25
12-2021

Thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng xã các huyện – định hướng phát triển nông thôn trong giai đoạn mới

Thực hiện lập quy hoạch chung kiến thiết xây dựng xã những huyện – xu thế tăng trưởng nông thôn trong quy trình tiến độ mớiTrong những năm qua công tác làm việc Quy hoạch kiến thiết xây dựng có góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tại những địa phương. Quy hoạch thiết kế xây dựng đã khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống kiến trúc, xác lập vị trí và tăng trưởng những khu công dụng, những khu công trình hạ tầng kỹ thuật. Hồ sơ quy hoạch thiết kế xây dựng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc lập những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, cấp giấy phép kiến thiết xây dựng, lôi cuốn góp vốn đầu tư và tiến hành những kế hoạch tăng trưởng tại địa phương …

          Thực hiện theo Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ
đạo, hướng dẫn các huyện triển khai lập và phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông
thôn mới của các xã trong toàn tỉnh từ năm 2011. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng
nông thôn mới được duyệt, các xã đã triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây
dựng theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2019 tỉnh Nam Định là tỉnh
thứ 2 trên cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh tiếp tục triển
khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đảm bảo đưa ra các dự báo, định hướng
quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, tiếp
tục triển khai việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
trên toàn tỉnh, UBND tỉnh có Văn bản số 574/UBND-VP5
ngày 17/8/2021 v/v tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã.

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Tỉnh Nam Định liên tục được Ủy Ban Nhân Dân những huyện trong tỉnh tin cậy, lựa chọn là đơn vị chức năng tư vấn triển khai lập quy hoạch chung thiết kế xây dựng những xã đến năm 2030. Bước đầu Viện Quy hoạch Xây dựng đang triển khai lập Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng những xã thuộc huyện Nghĩa Hưng, huyện Huyện Vụ Bản. Đến nay, đã có 1 số ít đồ án đã được trải qua Ủy Ban Nhân Dân huyện, gửi hồ sơ lấy quan điểm thống nhất của Sở Xây dựng .
Viện Quy hoạch Xây dựng sẽ liên tục tiến hành thực thi việc lập Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng xã, góp thêm phần thực thi thắng lợi trách nhiệm chương trình tiềm năng vương quốc về “ Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ” trên địa phận tỉnh. / .

Tác giả: Admin