25
12-2021

Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 1290 / QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

Xét Tờ trình số 76/TTr-SXD ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và Báo cáo số 106/BC-SXD ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc thành phố Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Trà Vinh tổ chức công bố công khai Quy chế này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết định số 1632/QĐ-CTT-98 ngày 01 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố phạm vi lộ giới các tuyến đường trong thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh); Quyết định số 866/QĐ-CTT ngày 17 tháng 5 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường nội ô thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Trà Vinh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phong

QUY CHẾ

QUẢN LÝ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Mục tiêu : Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh sắc đô thị trên phạm vi thành phố Trà Vinh ; trấn áp việc thiết kế xây dựng, chỉnh trang, tăng trưởng đô thị thành phố ; pháp luật đơn cử nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị quy hoạch, kiến trúc của những cấp chính quyền sở tại thành phố. 2. Đối tượng và khoanh vùng phạm vi vận dụng : Quản lý quy hoạch, kiến trúc trong ranh giới thành phố Trà Vinh. Các tổ chức triển khai, cá thể trong nước, quốc tế có hoạt động giải trí tương quan đến khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc đô thị thành phố Trà Vinh có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi theo đúng quy định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác lập trên map quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để thiết kế xây dựng khu công trình và phần đất được dành cho đường giao thông vận tải hoặc những khu công trình hạ tầng kỹ thuật, khoảng trống công cộng khác. 2. Chỉ giới thiết kế xây dựng là đường số lượng giới hạn phần đất được cho phép kiến thiết xây dựng nhà, khu công trình trên lô đất. 3. Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới thiết kế xây dựng ; 4. Mật độ kiến thiết xây dựng là tỷ suất diện tích quy hoạnh chiếm đất của những khu công trình kiến trúc kiến thiết xây dựng trên tổng diện tích quy hoạnh lô đất ( không gồm có diện tích quy hoạnh chiếm đất của những khu công trình như : Các tiểu cảnh trang trí, bể cảnh, sân thể thao ngoài trời, trừ sân đánh tennis và sân thể thao được kiến thiết xây dựng cố định và thắt chặt và chiếm khối tích khoảng trống trên mặt đất ). 5. Công trình ngầm đô thị là những khu công trình được thiết kế xây dựng dưới mặt đất tại đô thị gồm có : Công trình hạ tầng kỹ thuật, khu công trình giao thông vận tải ngầm, khu công trình công cộng, khu công trình cấp thoát nước, thông tin truyền thông online ….

Điều 3. Tóm tắt đặc điểm về hiện trạng thành phố Trà Vinh

1. Đặc điểm về thực trạng a ) Vị trí, khoanh vùng phạm vi ranh giới : – Thành phố Trà Vinh nằm bên bờ sông Cổ Chiên, cách bờ biển Đông khoảng chừng 40 km, có tọa độ địa lý từ 106018 ’ đến 106025 ’ kinh độ Đông và từ 9031 ’ đến 1001 ’ vĩ độ Bắc. Thành phố Trà Vinh cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 140 km theo Quốc lộ 60, cách thành phố Cần Thơ khoảng chừng 100 km theo Quốc lộ 53 ; – Ranh giới thành phố Trà Vinh được số lượng giới hạn như sau : + Phía Đông giáp xã Hoà Thuận, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ; + Phía Nam giáp xã Lương Hoà, xã Đa Lộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ; + Phía Tây giáp xã Nguyệt Hoá huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ; + Phía Bắc giáp xã Đại Phước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, sông Cổ Chiên. b ) Tính chất và phân loại đô thị : – Là TT chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống – xã hội của tỉnh, là đầu mối giao lưu với những huyện thị trong tỉnh ; giao lưu tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống – xã hội, khoa học kỹ thuật với những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh ; là đô thị có vị trí quan trọng trong vùng Duyên Hải đồng bằng sông Cửu Long ; – Là đô thị loại III thường trực tỉnh, theo Nghị quyết số 11 / NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của nhà nước. c ) Quy mô diện tích quy hoạnh, dân số ( theo niên giám thống kê 2011 ) : – Tổng diện tích : 68,16 km2 ; – Quy mô dân số : 102.506 người ; – Mật độ dân số trung bình trên địa phận thành phố : 1.504 người / km2. 2. Các đơn vị chức năng hành chính ( phường, xã ) : Thành phố Trà Vinh hiện có 10 đơn vị chức năng hành chính cấp xã, phường gồm : – P. 1 : Diện tích 253,27 ha ; dân số 11.110 người ; – P. 2 : Diện tích 28,59 ha ; dân số 4.097 người ; – P. 3 : Diện tích 17,34 ha ; dân số 3.804 người ; – P. 4 : Diện tích 155,63 ha ; dân số 9.773 người ; – P. 5 : Diện tích 227,48 ha ; dân số 7.532 người ; – P. 6 : Diện tích 101,95 ha ; dân số 12.074 người ; – P. 7 : Diện tích 586,96 ha ; dân số 17.300 người ; – P. 8 : Diện tích 360,11 ha ; dân số 8.435 người ; – P. 9 : Diện tích 1176,35 ha ; dân số 10.759 người ; – Xã Long Đức : Diện tích 3.908,52 ha ; dân số 17.622 người.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỀ

Mục 1. ĐỐI VỚI QUY HOẠCH

Điều 4. Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Trà Vinh

1. Đối với những khu vực đã có quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng, quy hoạch phân khu quản trị khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc đô thị theo đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng, quy hoạch phân khu được duyệt. 2. Khu vực chưa có quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng được duyệt, việc quản trị khoảng trống kiến trúc cảnh sắc triển khai theo đồ án Quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh và lan rộng ra quy hoạch chung thành phố Trà Vinh, quy mô đô thị loại III được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 574 / QĐ-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2007, và pháp luật của Quy chế này. 3. Đối với khoảng trống đô thị : Quản lý khoảng trống đô thị theo những khu vực : đô thị hiện hữu, đô thị mới, TT chính trị – hành chính tỉnh, bảo tồn, cảnh sắc, những trục đường tuyến phố chính, khu vực công nghiệp, khu vực giáp ranh nội, ngoại thị, … bảo vệ liên hệ ngặt nghèo về khoảng trống, cảnh sắc, mạng lưới hệ thống giao thông vận tải hiện có, mạng lưới hệ thống cây xanh, mặt nước nhằm mục đích tạo ra giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ, nâng cao hiệu suất cao sử dụng khoảng trống và bảo vệ thiên nhiên và môi trường đô thị. 4. Đối với cảnh sắc đô thị : – Không gian khu vực cảnh sắc đô thị thành phố Trà Vinh phải được bảo vệ, duy trì trong quy trình khai thác sử dụng nhằm mục đích phát huy những giá trị đặc trưng về cảnh sắc kiến trúc ; – Việc kiến thiết xây dựng, tái tạo, chỉnh trang những khu công trình kiến trúc tại những khu vực cảnh sắc trong đô thị, không được làm biến hóa địa hình và bảo vệ tăng trưởng vững chắc của môi trường tự nhiên tự nhiên ; – Đối với khu vực có cảnh sắc gắn với di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu vực bảo tồn, những cơ quan chức năng được giao quản trị, địa thế căn cứ Luật Di sản văn hoá và những pháp luật hiện hành, đồng thời yêu cầu giải pháp bảo tồn và khai thác tương thích. 5. Đối với kiến trúc đô thị : – Các khu công trình kiến trúc trên địa phận thành phố Trà Vinh khi kiến thiết xây dựng mới, tái tạo, chỉnh trang, tăng cấp phải tương thích với quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị, phong cách thiết kế đô thị được duyệt, tuân thủ giấy phép thiết kế xây dựng và những lao lý tại Quy chế này ; – Không được chiếm hữu trái phép khoảng trống đô thị nhằm mục đích mục tiêu tăng diện tích quy hoạnh sử dụng khu công trình và những mục tiêu khác ; – Diện tích khu đất kiến thiết xây dựng khu công trình hoặc nhà ở phải bảo vệ tương thích với pháp luật pháp lý hiện hành và những lao lý tại Quy chế này.

