng vùng chủ quyền lãnh thổ ;b ) Xác định mô hình, vai trò, vị trí, quy mô, khuynh hướng khai thác, sử dụng và những chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến gắn với phân cấp, phân loại theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành so với những khu công trình quan trọng của ngành .4. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực thi :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành kiến trúc trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng cấp vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; yêu cầu thứ tự ưu tiên và phân kỳ triển khai những dự án Bất Động Sản .5. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :a ) Giải pháp về kêu gọi vốn góp vốn đầu tư ;b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương theo nhóm ngành ;c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .6. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch ngành kiến trúc vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành kiến trúc vương quốc pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .7. Nội dung chi tiết cụ thể từng quy hoạch ngành kiến trúc vương quốc pháp luật tại Phụ lục II của Nghị định này .

Điều 24. Nội dung quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia
Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy định tại những điểm a và c khoản 4 Điều 25 Luật Quy hoạch .2. Đánh giá ảnh hưởng tác động của việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên đến kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, thiên nhiên và môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái .3. Dự báo văn minh khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ảnh hưởng tác động tới việc bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên vương quốc trong thời kỳ quy hoạch :a ) Dự báo tân tiến khoa học và công nghệ tiên tiến trong thăm dò, khai thác, tuyển chọn và chế biến nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên và Phục hồi thiên nhiên và môi trường sau khi khai thác tài nguyên ;b ) Tác động của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tới nhận thức của hội đồng về bảo vệ tài nguyên và sử dụng hài hòa và hợp lý, tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên .4. Quan điểm, tiềm năng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu :a ) Xây dựng quan điểm về phối hợp thăm dò, khai thác tài nguyên với tăng trưởng công nghiệp chế biến, sử dụng tài nguyên tiết kiệm chi phí hiệu suất cao và bền vững và kiên cố ;b ) Xác định tiềm năng tổng quát và tiềm năng đơn cử về thăm dò, khai thác và sử dụng so với từng loại, nhóm tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm .5. Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên :a ) Khoanh vùng những khu vực cấm khai thác tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Xác định những khu vực hạn chế khai thác tài nguyên ; yêu cầu những điều kiện kèm theo được cho phép khai thác và giải pháp quản trị, bảo vệ tài nguyên ;c ) Khoanh vùng những khu vực khai thác, sử dụng tài nguyên ; xác lập quy mô, hiệu suất khai thác, chế biến ; nhu yếu về công nghệ tiên tiến khai thác, chế biến tài nguyên ; đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu suất cao khai thác, sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu của việc khai thác, sử dụng tài nguyên đến môi trường tự nhiên .6. Định hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu khi triển khai quy hoạch :a ) Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu trong hoạt động giải trí khai thác, sử dụng tài nguyên ;b ) Dự báo và yêu cầu giải pháp ngăn ngừa những rủi ro tiềm ẩn suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên do khai thác, sử dụng tài nguyên trong điều kiện kèm theo biến hóa khí hậu ;c ) Đề xuất những giải pháp phục sinh môi trường tự nhiên trong và sau khi khai thác, sử dụng tài nguyên .7. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;b ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;d ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội đồng ;đ ) Giải pháp về giảng dạy, tăng cường năng lượng ;e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;g ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát triển khai quy hoạch .8. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên vương quốc lao lý tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .9. Nội dung cụ thể từng quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên vương quốc lao lý tại Phụ lục III của Nghị định này .

Điều 25. Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đánh giá thực trạng, diễn biến chất lượng môi trường tự nhiên, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ; tình hình và dự báo phát sinh chất thải ; ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu ; tình hình quản trị và bảo vệ thiên nhiên và môi trường :a ) Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế tài chính – xã hội đầu kỳ quy hoạch ;b ) Hiện trạng đầu kỳ quy hoạch, diễn biến chất lượng môi trường tự nhiên trong kỳ quy hoạch trước, gồm chất lượng môi trường tự nhiên đất tại những khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong cuộc chiến tranh, khu vực có những khu công nghiệp, nhà máy sản xuất sản xuất, kho chứa hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, bãi chôn lấp chất thải, làng nghề đã đóng cửa hoặc di tán, khu vực khai thác tài nguyên ô nhiễm hoặc có sử dụng hóa chất ô nhiễm đã kết thúc khai thác, vùng canh tác nông nghiệp sử dụng nhiều hóa chất trên địa phận quy hoạch ; chất lượng môi trường tự nhiên nước tại những vùng biển, vùng biển ven bờ, dòng sông, đoạn sông, hồ, ao, kênh, mương, đặc biệt quan trọng tại những khu vực tập trung chuyên sâu nhiều nguồn nước thải, khu vực có nguồn nước thải lớn, khu vực nhạy cảm về thiên nhiên và môi trường ; chất lượng không khí tại những đô thị, khu dân cư tập trung chuyên sâu, khu vực có hoạt động giải trí sản xuất công nghiệp, làng nghề, khu vực có nhiều nguồn khí thải công nghiệp hoặc có nguồn khí thải công nghiệp lớn ;c ) Đánh giá tổng quan thực trạng đầu kỳ quy hoạch, diễn biến cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, đa dạng sinh học trên khoanh vùng phạm vi cả nước gồm cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, những hệ sinh thái tự nhiên, những loài động thực vật và những nguồn gen ;d ) Đánh giá tình hình phát sinh những loại chất thải trong kỳ quy hoạch trước và dự báo về quy mô và đặc thù của những loại chất thải phát sinh trong kỳ quy hoạch gồm nước thải công nghiệp, hoạt động và sinh hoạt và những loại nước thải khác ; khí thải công nghiệp, khí thải từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải, khí thải khác ; chất thải rắn công nghiệp thường thì, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn trong sản xuất nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp ; rác thải hoạt động và sinh hoạt đô thị, nông thôn, làng nghề ; chất thải nguy cơ tiềm ẩn ; những loại chất thải đặc trưng khác ;đ ) Đánh giá tác động ảnh hưởng của đổi khác khí hậu trong kỳ quy hoạch trước và dự báo ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu đến chất lượng môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học trong kỳ quy hoạch ;e ) Đánh giá tình hình quản trị và bảo vệ môi trường tự nhiên gồm công tác làm việc quản trị nhà nước về thiên nhiên và môi trường ở những bộ, ngành và địa phương ; tình hình quản trị và bảo vệ thiên nhiên và môi trường tại những doanh nghiệp, hội đồng và sự tham gia của những tổ chức triển khai xã hội, người dân ; tình hình phát hành những văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quá trình, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật về thiên nhiên và môi trường ; tình hình phê duyệt báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường, cấp phép về thiên nhiên và môi trường, thanh tra, kiểm tra về môi trường tự nhiên ; tình hình phân vùng thiên nhiên và môi trường ; bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ; quản trị chất thải ; quan trắc và cảnh báo nhắc nhở môi trường tự nhiên trong kỳ quy hoạch trước ; những yếu tố môi trường tự nhiên chính và thử thách so với thiên nhiên và môi trường trong kỳ quy hoạch .2. Quan điểm, tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên :a ) Xây dựng quan điểm về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Xác định những tiềm năng tổng quát và tiềm năng đơn cử bảo vệ môi trường tự nhiên trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm ;c ) Xác định những trách nhiệm, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên gồm giảm thiểu ảnh hưởng tác động đến môi trường tự nhiên từ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, trấn áp nguồn ô nhiễm, quản trị chất thải ; quản trị, cải tổ và nâng cao chất lượng thiên nhiên và môi trường, bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ;d ) Xây dựng nguyên tắc và chính sách phối hợp thực thi xu thế, giải pháp giải quyết và xử lý những loại chất thải phát sinh, gồm có chất thải rắn thường thì, chất thải xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, chất thải nhiễm phóng xạ và chất thải khác .3. Định hướng phân vùng thiên nhiên và môi trường ; bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ; quản trị chất thải ; quan trắc và cảnh báo nhắc nhở môi trường tự nhiên trong kỳ quy hoạch :a ) Định hướng về phân vùng môi trường tự nhiên trên khoanh vùng phạm vi cả nước theo vùng bảo vệ khắt khe, vùng hạn chế phát thải và vùng khác ;b ) Chỉ tiêu và khuynh hướng xác lập những khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên quan trọng, hiên chạy đa dạng sinh học, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ;c ) Định hướng về vị trí, quy mô, mô hình chất thải, công nghệ tiên tiến dự kiến, khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm chất thải để giải quyết và xử lý của những khu giải quyết và xử lý chất thải tập trung chuyên sâu cấp vương quốc, cấp vùng, cấp tỉnh ;d ) Định hướng về điểm, thông số kỹ thuật, tần suất quan trắc của mạng lưới quan trắc và cảnh báo nhắc nhở môi trường tự nhiên đất, nước, không khí vương quốc, liên tỉnh và tỉnh .4. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư bảo vệ môi trường tự nhiên và thứ tự ưu tiên thực thi :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong nghành bảo vệ thiên nhiên và môi trường thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng cấp vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng trong nghành nghề dịch vụ bảo vệ môi trường tự nhiên, yêu cầu thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực thi những dự án Bất Động Sản .5. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :a ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội đồng ;b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;d ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;đ ) Giải pháp về đào tạo và giảng dạy, tăng cường năng lượng ;e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;g ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch .6. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên vương quốc lao lý tại mục VI Phụ lục I của Nghị định này .

Điều 26. Nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đánh giá thực trạng, diễn biến, tình hình quản trị bảo tồn đa dạng sinh học :a ) Tổng quan về điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội và thiên nhiên và môi trường trên khoanh vùng phạm vi cả nước ;b ) Đánh giá thực trạng, diễn biến đa dạng sinh học nói chung và những khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, những hiên chạy đa dạng sinh học, những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ; tình hình thực thi quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ trước ;c ) Đánh giá tình hình quản trị đa dạng sinh học nói chung và tình hình quản trị những khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, những hiên chạy đa dạng sinh học, những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ;d ) Phân tích, nhìn nhận, dự báo những áp lực đè nén và xu thế tác động ảnh hưởng từ những hoạt động giải trí tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, môi trường tự nhiên, đổi khác khí hậu lên đa dạng sinh học ;đ ) Phân tích, nhìn nhận nhu yếu bảo tồn đa dạng sinh học .2. Quan điểm, tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học :a ) Xây dựng quan điểm bảo tồn đa dạng sinh học trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Xác định những tiềm năng tổng quát và tiềm năng đơn cử về bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn những khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, những hiên chạy đa dạng sinh học, những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm ;c ) Xác định trách nhiệm, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trong thời kỳ quy hoạch .3. Xác định tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích quy hoạnh, mô hình, tiềm năng, chính sách và phân cấp quản trị so với những khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, những hiên chạy đa dạng sinh học, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học .4. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư bảo tồn đa dạng sinh học và thứ tự ưu tiên thực thi :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư trong nghành nghề dịch vụ bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng cấp vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng trong nghành bảo tồn đa dạng sinh học, yêu cầu thứ tự ưu tiên và phân kỳ triển khai những dự án Bất Động Sản .5. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :a ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội đồng ;b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;d ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;đ ) Giải pháp về huấn luyện và đào tạo, tăng cường năng lượng ;e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;g ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch .6. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vương quốc pháp luật tại mục VII Phụ lục I của Nghị định này .

Điều 27. Nội dung quy hoạch vùng
Quy hoạch vùng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân tích, nhìn nhận tình hình những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực đặc trưng của vùng :a ) Vị trí địa lý, điều kiện kèm theo tự nhiên của vùng ;b ) Hiện trạng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; tài nguyên vạn vật thiên nhiên, môi trường tự nhiên ; mạng lưới hệ thống đô thị, nông thôn ; kiến trúc ; link nội vùng, link vùng với khu vực và quốc tế ; những nguồn lực của vùng đã và đang được khai thác, những tiềm năng chưa được khai thác ; những rủi ro tiềm ẩn và ảnh hưởng tác động của thiên tai, đổi khác khí hậu trên địa phận vùng ;c ) Vị thế, vai trò của vùng so với vương quốc ;đ ) Các yếu tố trọng tâm cần xử lý trong quy hoạch vùng .2. Quan điểm và tiềm năng tăng trưởng vùng :a ) Quan điểm về tăng trưởng vùng, tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên chủ quyền lãnh thổ vùng trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Mục tiêu tổng quát tăng trưởng vùng trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 20 đến 30 năm ;c ) Mục tiêu, chỉ tiêu đơn cử về kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường gắn với tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng vùng trong thời kỳ quy hoạch .3. Phương hướng tăng trưởng ngành có lợi thế của vùng :a ) Xác định ngành có lợi thế và tiềm năng tăng trưởng ;b ) Tổ chức khoảng trống tăng trưởng ngành có lợi thế ;c ) Đề xuất giải pháp tăng trưởng ngành có lợi thế .4. Phương án tăng trưởng, sắp xếp, lựa chọn và phân bổ nguồn lực tăng trưởng trên chủ quyền lãnh thổ vùng :a ) Sắp xếp và tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng những dự án Bất Động Sản quan trọng cấp vương quốc đã được xác lập ở quy hoạch cấp vương quốc trên chủ quyền lãnh thổ vùng ;b ) Xây dựng và lựa chọn giải pháp tăng trưởng khoảng trống vùng gồm những hiên chạy dọc tăng trưởng, những khu vực khuyến khích tăng trưởng ; xác lập nguyên tắc tổ chức triển khai, quản trị, trấn áp tăng trưởng đô thị và nông thôn trong vùng ;c ) Xác định những trách nhiệm trọng tâm cần xử lý và những khâu đột phá của vùng trong thời kỳ quy hoạch ;d ) Định hướng phân chia nguồn lực trên chủ quyền lãnh thổ vùng tương thích với giải pháp tăng trưởng khoảng trống vùng ;đ ) Đề xuất giải pháp tổ chức triển khai link khoảng trống vùng, chính sách phối hợp tổ chức triển khai tăng trưởng khoảng trống liên tỉnh .5. Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 Luật Quy hoạch .6. Phương hướng tăng trưởng kiến trúc vùng :a ) Xây dựng giải pháp link mạng lưới hệ thống đô thị cấp vùng, link đô thị và nông thôn, link những TT kinh tế tài chính, khu công nghiệp và vùng sản xuất tập trung chuyên sâu trên chủ quyền lãnh thổ vùng ;b ) Xác định nhu yếu so với mạng lưới hệ thống kiến trúc vùng ; xây dựng phương hướng phân bổ và tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên chủ quyền lãnh thổ vùng đã được xác lập trong quy hoạch cấp vương quốc, giải pháp link mạng lưới hệ thống kiến trúc vùng và liên tỉnh gồm mạng lưới giao thông vận tải, mạng lưới cấp điện, phân phối nguồn năng lượng, mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải, sẵn sàng chuẩn bị kỹ thuật, mạng lưới viễn thông, những khu giải quyết và xử lý chất thải nguy cơ tiềm ẩn và những khu công trình hạ tầng xã hội cấp vùng .7. Phương hướng bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu trên chủ quyền lãnh thổ vùng :a ) Phương hướng link bảo vệ môi trường tự nhiên vùng và liên tỉnh, những lưu vực sông liên tỉnh, những khu vực ven biển liên tỉnh ;b ) Phương hướng xác lập những khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, những hiên chạy dọc đa dạng sinh học liên tỉnh ;c ) Phương hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống đê điều, kiến trúc phòng, chống thiên tai trên chủ quyền lãnh thổ vùng ;d ) Phương hướng tổ chức triển khai khoảng trống những khu giải quyết và xử lý chất thải tập trung chuyên sâu cấp vùng và liên tỉnh, gồm có vị trí, quy mô, mô hình chất thải, công nghệ tiên tiến dự kiến, khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm chất thải để giải quyết và xử lý ;đ ) Phương hướng tăng trưởng vững chắc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất liên tỉnh và tăng trưởng kiến trúc lâm nghiệp ;e ) Xây dựng chính sách phối hợp thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông ; phối hợp khai thác nguồn tài nguyên nước và trấn áp ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông ; phối hợp phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu ;g ) Xây dựng chính sách phối hợp thực thi những giải pháp quản trị và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên chủ quyền lãnh thổ vùng .8. Phương hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông trên chủ quyền lãnh thổ vùng :a ) Định hướng phân vùng công dụng của nguồn nước ; xu thế ưu tiên phân chia trong trường hợp thông thường và hạn hán, thiếu nước ; xu thế nguồn nước dự trữ để cấp nước hoạt động và sinh hoạt ; xu thế mạng lưới hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước ; khuynh hướng khu công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, tăng trưởng tài nguyên nước ;b ) Định hướng những giải pháp bảo vệ nguồn nước, hồi sinh nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái và khủng hoảng, hết sạch để bảo vệ công dụng của nguồn nước ; xu thế mạng lưới hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước ;c ) Định hướng những giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả tai hại do nước gây ra .9. Danh mục dự án Bất Động Sản và thứ tự ưu tiên thực thi :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của vùng trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng của vùng, yêu cầu thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực thi những dự án Bất Động Sản .10. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương bảo vệ link vùng ;b ) Giải pháp về kêu gọi vốn góp vốn đầu tư ;c ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;d ) Giải pháp về thiên nhiên và môi trường, khoa học và công nghệ tiên tiến ;đ ) Giải pháp về quản trị, trấn áp tăng trưởng đô thị và nông thôn ;e ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch .11. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch vùng. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch vùng pháp luật tại mục VIII Phụ lục I của Nghị định này .

