25
12-2021

Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường 10C (từ đường Long Hưng đến đê Trà Lý) tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 778 / QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 ĐƯỜNG 10C ( TỪ ĐƯỜNG LONG HƯNG ĐẾN ĐÊ TRÀ LÝ ) TẠI PHƯỜNG HOÀNG DIỆU, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình”;

Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết đường 10C (từ đường Long Hưng đến đê Trà Lý);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 05/01/2016; ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 49/BC-SXD ngày 18/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường 10C (từ đường Long Hưng đến đê Trà Lý) tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường 10C (từ đường Long Hưng đến đê Trà Lý) tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

II. Phạm vi, ranh giới và diện tích lập quy hoạch:

– Điểm đầu tuyến – Phía Đông Bắc : Nút giao đường 10C với đường Long Hưng tại phường Hoàng Diệu ; – Điểm cuối tuyến – Phía Tây Nam : Nút giao đường 10C với đê tả sông Trà Lý tại phường Hoàng Diệu. Tổng diện tích quy hoạnh lập quy hoạch là : 36.811,03 mét vuông.

III. Tính chất tuyến đường:

Là đường trục chính đô thị, liên kết những khu công dụng từ đê tả sông Trà Lý đến đường Long Hưng, đi thành phố Hải Phòng Đất Cảng và những huyện nội tỉnh như : Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy.

IV. Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng:

1. Tổng chiều dài toàn tuyến: 1.145m.

– Bề rộng tuyến đường đoạn từ nút giao với đường Long Hưng đến điểm vuốt nối lên đê Trà Lý là 28 m, sắp xếp dạng đường đôi ; lòng đường mỗi bên 8 m, dải phân cách giữa 2 m, vỉa hè mỗi bên 5 m ( 5 + 8 + 2 + 8 + 5 ) ; – Bề rộng tuyến đường đoạn từ điểm vuốt nối đến đê Trà Lý là 44 m, sắp xếp dạng đường đôi ; lòng đường mỗi bên 8 m, khoảng chừng lưu không giữa đường 18 m, vỉa hè mỗi bên 5 m ( 5 + 8 + 18 + 8 + 5 ).

2. Các nút giao thông chính gồm:

– Nút giao hai đường nhánh với đê Trà Lý ( nút N1, N2 ) ;

– Nút giao với đường 10 cũ (nút N4);

– Nút giao với đường Nguyễn Đức Cảnh ( nút N5 ) ; – Nút giao với tuyến đường giáp Trung tâm thanh toán giao dịch việc làm Thái Bình và Trường tiểu học Hoàng Diệu ( nút N6 ) ; – Nút giao với tuyến đường giáp Sân thể thao phường Hoàng Diệu và Trường tiểu học Hoàng Diệu ( nút N7 ) ; – Nút giao với đường Long Hưng ( nút N8 ) ;

3. Quy hoạch san nền (theo hệ cao độ Quốc gia lập năm 2007):

Cao độ quy hoạch đoạn từ điểm vuốt nối đến đê Trà Lý trung bình là : + 3,0 m. Cao độ quy hoạch đoạn từ điểm vuốt nối lên đê Trà Lý đến nút giao với đường Long Hưng trung bình là : + 2,0 m ; Cao độ phong cách thiết kế tim những nút giao : – Nút giao N1 : + 5,32 m ; – Nút giao N2 : + 5,36 m ; – Nút giao N4 : + 2,24 m ; – Nút giao N5 : + 2,24 m ; – Nút giao N6 : + 1,90 m ; – Nút giao N7 : + 1,80 m ; – Nút giao N8 : + 1,70 m.

4. Cấp điện chiếu sáng:

Nguồn điện chiếu sáng được lấy nguồn từ mạng lưới hệ thống chiếu sáng Thành phố chạy dọc đường Nguyễn Đức Cảnh ; Bố trí tuyến đường dây hạ thế chạy ngầm dọc tuyến đường ship hàng mạng lưới hệ thống chiếu sáng.

5. Quy hoạch hệ thống thoát nước:

Hệ thống nước mưa trên toàn tuyến sắp xếp theo nguyên tắc tự chảy, nước từ mặt đường theo độ dốc chảy sang hai bên vào mạng lưới hệ thống cống thu gom nước mặt hai bên đường rồi được dẫn về mạng lưới hệ thống thoát nước mưa khu vực. Hệ thống thoát nước thải hoạt động và sinh hoạt cho những khu công trình công cộng hai bên đường sẽ được thống kê giám sát, xác lập đơn cử trong quy trình tiến độ lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình và đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ theo nội dung được phê duyệt có xác nhận của Sở Xây dựng để làm cơ sở quản lý xây dựng theo quy hoạch, lưu trữ hồ sơ; phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình thực hiện công bố công khai quy hoạch để nhân dân biết, thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ; những Giám đốc Sở ; quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình ; quản trị Ủy ban nhân dân phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình ; Thủ trưởng những ngành, cơ quan, đơn vị chức năng tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– LĐ VPUBND tỉnh;
– Các phòng: KT, NNTNMT, TH;
– Lưu: VT, CTXDGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Diên

Tác giả: Admin