26
12-2021

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành

Các trường hợp tổ chức thực hiện hoặc không thực hiện Đấu giá quyền sử dụng đất? Điều kiện đặt ra để tổ chức có thể tiến hành thực hiện; cá nhân, tổ chức khác có thể tham gia đấu giá? Xác định giá khởi điểm để tiến hành đấu giá? Cùng tìm hiểu các vấn đề trên qua bài viết sau của LawKey.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định pháp lý tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, những trường hợp đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất gồm có :– Đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua ;

– Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

– Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kiến trúc ;– Sử dụng đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ;– Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối ;– Giao đất, cho thuê đất so với đất Nhà nước tịch thu do sắp xếp lại, giải quyết và xử lý trụ sở thao tác, cơ sở hoạt động giải trí sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại mà gia tài gắn liền với đất thuộc chiếm hữu nhà nước ;– Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ mái ấm gia đình, cá thể ;– Giao đất, cho thuê đất so với những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, những trường hợp đơn cử như sau :– Giao đất không thu tiền sử dụng đất ;– Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai .– Sử dụng đất quy định tại những điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật Đất đai

Ví dụ :

+ ) Trường hợp Tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao sử dụng đất để thiết kế xây dựng trụ sở thao tác .+ ) Trường hợp đơn vị chức năng vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối … với hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền hàng năm .– Sử dụng đất vào mục tiêu hoạt động giải trí tài nguyên ;– Sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở tái định cư, nhà tại xã hội và nhà tại công vụ ;– Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác làm việc theo quyết định hành động điều động của cơ quan có thẩm quyền ;– Giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở ;

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

– Các trường hợp khác do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động .

Lưu ý:

Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người ĐK tham gia đấu giá hoặc đấu giá tối thiểu là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước triển khai việc giao đất, cho thuê đất luôn. Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ không được triển khai. ( Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai 2013 )Xem thêm : Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúc bấy giờ ?

Điều kiện để Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2013 :

Điều kiện đối với tổ chức thực hiện đấu giá

– Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;– Đất đã được giải phóng mặt phẳng, đất có gia tài gắn liền với đất mà gia tài thuộc chiếm hữu nhà nước ;– Có giải pháp đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Điều kiện đối với Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá 

Tổ chức, cá thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :– Thuộc đối tượng người dùng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 ;– Phải bảo vệ những điều kiện kèm theo để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 so với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .

Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Trách nhiệm của tổ chức thực hiện đấu giá 

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP, Tổ chức xác lập giá khởi điểm để đấugiá quyền sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm sau :– Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai xác lập giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời hạn thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định 44/2014 / NĐ-CP .– Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai triển khai việc xác lập giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với gia tài thuộc chiếm hữu nhà nước theo quy định của pháp lý về quản trị, sử dụng gia tài nhà nước .

Giá khởi điểm trong từng tường hợp cụ thể

Việc xác lập giá khởi điểm để thực thi đấu giá trong từng trường hợp là khác nhau và được quy định tại nhiều văn bản pháp lý. Có thể kể đến như : Nghị định 135 / năm nay / NĐ-CP ; Thông tư 333 / năm nay / TT-BTC .

Ví dụ :

Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm thì:

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm. Đơn giá do cơ quan tài chính xác lập trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất, mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành. ( Điều 1 Thông tư 333 / năm nay / TT-BTC )Xem thêm : Tiền sử dụng đất và những trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất

Trên đây là tư vấn của LawKey liên quan đến các quy định về Đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với LawKey để được tư vấn, giải đáp.

Tác giả: Admin