Điều 28. Nội dung quy hoạch tỉnh
Quy hoạch tỉnh bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân tích, nhìn nhận, dự báo về những yếu tố, điều kiện kèm theo tăng trưởng đặc trưng của địa phương :a ) Vị trí địa lý, điều kiện kèm theo tự nhiên, xã hội, tài nguyên vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường ;b ) Vị thế, vai trò của tỉnh so với vùng, vương quốc ;c ) Các yếu tố, điều kiện kèm theo của vùng, vương quốc, quốc tế ảnh hưởng tác động đến tăng trưởng tỉnh ;d ) Các rủi ro tiềm ẩn và ảnh hưởng tác động của thiên tai, biến hóa khí hậu trên địa phận tỉnh .2. Đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, thực trạng sử dụng đất, thực trạng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn :a ) Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế tài chính và tình hình tăng trưởng những ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa phận tỉnh ; năng lực kêu gọi nguồn lực ;b ) Đánh giá tình hình những ngành và nghành xã hội của tỉnh gồm dân số, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống, thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến ;c ) Đánh giá tiềm năng đất đai và thực trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao sử dụng đất của tỉnh ;d ) Đánh giá tình hình tăng trưởng và sự tương thích về phân bổ tăng trưởng khoảng trống của mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn, những khu tính năng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa phận tỉnh ;đ ) Xác định những sống sót, hạn chế cần xử lý ; nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thử thách .3. Quan điểm, tiềm năng và lựa chọn giải pháp tăng trưởng tỉnh :a ) Xây dựng quan điểm về tăng trưởng tỉnh, tổ chức triển khai, sắp xếp khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên địa phận tỉnh trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Xây dựng những ngữ cảnh tăng trưởng và lựa chọn giải pháp tăng trưởng tỉnh ;c ) Mục tiêu tổng quát tăng trưởng tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 20 đến 30 năm ;d ) Mục tiêu, chỉ tiêu đơn cử về kinh tế tài chính, xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường gắn với tổ chức triển khai, sắp xếp khoảng trống tăng trưởng của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch ;đ ) Xác định những trách nhiệm trọng tâm cần xử lý và những khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch .4. Phương hướng tăng trưởng những ngành quan trọng trên địa phận tỉnh :a ) Xác định ngành quan trọng của tỉnh và tiềm năng tăng trưởng ;b ) Sắp xếp và tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng ngành quan trọng của tỉnh ;c ) Đề xuất giải pháp tăng trưởng ngành quan trọng của tỉnh .5. Lựa chọn giải pháp tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội :a ) Bố trí khoảng trống những khu công trình, dự án Bất Động Sản quan trọng, những vùng bảo tồn đã được xác lập ở quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng trên địa phận tỉnh ;b ) Xây dựng giải pháp liên kết mạng lưới hệ thống kiến trúc của tỉnh với mạng lưới hệ thống kiến trúc vương quốc và vùng ;c ) Xây dựng giải pháp tổ chức triển khai khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh, xác lập khu vực khuyến khích tăng trưởng và khu vực hạn chế tăng trưởng ;d ) Đề xuất giải pháp tổ chức triển khai link khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh, chính sách phối hợp tổ chức triển khai tăng trưởng khoảng trống liên huyện ;đ ) Lựa chọn giải pháp sắp xếp khoảng trống tăng trưởng và phân chia nguồn lực cho những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện .6. Quy định tại những điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch .7. Lập phương án phân chia và khoanh vùng đất đai theo khu tính năng và theo loại đất đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện :a ) Định hướng sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất, gồm có chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất vương quốc phân chia và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu yếu sử dụng đất cấp tỉnh gồm : đất trồng cây nhiều năm ; đất ở tại nông thôn ; đất ở tại đô thị ; đất xây dựng trụ sở cơ quan ; đất xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp ; đất xây dựng cơ sở ngoại giao ; đất cụm công nghiệp ; đất thương mại – dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống ; đất danh lam thắng cảnh ; đất tăng trưởng hạ tầng cấp tỉnh gồm đất xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, cơ sở thể dục thể thao, đất giao thông vận tải, đất thủy lợi, đất khu công trình nguồn năng lượng, đất khu công trình bưu chính viễn thông ; cơ sở tôn giáo ; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng ;c ) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu tính năng gồm khu sản xuất nông nghiệp, khu lâm nghiệp, khu du lịch, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu tăng trưởng công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại – dịch vụ, khu dân cư nông thôn ;d ) Tổng hợp, cân đối nhu yếu sử dụng đất, phân chia và khoanh vùng phạm vi những chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại điểm b khoản này đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ;đ ) Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất cần tịch thu để triển khai những khu công trình, dự án Bất Động Sản sử dụng đất vào những mục tiêu pháp luật tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai số 45/2013 / QH13 thực thi trong thời kỳ quy hoạch đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện .e ) Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất cần chuyển mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch lao lý tại những điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai số 45/2013 / QH13 đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ;g ) Xác định diện tích quy hoạnh đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ;h ) Lập map giải pháp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh .8. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện :a ) Xác định khoanh vùng phạm vi, đặc thù, hướng tăng trưởng trọng tâm của từng vùng liên huyện, vùng huyện ;b ) Bố trí, sắp xếp mạng lưới hệ thống những thị xã, TT cụm xã theo nhu yếu phân bổ sản xuất và phân bổ dân cư tại từng vùng liên huyện, vùng huyện ;c ) Định hướng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng vùng liên huyện, vùng huyện .9. Phương án bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa phận tỉnh :a ) Xây dựng nguyên tắc và chính sách phối hợp thực thi giải pháp quản trị và bảo vệ môi trường tự nhiên trên địa phận tỉnh ;b ) Phương án về phân vùng thiên nhiên và môi trường theo vùng bảo vệ khắt khe, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã được khuynh hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên vương quốc ;c ) Xác định tiềm năng, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh ; xác lập tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích quy hoạnh, tiềm năng, tổ chức triển khai và giải pháp quản trị so với những khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh sắc sinh thái xanh quan trọng, hiên chạy dọc đa dạng sinh học, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa phận tỉnh ;d ) Phương án về vị trí, quy mô, mô hình chất thải, công nghệ tiên tiến dự kiến, khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm chất thải để giải quyết và xử lý của những khu giải quyết và xử lý chất thải tập trung chuyên sâu cấp vương quốc, cấp vùng đã được xu thế trong quy hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên vương quốc trên địa phận tỉnh ;đ ) Phương án về điểm, thông số kỹ thuật, tần suất quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đất, nước, không khí vương quốc, liên tỉnh và tỉnh đã được xu thế trong quy hoạch toàn diện và tổng thể quan trắc môi trường tự nhiên vương quốc ;e ) Phương án tăng trưởng bền vững và kiên cố rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và tăng trưởng kiến trúc lâm nghiệp trên địa phận tỉnh ;g ) Sắp xếp, phân bổ khoảng trống những khu nghĩa trang, khu giải quyết và xử lý chất thải liên huyện .10. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa phận tỉnh :a ) Phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa phận tỉnh ;b ) Khoanh định cụ thể khu vực mỏ, loại tài nguyên tài nguyên cần góp vốn đầu tư thăm dò, khai thác và quá trình thăm dò, khai thác ; khu vực thăm dò khai thác được số lượng giới hạn bởi những đoạn thẳng nối những điểm khép góc bộc lộ trên map địa hình hệ tọa độ vương quốc với tỷ suất thích hợp .11. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tai hại do nước gây ra :a ) Phân vùng tính năng của nguồn nước ; xác lập tỷ suất, thứ tự ưu tiên phân chia trong trường hợp thông thường và hạn hán, thiếu nước ; xác lập nguồn nước dự trữ để cấp nước hoạt động và sinh hoạt ; xác lập mạng lưới hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước ; xác lập khu công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, tăng trưởng tài nguyên nước ;b ) Xác định những giải pháp bảo vệ nguồn nước, hồi sinh nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái và khủng hoảng, hết sạch để bảo vệ tính năng của nguồn nước ; xác lập mạng lưới hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước ;c ) Đánh giá tổng quát hiệu suất cao và tác động ảnh hưởng của giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả mối đe dọa do nước gây ra hiện có ; xác lập những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động phòng, chống, khắc phục, cảnh báo nhắc nhở, dự báo và giảm thiểu mối đe dọa do nước gây ra .12. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu trên địa phận tỉnh :a ) Phân vùng rủi ro đáng tiếc so với từng mô hình thiên tai trên địa phận ;b ) Xây dựng nguyên tắc và chính sách phối hợp triển khai giải pháp quản trị rủi ro đáng tiếc thiên tai ;c ) Xây dựng giải pháp quản trị rủi ro đáng tiếc thiên tai, thích ứng với biến hóa khí hậu trên địa phận tỉnh ;d ) Xây dựng giải pháp phòng chống lũ của những tuyến sông có đê, giải pháp tăng trưởng mạng lưới hệ thống đê điều và kiến trúc phòng, chống thiên tai trên địa phận tỉnh .13. Danh mục dự án Bất Động Sản của tỉnh và thứ tự ưu tiên triển khai :a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch ;b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng của tỉnh, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực thi những dự án Bất Động Sản .14. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :a ) Giải pháp về kêu gọi vốn góp vốn đầu tư ;b ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;d ) Giải pháp về chính sách, chủ trương link tăng trưởng ;đ ) Giải pháp về quản trị, trấn áp tăng trưởng đô thị và nông thôn ;e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .15. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map và cơ sở tài liệu quy hoạch tỉnh. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch tỉnh lao lý tại mục IX Phụ lục I của Nghị định này .

Chương III
LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH

Điều 29. Lấy ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia

1. Đối tượng lấy quan điểm về quy hoạch gồm Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến quy hoạch .2. Nội dung dự thảo quy hoạch được lấy quan điểm trừ những nội dung tương quan đến bí hiểm nhà nước theo pháp luật của pháp lý phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch trong thời hạn tối thiểu 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch lao lý tại những khoản 3 và 4 Điều này .3. Việc lấy quan điểm Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tương quan về quy hoạch được triển khai như sau :a ) Cơ quan lập quy hoạch gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch gồm có báo cáo giải trình quy hoạch, báo cáo giải trình nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map bộc lộ nội dung quy hoạch ;b ) Các cơ quan được hỏi quan điểm có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch ;c ) Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm trước khi trình đánh giá và thẩm định quy hoạch .4. Việc lấy quan điểm hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tương quan đến quy hoạch được thực thi như sau :a ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin tới Ủy ban nhân dân cấp huyện việc lấy quan điểm về quy hoạch ;b ) Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã và những cơ quan, tổ chức triển khai đóng tại địa phận ;c ) Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến hội đồng dân cư và cá thể có tương quan ;d ) Cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai và cá thể góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập quy hoạch. Trường hợp thiết yếu, cơ quan lập quy hoạch hoàn toàn có thể lấy quan điểm về quy hoạch trải qua việc niêm yết, tọa lạc tại nơi công cộng, tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, phát phiếu tìm hiểu, phỏng vấn trải qua đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, hội đồng dân cư và cá thể ;đ ) Cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm, công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi trình đánh giá và thẩm định quy hoạch .