Điều 5. Phân chia khu vực đô thị

Thành phố Trà Vinh được chia thành 2 khu vực chính : Khu vực nội thành của thành phố : Các phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ; khu vực ngoài thành phố : Xã Long Đức. 1. Khu vực ngoài thành phố : Không gian cảnh sắc và những khu công trình kiến trúc được quản trị theo đồ án quy hoạch thiết kế xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch cụ thể hay quy hoạch phân khu trên địa phận đã được phê duyệt, tương thích với đồ án kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Trà Vinh ( nay là thành phố Trà Vinh ) quy mô đô thị loại III và những lao lý khác của pháp lý hiện hành. 2. Khu vực nội thành của thành phố : Gồm khu đô thị hiện hữu, khu đô thị tái tạo và chỉnh trang, đô thị mới, khu TT chính trị – hành chính, khu bảo tồn, khu đặc trưng, khu dự trữ tăng trưởng và quốc phòng bảo mật an ninh, khu vực cảnh sắc đô thị.

Điều 6. Khu đô thị hiện hữu: Gồm một phần diện tích phường 1,2,4 và toàn bộ diện tích phường 3, giới hạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 19/5, từ đường 19/5 đến đường Phạm Ngũ Lão, từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Quang Trung, đường Bạch Đằng, trong khu vực đô thị hiện hữu các chỉ tiêu quy hoạch từng tuyến đường được quy định theo Phụ lục 01 đính kèm.

Điều 7. Khu đô thị cải tạo chỉnh trang:

– Khu dân cư phường 1, quy mô : 108,05 ha ; – Đồ án quy hoạch phân khu một phần phường 1, phường 4, xã Long Đức, quy mô : 82,12 ha ; – Khu dân cư phường 5 theo đồ án quy họach cụ thể khu dân cư phường 5, tỉ lệ 1/500, 103,5 ha ; – Khu dân cư phường 6, phường 7 theo đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể khu dân cư phường 6,7, thành phố Trà Vinh ; – Khu dân cư phường 8, thành phố Trà Vinh, quy mô : 158,58 ha ; – Khu dân cư phường 9, thành phố Trà Vinh, quy mô : 155,86 ha ; – Một phần phường 1 và một phần xã Long Đức, quy mô : 23,13 ha ; – 23 Khu Lia’s thuộc dự án Bất Động Sản tăng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long tiểu dự án Bất Động Sản tăng cấp đô thị thành phố Trà Vinh trên địa phận những phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9 việc quản trị khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc, những khu công trình hạ tầng, nhà ở thực thi đúng theo hồ sơ phong cách thiết kế của dự án Bất Động Sản tương thích với quy hoạch kiến thiết xây dựng đã được phê duyệt.

Điều 8. Khu đô thị mới: Gồm các khu vực đã có quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được phê duyệt trên địa bàn các phường cụ thể như sau:

– Khu dân cư và thương mại dịch vụ phường 4, quy mô 38,167 ha ; – Khu tái định cư ship hàng dự án Bất Động Sản tăng cấp đô thị thành phố Trà Vinh, quy mô : 20 ha ; – Khu đô thị dịch vụ thương mại – dân cư phía sau TT chính trị – hành chính tỉnh, quy mô : 98,3069 ha ; – Khu nhà ở, đất ở cho cán bộ giáo viên có thu nhập thấp tại phường 5 thành phố Trà Vinh, quy mô : 9 ha ; – Khu đô thị phía Nam thành phố Trà Vinh thuộc phường 5,6,7,8,9 quy mô : 717 ha ; – Một phần khu văn hoá dịch vụ – du lịch Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, quy mô : 21,03 ha ; – Khu dân cư đô thị Naviland phường 7, thành phố Trà Vinh, quy mô : 64,93 ha ; – Quy hoạch chi tiết cụ thể khu dân cư phường 7, quy mô : 57,12 ha ; – Tuyến đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân thuộc phường 6, phường 9 thành phố Trà Vinh, quy mô : 10,16 ha.

Điều 9. Khu vực bảo tồn

– Không gian khu vực bảo tồn gồm : + Khu vực chùa Phước Minh Cung ( chùa Ông ) số lượng giới hạn bởi đường Điện Biên Phủ, Lê Lợi và khu dân cư phường 2 ; + Khu vực di tích lịch sử văn hoá Ao Bà Om và chùa Âng số lượng giới hạn khu vực theo quyết định hành động công nhận di tích lịch sử văn hoá Ao Bà Om cấp vương quốc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; + Khu vực Đền thờ quản trị Hồ Chí Minh khoanh vùng phạm vi số lượng giới hạn theo đồ án quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng Đền thờ quản trị Hồ Chí Minh tại xã Long Đức, quy mô diện tích quy hoạnh : 5,3635 ha. – Trong khoảng trống khu vực bảo tồn có những khu công trình cần bảo tồn : + Chùa Phước Minh Cung ( chùa Ông ) phường 2 thành phố Trà Vinh. + Chùa Âng ( chùa Khmer ) phường 8 thành phố Trà Vinh ; + Nhà tưởng niệm quản trị Hồ Chí Minh, nhà sàn ( tỉ lệ 97 % ), hồ nước cây xanh cảnh sắc trong khuôn viên Đền thờ quản trị Hồ Chí Minh ; + Tượng đài Toàn dân đoàn kết nổi dậy lập công phường 8, thành phố Trà Vinh ; + Hồ nước, cây xanh trong khuôn viên Ao Bà Om. – Không gian cảnh sắc cây xanh cổ thụ, mặt nước xung quanh và những khu công trình kiến trúc, di tích lịch sử lịch sử dân tộc văn hoá, danh lam thắng cảnh, cây xanh cổ thụ trong khu vực bảo tồn được giữ gìn, quản trị đúng theo pháp luật của pháp lý về di sản văn hoá ; – Nghiêm cấm việc làm đổi khác địa hình, khoảng trống cảnh sắc, cây xanh, mặt nước, cảnh sắc tự nhiên trong khu vực bảo tồn.

