26
12-2021

Quyết định 240/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 240 / QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN GÒ DẦU, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3760/TTr-SXD ngày 26/12/2019 và Báo cáo số 253/BC-SXD ngày 31/01/2020 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/11/2010, như sau:

1. Điều chỉnh bảng cân đối đất đai đến năm 2020 tại Quyết định số 2056 / QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt đồ án kiểm soát và điều chỉnh QHC thị xã Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau :

Stt Phân loại Diện tích ( ha ) Tỷ lệ ( % ) MĐXD ( % ) Tầng cao ( tầng )
I Đất gia dụng 435,78 71,16
1 Đất ở 277,35
Đất nhà ở theo dự án Bất Động Sản 45,49 40-80 2-5
Đất nhà tại tỷ lệ cao 52,02 70-80 3-5
+ Đất nhà tại thương mại khu chợ vải cũ 0,16
+ Đất nhà tại tỷ lệ cao khác 51,86
Đất nhà tại tỷ lệ trung bình 77,61 50-70 2-3
Đất nhà vườn biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang 62,67 30-50 1-2
Đất nhà tại tư tái tạo 39,56 70-80 2-3
2 Đất khu công trình công công ( cấp thị xã ) 20,05
Đất thiết kế xây dựng khu công trình hành chính – văn hóa truyền thống 3,52 30-40 2-3
Đất kiến thiết xây dựng khu công trình giáo dục 11,767 30-40 1-3
Đất khu công trình thương mại, dịch vụ 4,76 50-60 2-3
3 Đất cây xanh 62,09
4 Đất giao thông vận tải 76,29

 

II Đất khác trong khoanh vùng phạm vi gia dụng 56,33 9,20
1 Đất khu công trình công cộng cấp huyện 15,04
Đất khu công trình hành chánh – văn hóa truyền thống 2,20 30-40 2-3
Đất khu công trình giáo dục ( trường dạy nghề ) 3,50 30-40 1-3
Đất khu công trình y tế ( bệnh viện huyện ) 2,20 30-40 3-5
Đất khu công trình thương mại, dịch vụ 6,24 50-60 3-10
Đất khu công trình thương mại dịch vụ và đất ở đô thị 0,9 50-60 3-10
2 Đất khu vui chơi giải trí công viên cây xanh cấp huyện 41,29
III Đất ngoài gia dụng 120,30 19,64
1 Đất tôn giáo 2,51
2 Sống, suối, kênh mương, mặt nước 12,74
3 Đất giao thông vận tải đối ngoại 47,80
4 Đất công nghiệp 6,25
5 Đất bến xe đối ngoại 1,00
6 Dự án cảng Thanh Phước 50,00
Tổng cộng 612,41 100

2. Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định số 2056 / QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh không đổi khác.

Điều 2. Quyết định này là một phần của Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và thay thế Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ đô án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu update, bộc lộ trong hồ sơ quy hoạch chung những nội dung đã kiểm soát và điều chỉnh và tổ chức triển khai công bố công khai minh bạch quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 theo pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
– CVP, PCVP : Nhung, Long;
– P. KTTC;
– Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
binhht_QDUB_016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

Tác giả: Admin