Điều 30. Lấy ý kiến về quy hoạch ngành quốc gia

1. Đối tượng lấy quan điểm về quy hoạch ngành vương quốc gồm Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến quy hoạch ngành vương quốc .2. Trường hợp quy hoạch có tương quan đến biên giới, hải đảo, vị trí kế hoạch về quốc phòng, bảo mật an ninh, cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch phải thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy quan điểm về quy hoạch .3. Nội dung dự thảo quy hoạch được lấy quan điểm trừ những nội dung tương quan đến bí hiểm nhà nước theo lao lý của pháp lý phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch trong thời hạn tối thiểu 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch lao lý tại những khoản 4 và 5 Điều này .4. Việc lấy quan điểm Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tương quan về quy hoạch được triển khai như sau :a ) Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch gồm báo cáo giải trình quy hoạch, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map biểu lộ nội dung quy hoạch, báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên ;b ) Các cơ quan được hỏi quan điểm có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch ;c ) Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm, báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch xem xét trước khi trình thẩm định và đánh giá quy hoạch .5. Việc lấy quan điểm hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan đến quy hoạch thực thi như sau :a ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp huyện việc lấy quan điểm về quy hoạch ;b ) Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã và những cơ quan, tổ chức triển khai đóng tại địa phận ;c ) Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến hội đồng dân cư và cá thể có tương quan ;d ) Cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai và cá thể góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch ; trường hợp thiết yếu, cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch hoàn toàn có thể lấy quan điểm về quy hoạch trải qua việc niêm yết, tọa lạc tại nơi công cộng, tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, phát phiếu tìm hiểu, phỏng vấn trải qua đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, hội đồng dân cư và cá thể ;đ ) Cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm, báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi trình đánh giá và thẩm định quy hoạch .

Điều 31. Lấy ý kiến về quy hoạch vùng

1. Đối tượng lấy quan điểm về quy hoạch vùng gồm Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; những bộ, cơ quan ngang bộ tương quan ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những địa phương trong vùng, những địa phương liền kề vùng và những địa phương nằm trong lưu vực sông tương quan tới quy hoạch vùng ; hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến quy hoạch vùng .2. Trường hợp quy hoạch có tương quan tới biên giới, hải đảo, vị trí kế hoạch về quốc phòng, bảo mật an ninh, cơ quan lập quy hoạch phải thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy quan điểm về quy hoạch .3. Nội dung dự thảo quy hoạch được lấy quan điểm trừ những nội dung tương quan đến bí hiểm nhà nước theo pháp luật của pháp lý phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch trong thời hạn tối thiểu 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch lao lý tại những khoản 4 và 5 Điều này .4. Việc lấy quan điểm Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tương quan về quy hoạch được thực thi như sau :a ) Cơ quan lập quy hoạch gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch gồm có báo cáo giải trình quy hoạch, báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map bộc lộ giải pháp quy hoạch ;b ) Các cơ quan được hỏi quan điểm có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch ;c ) Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm trước khi trình thẩm định và đánh giá quy hoạch .5. Việc lấy quan điểm hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tương quan đến quy hoạch thực thi như sau :a ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin tới Ủy ban nhân dân cấp huyện việc lấy quan điểm về quy hoạch ;b ) Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã và những cơ quan, tổ chức triển khai đóng tại địa phận ;c ) Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến hội đồng dân cư và cá thể có tương quan ;d ) Cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai và cá thể góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập quy hoạch. Trường hợp thiết yếu, cơ quan lập quy hoạch hoàn toàn có thể lấy quan điểm về quy hoạch trải qua việc niêm yết, tọa lạc tại nơi công cộng, tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, phát phiếu tìm hiểu, phỏng vấn trải qua đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, hội đồng dân cư và cá thể ;đ ) Cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm, công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi trình thẩm định và đánh giá quy hoạch .

Điều 32. Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh

1. Đối tượng lấy quan điểm quy hoạch tỉnh gồm những bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những địa phương trong vùng và những địa phương liền kề ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến quy hoạch tỉnh .2. Trường hợp quy hoạch có tương quan tới biên giới, hải đảo, vị trí kế hoạch về quốc phòng, bảo mật an ninh, cơ quan lập quy hoạch phải thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy quan điểm về quy hoạch .3. Nội dung dự thảo quy hoạch được lấy quan điểm trừ những nội dung tương quan đến bí hiểm nhà nước theo lao lý của pháp lý phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch tỉnh trong thời hạn tối thiểu 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch pháp luật tại những khoản 4 và 5 Điều này .4. Việc lấy quan điểm những cơ quan quản trị nhà nước có tương quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được triển khai như sau :a ) Cơ quan lập quy hoạch gửi hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch gồm có báo cáo giải trình quy hoạch, báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch, mạng lưới hệ thống sơ đồ, map bộc lộ nội dung quy hoạch ;b ) Các cơ quan được hỏi quan điểm có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy quan điểm về quy hoạch ; bộ, cơ quan ngang bộ được hỏi quan điểm có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản về nội dung giải pháp tăng trưởng ngành, nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị trong quy hoạch tỉnh, bảo vệ sự link, tính đồng nhất và mạng lưới hệ thống giữa những ngành, giữa những địa phương trong vùng, sự tương thích của quy hoạch tỉnh được lập so với quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng có tương quan ;c ) Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm trước khi trình đánh giá và thẩm định quy hoạch .5. Việc lấy quan điểm hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tương quan đến quy hoạch thực thi như sau :a ) Cơ quan lập quy hoạch tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lấy quan điểm của hội đồng dân cư, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền và quyền lợi tương quan đến quy hoạch ;b ) Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã và những cơ quan, tổ chức triển khai đóng tại địa phận ;c ) Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc lấy quan điểm về quy hoạch đến hội đồng dân cư và cá thể có tương quan ;d ) Cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai và cá thể góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập quy hoạch. Trường hợp thiết yếu, cơ quan lập quy hoạch hoàn toàn có thể lấy quan điểm về quy hoạch trải qua việc niêm yết, tọa lạc tại nơi công cộng, tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, phát phiếu tìm hiểu, phỏng vấn trải qua đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, hội đồng dân cư và cá thể ;đ ) Cơ quan lập quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm và báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm, công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi trình đánh giá và thẩm định quy hoạch .

Chương IV
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

Điều 33. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch và các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch

1. quản trị Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch ; tổ chức triển khai, quản lý và điều hành những cuộc họp của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch ;b ) Phân công trách nhiệm cho thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch ;c ) Phê duyệt báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định quy hoạch .2. Thành viên Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn :a ) Tham dự không thiếu những cuộc họp của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch ;b ) Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định và đánh giá quy hoạch, sẵn sàng chuẩn bị quan điểm góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch về nghành nghề dịch vụ trình độ và những yếu tố chung ; gửi quan điểm góp ý bằng văn bản về dự thảo báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định quy hoạch tới cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch để tổng hợp ; phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch thanh tra rà soát những nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm thẩm định và đánh giá trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận ;c ) Được quyền bảo lưu ý kiến của mình ;d ) Thực hiện những trách nhiệm do quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch phân công .

Điều 34. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch

1. Tiếp nhận, nghiên cứu và điều tra và giải quyết và xử lý hồ sơ, tài liệu trình đánh giá và thẩm định do cơ quan lập quy hoạch gửi tới Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch .2. Xây dựng, trình quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch trải qua kế hoạch tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định quy hoạch hoặc thẩm định và đánh giá lại quy hoạch trong trường hợp quy hoạch chưa đủ điều kiện kèm theo trình quyết định hành động hoặc phê duyệt theo Tóm lại của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch .3. Cung cấp hồ sơ, tài liệu cho thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch điều tra và nghiên cứu tham gia quan điểm so với quy hoạch .4. Đề nghị quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch được cho phép tổ chức triển khai họp, hội nghị, hội thảo chiến lược nhìn nhận những chuyên đề tương quan đến quy hoạch trước khi họp Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch .5. Tổng hợp những quan điểm nhận xét, nhìn nhận của ủy viên phản biện, quan điểm của thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch và quan điểm của tư vấn phản biện độc lập ( nếu có ), quan điểm của cơ quan đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch so với quy hoạch phải thực thi nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch và những quan điểm khác, báo cáo giải trình Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch .6. Chuẩn bị những điều kiện kèm theo thiết yếu để Hội đồng thẩm định và đánh giá thực thi phiên họp thẩm định và đánh giá quy hoạch .7. Lập Biên bản họp thẩm định và đánh giá quy hoạch .8. Yêu cầu cơ quan lập quy hoạch chỉnh sửa, bổ trợ, triển khai xong báo cáo giải trình quy hoạch, báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch và những tài liệu tương quan theo Kết luận của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch .9. Chủ trì, phối hợp với cơ quan đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch của quy hoạch thanh tra rà soát những nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm thẩm định và đánh giá, lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá quy hoạch gồm có cả nội dung thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch của quy hoạch ; lấy quan điểm bằng văn bản của những thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch so với dự thảo báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định quy hoạch ; hoàn thành xong báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá quy hoạch trình quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch phê duyệt .10. Chủ trì, phối hợp với thành viên Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch thanh tra rà soát hồ sơ, tài liệu quy hoạch đã được bổ trợ, hoàn thành xong theo Tóm lại của Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch ; đóng dấu ; xác nhận vào hồ sơ, tài liệu quy hoạch .11. Sử dụng kinh phí đầu tư, cỗ máy, phương tiện đi lại và con dấu của cơ quan, đơn vị chức năng mình để thực thi trách nhiệm được giao .

Điều 35. Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định quy hoạch

1. Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch phải có tối thiểu 03 thành viên là ủy viên phản biện .2. Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch phải có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm tay nghề hoạt động giải trí tư vấn quy hoạch hoặc quản trị nhà nước về quy hoạch so với người có bằng ĐH chuyên ngành tương quan đến quy hoạch ; tối thiểu 08 năm kinh nghiệm tay nghề hoạt động giải trí tư vấn quy hoạch hoặc quản trị nhà nước về quy hoạch so với người có bằng thạc sỹ trở lên thuộc chuyên ngành tương quan đến quy hoạch .3. Ủy viên phản biện có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn :a ) Tham dự không thiếu những cuộc họp của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch ;b ) Nghiên cứu hồ sơ trình đánh giá và thẩm định quy hoạch, sẵn sàng chuẩn bị quan điểm phản biện bằng văn bản gửi cho cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch để tổng hợp ;c ) Được nhận thù lao phản biện quy hoạch theo lao lý ;d ) Ủy viên phản biện không được tiếp xúc với tổ chức triển khai, cá thể tư vấn lập quy hoạch cho đến khi việc làm phản biện hoàn tất .

Điều 36. Tư vấn phản biện độc lập quy hoạch

1. Tư vấn phản biện độc lập quy hoạch là cá thể phải phân phối những điều kiện kèm theo :a ) Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm tay nghề hoạt động giải trí tư vấn quy hoạch hoặc quản trị nhà nước về quy hoạch so với người có bằng tiến sỹ chuyên ngành tương quan đến quy hoạch ; có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm tay nghề hoạt động giải trí tư vấn quy hoạch hoặc quản trị nhà nước về quy hoạch so với người có bằng thạc sỹ chuyên ngành tương quan đến quy hoạch ; có tối thiểu 20 năm kinh nghiệm tay nghề hoạt động giải trí tư vấn quy hoạch hoặc quản trị nhà nước về quy hoạch so với người có bằng ĐH chuyên ngành tương quan đến quy hoạch ;b ) Không tham gia lập quy hoạch được phản biện .2. Tổ chức tư vấn phản biện độc lập quy hoạch phải cung ứng những điều kiện kèm theo :a ) Có tư cách pháp nhân ;b ) Có tối thiểu 05 chuyên viên phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này ;c ) Không tham gia lập quy hoạch được phản biện .

Điều 37. Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình đánh giá và thẩm định quy hoạch lao lý tại khoản 1 Điều 31 Luật Quy hoạch, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá gửi hồ sơ tới những thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch để lấy quan điểm .2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định và đánh giá quy hoạch, những ủy viên phản biện trong Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch phải gửi quan điểm bằng văn bản tới cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch để tổng hợp .3. Trường hợp thiết yếu, Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch lựa chọn tư vấn phản biện độc lập để phản biện một hoặc một số ít nội dung của quy hoạch. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ nhu yếu phản biện quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập phải gửi quan điểm bằng văn bản tới cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch để tổng hợp .4. Cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch lấy quan điểm chuyên viên, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp và tổ chức triển khai khác có tương quan về nội dung quy hoạch bằng hình thức tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, tọa đàm chuyên đề và tổng hợp quan điểm báo cáo giải trình Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch .

Điều 38. Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ quan điểm tham gia của những thành viên Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch là ủy viên phản biện, văn bản thông tin hiệu quả thẩm định và đánh giá của cơ quan thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch và quan điểm của tư vấn phản biện độc lập ( nếu có ), cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định tổng hợp quan điểm gửi những thành viên của Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch và trình quản trị Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch về việc tổ chức triển khai họp Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch2. Phiên họp đánh giá và thẩm định quy hoạch được triển khai khi có văn bản của cơ quan đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch so với quy hoạch phải triển khai nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch và có tối thiểu ba phần tư ( 3/4 ) số thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch, trong đó có quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch, hai phần ba ( 2/3 ) số ủy viên phản biện, đại diện thay mặt cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch dự họp ; xuất hiện đại diện thay mặt cơ quan lập quy hoạch và đại diện thay mặt tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch .3. Cơ chế ra quyết định hành động của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch :a ) Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch thao tác theo chính sách tập thể, tranh luận công khai minh bạch, biểu quyết theo đa phần để nghiệm thu sát hoạch quy hoạch và trải qua biên bản họp thẩm định và đánh giá quy hoạch ;b ) Quy hoạch đủ điều kiện kèm theo trình quyết định hành động hoặc phê duyệt khi báo cáo giải trình nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch của quy hoạch đã được cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định trải qua hoặc trải qua có chỉnh sửa so với quy hoạch phải thực thi nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch và có tối thiểu ba phần tư ( 3/4 ) số thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch dự họp bỏ phiếu chấp thuận đồng ý nghiệm thu sát hoạch quy hoạch .