Điều 10. Khu vực không gian cảnh quan trong đô thị:

1. Không gian khu vực cảnh sắc thành phố Trà Vinh gồm những khu vực sau : a ) Khu vực cảnh sắc mặt nước sông Long Bình : Gồm mặt sông Long Bình và 2 tuyến đường phố 2 bờ sông, từ ấp Vĩnh Yên đến giáp ranh huyện Châu Thành ( bờ phải ), từ ấp Vĩnh Bảo xã Hoà Thuận đến hết ranh đất thành phố Trà Vinh ( bờ trái ). b ) Khu vực khu vui chơi giải trí công viên tượng đài Toàn dân đoàn kết nổi dậy lập công là khu vực điểm nhấn cửa ngỏ vào TT thành phố Trà Vinh. c ) Khu khu vui chơi giải trí công viên hồ nước phía trước khu TT chính trị – hành chính tỉnh số lượng giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu dân cư đô thị NaViLand, đường vành đai đến giáp ranh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. d ) Khu khu vui chơi giải trí công viên tập trung chuyên sâu thành phố : Giới hạn bởi đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thái Học, ranh khu đất Ủy ban nhân dân tỉnh, đường Lê Lợi. e ) Hoa viên cây xanh trong dãy phân làn những đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Đáng, đường ra Đền thờ quản trị Hồ Chí Minh, khu vực đài nước ngã ba đuôi cá, cây xanh cổ thụ đường phố trong nội thành của thành phố và ngoài thành phố. f ) Cây xanh cổ thụ trong khuôn viên những cơ quan trên địa phận thành phố Trà Vinh. 2. Việc trồng mới, di dời, chặt hạ cây xanh, chăm nom, bảo vệ được triển khai đúng theo pháp luật tại Nghị định số 64/2010 / NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của nhà nước về quản trị cây xanh đô thị ; Thông tư số 20/2009 / TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ trợ Thông tư số 20/2005 / TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản trị cây xanh đô thị và đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể đã được phê duyệt. 3. Nhằm bảo vệ mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường tự nhiên, tăng trưởng bền vững và kiên cố, trong những khu vực cảnh sắc đô thị phải sắp xếp những bảng hướng dẫn, thùng rác công cộng, nghiêm cấm việc mua và bán hàng hoá gây mất trật tự, chặt phá cây xanh, vứt đổ rác bừa bãi trong khu vực cảnh sắc đô thị. Các bảng quảng cáo ngoài trời phải lắp ráp mỹ quan, tương thích quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa phận tỉnh Trà Vinh quy trình tiến độ 2010 – năm ngoái, xu thế 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 131 / QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011.

Điều 11. Khu vực trung tâm chính trị – hành chính tỉnh: Gắn với khu thương mại dịch vụ và dân cư tại phường 7 thành phố Trà Vinh (sân bay cũ), phạm vi ranh giới được xác định theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các công trình trụ sở làm việc cơ quan khối Đảng, các cơ quan khối chính quyền (Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Sở, Ban, ngành tỉnh), công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch được thực hiện theo đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị – hành chính tỉnh Trà Vinh.

Điều 12. Khu vực công nghiệp: Khu công nghiệp Long Đức quy mô diện tích 100 ha, gắn với Cảng Trà Vinh trên sông Cổ Chiên, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh quản lý khai thác phải đảm bảo khoảng cách ly với các khu dân cư bên ngoài đúng theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối đáp ứng nhu cầu họat động của khu công nghiệp, an toàn môi trường, kiến trúc cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

Điều 13. Khu vực dự trữ phát triển và an ninh quốc phòng:

1. Khu vực dự trữ tăng trưởng : a ) Khu vực dự trữ tăng trưởng thành phố Trà Vinh là những khu vực chưa tiến hành lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng, đơn cử như sau : – Khu vực phía Tây thành phố Trà Vinh thuộc phường 1, phường 7, quy mô khoảng chừng 257 ha. Giới hạn bởi : Đường vành đai 2, đường Phú Hòa, ranh giới xã Long Đức và giáp ranh xã Nguyệt Hóa huyện Châu Thành ; – Khu vực phía Tây phường 1, quy mô : 19,95 ha. Giới hạn bởi : Đường Phú Hòa, vành đai 2, đường N, Phạm Ngủ Lão, xã Long Đức, ranh tái định cư 20 ha phường 1, xã Long Đức ; – Khu vực phía Đông phường 4, quy mô : 17 ha. Giới hạn bởi : Sông Long Bình, ranh đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể khu thương mại dịch vụ phường 4 ; ranh đồ án quy hoạch quy hoạch phân khu một phần phường 1, 4, xã Long Đức ; – Khu vực Bắc phường 5, quy mô : 66 ha. Giới hạn bởi : Sông Long Bình, ranh Lia ‘ s 6, ranh quy hoạch cụ thể phường 5, xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành ; – Khu vực phía Đông phường 5, quy mô : 47 ha. Giới hạn bởi : Giáp ranh quy hoạch cụ thể phường 5, trường Cao đẳng y tế Trà Vinh, trường Đại học Trà Vinh khu 1, phường 9, xã Hoà Lợi ; – Khu vực phường 9, qui mô : 441 ha. Giới hạn bởi : Ranh quy hoạch phân khu phường 5,6,7,8,9, quy hoạch cụ thể phường 9, xã Đa Lộc huyện Châu Thành.

b) Trong khu vực dự trữ phát triển, không gian cảnh quan, kiến trúc và các công trình hạ tầng kỹ thuật được quản lý phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, khuyến khích trồng cây xanh, hoa màu theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao.

2. Khu vực quốc phòng bảo mật an ninh gồm những cơ quan, doanh trại quân đội, công an nhân dân đóng trên địa phận thành phố Trà Vinh, đơn cử : a ) Khu quân sự chiến lược : – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và những đơn vị chức năng doanh trại quân đội thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên địa phận những phường 1,6,7,8,9, xã Long Đức ; – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trên địa phận phường 1, thành phố Trà Vinh. b ) Trụ sở thao tác Công an tỉnh và những đơn vị chức năng thường trực trên địa phận những phường : 1,5,6,7,8,9, xã Long Đức. Các khu công trình ship hàng quốc phòng bảo mật an ninh được lao lý quản trị theo đồ án quy hoạch được duyệt, những lao lý chuyên ngành và tuân thủ theo pháp luật tại Nghị định số 38/2010 / NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của nhà nước về quản trị khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc đô thị.

