25
12-2021

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nằm trong mạng lưới hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những pháp luật của pháp lý hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện .
Căn cứ lao lý tại Điều 40, Luật đất đai số 45/2013 / QH13 ngày 29/11/2013 sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít Điều của 37 Luật có tương quan đến quy hoạch số 35/2018 / QH14 ngày 20/11/2018 lao lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau :

1. Về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

1.1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện  

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội của huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thực trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và hiệu quả triển khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước, nhu yếu sử dụng đất của những ngành, nghành, của cấp huyện, cấp xã, định mức sử dụng đất và văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến có tương quan đến việc sử dụng đất .

So với Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 đã thu hẹp phạm vi các căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cụ thể bỏ căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện. Việc loại bỏ căn cứ này nhằm tránh trường hợp trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, có quy định không liên quan tới quy hoạch sử dụng đất. Khi đó, sử dụng quy định không liên quan tới quy hoạch sử dụng đất để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất sẽ khiến cho quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gặp nhiều vướng mắc khó khăn.

1.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm có khuynh hướng sử dụng đất 10 năm, xác lập những chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân chia cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu yếu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã ; xác lập những khu vực sử dụng đất theo tính năng sử dụng đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã, xác lập diện tích quy hoạnh những loại đất đã xác lập đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã, lập map quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và giải pháp triển khai quy hoạch sử dụng đất .
Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu công dụng .
+ Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đã được xác lập trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác lập. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác lập gồm đất nông nghiệp khác ; đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm ; đất tăng trưởng hạ tầng cấp huyện, cấp xã ; đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng, khu đi dạo, vui chơi công cộng ; đất tín ngưỡng ; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng ; đất phi nông nghiệp khác .
+ Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu công dụng gồm khu vực chuyên trồng lúa nước ; khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm ; khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất ; khu công nghiệp, cụm công nghiệp ; khu đô thị mới, khu đô thị – thương mại – dịch vụ ; khu du lịch ; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn .

2. Về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

2.1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm có 04 địa thế căn cứ sau : kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhu yếu sử dụng đất trong năm kế hoạch của những ngành, nghành, của cấp huyện, cấp xã và năng lực góp vốn đầu tư, kêu gọi nguồn lực để triển khai kế hoạch sử dụng đất .

2.2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm có những nội dung như :

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

+ Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất đã được phân chia trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích quy hoạnh những loại đất theo nhu yếu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch
+ Xác định vị trí, diện tích quy hoạnh đất phải tịch thu để thực thi khu công trình, dự án Bất Động Sản sử dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính vì quyền lợi vương quốc, công cộng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã .
+ Đối với dự án Bất Động Sản hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác lập vị trí, diện tích quy hoạnh đất tịch thu trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực thi dự án Bất Động Sản nhà tại, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thương mại ;
+ Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất cần chuyển mục tiêu sử dụng so với những loại đất phải xin phép lao lý tại Khoản 1, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013 ( trừ trường hợp chuyển đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng sang đất thương mại, dịch vụ chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ) trong năm kế hoạch đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;
+ Lập map kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện ; so với khu vực quy hoạch chuyển mục tiêu sử dụng đất pháp luật ở trên thì biểu lộ cụ thể đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;

+ Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

3. Trường hợp không cần lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đối với Q. đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm
Nếu quy hoạch đô thị của Q. không tương thích với diện tích quy hoạnh đã được phân chia trong quy hoạch tỉnh thì phải kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch đô thị cho tương thích với quy hoạch tỉnh .

Luật Hoàng Anh

Tác giả: Admin