Chương V
HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH

Mục 1: XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH

Điều 39. Yêu cầu đối với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

1. Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch được xây dựng tập trung chuyên sâu, thống nhất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc .2. Việc tích lũy, update, tàng trữ, quản trị, khai thác, sử dụng thông tin, cơ sở tài liệu trong mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch phải bảo vệ những nhu yếu :a ) Tính đúng chuẩn, rất đầy đủ, khoa học, khách quan và thừa kế ;b ) Tính đồng điệu, có năng lực liên kết, trao đổi tài liệu ;c ) Cập nhật tiếp tục ; tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ, phân phối nhu yếu sử dụng lâu dài hơn ;d ) Tổ chức quản trị có mạng lưới hệ thống, thuận tiện trong khai thác sử dụng, Giao hàng kịp thời công tác làm việc quản trị nhà nước, cung ứng nhu yếu khai thác ship hàng công tác làm việc quy hoạch và nhu yếu thông tin quy hoạch của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;đ ) Công bố công khai minh bạch và bảo vệ quyền của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tiếp cận và sử dụng thông tin đúng mục tiêu theo pháp luật pháp lý ;e ) Tuân thủ pháp luật của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước, sở hữu trí tuệ .

Điều 40. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

1. Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch được xây dựng theo kiến trúc một cổng thông tin điện tử liên kết giữa những bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên môi trường tự nhiên mạng, tương thích với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta ; ship hàng công tác làm việc lập quy hoạch, lấy quan điểm về quy hoạch, công bố, cung ứng thông tin về quy hoạch ; giám sát, nhìn nhận quy trình triển khai quy hoạch .2. Các thông tin, cơ sở tài liệu của mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch là thông tin, cơ sở tài liệu được số hóa, link, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở tài liệu nền địa lý vương quốc và được đánh giá và thẩm định theo lao lý của pháp lý .3. Quy mô tổ chức triển khai tiến hành xây dựng cơ sở tài liệu nền địa lý vương quốc được xác lập theo đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ; sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ vương quốc việt nam – 2000 cho toàn bộ những loại thông tin, cơ sở tài liệu map .4. tin tức, cơ sở tài liệu được tích lũy để xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch gồm có :a ) Cơ sở tài liệu hồ sơ quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có đặc thù kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và được tàng trữ theo lao lý tại Điều 44 của Luật Quy hoạch ;b ) Cơ sở tài liệu chuyên ngành do bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW quản trị, gồm có cơ sở tài liệu thống kê vương quốc và mạng lưới hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp vương quốc, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ; cơ sở tài liệu về tài nguyên nước ; cơ sở tài liệu về địa chất và tài nguyên ; cơ sở tài liệu về môi trường tự nhiên ; cơ sở tài liệu về khí tượng, thủy văn ; cơ sở tài liệu tài nguyên môi trường tự nhiên biển và hải đảo ; cơ sở tài liệu về biến hóa khí hậu ; cơ sở tài liệu thống kê, kiểm kê về đất đai ; cơ sở tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; thông tin và cơ sở tài liệu tương quan đến tìm hiểu cơ bản về đất đai ; cơ sở tài liệu về mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật ; cơ sở tài liệu về mạng lưới hệ thống kiến trúc xã hội ; cơ sở tài liệu về xây dựng ; cơ sở tài liệu về mạng lưới hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn ; cơ sở tài liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ; cơ sở tài liệu về quốc phòng, bảo mật an ninh ; cơ sở tài liệu đo đạc và map có tương quan ;c ) Cơ sở tài liệu nền địa lý vương quốc được chuẩn hóa và update liên tục ;d ) tin tức và cơ sở tài liệu về quy hoạch khác .

Điều 41. Cập nhật, vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh update thông tin và cơ sở tài liệu về hồ sơ quy hoạch thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị vào mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên môi trường tự nhiên mạng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi quy hoạch được phê duyệt .2. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh update thông tin và cơ sở tài liệu chuyên ngành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị vào mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên thiên nhiên và môi trường mạng theo những kỳ thống kê, kiểm kê, hoặc sau khi hiệu quả tìm hiểu, khảo sát, đo đạc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố .3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai quản lý và vận hành, khai thác mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch ; xây dựng tiến trình nhiệm vụ, trấn áp để quản lý và vận hành, duy trì mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch ; triển khai những chính sách, giải pháp đồng nhất, sao lưu, dự trữ, phục sinh tài liệu, bảo vệ tính nguyên vẹn, bảo đảm an toàn của mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .

Điều 42. Chi phí xây dựng, vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

1. Chi tiêu xây dựng hạ tầng thông tin và ứng dụng ship hàng quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch được sử dụng từ vốn góp vốn đầu tư công và những nguồn vốn hợp pháp khác .2. Ngân sách chi tiêu quản trị, quản lý và vận hành, tích lũy thông tin, cơ sở tài liệu và update thông tin, cơ sở tài liệu vào mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên môi trường tự nhiên mạng được sử dụng từ nguồn kinh phí đầu tư tiếp tục theo pháp luật của pháp lý về ngân sách nhà nước .3. Hằng năm, cơ quan quản trị nhà nước có tương quan lập dự trù kinh phí đầu tư liên tục cho những hoạt động giải trí pháp luật tại khoản 2 Điều này gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, sắp xếp dự trù theo lao lý về phân cấp ngân sách nhà nước .

Mục 2: TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH

Điều 43. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Ban hành lao lý về nội dung, cấu trúc, nhu yếu kỹ thuật, giải pháp công nghệ tiên tiến, chiêu thức quản lý và vận hành so với mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch tương thích với lao lý của pháp lý về nhà nước điện tử .2. Hướng dẫn chi tiết cụ thể việc tích lũy, giải quyết và xử lý, tàng trữ, khai thác, sử dụng thông tin, cơ sở tài liệu về quy hoạch để xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .3. Chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch ; tổng hợp tình hình xây dựng, quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước .4. Hướng dẫn, kiểm tra những bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác làm việc tích lũy, quản trị, cung ứng, khai thác và sử dụng thông tin, cơ sở tài liệu thuộc mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .5. Xây dựng và phát hành Quy chế phối hợp trong việc tích lũy, quản trị, liên kết, san sẻ và sử dụng thông tin, cơ sở tài liệu trong mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên thiên nhiên và môi trường mạng .6. Xây dựng thiên nhiên và môi trường liên kết, san sẻ, trao đổi thông tin, cơ sở tài liệu trong mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên khoanh vùng phạm vi toàn nước, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông online, gồm có hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ; mạng lưới hệ thống ứng dụng Giao hàng quản trị, quản lý và vận hành, khai thác ; những chuẩn thông tin, cơ sở tài liệu dùng chung trên cơ sở liên kết liên thông với mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch ; chủ trương bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và chủ trương bảo vệ bản quyền thông tin, cơ sở tài liệu thuộc mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .7. Xây dựng kế hoạch và quản trị sử dụng nguồn vốn được sắp xếp để tìm hiểu, xây dựng cơ sở tài liệu ; xây dựng, duy trì, tăng cấp hạ tầng thông tin, những ứng dụng Giao hàng quản trị, quản lý và vận hành, khai thác mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch theo những lao lý hiện hành .8. Hướng dẫn, giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chỉnh sửa và biên tập, update, phê duyệt, kiểm tra thông tin, cơ sở tài liệu thuộc mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .

Điều 44. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Tổ chức xây dựng, update tiếp tục, tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn những nội dung của mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ; liên kết, san sẻ, cung ứng thông tin, cơ sở tài liệu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị vào mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên thiên nhiên và môi trường mạng theo lao lý ;b ) Bảo đảm tính đúng chuẩn về nội dung và những thông tin, cơ sở tài liệu của mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng, update, quản trị ;c ) Bảo đảm bảo đảm an toàn thông tin tài khoản quản trị mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch được cấp ;d ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bảo vệ bảo đảm an toàn, san sẻ, liên kết, tích hợp và trích xuất thông tin, cơ sở tài liệu trong mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng rất đầy đủ cơ sở tài liệu nền địa lý vương quốc và mạng lưới hệ thống map địa hình vương quốc được chuẩn hóa và được update liên tục để tạo tài liệu khung cho mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .3. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về đồng nhất, thích hợp, truy vấn, san sẻ thông tin giữa những cơ quan nhà nước, bảo vệ sự liên kết thông suốt và bảo đảm an toàn thông tin của mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .4. Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc triển khai pháp lý về bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ trong việc xây dựng và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch .

Điều 45. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm của mình triển khai những trách nhiệm và quyền hạn được lao lý tại khoản 1 Điều 44 Nghị định này .2. Chỉ đạo cơ quan quản trị quy hoạch của địa phương triển khai những trách nhiệm sau đây :a ) Chủ trì, phối hợp với những sở ngành tổ chức triển khai thực thi tích lũy, update, nhìn nhận, quản trị, tàng trữ, công bố, khai thác và sử dụng thông tin, cơ sở tài liệu về quy hoạch theo đúng lao lý ;b ) Tổ chức quản trị thông tin, cơ sở tài liệu về quy hoạch trên khoanh vùng phạm vi toàn tỉnh, thành phố thường trực TW trải qua mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về quy hoạch trên môi trường tự nhiên mạng ;c ) Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai tích hợp thông tin, cơ sở tài liệu và những ứng dụng nhằm mục đích Giao hàng những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khai thác hiệu suất cao, ngày càng tăng giá trị của thông tin, cơ sở tài liệu về quy hoạch ;d ) Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ, phân phối thông tin, cơ sở tài liệu về quy hoạch .

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 47. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW, những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong khoanh vùng phạm vi công dụng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn thi hành Nghị định này. / .

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VÀ TỶ LỆ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
(Kèm theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

I. QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA

A. Bản đồ in tỷ lệ 1:4.000.000

1. Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Nước Ta với khu vực và quốc tế .

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 – 1:1.000.000

1. Các map về thực trạng điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, dân cư, mạng lưới hệ thống kiến trúc quan trọng cấp vương quốc và liên vùng .
2. Bản đồ nhìn nhận tổng hợp đất đai theo những mục tiêu sử dụng .
3. Bản đồ xu thế phân vùng và link vùng .
4. Bản đồ khuynh hướng tăng trưởng ngành hạ tầng kỹ thuật cấp vương quốc .
5. Bản đồ xu thế tăng trưởng ngành hạ tầng xã hội cấp vương quốc .
6. Bản đồ xu thế tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc .
7. Bản đồ xu thế sử dụng tài nguyên vương quốc .
8. Bản đồ xu thế bảo vệ môi trường tự nhiên vương quốc .
9. Bản đồ xu thế phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu .
10. Bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống vương quốc .
11. Bản đồ xu thế sử dụng đất vương quốc .
12. Bản đồ sắp xếp khoảng trống những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .

II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA

A. Bản đồ in tỷ lệ 1:4.000.000

1. Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Nước Ta với khu vực và quốc tế .

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 – 1:1.000.000

1. Các map về thực trạng điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, dân cư, mạng lưới hệ thống kiến trúc quan trọng trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển .
2. Bản đồ xu thế khai thác và sử dụng tài nguyên trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển .
3. Bản đồ xu thế tăng trưởng kiến trúc kỹ thuật trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển .
4. Bản đồ khuynh hướng tăng trưởng kiến trúc xã hội trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển .
5. Bản đồ xu thế tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn trên vùng đất ven biển và những hòn đảo .
6. Bản đồ phân vùng sử dụng khoảng trống biển vương quốc .
7. Bản đồ khuynh hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường khoảng trống biển vương quốc .
8. Bản đồ khuynh hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống biển vương quốc .
9. Bản đồ khuynh hướng tổ chức triển khai khoảng trống biển vương quốc .

III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA

A. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 – 1:1.000.000

1. Bản đồ thực trạng sử dụng đất vương quốc .
2. Bản đồ khuynh hướng sử dụng đất vương quốc .
3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất vương quốc .

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000 – 1:250.000

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất vương quốc theo vùng .

IV. QUY HOẠCH NGÀNH KẾT CẤU HẠ TẦNG QUỐC GIA

A. Bản đồ in tỷ lệ 1:4.000.000

1. Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của kiến trúc vương quốc với khu vực và quốc tế .

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:25.000 – 1:250.000

1. Bản đồ thực trạng ngành kiến trúc vương quốc .
2. Bản đồ khuynh hướng tăng trưởng ngành kiến trúc vương quốc .
3. Bản đồ sắp xếp khoảng trống những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành .

C. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:5.000 – 1:100.000

1. Bản đồ thực trạng sử dụng đất những khu vực trọng điểm của ngành kiến trúc vương quốc .
2. Bản đồ xu thế sử dụng đất những khu vực trọng điểm của ngành kiến trúc vương quốc .

V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

A. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:10.000 – 1:100.000

1. Bản đồ tổng hợp điều kiện kèm theo tự nhiên, thực trạng kinh tế tài chính xã hội, thực trạng tài nguyên và môi trường tự nhiên vùng bờ .
2. Bản đồ thực trạng và nhu yếu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ .
3. Bản đồ phân vùng công dụng vùng bờ .
4. Bản đồ những khu vực chồng lấn, xích míc trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ .
5. Bản đồ quy hoạch tổng thể và toàn diện khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên vùng bờ .
6. Bản đồ những khu vực trọng điểm có tỷ suất không nhỏ hơn 1 : 25.000 .

B. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000

1. Bản đồ địa chất và tìm hiểu tài nguyên .

C. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản1:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000 – 1:500.000

1. Bản đồ khoanh định khu vực hoạt động giải trí tài nguyên, khu vực cấm hoạt động giải trí tài nguyên, khu vực trong thời điểm tạm thời cấm hoạt động giải trí tài nguyên, khu vực hạn chế hoạt động giải trí tài nguyên, khu vực dự trữ tài nguyên tài nguyên vương quốc .
2. Bản đồ khoanh định cụ thể khu vực mỏ, loại tài nguyên làm vật tư xây dựng cần góp vốn đầu tư thăm dò, khai thác * .
3. Bản đồ chi tiết cụ thể những khu vực trọng điểm về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên * .

(*) Lưu ý:

– Việc khoanh định chi tiết khu vực mỏ chỉ áp dụng đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

– Khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản được quy hoạch giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia.

D. Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 – 1:1.000.000

1. Bản đồ tổng hợp thực trạng tài nguyên nước vương quốc .
2. Bản đồ khuynh hướng phân chia và bảo vệ tài nguyên nước .

Đ. Quy hoạch lâm nghiệp:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 – 1:1.000.000

1. Bản đồ thực trạng rừng .
2. Bản đồ thực trạng kiến trúc lâm nghiệp .
3. Bản đồ thực trạng sử dụng đất cho tăng trưởng lâm nghiệp .
4. Bản đồ quy hoạch mạng lưới hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất .
5. Bản đồ khuynh hướng tăng trưởng kiến trúc lâm nghiệp .
6. Bản đồ khuynh hướng sử dụng đất cho tăng trưởng lâm nghiệp .

