25
12-2021

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng nhà nước phát hành Chỉ thị số 22 / CT-TTg về tăng cường công tác làm việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất những cấp .

Nhiều tồn tại trong quy hoạch

Ngày 12.8.2021, Thủ tướng nhà nước phát hành Chỉ thị số 22 / CT-TTg về tăng nhanh công tác làm việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất những cấp. Nội dung của Chỉ thị nêu rõ :

Thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, trong thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc Hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong quy trình tổ chức triển khai tiến hành thực thi vẫn còn một số ít sống sót, vướng mắc, như việc lập, triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm ; việc thanh tra rà soát kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ngành, nghành nghề dịch vụ có sử dụng đất bảo vệ tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được triển khai tốt ; công tác làm việc dự báo nhu yếu sử dụng đất cho những ngành, nghành chưa sát với thực tiễn .

Khẩn trương lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Nhằm phân phối kịp thời nhu yếu sử dụng đất cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế-xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh trong tình hình mới, bảo vệ sử dụng đất tiết kiệm chi phí, có hiệu suất cao ; khắc phục những xích míc, chồng chéo trong sử dụng đất của những ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương, Thủ tướng nhà nước nhu yếu Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ( TNMT ), những bộ, ngành có tương quan khẩn trương tập trung chuyên sâu tiến hành công tác làm việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất những cấp .Cụ thể, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương tăng cường việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh, trong đó chú trọng nội dung giải pháp phân chia và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít nghị định quy định chi tiết cụ thể thi hành Luật Đất đai gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có quan điểm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP ngày 18/12/2020 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít nghị định quy định chi tiết cụ thể thi hành Luật Đất đai trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có quan điểm trước ngày 1.12.2021 .

UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021-2025) theo quy định và gửi về Bộ TNMT để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.12.2021.

Đẩy nhanh quy trình tiến độ lập, đánh giá và thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của 37 luật có tương quan đến quy hoạch, Điều 1 Nghị quyết số 751 / 2019 / UBTVQH14 ngày 16.8.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lý giải một số ít điều của Luật Quy hoạch ; khoản 3, khoản 4 và khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP ngày 18.12.2020 của nhà nước ; thời hạn triển khai xong trước ngày 1.9.2021 .Chỉ đạo và thực thi lập, đánh giá và thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp lý, làm địa thế căn cứ tịch thu đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất ship hàng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương ; xác lập rõ nguồn vốn để triển khai những khu công trình, dự án Bất Động Sản, bảo vệ sử dụng đất tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, bảo vệ tính khả thi cao, không để xảy ra thực trạng dự án Bất Động Sản treo ảnh hưởng tác động đến đời sống của dân cư .Đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 chưa được phê duyệt mà những chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa triển khai hết, thì Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh chỉ huy liên tục thực thi theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai ( được sửa đổi tại khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của 37 luật tương quan đến quy hoạch ) ; đồng thời chỉ huy việc update vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để tổ chức triển khai triển khai .Thủ tướng nhà nước nhu yếu những bộ, ngành khẩn trương hoàn thành xong việc lập quy hoạch ngành có sử dụng đất ; có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát, xác lập, yêu cầu nhu yếu sử dụng đất và yêu cầu những khu công trình, dự án Bất Động Sản có sử dụng đất của ngành, nghành nghề dịch vụ theo từng đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh và gửi báo cáo giải trình về Bộ TNMT trong quy trình lập Quy hoạch sử dụng đất vương quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất vương quốc 5 năm ( 2021 – 2025 ). Thời hạn triển khai xong trước ngày 15.8.2021 .

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia và trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2021;

Kiểm tra, đôn đốc những bộ, ngành và địa phương triển khai theo đúng quy định và kịp thời báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước những yếu tố phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai thực thi Chỉ thị ; dữ thế chủ động phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, những cơ quan tương quan của Quốc hội để kịp thời trình Quốc hội Quy hoạch sử dụng đất vương quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất vương quốc 5 năm ( 2021 – 2025 ) …Thủ tướng nhà nước nhu yếu Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, Bộ TNMT, những bộ, ngành có tương quan khẩn trương tập trung chuyên sâu tiến hành công tác làm việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất những cấp .quản trị Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực trước Thủ tướng nhà nước chỉ huy việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, bảo vệ đúng chuẩn về số liệu, bảo vệ chất lượng, tính khả thi cao theo đúng quy định của pháp lý ; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn vất vả trong quy trình triển khai .

Tác giả: Admin