Điều 14. Khu vực đặc thù.

– Không gian khu vực đô thị thành phố Trà Vinh có đặc thù đặc trưng, gồm có : + Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao tại phường 8, thành phố Trà Vinh ; + Sân vận động tỉnh Trà Vinh tại phường 1, thành phố Trà Vinh ; + Trung tâm hoạt động và sinh hoạt thanh thiếu niên tại phường 2, thành phố Trà Vinh ; + Nhà thờ tại phường 1, thành phố Trà Vinh ; + Các chùa Khmer trên địa phận thành phố Trà Vinh. – Không gian khu vực đặc trưng bộc lộ tính đặc trưng riêng của đô thị, việc quản trị, sử dụng phải giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng của khu công trình kiến trúc, khuôn viên cảnh sắc khu vực, tạo ra những khoảng trống mở, bảo vệ cơ cấu tổ chức khoảng trống tương thích với tính năng sử dụng của khu công trình chính. Các khu công trình kiến thiết xây dựng mới, thay thế sửa chữa, tôn tạo trong khuôn viên khu vực đặc trưng bảo vệ tương thích truyền thống cuội nguồn văn hoá của địa phương, hình thức kiến trúc, sắc tố của khu công trình hài hoà cảnh sắc khu vực, tương thích những chỉ tiêu quy hoạch, quy chuẩn kiến thiết xây dựng và những pháp luật của pháp lý hiện hành.

Điều 15. Khu vực giáp ranh nội, ngoại thành:

– Là khu vực tiếp giáp xã Long Đức và phường 1, phường 4, thành phố Trà Vinh ; – Việc quản trị khoảng trống cảnh sắc, kiến trúc phải tuân thủ xu thế quy hoạch chung kiến thiết xây dựng được duyệt, khuyến khích duy trì và tăng trưởng những nhà vườn nông thôn có giá trị đặc trưng kiến trúc truyền thống cuội nguồn, hài hoà cảnh sắc khu vực. Hạn chế thiết kế xây dựng nhà tại tỷ lệ cao, nhà liên kế kiểu nhà phố.

Điều 16. Các đường trục chính, đường phố chính thành phố Trà Vinh:

Các đường trục chính như sau : Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Phạm Thái Bường, Nguyễn Đáng, Hùng Vương, Phạm Ngũ Lão ( từ 19/5 đến Cảng Trà Vinh ) ; những đường phố chính như sau : Đường Trần Phú, 19/5, Đồng Khởi, Đồng Khởi ( nối dài ), Kiên Thị Nhẫn, Sơn Thông, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Lê Lợi, Tô Thị Huỳnh, Lý Thường Kiệt, Độc Lập, Phạm Hồng Thái, Lê Thánh Tôn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Du, Trần Quốc Tuấn, Lý Tự Trọng, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Bạch Đằng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thị Út, Châu Văn Tiếp, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trỗi, Ngô Quyền, Trương Vĩnh Ký, Kho Dầu, Lò Hột, Vành Đai. Trên những đường trục chính, đường phố chính được kiến thiết xây dựng những khu công trình gia dụng ship hàng nhu yếu ở, văn phòng thao tác, dịch vụ, thương mại, những khu công trình phúc lợi công cộng bảo vệ tuân thủ những chỉ tiêu quy hoạch : 1. Các chỉ tiêu quy hoạch :

a) Chỉ giới đường đỏ (lộ giới hoặc hành lang an toàn giao thông) và chiều cao tối đa của công trình xây dựng được quy định như bảng Phụ lục 01 đính kèm;

b) Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình, mật độ xây dựng thực hiện theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD và được quy định tại bảng Phụ lục 02 đính kèm;

c ) Cốt cao độ tự nhiên : Lấy bằng mặt vỉa hè của đường phố ; d ) Các khu công trình kiến thiết xây dựng tại vị trí góc phố giao nhau, phải bảo vệ vạt góc tầm nhìn, đơn cử sau : – Góc cắt giao nhau với lộ giới > 900 và < 1350 ; hoặc tuyến đường có lộ giới > 19 m thì kích cỡ vạt góc tầm nhìn : ­ 3 m x 3 m ; – Góc cắt giao nhau với lộ giới > 450 và < 900 ; hoặc tuyến đường có lộ giới lớn hơn 19 m thì size vạt góc tầm nhìn : 4 m x 4 m ; - Trường hợp hai tuyến đường giao nhau, tuyến đường có lộ giới lớn hơn 19 m thì kích cỡ vạt góc tầm nhìn : 4 m, tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn hoặc bằng 19 m thì size vạt góc tầm nhìn : 3 m ; - Các trường hợp khác vận dụng theo Quyết định số 42/2005 / QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phát hành Tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng Nước Ta 353 : 2005 “ Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”. e ) Khoảng cách tối thiểu giữa những khu công trình kiến thiết xây dựng riêng không liên quan gì đến nhau hoặc dãy nhà liên kế ( gọi chung là những dãy nhà ) theo Quy chuẩn thiết kế xây dựng Nước Ta 01 : 2008 / BXD. f ) Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới kiến thiết xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ : - Trong khoảng chừng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5 m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ những trường hợp dưới đây : + Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà : Được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2 m và phải bảo vệ mỹ quan ; + Từ độ cao 1 m ( tính từ mặt vỉa hè ) trở lên, những bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2 m. - Trong khoảng chừng không từ độ cao 3,5 m ( so với mặt vỉa hè ) trở lên, những bộ phận cố định và thắt chặt của nhà ( ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua ..., nhưng không vận dụng so với mái đón, mái hè ) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện kèm theo sau : + Độ vươn ra ( tính từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra ), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn số lượng giới hạn được lao lý đơn cử như sau : Đường phố có lộ giới 7 - 12 m, độ vươn ra 0,9 m ; đường phố có lộ giới lớn hơn 12 - 15 m, độ vươn ra 1,2 m ; đường phố có lộ giới lớn hơn 15 m, độ vươn ra 1,4 m ; đồng thời, phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè tối thiểu 1 m, phải bảo vệ những pháp luật về bảo đảm an toàn lưới điện và tuân thủ pháp luật về quản trị thiết kế xây dựng vận dụng đơn cử cho khu vực ; + Vị trí độ cao và độ vươn ra đơn cử của ban - công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức khu công trình kiến trúc, bảo vệ kiến trúc cảnh sắc trong từng cụm nhà hòa giải với toàn diện và tổng thể khoảng trống kiến trúc của khu vực ; + Trên phần nhô ra chỉ được làm ban - công, không được che chắn tạo thành lô - gia hay buồng. g ) Phần ngầm dưới đất : Mọi bộ phận ngầm dưới đất của khu công trình đều không vượt quá chỉ giới đường đỏ. 4. Về kiến trúc : - Trên những đường trục chính và đường phố chính của thành phố, những khu công trình thiết kế xây dựng mới phải bảo vệ hình khối kiến trúc đẹp, sắc tố vật tư triển khai xong bên ngoài lịch sự và trang nhã, hài hoà chung cảnh sắc khu vực kết nối với những khu công trình khác tạo thành tổng hợp kiến trúc đô thị, có mối liên hệ ngặt nghèo, đồng điệu về công suất kỹ thuật giữa những khuôn khổ khu công trình bảo vệ tương thích quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch thiết kế xây dựng, bộc lộ phong thái kiến trúc tân tiến mang truyền thống riêng, tương thích truyền thống cuội nguồn văn hoá dân tộc bản địa của địa phương ; - Không được chiếm hữu trái phép khoảng trống đô thị nhằm mục đích mục tiêu tăng diện tích quy hoạnh sử dụng khu công trình, mặt ngoài mái khu công trình không được sử dụng sắc tố gây phản cảm, gắn vẽ những hình tượng, hình tượng kỳ dị trên mái nhà, mặt tiền nhà tác động ảnh hưởng mỹ quan đô thị ; - Cổng - hàng rào : Cổng ra vào những khu công trình phải bảo vệ hình khối kiến trúc đẹp, thanh gọn, khang trang, sắc tố hài hoà với khu công trình chính và cảnh sắc khu vực, biểu lộ tính sang trọng và quý phái, công suất sử dụng của khu công trình chính ; hàng rào kiến thiết xây dựng phải thoáng, đẹp, chiều cao tối đa 2,2 m, phần xây đặc chiếm tỷ suất 30 % - 50 % diện tích quy hoạnh hàng rào ; cổng - hàng rào không được kiến thiết xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ.