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000

1. Bản đồ quy hoạch khu rừng đặc dụng .

E. Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 – 1:1.000.000

1. Bản đồ thực trạng quản trị, khai thác, bảo vệ và tăng trưởng nguồn lợi thủy hải sản .
2. Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và tăng trưởng nguồn lợi thủy hải sản .

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000

1. Bản đồ khoanh định khu vực dự kiến xây dựng khu bảo tồn biển ; khu bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản ; khu vực cấm khai thác thủy hải sản có thời hạn ; khu vực cư trú tự tạo cho loài thủy hải sản nguy cấp, quý và hiếm, loài thủy hải sản có giá trị kinh tế tài chính, khoa học, loài thủy hải sản địa phương, loài thủy hải sản đặc hữu .

G. Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh:

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000

1. Bản đồ thực trạng sử dụng đất quốc phòng / đất bảo mật an ninh .
2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng / đất bảo mật an ninh .
3. Bản đồ khu vực đất quốc phòng / đất bảo mật an ninh giao lại cho địa phương quản trị, sử dụng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000

1. Bản đồ thực trạng sử dụng đất quốc phòng / đất bảo mật an ninh của những khu vực trọng điểm .
2. Bản đồ khuynh hướng sử dụng đất quốc phòng / đất bảo mật an ninh của những khu vực trọng điểm .

VI. QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000 – 1:1.000.000

1. Bản đồ thực trạng và xu thế phân vùng môi trường tự nhiên .
2. Bản đồ thực trạng và xu thế bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học .
3. Bản đồ thực trạng và khuynh hướng những khu giải quyết và xử lý chất thải tập trung chuyên sâu cấp vương quốc, cấp vùng, cấp tỉnh .
4. Bản đồ thực trạng và xu thế mạng lưới quan trắc và cảnh báo nhắc nhở thiên nhiên và môi trường cấp vương quốc, cấp vùng và cấp tỉnh .
5. Bản đồ tích hợp thực trạng và khuynh hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường ( phân vùng môi trường tự nhiên, bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu giải quyết và xử lý chất thải, mạng lưới quan trắc và cảnh báo nhắc nhở thiên nhiên và môi trường ) .

VII. QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA

Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000 – 1:1.000.000

1. Bản đồ thực trạng và xu thế bảo tồn cảnh sắc vạn vật thiên nhiên .
2. Bản đồ thực trạng và khuynh hướng bảo tồn những khu vực có đa dạng sinh học cao .
3. Bản đồ thực trạng và xu thế bảo tồn những hiên chạy đa dạng sinh học .
4. Bản đồ thực trạng và khuynh hướng những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên .
5. Bản đồ thực trạng và xu thế phân bổ những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học .
6. Bản đồ tích hợp thực trạng và khuynh hướng bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ( cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, khu vực có đa dạng sinh học cao, hiên chạy dọc đa dạng sinh học, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ) .

VIII. QUY HOẠCH VÙNG

A. Bản đồ in tỷ lệ 1:1.000.000

1. Bản đồ vị trí và những mối quan hệ của vùng .

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:250.000 – 1:500.000 (tùy theo hình dáng và diện tích của vùng)

1. Các map về thực trạng tăng trưởng vùng .
2. Bản đồ phương hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị, nông thôn .
3. Bản đồ phương hướng tổ chức triển khai khoảng trống và phân vùng công dụng .
4. Bản đồ phương hướng tăng trưởng kiến trúc xã hội * .
5. Bản đồ phương hướng tăng trưởng kiến trúc kỹ thuật * .
6. Bản đồ phương hướng sử dụng tài nguyên * .
7. Bản đồ phương hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường * .
8. Bản đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu * .
9. Bản đồ vị trí những dự án Bất Động Sản và thứ tự ưu tiên thực thi .
10. Bản đồ chuyên đề ( nếu có ) .

(*) Lưu ý: Tùy vào điều kiện khác biệt của từng vùng có thể lập các bản đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên bản đồ.

IX. QUY HOẠCH TỈNH

A. Bản đồ in tỷ lệ 1:250.000 – 1:1.000.000 (tùy theo hình dáng và diện tích của tỉnh)

1. Bản đồ vị trí và những mối quan hệ của tỉnh .

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:25.000 – 1:100.000 (tùy theo hình dáng và diện tích tỉnh)

1. Các map về thực trạng tăng trưởng .
2. Bản đồ nhìn nhận tổng hợp đất đai theo những mục tiêu sử dụng .
3. Bản đồ giải pháp quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thị, nông thôn .
4. Bản đồ giải pháp tổ chức triển khai khoảng trống và phân vùng công dụng .
5. Bản đồ giải pháp tăng trưởng kiến trúc xã hội * .
6. Bản đồ giải pháp tăng trưởng kiến trúc kỹ thuật * .
7. Bản đồ giải pháp quy hoạch sử dụng đất .
8. Bản đồ giải pháp thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên * .
9. Bản đồ giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó đổi khác khí hậu * .
10. Bản đồ giải pháp quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện .
11. Bản đồ vị trí những dự án Bất Động Sản và thứ tự ưu tiên thực thi .
12. Bản đồ chuyên đề ( nếu có ) .

C. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:10.000 – 1:25.000

1. Bản đồ thực trạng và khuynh hướng tăng trưởng khu vực trọng điểm của tỉnh ( nếu có ) .

(*) Lưu ý: Tùy vào điều kiện khác biệt của từng tỉnh có thể lập các bản đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên bản đồ.

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY HOẠCH NGÀNH KẾT CẤU HẠ TẦNG QUỐC GIA
(Kèm theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

I. NỘI DUNG QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI1

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh, tình hình phân bổ và sử dụng khoảng trống của kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và đổi khác khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp tới kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ :
a ) Phân tích, nhìn nhận sự link, đồng nhất của mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link giữa kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trong nước với quốc tế ;
b ) Phân tích, nhìn nhận sự link giữa kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ với kiến trúc của những ngành, nghành nghề dịch vụ khác trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ, những thời cơ và thử thách so với tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ :
a ) Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành, gồm nhu yếu vận tải đường bộ, phương pháp vận tải đường bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phương tiện đi lại mới trong giao thông vận tải vận tải đường bộ ;
b ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ, thử thách tăng trưởng ngành kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trong thời kỳ quy hoạch .
5. Xác định những quan điểm tăng trưởng, tiềm năng tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ .
6. Phương án tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ gồm có những nội dung hầu hết sau :
a ) Định hướng phân bổ khoảng trống tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ ; xác lập quy mô, mạng lưới đường, luồng, tuyến của mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ ( so với quy hoạch mạng lưới đường tàu, xác lập xu thế liên kết đường tàu đến những đô thị đặc biệt quan trọng, đô thị loại I, cảng hàng không quốc tế quốc tế, cảng biển đặc biệt quan trọng và cảng biển loại I ) ;
b ) Xác định mô hình, vai trò, vị trí, quy mô, khuynh hướng khai thác, sử dụng và những chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến gắn với phân cấp, phân loại theo lao lý của pháp lý chuyên ngành so với từng khu công trình trong mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ ;
c ) Định hướng liên kết giữa những phương pháp vận tải đường bộ, giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trong nước và quốc tế ; liên kết mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ với mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn, mạng lưới hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi, mạng lưới hệ thống du lịch và những mạng lưới hệ thống kiến trúc khác ;
d ) Giải pháp về quản trị khai thác và bảo vệ bảo đảm an toàn so với mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trước rủi ro đáng tiếc thiên tai và toàn cảnh biến hóa khí hậu .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất ( gồm có cả đất có mặt nước ) cho tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ và những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu và bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ .
8. Danh mục những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ và thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương theo nhóm ngành ;
c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch kiến trúc giao thông vận tải vận tải đường bộ. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành lao lý tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc :
a ) Phân tích, nhìn nhận tổng quát về điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội và môi trường tự nhiên, thực trạng hoạt động giải trí khí tượng thủy văn, ứng phó với biến hóa khí hậu ;
b ) Đánh giá việc thực thi quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc kỳ trước ; hoạt động giải trí quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát đổi khác khí hậu ;
c ) Đánh giá tình hình phân vùng rủi ro đáng tiếc thiên tai khí tượng thủy văn và theo dõi, giám sát thiên tai khí tượng thủy văn, đổi khác khí hậu ship hàng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu ;
d ) Đánh giá dịch chuyển theo khoảng trống, thời hạn những yếu tố khí tượng thủy văn, khí hậu cần quan trắc ;
đ ) Xác định nhu yếu thông tin, tài liệu khí tượng thủy văn so với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ;
e ) Đánh giá tác động ảnh hưởng của tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến đến hoạt động giải trí khí tượng thủy văn .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và biến hóa khí hậu tác động ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới khí tượng thủy văn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc :
a ) Đánh giá sự link, đồng điệu của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link giữa mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trong nước với khu vực và quốc tế ;
b ) Phân tích, nhìn nhận, làm rõ mối link giữa mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc với mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật của những ngành, nghành nghề dịch vụ khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, những thời cơ và thử thách trong việc tăng trưởng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn :
a ) Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn về quy mô, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật dự báo trong nghành khí tượng thủy văn, kỹ thuật xây dựng những ngữ cảnh đổi khác khí hậu và phân phối những dịch vụ khí hậu ;
b ) Phân tích, nhìn nhận tiềm năng, lợi thế, thời cơ, thử thách tăng trưởng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng ngành khí tượng thủy văn vương quốc trên khoanh vùng phạm vi cả nước, những vùng chủ quyền lãnh thổ và thông tin, tài liệu vương quốc từ những khu vực có tương quan .
6. Phương án tăng trưởng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc :
a ) Xác định tỷ lệ, số lượng, vị trí, list trạm, nội dung quan trắc của từng loại trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ ;
b ) Lập map quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc và những hoạt động giải trí quan trắc tương quan đến bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu và bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc .
8. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc và thứ tự ưu tiên triển khai :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; yêu cầu thứ tự ưu tiên thực thi và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương bảo vệ thực thi quy hoạch ;
c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát triển khai quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành lao lý tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỀ NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng, gồm có những kiến trúc điện lực, khai thác và chế biến than, dầu khí, nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng tái tạo và những dạng nguồn năng lượng khác .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và biến hóa khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link liên ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc :
a ) Đánh giá sự link, đồng nhất của mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link giữa kiến trúc nguồn năng lượng trong nước với quốc tế ;
b ) Đánh giá sự link giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc với mạng lưới hệ thống kiến trúc của những ngành, nghành khác có tương quan trên khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với mạng lưới hệ thống cấu trúc nguồn năng lượng vương quốc ; những thời cơ và thử thách tăng trưởng của ngành nguồn năng lượng :
a ) Dự báo nhu yếu nguồn năng lượng vương quốc ; nghiên cứu và phân tích nguồn cung ứng nguồn năng lượng vương quốc ;
b ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ và thử thách so với việc tăng trưởng ngành nguồn năng lượng và mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc .
6. Phương án tăng trưởng kiến trúc nguồn năng lượng trong khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Xây dựng giải pháp tăng trưởng toàn diện và tổng thể nguồn năng lượng vương quốc ; phối hợp hòa giải và cân đối giữa những ngành than, dầu khí, điện lực và những nguồn nguồn năng lượng khác ;
b ) Phân bố khoảng trống tăng trưởng của mạng lưới hệ thống kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ, gồm có quy mô khu công trình, khu vực hoặc hướng, tuyến dự kiến sắp xếp khu công trình .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc và những hoạt động giải trí bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với đổi khác khí hậu và bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc tương quan đến tăng trưởng kiến trúc nguồn năng lượng vương quốc .
8. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành kiến trúc nguồn năng lượng và thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành kiến trúc nguồn năng lượng trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên thực thi và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
c ) Giải pháp về thiên nhiên và môi trường, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch toàn diện và tổng thể về nguồn năng lượng vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới hệ thống kiến trúc điện lực vương quốc, gồm có những nhà máy sản xuất điện có quy mô hiệu suất từ khu công trình cấp II trở lên, mạng lưới hệ thống lưới điện 220 kV, 500 kV và những cấp điện áp cao hơn, những xí nghiệp sản xuất điện có quy mô hiệu suất tương ứng với khu công trình cấp III và mạng lưới hệ thống lưới điện 110 kV theo vùng chủ quyền lãnh thổ .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và đổi khác khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mạng lưới hệ thống kiến trúc điện lực vương quốc thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng điện lực :
a ) Đánh giá sự link, đồng điệu của mạng lưới hệ thống kiến trúc điện lực trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc điện lực trong nước với những nước trong khu vực ;
b ) Phân tích, nhìn nhận, làm rõ mối link giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc điện lực với mạng lưới hệ thống kiến trúc của những ngành, nghành khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành, xác lập những thời cơ và thử thách tăng trưởng của ngành điện lực :
a ) Dự báo nhu yếu điện theo địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ và toàn nước ;
b ) Đánh giá những nguồn nguồn năng lượng sơ cấp, nguồn năng lượng tái tạo cho phát điện và những nguồn năng lượng khác ; năng lực khai thác, năng lực xuất nhập khẩu điện ; nhìn nhận năng lực trao đổi điện giữa những vùng chủ quyền lãnh thổ ;
c ) Phân tích, nhìn nhận tiềm năng và lợi thế, thời cơ, thử thách, hạn chế và sống sót trong tăng trưởng điện lực vương quốc .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng điện lực vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
6. Phương án tăng trưởng điện lực vương quốc :
a ) Phương án tăng trưởng nguồn điện ;
b ) Phương án tăng trưởng lưới điện ;
c ) Phương án link lưới điện khu vực ;
d ) Định hướng tăng trưởng điện nông thôn ;
đ ) Mô hình tổ chức triển khai quản trị ngành điện ;
e ) Đánh giá hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của những giải pháp, chương trình tăng trưởng điện lực vương quốc .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng những khu công trình điện lực và những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu và bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến xây dựng, tăng trưởng khu công trình điện lực .
8. Xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành điện lực và thứ tự ưu tiên triển khai :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành điện lực trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; yêu cầu thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh phân phối điện ;
b ) Giải pháp tạo nguồn vốn và kêu gọi vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng ngành điện ;
c ) Giải pháp về pháp lý, chủ trương ;
d ) Giải pháp về bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai ;
đ ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
e ) Giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao ;
g ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
h ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
i ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch tăng trưởng điện lực vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

