25
12-2021

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện … Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013 .. địa thế căn cứ kiến thiết xây dựng quy hoạch kế hoạch

QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Kiến thức cho bạn:

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013
Kiến thức của Luật sư :
Căn cứ pháp lý :
Nội dung tư vấn :

     Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013

Trên nguyên tắc pháp luật của luật, người sử dụng đất, cơ quan quản trị về đất đai phải thực thi việc sử dụng, quản trị theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và có hiệu lực hiện hành thi hành. Do đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được lập, công bố, thực thi theo tiến trình luật định. Đặc biệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là bản quy hoạch kế hoạch cụ thể nhất, tương thích với từng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện. Điều 40 luật đất đai, khoản 3 điều 7 nghị định 43/2014 / NĐ – CP và khoản 8 điều 2 nghị định 01/2017 / NĐ – CP pháp luật chi tiết cụ thể nội dung này .

     1. Căn cứ lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

     1.1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 • Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ;
 • Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện ;
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội của huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và tác dụng thực thi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước ;
 • Nhu cầu sử dụng đất của những ngành, nghành, của cấp huyện, của cấp xã ;
 • Định mức sử dụng đất ;
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến có tương quan đến việc sử dụng đất .

     1.2. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 • Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ;
 • Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ;
 • Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của những ngành, nghành nghề dịch vụ, của những cấp ;
 • Khả năng góp vốn đầu tư, kêu gọi nguồn lực để thực thi kế hoạch sử dụng đất .

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

     2. Nội dung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

     2.1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Định hướng sử dụng đất 10 năm ;
 • Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất đã được phân chia trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích quy hoạnh những loại đất theo nhu yếu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã ;
 • Xác định những khu vực sử dụng đất theo công dụng sử dụng đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;
 • Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất đã xác lập tại điểm b khoản này đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;
 • Lập map quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ; so với khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục tiêu sử dụng đất lao lý tại những điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này thì biểu lộ chi tiết cụ thể đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;
 • Giải pháp thực thi quy hoạch sử dụng đất .

     2.2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

 • Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất đã được phân chia trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích quy hoạnh những loại đất theo nhu yếu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch ;
 • Xác định vị trí, diện tích quy hoạnh đất phải tịch thu để thực thi khu công trình, dự án Bất Động Sản sử dụng đất vào mục tiêu pháp luật tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã .
 • Đối với dự án Bất Động Sản hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác lập vị trí, diện tích quy hoạnh đất tịch thu trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực thi dự án Bất Động Sản nhà tại, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thương mại ;
 • Xác định diện tích quy hoạnh những loại đất cần chuyển mục tiêu sử dụng so với những loại đất phải xin phép pháp luật tại những điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;
 • Lập map kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện ;
 • Giải pháp thực thi kế hoạch sử dụng đất .

     2.3. Trường hợp đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

=> thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm ; trường hợp quy hoạch đô thị của Q. không tương thích với diện tích quy hoạnh đã được phân chia trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch đô thị cho tương thích với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh .

     2.4. Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

=> thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu yếu sử dụng đất của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể trình Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo giải trình Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận đồng ý được cho phép để triển khai và update vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo .
Trường hợp có bổ trợ dự án Bất Động Sản, khu công trình mà phải tịch thu đất theo pháp luật tại khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ) trải qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đồng ý chấp thuận được cho phép để thực thi và update vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo
Một số bài viết cùng phân mục tìm hiểu thêm :
Thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của người sử dụng đất như thế nào
Quy định của pháp lý về kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

     Để được tư vấn chi tiết về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013 quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

vote

Tác giả: Admin