26
12-2021

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THƯƠNG GIA LUẬT

Tình trạng người dân đang sinh sống, sử dụng và canh tác trên đất không có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất vẫn đang hiện hữu rất nhiều. Hệ quả hoàn toàn có thể dẫn đến phát sinh tranh chấp Quyền sử dụng đất và cũng hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng về quyền và quyền lợi khi đất bị tịch thu. Để phòng ngừa những tranh chấp không đáng có, Thương Gia Luật xin phép san sẻ cho bạn đọc những điều kiện kèm theo để Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo pháp lý hiện hành

Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất có giấy tờ minh chứng

Không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Người sử dụng đất đang sử dụng đất không thay đổi có sách vở về quyền sử dụng đất hoặc sách vở khác theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất .
Căn cứ xác lập sử dụng đất không thay đổi được quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, “ Sử dụng đất không thay đổi là việc sử dụng đất liên tục vào một mục tiêu chính nhất định kể từ thời gian mở màn sử dụng đất vào mục tiêu đó đến thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ”
Có một trong những sách vở sau ( quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 ) :
“ a ) Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình triển khai chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
b ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ;
c ) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, khuyến mãi cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ;
d ) Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ;
đ ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo quy định của pháp lý ;
e ) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất ;
g ) Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của nhà nước. ”

Lưu ý: Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được quy định tại  Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

  • Trường hợp Giấy tờ trên đứng tên người khác thì như thế nào?

Ngoài ra, khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 còn quy định : Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có một trong những loại sách vở như trên mà trên sách vở đó ghi tên người khác được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ những điều kiện kèm theo sau :
– Có sách vở về việc chuyển quyền sử dụng đất ( như hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho, … ) có chữ ký của những bên có tương quan, nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực thi thủ tục chuyển quyền sử dụng đất .
– Đất không có tranh chấp .

Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc sách vở khác theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 là một trong những điều kiện kèm theo nhu yếu được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

         2. Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Nghĩa vụ kinh tế tài chính của người sử dụng đất trong thực thi thủ tục hành chính về quản trị và sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 63 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 41 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP : Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, những loại thuế có tương quan đến đất đai và lệ phí trước bạ do cơ quan thuế xác lập .
Hộ mái ấm gia đình, cá thể được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận tác dụng hòa giải thành, quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận ( khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai năm trước )
Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận. ( khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai năm trước )
Đồng thời, với hai trường hợp này nếu chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải thực thi theo quy định của pháp lý .

Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất không có giấy tờ minh chứng

Người sử dụng đất không có sách vở về quyền sử dụng đất vẫn được cấp Sổ đỏ nếu cung ứng đủ điều kiện kèm theo theo luật định .
Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước 01/7/2014, “ có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất ” ( quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật đất đai 2013 )
Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất sử dụng đất không thay đổi từ trước 01/7/2014, “ không vi phạm pháp lý về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng đô thị, quy hoạch thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. ” ( quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013 )

Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nhằm mục đích tránh những tranh chấp phát sinh không đáng có

  • Trường hợp đất vi phạm pháp luật có được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất không?

Một số trường hợp đất vi phạm pháp lý về đất đai như lấn, chiếm … đất được giao không đúng thẩm quyền được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nếu cung ứng đủ điều kiện kèm theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và đất đang không tranh chấp, gồm có :
Trường hợp người sử dụng đất lấn, chiếm đất mà những thửa đất này Nhà nước đã có kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với mục tiêu bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình công cộng, cắm mốc hiên chạy bảo vệ ; lòng đường, lề đường, vỉa hè đã công bố chỉ giới thiết kế xây dựng ; đất sử dụng cho mục tiêu thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan, khu công trình sự nghiệp, khu công trình công cộng khác ; quy hoạch thiết kế xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm không còn thuộc quy hoạch nêu trên thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo quy định của pháp lý .
Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho những nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản trị rừng, TT, trạm, trại, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp thì thực thi giải quyết và xử lý theo quy định như sau :
– Trường hợp đang sử dụng diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch bảo vệ và tăng trưởng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ không có Ban quản trị rừng thì người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục tiêu bảo vệ, tăng trưởng rừng phòng hộ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ;
– Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà tại và không thuộc quy hoạch bảo vệ và tăng trưởng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, thiết kế xây dựng khu công trình hạ tầng công cộng thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ..

Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (quy định lần lượt tại Điều 61 và 62 Luật đất đai 2013) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, quy định về những điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được chúng tôi san sẻ cụ thể tại bài viết trên .

Tác giả: Admin