V. NỘI DUNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG DỰ TRỮ, CUNG ỨNG XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

1. Phân tích, nhìn nhận những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và biến hóa khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá link ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt :
a ) Đánh giá sự link, đồng nhất của hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link giữa hạ tầng đáp ứng xăng dầu, khí đốt trong nước với quốc tế ;
b ) Đánh giá sự link giữa hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc với kiến trúc của những ngành, nghành nghề dịch vụ khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc, những thời cơ và thử thách tăng trưởng :
a ) Dự báo nhu yếu tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc về quy mô, công nghệ tiên tiến, địa phận phân bổ, mô hình thay thế sửa chữa, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật xây dựng và quản lý và vận hành ;
b ) Phân tích, nhìn nhận thời cơ, thử thách, hạn chế và sống sót trong tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
6. Phương án tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Luận chứng giải pháp tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc ;
b ) Định hướng phân bổ, sử dụng khoảng trống tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc bảo vệ link ngành và link vùng ;
c ) Xác định quy mô khu công trình, khu vực và hướng, tuyến dự kiến sắp xếp khu công trình hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc và những hoạt động giải trí bảo vệ bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với đổi khác khí hậu và bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến tăng trưởng hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt vương quốc .
8. Xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt và thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch hạ tầng dự trữ, đáp ứng xăng dầu, khí đốt. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành lao lý tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

VI. NỘI DUNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của hạ tầng thông tin và truyền thông online vương quốc .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và biến hóa khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến kiến trúc thông tin và truyền thông online vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng hạ tầng thông tin và tiếp thị quảng cáo vương quốc :
a ) Đánh giá sự link, đồng nhất của hạ tầng thông tin và tiếp thị quảng cáo trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link, đồng nhất giữa hạ tầng thông tin và truyền thông online trong nước với quốc tế ;
b ) Đánh giá sự link giữa hạ tầng thông tin và tiếp thị quảng cáo với những hạ tầng khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành kiến trúc thông tin và tiếp thị quảng cáo, gồm hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình ; những thời cơ và thử thách tăng trưởng của hạ tầng thông tin và truyền thông online vương quốc :
a ) Dự báo nhu yếu thông tin và tiếp thị quảng cáo về quy mô, công nghệ tiên tiến, địa phận phân bổ, mô hình phương tiện đi lại sửa chữa thay thế, công nghệ tiên tiến và quản lý và vận hành ;
b ) Phân tích, nhìn nhận thời cơ, thử thách, hạn chế và sống sót trong tăng trưởng hạ tầng thông tin và truyền thông online .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng ngành kiến trúc thông tin và tiếp thị quảng cáo vương quốc trong thời kỳ quy hoạch, gồm hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình .
6. Phương án tăng trưởng hạ tầng thông tin và tiếp thị quảng cáo vương quốc trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Định hướng tăng trưởng hạ tầng viễn thông, thị trường viễn thông, công nghệ tiên tiến và dịch vụ viễn thông ;
b ) Phương án tăng trưởng hạ tầng công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình ;
c ) Phương án tăng trưởng mạng bưu chính công cộng ;
d ) Phương án tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin ;
đ ) Phương án tăng trưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà nước và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên, quốc phòng, bảo mật an ninh ;
e ) Các chỉ tiêu tăng trưởng hạ tầng thông tin và truyền thông online thời kỳ quy hoạch .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng kiến trúc thông tin và truyền thông online vương quốc và những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với đổi khác khí hậu, bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến tăng trưởng hạ tầng thông tin và truyền thông online .
8. Xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành kiến trúc thông tin và truyền thông online, thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành hạ tầng thông tin và tiếp thị quảng cáo trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; yêu cầu thứ tự ưu tiên thực thi và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương tăng trưởng viễn thông và tăng trưởng ứng dụng công nghệ thông tin ;
b ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về kêu gọi vốn và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông online vương quốc. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

VII. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản quốc gia .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và đổi khác khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mạng lưới phát thanh, truyền hình trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng ; xác lập nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản ; những thời cơ và thử thách tăng trưởng của ngành :
a ) Đánh giá sự link giữa ba nghành nghề dịch vụ xuất bản – in – phát hành trên địa phận cả nước và vùng chủ quyền lãnh thổ ;
b ) Đánh giá sự link giữa mạng lưới báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản với những ngành, nghành nghề dịch vụ khác ;
c ) Xác định nhu yếu tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản về quy mô, mô hình, phương tiện đi lại, công nghệ tiên tiến và địa phận phân bổ trong nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
d ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ, thử thách tăng trưởng của mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản quốc gia trong thời kỳ quy hoạch .
4. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản quốc gia .
5. Phương án tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Định hướng tăng trưởng nghành báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và xuất bản ; xác lập những chỉ tiêu tăng trưởng cho từng nghành nghề dịch vụ ;
b ) Định hướng tổ chức triển khai mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản trên khoanh vùng phạm vi cả nước ; xác lập vị trí, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí so với những cơ sở hiện có và những cơ sở xây dựng mới ;
c ) Định hướng góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cho tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản .
6. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản cấp vương quốc .
7. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản và thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; yêu cầu thứ tự ưu tiên thực thi và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
8. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản ;
b ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về kêu gọi vốn và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát triển khai quy hoạch .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch tăng trưởng mạng lưới cơ sở báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản .

VIII. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ THỦY LỢI

1. Phân tích, nhìn nhận yếu tố điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn nước, toàn cảnh, thực trạng phân bổ và sử dụng khoảng trống của mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi :
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và đổi khác khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch :
a ) Dự báo xu thế tăng trưởng, xu thế nguồn nước, ảnh hưởng tác động của xu thế tăng trưởng và xu thế nguồn nước đến hoạt động phòng, chống thiên tai và thủy lợi ;
b ) Dự báo ảnh hưởng tác động của thiên tai và những hiện tượng kỳ lạ thời tiết cực đoan trong điều kiện kèm theo biến hóa khí hậu đến tính vững chắc của những khu công trình phòng, chống thiên tai ;
c ) Dự báo tác động ảnh hưởng của văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến, nguồn lực tới phòng, chống thiên tai và thủy lợi ;
d ) Xây dựng ngữ cảnh tăng trưởng trong thời kỳ quy hoạch tương quan trực tiếp đến phòng, chống thiên tai và thủy lợi .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi :
a ) Đánh giá sự link, đồng điệu của mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
b ) Đánh giá sự link giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi với mạng lưới hệ thống kiến trúc của những ngành, nghành khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ ;
c ) Đánh giá sự link, đồng điệu, mức độ khép kín của mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai ven biển trong việc bảo vệ vùng ven biển trước nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt và xói lở, bồi tụ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với nghành nghề dịch vụ phòng, chống thiên tai và thủy lợi ; thời cơ và thử thách tăng trưởng của ngành :
a ) Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với nghành nghề dịch vụ phòng, chống thiên tai và thủy lợi về quy mô, mô hình, công nghệ tiên tiến ;
b ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ và thử thách tăng trưởng so với nghành phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch .
5. Xác định quan điểm và tiềm năng tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi .
6. Phương án tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi trên khoanh vùng phạm vi cả nước và từng vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Phân tích, giám sát và xây dựng giải pháp tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi theo những ngữ cảnh tăng trưởng thích ứng với biến hóa khí hậu trong khoanh vùng phạm vi lưu vực sông, vùng, cả nước để bảo vệ tính vững chắc và hiệu suất cao của khu công trình tạo nguồn nước, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước, phòng, chống lũ, bão, nước dâng ; giảm thiểu rủi ro đáng tiếc ngập lụt, úng, sụt lún bờ sông, xói lở bờ biển, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, suy thoái và khủng hoảng nguồn nước và những thiên tai khác trên khoanh vùng phạm vi cả nước ;
b ) Đề xuất giải pháp khu công trình, giải pháp phi công trình theo ngữ cảnh tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi trên khoanh vùng phạm vi cả nước và từng vùng chủ quyền lãnh thổ ;
c ) Đề xuất những giải pháp link giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi với mạng lưới hệ thống kiến trúc của những ngành, nghành có tương quan trong vùng chủ quyền lãnh thổ .
7. Định hướng nhu yếu sử dụng đất ship hàng xây dựng mới, tái tạo, tăng cấp những khu công trình thủy lợi, khu công trình phòng, chống thiên tai và những hoạt động giải trí bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến hóa khí hậu, bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến tăng trưởng kiến trúc phòng, chống thiên tai và thủy lợi .
8. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư thuộc nghành phòng, chống thiên tai và thủy lợi, thứ tự ưu tiên triển khai :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư thuộc nghành nghề dịch vụ phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng hạng mục những khu công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai quy mô liên vùng, liên tỉnh, khu công trình quy mô lớn ; dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành ; yêu cầu thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

IX. NỘI DUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG DU LỊCH

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và biến hóa khí hậu tác động ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá link ngành, link vùng trong tình hình tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch :
a ) Đánh giá sự link, đồng điệu của mạng lưới hệ thống du lịch trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; sự link, đồng điệu giữa kiến trúc du lịch trong nước và quốc tế ;
b ) Đánh giá sự link giữa kiến trúc du lịch với mạng lưới hệ thống kiến trúc của những ngành, nghành khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với tăng trưởng du lịch ; những thời cơ và thử thách tăng trưởng của mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc :
a ) Xác định nhu yếu tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch trên cả nước và theo vùng chủ quyền lãnh thổ tương thích với trách nhiệm và tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
b ) Đánh giá năng lực cung ứng của cơ sở vật chất, kỹ thuật và hạ tầng Giao hàng tăng trưởng du lịch so với nhu yếu tăng trưởng ;
c ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ, thử thách trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
6. Phương án tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Định hướng tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng du lịch, mạng lưới hệ thống khu du lịch vương quốc ; giải pháp tăng trưởng kiến trúc và cảnh sắc ;
b ) Định hướng tăng trưởng kiến trúc và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch vương quốc ; xác lập những chỉ tiêu tăng trưởng du lịch ;
c ) Định hướng tăng trưởng thị trường du lịch và những loại sản phẩm du lịch hầu hết .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc và những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu và bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến việc tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc .
8. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư cho tăng trưởng du lịch và thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành về tăng trưởng mạng lưới hệ thống du lịch vương quốc ; dự kiến tổng mức góp vốn đầu tư ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
b ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
d ) Giải pháp về link, hợp tác quốc tế trong tăng trưởng du lịch ;
đ ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi quy hoạch và giám sát thực thi quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch mạng lưới hệ thống du lịch. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

X. NỘI DUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ TẦNG QUỐC PHÒNG, AN NINH2

1. Phân tích, nhìn nhận yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và đổi khác khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mạng lưới hạ tầng xã hội, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong việc tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh ; xác lập nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với ngành, những thời cơ và thử thách :
a ) Đánh giá sự link, đồng nhất của mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
b ) Đánh giá sự link giữa mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh với những mạng lưới hệ thống kiến trúc khác trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ ;
c ) Đánh giá về link vùng, link giữa những tỉnh trong tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh ;
d ) Xác định nhu yếu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với việc tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh trong kỳ quy hoạch về quy mô, địa phận phân bổ ;
đ ) Phân tích, nhìn nhận thời cơ, thử thách tăng trưởng của mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh ;
e ) Phân tích rủi ro đáng tiếc thiên tai và biến hóa khí hậu so với mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh .
4. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời kỳ quy hoạch .
5. Phương án tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh :
a ) Định hướng tăng trưởng cấu trúc mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh ; xác lập số lượng, quy mô tăng trưởng của những cơ sở trong mạng lưới ; xác lập những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật chuyên ngành gắn với phân cấp, phân loại cơ sở ;
b ) Định hướng phân bổ khoảng trống những hạ tầng xã hội, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh theo vùng, đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh ;
c ) Định hướng góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để cung ứng nhu yếu tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh ;
d ) Định hướng sắp xếp sử dụng đất cho tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh và những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu, bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến việc tăng trưởng mạng lưới hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh .
6. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên triển khai :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng xã hội vương quốc, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành, nghành hạ tầng xã hội, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến tổng mức góp vốn đầu tư, đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
7. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
b ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về link, hợp tác tăng trưởng ;
đ ) Giải pháp về giáo dục, tuyên truyền ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
g ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
h ) Giải pháp về quy mô quản trị, phương pháp hoạt động giải trí ;
i ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
8. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch mạng lưới hạ tầng xã hội, hạ tầng quốc phòng, bảo mật an ninh. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

XI. NỘI DUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống so với mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá .
2. Phân tích xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, thiên nhiên và môi trường pháp lý trong và ngoài nước, khoa học, công nghệ tiên tiến, quản trị quản lý và vận hành và những ngữ cảnh phòng chống thiên tai, ứng phó với đổi khác khí hậu có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng của mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá :
a ) Đánh giá sự link, đồng nhất của mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên khoanh vùng phạm vi cả nước ;
b ) Đánh giá sự link giữa mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật của những ngành, nghành khác có tương quan trong khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ .
4. Xác định những nhu yếu tăng trưởng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ; những thời cơ và thử thách tăng trưởng của mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá :
a ) Xác định nhu yếu, nhu yếu tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên cơ sở những khuynh hướng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng ngành thủy hải sản, quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản, quy hoạch ngành, nghành nghề dịch vụ có tương quan trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ và thử thách trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ quy hoạch .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch :
a ) Xác định quan điểm tăng trưởng xét về quyền lợi kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, quốc phòng, bảo mật an ninh ;
b ) Xác định tiềm năng tổng quát, tiềm năng đơn cử và khuynh hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch .
6. Phương án tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên toàn nước, vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Phân bố và tổ chức triển khai khoảng trống tăng trưởng kiến trúc cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ( quy mô, mạng lưới luồng, tuyến ) ;
b ) Xác định mô hình, vai trò, vị trí, quy mô, hiệu suất, khuynh hướng khai thác sử dụng, và những chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến gắn với phân cấp, phân loại theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành so với từng khu công trình trong mạng lưới hệ thống kiến trúc cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ;
c ) Phương án liên kết giữa mạng lưới hệ thống kiến trúc cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão với mạng lưới hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, điện lực, thông tin liên lạc, phòng, chống thiên tai và những mạng lưới hệ thống kiến trúc khác ;
d ) Giải pháp về quản trị, khai thác và bảo vệ bảo đảm an toàn so với mạng lưới hệ thống kiến trúc cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất ( gồm có cả mặt nước ) cho tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và những hoạt động giải trí bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với đổi khác khí hậu, bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc có tương quan đến việc tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá .
8. Danh mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên triển khai :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành về tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ; dự kiến tổng mức góp vốn đầu tư ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên triển khai và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
b ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
c ) Giải pháp về thiên nhiên và môi trường, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
e ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch mạng lưới hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

