25
12-2021

Nội dung hồ sơ và nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã là gì?

Quy hoạch nông thôn là một nội dung thuộc quy hoạch kiến thiết xây dựng. Khoản 33, Điều 3, Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18/06/2014 ( sau đây gọi tắt là Luật kiến thiết xây dựng năm năm trước ) lao lý quy hoạch nông thôn là việc tổ chức triển khai khoảng trống, sử dụng đất, mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch thiết kế xây dựng nông thôn gồm quy hoạch chung thiết kế xây dựng xã và quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn .
Thông tư 02/2017 / TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng ( sau đây gọi tắt là Thông tư 02/2017 / TT-BXD ) pháp luật về nội dung hồ sơ và nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thiết kế xây dựng xã, đơn cử như sau :

1. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

Điều 6, Thông tư 02/2017 / TT-BXD lao lý về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung thiết kế xây dựng xã gồm có :

– Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã theo tỷ lệ thích hợp.

– Thuyết minh :
+ Lý do, sự thiết yếu, địa thế căn cứ lập quy hoạch ; xác lập quy mô, khoanh vùng phạm vi và ranh giới lập quy hoạch .
+ Xác định tiềm năng của quy hoạch ; đặc thù, công dụng, kinh tế tài chính chủ yếu của xã ( kinh tế tài chính thuần nông, nông lâm tích hợp, tiểu thủ công nghiệp … ) .
+ Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, quy mô đất kiến thiết xây dựng toàn xã trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch .
+ Các nhu yếu trong quy trình lập đồ án như :
Phân tích, nhìn nhận thực trạng gồm có : Hiện trạng về điều kiện kèm theo tự nhiên, thực trạng sử dụng đất, nhà tại, những khu công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, thiên nhiên và môi trường …
Xác định những yếu tố ảnh hưởng tác động của vùng xung quanh tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng khoảng trống trên địa phận xã .
Rà soát, nhìn nhận những dự án Bất Động Sản và những quy hoạch còn hiệu lực thực thi hiện hành trên địa phận xã .
Xác định tiềm năng, động lực chính tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của xã .
Tổ chức khoảng trống tổng thể và toàn diện toàn xã, tổ chức triển khai, phân bổ những khu tính năng ; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng ship hàng sản xuất .
Đánh giá thiên nhiên và môi trường kế hoạch .

+ Danh mục các bản vẽ, số lượng hồ sơ và tổng dự toán chi phí lập quy hoạch. f) Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án.

– Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thiết kế xây dựng xã gồm những nội dung pháp luật tại mục 2 .
– Các văn bản pháp lý có tương quan ; Đĩa CD tàng trữ hàng loạt nội dung thuyết minh và bản vẽ .

2. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã 

Với hồ sơ mang gồm có khá đầy đủ những nội dung pháp luật tại mục 1, Điều 9, Thông tư 02/2017 / TT-BXD đã lao lý về nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung kiến thiết xây dựng xã gồm có :
– Tên đồ án, vị trí, khoanh vùng phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch .
– Quan điểm, tiềm năng, động lực tăng trưởng kinh tế tài chính chủ yếu của xã .
– Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động ; quy mô đất đai ; lựa chọn những chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật vận dụng .
– Các nhu yếu điều tra và nghiên cứu đồ án :
+ Phân tích, nhìn nhận thực trạng, xác lập đặc thù, công dụng ; những yếu tố tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của xã .
+ Tổ chức khoảng trống những khu tính năng công cộng, dịch vụ, nhà ở và công dụng khác .
+ Tổ chức mạng lưới những khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng ship hàng sản xuất toàn xã .
+ Các nhu yếu khác theo đặc thù của từng địa phương .

– Danh mục, số lượng hồ sơ, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

– Tiến độ, tổ chức triển khai triển khai đồ án .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

Tác giả: Admin