Mục 2. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Điều 17. Quy định đối với các công trình công cộng:

1. Đối với khu công trình công cộng trên địa phận thành phố Trà Vinh khi kiến thiết xây dựng mới, sửa chữa thay thế, tái tạo phải tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng được duyệt, khu công trình có hình thức kiến trúc đẹp, bộc lộ truyền thống riêng, tương thích truyền thống lịch sử văn hoá địa phương, công suất sử dụng hài hòa và hợp lý tận dụng tối đa những điều kiện kèm theo về thông gió, chiếu sáng tự nhiên, tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng bảo vệ sử dụng bảo đảm an toàn, bền vững và kiên cố, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. 2. Đối với những khu công trình công cộng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng được phê duyệt, khi thiết kế xây dựng mới, sửa chữa thay thế tái tạo phải tuân thủ những chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được pháp luật tại Điều 16 của Quy chế này. 3. Trong khuôn viên những khu công trình công cộng đang được sử dụng không thay đổi, những cơ quan đơn vị chức năng được giao quản trị sử dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, triển khai chính sách bảo trì, bảo dưỡng khu công trình kiến trúc, vườn hoa cây xanh theo pháp luật, việc thiết kế xây dựng thêm những khu công trình ( tạm – bền vững và kiên cố ) trong khoảng trống sân trống, vườn hoa, phải được sự thống nhất của những cơ quan có thẩm quyền, không được tự ý cơi nới chồng lấn ( kể cả bằng vật tư tạm, nhẹ … ) trên khu công trình kiến trúc hiện hữu làm tác động ảnh hưởng đến cấu trúc và hình thức kiến trúc khu công trình. 4. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình công cộng có đặc thù quan trọng, là điểm nhấn của khu đô thị mới, khu vực cảnh sắc đô thị, khu vực cửa ngỏ đô thị, khu vực đặc trưng về thể thao, du lịch. Trước khi thẩm định và đánh giá, phê duyệt, chủ góp vốn đầu tư phải tổ chức triển khai lấy quan điểm góp phần của hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh nhằm mục đích bảo vệ khu công trình hoàn thành xong đạt giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ kiến trúc, hòa giải cảnh sắc khu vực, tăng mỹ quan chung cho đô thị. 5. Đối với khu công trình kỷ niệm, hình tượng kiến trúc tại những khu vực công cộng, những giao lộ quan trọng để kỷ niệm những sự kiện lịch sử dân tộc của nhân dân thành phố, của dân tộc bản địa : Chủ góp vốn đầu tư khu công trình phải tổ chức triển khai thi tuyển kiến trúc với sự tham gia, góp phần của nhiều tác giả là kiến trúc sư, họa sỹ, nhà nghiên cứu để chọn ra những tác phẩm kiến trúc có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ nghệ thuật và thẩm mỹ cao, quy mô hài hòa và hợp lý, bộc lộ được ý nghĩa lịch sử dân tộc những sự kiện làm tăng thêm vẻ mỹ quan và tính nhân văn của đô thị.

Điều 18. Quy định đối với các công trình tôn giáo tín ngưỡng: Đối với công trình tôn giáo tín ngưỡng đã được công nhận di tích lịch sữ văn hoá cấp quốc gia, cấp tỉnh, công tác tổ chức lập quy hoạch, thiết kế, bảo quản, trùng tu các công trình di tích thực hiện theo thông tư số 18/2012/TT-BVHTT&DL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình tôn giáo tín ngưỡng phải đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch theo quy chế này, kiến trúc công trình hoành tráng, trang nghiêm, màu sắc trang nhã thể hiện đặc trưng riêng của từng tôn giáo, phù hợp truyền thống văn hoá tín ngưỡng dân tộc, đồng thời phải tuân thủ việc cấp phép xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 19. Quy định đối với các công trình nhà ở:

1. Quy định về nhà ở nhà ở : Các khu căn hộ chung cư cao cấp thiết kế xây dựng mới trên địa phận thành phố Trà Vinh tại những khu vực đã có quy hoạch cụ thể, công tác làm việc quản trị triển khai theo đồ án quy hoạch cụ thể được duyệt.

2. Quy định về các khu chung cư hiện hữu: Các đơn vị được giao quản lý, các chủ sở hữu thực hiện chế độ bảo trì công trình theo quy định, việc sửa chữa, chỉnh trang, được thực hiện đồng bộ về hệ thống kỹ thuật, hình dáng kiến trúc, đảm bảo mỹ quan chung toàn khu, hài hoà cảnh quan khu vực, không được xây dựng cơi nới, chồng lấn (kể cả bằng vật liệu nhẹ, tạm…) trên công trình hiện hữu làm ảnh hưởng kết cấu và hình dáng kiến trúc công trình. Trong không gian sân trống, vườn hoa, cây xanh, các công trình hạ tầng phải được giữ gìn, để phục vụ công cộng, không được xây dựng, che chắn, lấn chiếm, sử dụng vào mục đích riêng.

3. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể được duyệt, việc kiến thiết xây dựng mới những khu căn hộ cao cấp phải tương thích quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, những quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng hiện hành, có mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ đấu nối hoàn hảo vào mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố. 4. Quy định về thiết kế xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau : a ) Nhà ở tại những khu vực đô thị mới, khu vực có quy hoạch cụ thể được duyệt, triển khai đúng theo quy hoạch chi tiết cụ thể được duyệt. b ) Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau trên khu vực nằm cạnh hẻm công cộng chưa có quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng, khi kiến thiết xây dựng không được vượt quá số lượng giới hạn về khoanh vùng phạm vi ranh giới, diện tích quy hoạnh khu đất theo giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng nhà ở – đất ở. Đồng thời tương thích với thực trạng hẻm. c ) Nhà ở tại những đường trục chính, đường phố chính, khu vực chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể khi kiến thiết xây dựng tuân thủ những chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại Điều 16 của Quy chế này và quy chuẩn, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng hiện hành. – Số tầng : 5 tầng, độ cao thiết kế xây dựng ≤ 19 m ;

– Chiều cao tầng nhà tối đa 3,6m (đối với nhà không có gác lửng), cao độ sàn bằng với cao độ sàn nhà các công trình hiện hữu để tạo sự đồng bộ, hài hoà;

– Đối với nhà có gác lửng : Trường hợp chiều cao tầng liền kề gác lửng cao hơn 1,8 m thì chiều cao tầng liền kề nhà sẽ cao hơn 3,6 m, so với trường hợp này chủ góp vốn đầu tư khu công trình phải có giải pháp phong cách thiết kế kiến trúc mặt tiền nhằm mục đích bảo vệ hòa giải, đồng điệu với những khu công trình lân cận ; – Cao độ nền cao hơn so với cốt vỉa hè tối thiểu 30 cm ( so với trường hợp chỉ giới thiết kế xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ ) ; – Kết cấu chịu lực : Nhà khung bê tông cốt thép hoặc tường chịu lực hoặc những loại cấu trúc khác bằng vật tư mới chịu lực tốt, hòa giải với môi trường tự nhiên và cảnh sắc đô thị ; – Vật liệu hoàn thành xong ngoài nhà, mái khu công trình, sử dụng sắc tố nhã nhặn, hòa giải mỹ quan. Không gắn những hình tượng, hình vẽ trang trí kỳ dị trên mái nhà, mặt tiền tường ngoài nhà làm mất mỹ quan đường phố ; – Khuyến khích những tổ chức triển khai cá thể chỉnh trang, làm đẹp nhà ở khu công trình thiết kế xây dựng, tạo mỹ quan đô thị tương thích với quy hoạch. 5. Kích thước lô đất thiết kế xây dựng nhà ở : – Lô đất thiết kế xây dựng nhà ở trong những khu quy hoạch mới, khu tiếp giáp đường phố, có lộ giới ≥ 20 m, phải bảo vệ diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng lô đất nhà ở mái ấm gia đình ≥ 45 mét vuông, bề rộng ≥ 5 m, chiều sâu ≥ 5 m ; – Lô đất thiết kế xây dựng nhà ở trong những khu quy hoạch, khu tiếp giáp đường phố có lộ giới ≤ 20 m, phải bảo vệ diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng lô đất nhà ở mái ấm gia đình ≥ 36 mét vuông, bề rộng ≥ 4 m, chiều sâu ≥ 5 m ; – Lô đất thiết kế xây dựng nhà ở liên kế trong những khu vực chưa có quy hoạch cụ thể được duyệt phải bảo vệ size tối thiểu 36 mét vuông, với bề rộng lô đất ≥ 3,3 m, bề sâu lô đất ≥ 5 m ( vận dụng so với những lô đất thiết kế xây dựng hiện hữu đã tách thửa ). Trường hợp lô đất đứng đơn lẻ, diện tích quy hoạnh đất tối thiểu của lô đất thiết kế xây dựng khu công trình trên đó là 50 mét vuông / căn với chiều sâu và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 5 m ; – Lô đất thiết kế xây dựng so với khu công trình nhà ở liên kế tái tạo, thiết kế xây dựng mới, phải cung ứng những pháp luật sau : Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích quy hoạnh đất tối thiểu của lô đất thiết kế xây dựng nhà liên kế là 25 mét vuông / căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 2,5 m, pháp luật về tầng cao thiết kế xây dựng của căn nhà đó được vận dụng theo pháp luật chung cho toàn dãy phố ( vận dụng so với những lô đất kiến thiết xây dựng hiện hữu đã tách thửa ). 6. Quy định về thiết kế xây dựng nhà ở biệt thự cao cấp : Việc quản trị, sử dụng nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng tại thành phố Trà Vinh triển khai theo Thông tư số 28/2009 / TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản trị sử dụng nhà biệt thự cao cấp tại khu đô thị. – Diện tích kiến thiết xây dựng : Thực hiện theo quy hoạch ; trường hợp chưa có quy hoạch, diện tích quy hoạnh thiết kế xây dựng tối đa bằng 60 % diện tích quy hoạnh khuôn viên đất ; – Số tầng tối đa : 3 tầng ( không kể tầng mái che cầu thang hoặc tầng mái và tầng hầm dưới đất ) ; – Có tối thiểu 3 mặt nhìn ra sân hoặc vườn ; có sân vườn hàng rào và lối ra vào riêng không liên quan gì đến nhau, liên kết đường chính khu vực, đường phố chính, mạng lưới hệ thống thoát nước được đấu nối vào mạng lưới hệ thống chung của thành phố ; – Hình khối kiến trúc, sắc tố, mỹ quan biểu lộ phong thái kiến trúc riêng tương thích truyền thống cuội nguồn văn hoá địa phương, hài hoà cảnh sắc khu vực.

Điều 20. Đối với các công trình xây dựng đang tồn tại trên địa bàn thành phố Trà Vinh không phù hợp với quy định của luật xây dựng: Bao gồm công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa phù hợp về kiến trúc; công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và thực hiện theo Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng.

Điều 21. Quy định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Bao gồm công trình cấp năng lượng, chiếu sáng, công trình giao thông, cấp nước, thoát nước, thông tin viễn thông, vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh được xây dựng đồng bộ, phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt, quy hoạch chuyên ngành (nếu có), đảm bảo đấu nối vào hệ thống hạ tầng chung đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn đối với từng loại công trình theo quy định.