XII. NỘI DUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

1. Phân tích, nhìn nhận về những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh và tình hình phân bổ, sử dụng khoảng trống của mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc .
2. Dự báo xu thế tăng trưởng, ngữ cảnh tăng trưởng và đổi khác khí hậu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
3. Đánh giá về link ngành, link vùng trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn :
a ) Sự phối hợp, tích hợp giữa những địa phương trong tăng trưởng đô thị, nông thôn trên khoanh vùng phạm vi vùng chủ quyền lãnh thổ ; sự link giữa tăng trưởng đô thị và tăng trưởng nông thôn ;
b ) Đánh giá sự link, đồng nhất giữa mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc với những mạng lưới hệ thống kiến trúc khác ;
c ) Phân tích, nhìn nhận những chủ trương về nguồn lực tăng trưởng và sự phối hợp giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ nhằm mục đích bảo vệ công minh quyền lợi giữa những bên tương quan trong tăng trưởng đô thị và nông thôn .
4. Yêu cầu của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc ; những thời cơ và thử thách trong việc tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc :
a ) Xác định những nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với mạng lưới hệ thống đô thị vương quốc ;
b ) Phân tích, nhìn nhận những thời cơ và thử thách trong việc tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch ;
c ) Phân tích rủi ro đáng tiếc thiên tai và đổi khác khí hậu so với mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn .
5. Xác định những quan điểm, tiềm năng tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch .
6. Xác định giải pháp tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn trên khoanh vùng phạm vi cả nước và những vùng chủ quyền lãnh thổ :
a ) Xác định những chỉ tiêu dự báo, chỉ tiêu kinh tế tài chính – kỹ thuật về tăng trưởng đô thị và nông thôn của cả nước, từng vùng chủ quyền lãnh thổ tương thích với quan điểm, tiềm năng tăng trưởng ;
b ) Đề xuất, lựa chọn khung tăng trưởng đô thị, nông thôn vương quốc, gồm có mạng lưới đô thị và nông thôn trong từng vùng và trên toàn chủ quyền lãnh thổ vương quốc ;
c ) Đề xuất quy mô tăng trưởng, cấu trúc mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc tương thích với đặc thù kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội ;
d ) Đề xuất xu thế những vùng tăng trưởng đô thị và phân bổ mạng lưới đô thị ; phân cấp, phân loại mạng lưới hệ thống đô thị theo khoảng trống chủ quyền lãnh thổ và quản trị hành chính ; xác lập những đô thị có vai trò TT cấp tỉnh, cấp vùng và cấp vương quốc ;
đ ) Đề xuất khuynh hướng, nguyên tắc tổ chức triển khai, phân bổ dân cư nông thôn tại những vùng chủ quyền lãnh thổ ;
e ) Xác định những vùng, khu vực chủ quyền lãnh thổ dành cho tiềm năng tăng trưởng đô thị và nông thôn trên cả nước và những vùng, theo từng quy trình tiến độ quy hoạch ;
g ) Xác định những nguyên tắc, nhu yếu bảo vệ cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, khai thác và sử dụng tài nguyên đất có hiệu suất cao ; đề xuất kiến nghị những tiêu chuẩn lựa chọn, khai thác quỹ đất cho tăng trưởng đô thị, nông thôn ;
h ) Định hướng tăng trưởng kiến trúc cảnh sắc đô thị và nông thôn ;
i ) Định hướng về chương trình tăng trưởng đô thị vương quốc và từng tỉnh ;
k ) Xác định những giải pháp link tăng trưởng giữa những đô thị, giữa tăng trưởng đô thị và tăng trưởng nông thôn ;
l ) Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô những khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tính liên vùng, liên tỉnh có vai trò quan trọng so với tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc, gồm có giao thông vận tải, phân phối nguồn năng lượng, nguồn nước, năng lực thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải, quản trị chất thải rắn, nghĩa trang .
7. Định hướng sắp xếp sử dụng đất tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị, nông thôn vương quốc và những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với đổi khác khí hậu, bảo tồn sinh thái xanh, cảnh sắc, di tích lịch sử đã xếp hạng vương quốc trong tăng trưởng đô thị và nông thôn .
8. Danh mục dự án Bất Động Sản quan họng vương quốc, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc, thứ tự ưu tiên thực thi :
a ) Xây dựng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc trong thời kỳ quy hoạch ;
b ) Luận chứng xây dựng hạng mục dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng của ngành về tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn vương quốc ; dự kiến tổng mức góp vốn đầu tư ; đề xuất kiến nghị thứ tự ưu tiên thực thi và giải pháp phân kỳ góp vốn đầu tư .
9. Giải pháp thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp về pháp lý, chính sách, chủ trương ;
b ) Giải pháp về kêu gọi và phân chia vốn góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tăng trưởng nguồn nhân lực ;
đ ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
10. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch ngành pháp luật tại mục IV Phụ lục I của Nghị định này .

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG QUY HOẠCH NGÀNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN QUỐC GIA
(Kèm theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

I. NỘI DUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ

1. Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, tìm hiểu, khảo sát, thăm dò, thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ :
a ) Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, tài nguyên vạn vật thiên nhiên, thiên nhiên và môi trường vùng bờ ; tác động ảnh hưởng của biến hóa khí hậu, nước biển dâng so với tài nguyên và thiên nhiên và môi trường vùng bờ ;
b ) Phân tích, nhìn nhận công tác làm việc tìm hiểu, khảo sát, thăm dò những dạng tài nguyên vùng bờ ;
c ) Phân tích, nhìn nhận thực trạng cơ sở tài liệu tài nguyên, thiên nhiên và môi trường vùng bờ ;
d ) Phân tích, nhìn nhận nhu yếu bảo vệ quyền tiếp cận của dân cư với biển ;
đ ) Phân tích, nhìn nhận việc quản trị hiên chạy bảo vệ bờ biển ;
e ) Phân tích, nhìn nhận thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ; những xích míc, xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ;
g ) Phân tích, nhìn nhận nhu yếu khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ .
2. Đánh giá tác động ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ :
a ) Đánh giá tác động ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; quốc phòng, bảo mật an ninh ; thiên nhiên và môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học ; phòng, chống tránh thiên tai, ứng phó với đổi khác khí hậu và nước biển dâng ;
b ) Đánh giá xu thế dịch chuyển tài nguyên và thiên nhiên và môi trường vùng bờ ;
c ) Đánh giá tác động ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đến nhu yếu quản trị tổng hợp tài nguyên và thiên nhiên và môi trường vùng bờ .
3. Phân tích, nhìn nhận chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những quy hoạch có tương quan :
a ) Phân tích, nhìn nhận đặc thù kinh tế tài chính, xã hội vùng bờ ; chủ trương, xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng bờ ;
b ) Phân tích, nhìn nhận tình hình về thể chế, chủ trương quản trị khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên vùng bờ ;
c ) Phân tích, nhìn nhận tình hình công tác làm việc quy hoạch tương quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên vùng bờ .
4. Dự báo văn minh khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ảnh hưởng tác động tới việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ trong thời kỳ quy hoạch :
a ) Phân tích dự báo tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên vùng bờ ;
b ) Phân tích, dự báo toàn cảnh và ngữ cảnh tăng trưởng ; nghiên cứu và phân tích lợi thế cạnh tranh đối đầu, những thời cơ và thử thách trong hoạt động giải trí khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ;
c ) Phân tích, dự báo ảnh hưởng tác động của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tới hoạt động giải trí khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên vùng bờ .
5. Quan điểm, tiềm năng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội :
a ) Xây dựng quan điểm khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao và bền vững và kiên cố dựa trên tiếp cận hệ sinh thái ; xử lý cơ bản những xích míc, chồng chéo trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo vệ hài hòa quyền lợi giữa những bên tương quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ;
b ) Xác định tiềm năng tổng quát và tiềm năng đơn cử .
6. Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc vùng bờ :
a ) Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ theo nguyên tắc pháp luật tại Điều 33 Luật Tài nguyên, môi trường tự nhiên biển và hải đảo số 82/2015 / QH13 ;
b ) Khoanh vùng những khu vực cấm khai thác tài nguyên thuộc vùng bờ trong thời kỳ quy hoạch ;
c ) Xác định những khu vực hạn chế khai thác tài nguyên ; đề xuất kiến nghị những điều kiện kèm theo được cho phép khai thác và giải pháp quản trị, bảo vệ tài nguyên vùng bờ ;
d ) Xác định những khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc vùng bờ ; đề xuất kiến nghị những giải pháp về khoa học, công nghệ tiên tiến, quản trị nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao khai thác, sử dụng tài nguyên và giảm thiểu ảnh hưởng tác động xấu của việc khai thác tài nguyên đến thiên nhiên và môi trường vùng bờ .
7. Định hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ :
a ) Định hướng tích hợp nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai với khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ ;
b ) Dự báo và yêu cầu giải pháp ngăn ngừa những rủi ro tiềm ẩn suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên vùng bờ do khai thác, sử dụng tài nguyên trong điều kiện kèm theo biến hóa khí hậu, nước biển dâng và những rủi ro đáng tiếc thiên tai khác ;
c ) Đề xuất những giải pháp phục sinh thiên nhiên và môi trường vùng bờ trong và sau khi khai thác, sử dụng tài nguyên .
8. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về quản trị ;
b ) Giải pháp về môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
c ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;
d ) Giải pháp về giảng dạy, tăng cường năng lượng ;
đ ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
g ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch tổng thể và toàn diện khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên vùng bờ. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên vùng bờ pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN

1. Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, thực trạng tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên .
2. Đánh giá tác động ảnh hưởng của hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên tới kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh và môi trường tự nhiên .
3. Phân tích, nhìn nhận chủ trương, xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương quan đến việc tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường vương quốc và những quy hoạch có tương quan đến hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên .
4. Dự báo tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tác động ảnh hưởng tới việc tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch .
5. Quan điểm, tiềm năng của hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội :
a ) Quan điểm về tìm hiểu, nhìn nhận tiềm năng tài nguyên tài nguyên vương quốc ;
b ) Quan điểm về kêu gọi nguồn lực cho tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ;
c ) Mục tiêu, nhu yếu so với công tác làm việc tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ; chỉ tiêu nhìn nhận tác dụng tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ; khai thác sử dụng hiệu quả tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên .
6. Xác định những trách nhiệm trọng tâm của công tác làm việc tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên trong kỳ quy hoạch :
a ) Lập map địa chất và tìm hiểu tài nguyên trên nền map địa hình tỷ suất 1 : 50.000 ; xây dựng mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu thông tin về địa chất, tài nguyên ;
b ) Đánh giá tiềm năng từng loại, nhóm tài nguyên ; xác lập vùng, khu vực có triển vọng về tài nguyên ;
c ) Dự kiến quy mô góp vốn đầu tư, nhu yếu về thiết bị, kỹ thuật, giải pháp nghiên cứu và phân tích, thí nghiệm ship hàng tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ;
d ) Xác định hạng mục những trách nhiệm tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên thuộc diện khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể tham gia góp vốn đầu tư vốn .
7. Định hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu trong tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên .
8. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách quản trị, kinh tế tài chính cho những hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ;
b ) Giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển trong công tác làm việc tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên và nghiên cứu và phân tích thí nghiệm những loại vật mẫu địa chất, tài nguyên ;
c ) Giải pháp khuyến khích những tổ chức triển khai, cá thể tham gia góp vốn đầu tư vào hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ;
d ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;
đ ) Giải pháp về giảng dạy, tăng cường năng lượng ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế trong công tác làm việc tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên ;
g ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN1

1. Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, tìm hiểu, khảo sát, thăm dò, thực trạng khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên .
2. Đánh giá ảnh hưởng tác động của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng những loại tài nguyên đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh sắc, dịch vụ hệ sinh thái .
3. Phân tích, nhìn nhận chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những quy hoạch có tương quan đến khai thác, sử dụng những loại tài nguyên :
a ) Phân tích, nhìn nhận ảnh hưởng tác động của những chủ trương, xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và những quy hoạch tương quan đến hoạt động giải trí thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng những loại tài nguyên ;
b ) Đánh giá tình hình góp vốn đầu tư, khoa học và công nghệ tiên tiến, lao động và những nguồn lực tăng trưởng khác trong nghành thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên .
4. Dự báo văn minh khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ảnh hưởng tác động tới việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch :
a ) Dự báo tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến tác động ảnh hưởng tới hoạt động giải trí thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên ;
b ) Tác động của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tới nhận thức của hội đồng về bảo vệ và sử dụng hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí tài nguyên tài nguyên .
5. Quan điểm, tiềm năng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng những loại tài nguyên Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong kỳ quy hoạch :
a ) Quan điểm về thăm dò, khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố những tài nguyên ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;
b ) Mục tiêu tổng quát và tiềm năng đơn cử về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng từng loại tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch .
6. Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên :
a ) Tổng hợp và khoanh định trên map những khu vực cấm hoạt động giải trí tài nguyên, khu vực trong thời điểm tạm thời cấm hoạt động giải trí tài nguyên đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;
b ) Tổng hợp và khoanh định trên map những khu vực dự trữ tài nguyên vương quốc đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;
c ) Xác định khu vực thăm dò, khai thác tài nguyên tài nguyên ; xác lập tài nguyên tài nguyên kêu gọi trong kỳ quy hoạch, gồm có quy mô hiệu suất khai thác, khuynh hướng tiềm năng loại sản phẩm chế biến và sử dụng, nhu yếu về công nghệ tiên tiến khai thác, chế biến so với từng loại tài nguyên đơn cử ;
d ) Đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng những loại tài nguyên làm vật tư xây dựng, khoanh định cụ thể khu vực mỏ, loại tài nguyên làm vật tư xây dựng cần góp vốn đầu tư thăm dò, khai thác và quy trình tiến độ thăm dò, khai thác .
7. Định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu trong hoạt động giải trí tài nguyên :
a ) Dự báo và yêu cầu giải pháp ngăn ngừa những rủi ro tiềm ẩn suy thoái và khủng hoảng, ô nhiễm môi trường tự nhiên, những ảnh hưởng tác động xấu đi lên khu vực hội đồng dân cư do hoạt động giải trí thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên gây ra ;
b ) Đề xuất những giải pháp hồi sinh môi trường tự nhiên trong và sau khi khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên ;
c ) Đề xuất những giải pháp vận dụng tân tiến khoa học công nghệ tiên tiến nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu đi của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên .
8. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp về pháp lý, chủ trương ;
b ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;
đ ) Giải pháp về đào tạo và giảng dạy, tăng cường năng lượng ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
g ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, tìm hiểu, khảo sát, thăm dò, thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước :
a ) Đánh giá tổng quát về điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, thiên nhiên và môi trường ;
b ) Đánh giá tổng quan thực trạng tài nguyên nước ; thực trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước ; phòng, chống và khắc phục hậu quả mối đe dọa do nước gây ra .
2. Đánh giá tổng quan tác động ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đến kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái .
3. Phân tích, nhìn nhận chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường tự nhiên vương quốc và những quy hoạch có tương quan tới việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước :
a ) Phân tích, nhìn nhận tổng quan tác động ảnh hưởng của những chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến hoạt động giải trí khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và những quy hoạch tương quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước ;
b ) Phân tích, nhìn nhận tổng quan xu thế dịch chuyển tài nguyên nước và nhu yếu khai thác, sử dụng nước Giao hàng đời sống nhân dân và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
c ) Phân tích, nhìn nhận tổng quan tình hình góp vốn đầu tư, khoa học và công nghệ tiên tiến, lao động và những nguồn lực tăng trưởng khác trong nghành khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước .
4. Dự báo tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tác động ảnh hưởng tới việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước ; tác động ảnh hưởng của rủi ro đáng tiếc thiên tai và đổi khác khí hậu đến nguồn tài nguyên nước trong thời kỳ quy hoạch .
5. Quan điểm, tiềm năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội :
a ) Xác định quan điểm quản trị, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tai hại do nước gây ra ;
b ) Xác định tiềm năng, trách nhiệm quản trị, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả mối đe dọa do nước gây ra .
6. Định hướng việc xác lập khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo lao lý của pháp lý về tài nguyên nước ( nếu có ) .
7. Định hướng điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước ; phòng, chống và khắc phục hậu quả mối đe dọa do nước gây ra ; xác lập nhu yếu chuyển nước giữa những lưu vực sông ; xác lập những khu công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước quy mô lớn ; xác lập thứ tự ưu tiên lập quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước trên những lưu vực sông .
8. Giải pháp, nguồn lực thực thi quy hoạch :
a ) Giải pháp về pháp lý, chủ trương ;
b ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;
đ ) Giải pháp về đào tạo và giảng dạy, tăng cường năng lượng ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
g ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát triển khai quy hoạch .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch tài nguyên nước. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch tài nguyên nước pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

V. NỘI DUNG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP

1. Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, tìm hiểu, khảo sát, thăm dò thực trạng quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng .
2. Đánh giá tác động ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng, tăng trưởng kiến trúc lâm nghiệp đến kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học, dịch vụ môi trường tự nhiên rừng, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu .
3. Phân tích, nhìn nhận chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương quan đến quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường vương quốc và những quy hoạch có tương quan :
a ) Phân tích, nhìn nhận tác động ảnh hưởng của những chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng ;
b ) Phân tích, nhìn nhận những quy hoạch tương quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên rừng ;
c ) Đánh giá tình hình góp vốn đầu tư, khoa học và công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực và những nguồn lực tăng trưởng khác trong nghành lâm nghiệp .
4. Dự báo văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến, sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ảnh hưởng tác động tới ngành lâm nghiệp :
a ) Dự báo tân tiến của khoa học công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng ;
b ) Tác động của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tới nhận thức của hội đồng về bảo vệ, tăng trưởng, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng ;
c ) Tác động của thị trường, tác động ảnh hưởng của đổi khác khí hậu, ảnh hưởng tác động của đô thị hóa đến ngành lâm nghiệp trong thời kỳ quy hoạch .
5. Quan điểm và tiềm năng khai thác, sử dụng tài nguyên rừng ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội :
a ) Xác định những quan điểm quản trị, bảo vệ, tăng trưởng rừng, sử dụng tài nguyên rừng, tăng trưởng kiến trúc lâm nghiệp xét về hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái rừng, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu ;
b ) Xác định tiềm năng tổng quát, tiềm năng đơn cử, những chỉ tiêu tăng trưởng lâm nghiệp trong thời kỳ quy hoạch .
6. Định hướng tăng trưởng lâm nghiệp :
a ) Định hướng phân vùng sinh thái xanh lâm nghiệp ; xác lập những khu vực có rủi ro tiềm ẩn mất rừng và suy thoái và khủng hoảng rừng, khu vực phòng hộ theo những lưu vực sông lớn và hồ đập ;
b ) Định hướng tăng trưởng vững chắc mạng lưới hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, lâm sản ngoài gỗ ;
c ) Định hướng tăng trưởng rừng sản xuất, mạng lưới hệ thống giống cây rừng, khoanh nuôi và hồi sinh rừng, trồng và khai thác rừng ;
d ) Định hướng tăng trưởng kiến trúc lâm nghiệp ;
đ ) Định hướng sử dụng đất cho tăng trưởng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và hạ tầng lâm nghiệp .
7. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
b ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;
đ ) Giải pháp về huấn luyện và đào tạo, tăng cường năng lượng ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
g ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát triển khai quy hoạch .
8. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch lâm nghiệp. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch lâm nghiệp pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

VI. NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN

1. Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, tác dụng tìm hiểu nhìn nhận nguồn lợi thủy hải sản ; thực trạng quản trị, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản :
a ) Hiện trạng tác dụng tìm hiểu, khảo sát ; trữ lượng, phân bổ và năng lực khai thác nguồn lợi thủy hải sản ; thực trạng những khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, những loài thủy hải sản đã được tàng trữ giống, gien và đã sản xuất được giống thương phẩm ;
b ) Hiện trạng sản xuất, khai thác thủy hải sản, gồm phương tiện đi lại, sản lượng khai thác thủy hải sản, vận tốc tăng trưởng giá trị khai thác thủy hải sản, hạ tầng dịch vụ phục vụ hầu cần khai thác thủy hải sản xa bờ ;
c ) Hệ thống tổ chức triển khai quản trị khai thác, bảo vệ và tăng trưởng nguồn lợi thủy hải sản .
2. Đánh giá ảnh hưởng tác động của việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản đến kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và những hệ sinh thái, những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác .
3. Phân tích, nhìn nhận ảnh hưởng tác động của chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên và những quy hoạch có tương quan đến bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản .
4. Dự báo văn minh khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ảnh hưởng tác động tới bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản :
a ) Dự báo xu thế dịch chuyển về trữ lượng nguồn lợi thủy hải sản, nhìn nhận sự dịch chuyển của nguồn lợi thủy hải sản ;
b ) Dự báo nhu yếu khai thác nguồn lợi thủy hải sản ; nhìn nhận mức độ khai thác và sản lượng tối đa được cho phép khai thác vững chắc ;
c ) Dự báo tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến ảnh hưởng tác động tới những hoạt động giải trí bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản ;
d ) Đánh giá tác động ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tới nhận thức của hội đồng về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản ;
đ ) Đánh giá ảnh hưởng tác động của thị trường, ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu đến công tác làm việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản .
5. Quan điểm, tiềm năng bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội :
a ) Quan điểm bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy hải sản xét về quyền lợi kinh tế tài chính, xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ việc triển khai những khuyến nghị và công ước quốc tế ;
b ) Xác định tiềm năng tổng quát và những tiềm năng đơn cử, xu thế bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong thời kỳ quy hoạch .
6. Định hướng bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản :
a ) Xác định khu vực dự kiến xây dựng khu bảo tồn biển ; khu bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản ; khu vực cấm khai thác thủy hải sản có thời hạn ; khu vực cư trú tự tạo cho loài thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy hải sản có giá trị kinh tế tài chính, khoa học, loài thủy hải sản địa phương, loài thủy hải sản đặc hữu, đường di cư tự nhiên của những loài thủy hải sản ;
b ) Phân vùng khai thác thủy hải sản ; đề xuất kiến nghị giải pháp quản trị, bảo vệ và tăng trưởng nguồn lợi thủy hải sản ;
c ) Xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy hải sản ; cơ cấu tổ chức nghề, đối tượng người dùng khai thác, vùng biển khai thác thủy hải sản ;
d ) Định hướng sử dụng đất, mặt nước cho việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản, xây dựng hạ tầng dịch vụ phục vụ hầu cần khai thác thủy hải sản .
7. Giải pháp, nguồn lực triển khai quy hoạch :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương ;
b ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về thiên nhiên và môi trường, khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức ;
đ ) Giải pháp về giảng dạy, tăng cường năng lượng ;
e ) Giải pháp về hợp tác quốc tế ;
g ) Giải pháp về tổ chức triển khai triển khai và giám sát thực thi quy hoạch .
8. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản lao lý tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

VII. NỘI DUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG

1. Phân tích, nhìn nhận những yếu tố, điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn lực, toàn cảnh trực tiếp tác động ảnh hưởng và tình hình sử dụng đất quốc phòng .
2. Đánh giá ảnh hưởng tác động của sử dụng đất quốc phòng :
a ) Tác động đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
b ) Tác động đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái ;
c ) Tác động đến những hoạt động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu .
3. Phân tích, nhìn nhận chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường vương quốc và những quy hoạch có tương quan đến sử dụng đất quốc phòng .
4. Dự báo tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tác động ảnh hưởng tới sử dụng đất quốc phòng ; xác lập nhu yếu sử dụng đất quốc phòng, nhu yếu về định mức sử dụng đất và dự báo xu thế dịch chuyển của việc sử dụng đất quốc phòng .
5. Xác định những quan điểm và tiềm năng sử dụng đất quốc phòng trong thời kỳ quy hoạch tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh của vương quốc, quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc .
6. Định hướng phân bổ khoảng trống và chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng :
a ) Định hướng sử dụng đất quốc phòng ;
b ) Xác định những chỉ tiêu, định mức sử dụng đất ;
c ) Xác định vị trí, diện tích quy hoạnh đất quốc phòng đến từng vùng và đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh ;
d ) Xác định vị trí, diện tích quy hoạnh đất quốc phòng giao lại cho địa phương quản trị, sử dụng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
7. Định hướng bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với đổi khác khí hậu tương quan đến sử dụng đất quốc phòng .
8. Giải pháp thực thi quy hoạch gồm có :
a ) Giải pháp về chính sách, chủ trương quản trị đất quốc phòng ;
b ) Giải pháp về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư ;
c ) Giải pháp về tổ chức triển khai thực thi và giám sát thực thi quy hoạch .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch sử dụng đất quốc phòng pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

VIII. NỘI DUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT AN NINH

1. Phân tích, nhìn nhận tình hình và những yếu tố ảnh hưởng tác động đến việc sử dụng đất bảo mật an ninh, gồm có :
a ) Quy hoạch sử dụng đất vương quốc ;
b ) Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo mật an ninh vương quốc và quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch vùng ;
c ) Điều kiện tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội ;
d ) Thực trạng quản trị, sử dụng đất bảo mật an ninh, tiềm năng đất đai và hiệu quả thực thi quy hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh kỳ trước ;
đ ) Nhu cầu sử dụng đất bảo mật an ninh trong kỳ quy hoạch ;
e ) Định mức sử dụng đất bảo mật an ninh ;
g ) Tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến tương quan đến sử dụng đất bảo mật an ninh .
2. Dự báo xu thế dịch chuyển của việc sử dụng đất bảo mật an ninh .
3. Xác định quan điểm và tiềm năng sử dụng đất bảo mật an ninh trong kỳ quy hoạch .
4. Định hướng sử dụng đất bảo mật an ninh trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm .
5. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất bảo mật an ninh trong kỳ quy hoạch và phân chia đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh .
6. Xác định vị trí, diện tích quy hoạnh đất bảo mật an ninh giao lại cho địa phương quản trị, sử dụng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
7. Giải pháp, nguồn lực sử dụng đất bảo mật an ninh .
8. Xây dựng mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu về đất bảo mật an ninh .
9. Xây dựng báo cáo giải trình quy hoạch ( gồm báo cáo giải trình tổng hợp và báo cáo giải trình tóm tắt ), map, sơ đồ và cơ sở tài liệu về quy hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh. Danh mục và tỷ suất map quy hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh pháp luật tại mục V Phụ lục I của Nghị định này .

1 Áp dụng đối với các quy hoạch: (i) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ; (ii) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; (iii) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

1 Áp dụng so với những quy hoạch : ( i ) Quy hoạch mạng lưới đường đi bộ ; ( ii ) Quy hoạch mạng lưới đường tàu ; ( iii ) Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng biển ; ( iv ) Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng hàng không quốc tế, trường bay toàn nước ; ( v ) Quy hoạch kiến trúc đường thủy trong nước .
2 Áp dụng so với những quy hoạch : ( i ) Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa truyền thống và thể thao ; ( ii ) Quy hoạch mạng lưới tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến công lập ; ( iii ) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm ; ( iv ) Quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt so với người khuyết tật và mạng lưới hệ thống TT tương hỗ tăng trưởng giáo dục hòa nhập ; ( v ) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ; ( vi ) Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội ; ( vii ) Quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng ; ( viii ) Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế ; ( ix ) Quy hoạch tổng thể và toàn diện mạng lưới hệ thống kho dự trữ vương quốc ; ( x ) Quy hoạch mạng lưới hệ thống TT giáo dục quốc phòng và bảo mật an ninh ; ( xi ) Quy hoạch mạng lưới hệ thống những khu công trình quốc phòng, khu quân sự chiến lược, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng ; ( xii ) Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy .
1 Áp dụng so với những quy hoạch : ( i ) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ ; ( ii ) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng những loại tài nguyên ; ( iii ) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng những loại tài nguyên làm vật tư xây dựng .

Tác giả: Admin