1. Giao thông đô thị : a ) Giao thông đường đi bộ : Trên từng tuyến đường giao thông vận tải của thành phố phải sắp xếp rất đầy đủ những biển báo, hướng dẫn, tên đường lộ giới, hướng lưu thông, vạch sơn, tim đường, phân làn đường dành cho người đi bộ qua đường và sắp xếp mạng lưới hệ thống đèn tín hiệu, hòn đảo giao thông vận tải tại những giao lộ có tỷ lệ giao thông vận tải cao, dễ gây xung đột để điều tiết giao thông vận tải. Biển báo, mạng lưới hệ thống đèn tín hiệu được lắp ráp khá đầy đủ tại vị trí tương thích để người tham gia giao thông vận tải dễ phân biệt, bảo vệ tiện lợi và mỹ quan cho đường phố. – Việc kiến thiết lắp ráp những khu công trình ngầm trong đường vỉa hè, phải được sự chấp thuận đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, đồng thời phải có giải pháp thiết kế bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải, vệ sinh môi trường tự nhiên và tái lập mặt đường, vỉa hè đúng nguyên trạng khởi đầu ; – Trên mặt phẳng vỉa hè trồng cây xanh, sắp xếp mạng lưới hệ thống cấp điện, cấp thông tin, lắp ráp những bảng hướng dẫn … Phần ngầm vỉa hè là mạng lưới hệ thống khu công trình cấp, thoát nước, đường ống kỹ thuật, việc kiến thiết xây dựng khu công trình trên vỉa hè phải bảo vệ những nhu yếu sau : + Cao độ mặt vỉa hè cao hơn cao độ mặt đường trung bình khoảng chừng 15 cm đến 25 cm, tiếp giáp mặt đường và vỉa hè là đường dốc ≤ 30 %, mặt vỉa hè sử dụng gạch xi-măng màu có độ nhám, chống trơn trợt tương thích tiêu chuẩn lao lý. Xung quanh những gốc cây xanh được xây bó chiều cao tối đa ≤ 0,3 m so với mặt vỉa hè ; + Chiều rộng vỉa hè là khoảng chừng số lượng giới hạn từ chỉ giới đường đỏ đến tiếp giáp mặt đường đô thị ; + Trên vỉa hè, lòng đường, nghiêm cấm thiết kế xây dựng bục bệ, kiến thiết xây dựng khu công trình tạm, lắp dựng biển quảng cáo, che chắn, dựng lều quán, bày bán sản phẩm & hàng hóa, làm hạn chế tầm nhìn, tác động ảnh hưởng giao thông vận tải và mỹ quan đô thị ; + Việc sử dụng tạm vỉa hè để Giao hàng kiến thiết xây dựng khu công trình, việc cưới, việc tang do cơ quan được giao quản trị lao lý nhưng phải bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, mỹ quan đường phố. – Bảng hiệu, quảng cáo, Pa-nô tuyên truyền : + Việc quảng cáo tuyên truyền bằng hình thức Pa-nô, băng – rôn trên những dãy phân làn, vỉa hè những đường phố, bảo vệ tuân thủ theo Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012, quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa phận tỉnh Trà Vinh quy trình tiến độ 2010 – năm ngoái, xu thế 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 131 / QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh ; + Đối với bảng hiệu, bảng quảng cáo của những cơ sở kinh doanh thương mại, thương mại dịch vụ, văn phòng : Phải bảo vệ vị trí lắp lắp ráp áp sát vào phần tường nhà, không lắp ráp trên ban – công tạo thành buồng hoặc khối nhô ra hè phố, không lắp ráp những bảng quảng cáo trên mái nhà, hai bên tường đầu hồi nhà, quảng cáo trên thân cây, cột điện tác động ảnh hưởng mỹ quan đô thị. b ) Giao thông đường thủy : Sông Long Bình là tuyến giao thông vận tải thuỷ quan trọng nối TT thành phố Trà Vinh với cảng vàm Trà Vinh, sông Cổ Chiên đi những tỉnh trong vùng và là khu vực cảnh sắc của thành phố Trà Vinh. – Bố trí vừa đủ bảng hướng dẫn, phao dẫn luồng tại vị trí dễ quan sát, nhận ra để tàu thuyền được lưu thông thuận tiện, neo đậu đúng theo hướng dẫn ; – Nghiêm cấm việc đóng đáy, dùng ngư cụ, xung điện, hóa chất ô nhiễm để khai thác thuỷ món ăn hải sản gây cản trở giao thông vận tải, tác động ảnh hưởng môi trường sinh thái trên tuyến giao thông vận tải này. 2. Công trình phân phối nguồn năng lượng, chiếu sáng đô thị : a ) Cung cấp điện gồm có : Trạm biến áp, trụ đỡ, đường dây ship hàng tốt nhất nhu yếu chiếu sáng đô thị, sản xuất, hoạt động và sinh hoạt của hội đồng dân cư thành phố. Các khu công trình thiết kế xây dựng, cây xanh đường phố phải bảo vệ khoảng cách bảo đảm an toàn theo pháp luật so với hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện, trạm biến áp. b ) Chiếu sáng đô thị gồm có : Chiếu sáng những đường giao thông vận tải, đường hẻm trong khu dân cư, những nút giao thông vận tải, trung tâm vui chơi quảng trường, vườn hoa khu vui chơi giải trí công viên, khu đi dạo công cộng, chợ TT, nhà hàng siêu thị, những khu công trình đặc biệt quan trọng và trang trí. – Hệ thống chiếu sáng được phong cách thiết kế thiết kế xây dựng, lắp ráp tương thích quy mô, đặc thù khu công trình, khu vực cần chiếu sáng, đồng nhất với khu công trình hạ tầng khác, bảo vệ tăng mỹ quan chung cho thành phố, cung ứng nhu yếu về tiêu chuẩn chiếu sáng tương thích quy chuẩn thiết kế xây dựng hiện hành và tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng ; – Hệ thống chiếu sáng tượng đài, đài kỷ niệm, khu công trình đặc biệt quan trọng phải được phong cách thiết kế và thẩm định và đánh giá trình độ về nghệ thuật và thẩm mỹ kiến trúc, thẩm mỹ và nghệ thuật chiếu sáng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và những Sở, ngành có tương quan. c ) Trạm cung ứng xăng dầu được kiến thiết xây dựng tương thích quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch thiết kế xây dựng được duyệt, phân phối những quy chuẩn, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng, những lao lý chuyên ngành hiện hành, bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên, mỹ quan đô thị. d ) Trạm phân phối khí đốt : Được thiết kế xây dựng tương thích với quy hoạch, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kiến thiết xây dựng, những tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, bảo vệ khoảng cách ly tối thiểu với khu dân cư theo pháp luật. Trong khu vực nội ô thành phố không cấp phép thiết kế xây dựng những trạm phân phối khí đốt hoặc làm kho trung chuyển khí đốt, trên những đường phố chính, những khu dân cư trong khu vực nội ô thành phố, kho trung chuyển khí đốt không được đặt trong những khu nhà phố liên kế. 3. Công trình thông tin – viễn thông : a ) Cột ăng-ten thu, phát sóng của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp phải được thiết kế xây dựng, lắp ráp tương thích với quy hoạch thiết kế xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được duyệt, bảo vệ khoảng cách bảo đảm an toàn, mỹ quan theo pháp luật của pháp lý, việc thiết kế xây dựng lắp ráp những khu công trình cột ăng-ten, trạm thu phát sóng nhằm mục đích mục tiêu thương mại phải triển khai đúng theo nội dung giấy phép kiến thiết xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Không lắp ráp những ăng-ten thu phát sóng trên những đường phố chính, khu vực cảnh sắc, khu vực bảo tồn, những khu vực công cộng như chợ, trường học, bệnh viện, trên mái nhà, sân thượng những khu công trình nhà tại và khu công trình công cộng khác. b ) Đường dây điện thoại cảm ứng, dây thông tin, truyền hình cáp, internet trên không, mỗi loại dây phải tập hợp thành tổng hợp dây được lắp ráp trên những trụ đỡ bảo vệ độ thẳng, khoảng cách những loại dây dẫn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành. c ) Các khu công trình viễn thông công cộng, hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại cảm ứng công cộng được lắp ráp trên vỉa hè, đường phố phải được sắp xếp theo quy hoạch, phong cách thiết kế đô thị được duyệt, tương thích với size hè phố, có mẫu mã đẹp, sắc tố hài hoà, dễ sử dụng, không cản trở, người đi bộ, lối ra vào nhà tại, văn phòng thao tác, cơ sở dịch vụ thương mại, bảo vệ tầm nhìn được thông suốt. 4. Công trình cấp – thoát nước : a ) Cấp nước bảo vệ phân phối nhu yếu : – Nước Giao hàng hoạt động và sinh hoạt cho người dân thành phố, những khu công trình công cộng, dịch vụ – thương mại, tưới cây, rửa đường, dùng cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu và nước dùng cho chữa cháy ; – Công trình tái tạo, lan rộng ra mạng lưới hệ thống cấp nước bảo vệ cung ứng nhu yếu, kỹ thuật, áp lực đè nén, chất lượng nước theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để bảo vệ sức khoẻ con người, hạn chế rò rỉ thất thoát nước. b ) Thoát nước là mạng lưới hệ thống cống ngầm, mương xây đậy đan và những hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật có cao trình và độ dốc tương thích, cung ứng nhu yếu thoát nước cho những khu vực nội thị và ngoại thị. c ) Nước thải khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung chuyên sâu phải được giải quyết và xử lý đạt theo chuẩn pháp luật trước khi xả thải vào mạng lưới hệ thống thoát nước của thành phố hoặc thải trực tiếp ra thiên nhiên và môi trường.

Điều 22. Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng và đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật:

1. Các đơn vị chức năng, tổ chức triển khai được giao quản trị quản lý và vận hành khai thác khu công trình hạ tầng kỹ thuật thực thi công tác làm việc bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì đúng lao lý bảo vệ mạng lưới hệ thống được quản lý và vận hành liên tục, thông suốt, bảo đảm an toàn, phân phối tốt nhất nhu yếu sử dụng của những tổ chức triển khai, cá thể trong thành phố. 2. Việc đấu nối khu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải bảo vệ những nhu yếu sau : a ) Vị trí đấu nối kỹ thuật tương thích với quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị được duyệt, trường hợp khu công trình chưa được xác lập trong quy hoạch thiết kế xây dựng thì phải có văn bản thoả thuận của cơ quan quản trị khu công trình hạ tầng. b ) Bảo đảm những nhu yếu kỹ thuật theo pháp luật tương thích nhu yếu sử dụng của từng khu công trình, đồng điệu với những khu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác. c ) Khi thực thi đấu nối khu công trình, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin về kế hoạch và quy trình tiến độ xây đắp đấu nối khu công trình đến cơ quan, đơn vị chức năng thoả thuận để giám sát và phối hợp thực thi. d ) Không thực thi việc đấu nối khu công trình hạ tầng kỹ thuật so với khu công trình kiến thiết xây dựng không theo quy hoạch được duyệt, không có giấy phép kiến thiết xây dựng. 3. Các đơn vị chức năng, tổ chức triển khai được giao quản trị quản lý và vận hành khai thác khu công trình hạ tầng kỹ thuật tiếp tục kiểm tra, kịp thời khắc phục những sự cố xảy ra so với khu công trình, bảo vệ khu công trình luôn được quản lý và vận hành bảo đảm an toàn. 4. Khuyến khích hạ ngầm những đường dây thông tin, điện chiếu sáng và sử dụng chung khu công trình hạ tầng kỹ thuật.

Điều 23. Quy định đối với nghĩa trang:

1. Nghĩa trang trên địa phận thành phố kiến thiết xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng nghĩa trang, quy hoạch chung thiết kế xây dựng đô thị được duyệt ; bảo vệ khoảng cách ly bảo đảm an toàn thiên nhiên và môi trường, hài hoà khoảng trống kiến trúc cảnh sắc khu vực, tương thích quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng hiện hành, phân phối không thiếu những hình thức táng gồm có : Mai táng, hoả táng và những hình thức táng khác, tương thích với tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thống cuội nguồn văn hoá dân tộc bản địa và nếp sống văn minh văn minh. 2. Việc táng phải được thực thi trong những nghĩa trang ; hoả táng trong những khuôn viên nhà chùa Khmer, phải bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên. 3. Đối với nghĩa trang hiện hữu, tọa lạc tại phường 9 thành phố Trà Vinh sẽ được ngừng hoạt động khi không còn diện tích quy hoạnh sử dụng. Khi ngừng hoạt động nghĩa trang, đơn vị chức năng quản trị triển khai những trách nhiệm theo lao lý tại nghị định 35/2008 / NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về thiết kế xây dựng, quản trị và sử dụng nghĩa trang. 4. Nghiêm cấm việc kiến thiết xây dựng nghĩa trang không theo quy hoạch hoặc không tương thích với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có giấy phép hoặc sai phép kiến thiết xây dựng theo pháp luật của pháp lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm thi hành:

1. Sở Xây dựng phối hợp những Sở, ngành có tương quan, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực thi Quy chế này. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị khoảng trống kiến trúc, cảnh sắc thành phố theo Quy chế này : – Phân công nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử cho những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi Quy chế ; – Tổ chức tuyên truyền, phổ cập thoáng đãng nội dung Quy chế đến những tổ chức triển khai cá thể trên địa phận thành phố Trà Vinh biết triển khai ; – Xác định những khu vực cần ưu tiên chỉnh trang, tái tạo, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể ; thiết kế xây dựng chương trình, kế hoạch thực thi lập và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thiết kế xây dựng trên địa phận thành phố ; – Phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp lý thiết kế xây dựng và quy định này của những tổ chức triển khai cá thể trên địa phận thành phố, giải quyết và xử lý và đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm đúng theo pháp luật ;

– Sơ tổng kết tình hình thực hiện Quy chế 6 tháng, năm để đánh giá hiệu quả thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế để phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Trà Vinh.

Điều 25. Hiệu lực thi hành – xử lý vi phạm:

Các tổ chức triển khai cá thể có hoạt động giải trí tương quan đến khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc thành phố Trà Vinh có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi theo đúng Quy chế này. Mọi vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý. /.

Tác giả: Admin