23
02-2022

5 điểm, 5 bước A-Z thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF?

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt MB – Chuyên gia tài chính, bảo hiểm thuộc công ty bảo hiểm nhân thọ Quân đội. Mình đã có một bài viết rất chi tiết về phương pháp định giá cổ phiếu theo P/E (tại đây) và ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn thực hiện việc phân tích phương pháp định giá cổ phiếu chiết khấu dòng tiền để đưa đến cho các bạn một góc nhìn mới và một sự tham khảo mới trong quá trình đầu tư cổ phiếu nhé. 

1. Chiết khấu dòng tiền là gì ?

Công thức tính chiết khấu dòng tiền

PV = FV / (1 + r)^n

Trong đó :

 • r: lãi suất chiết khấu
 • n: năm tính (giả sử năm thứ 5 hoặc năm thứ 10)
 • FV: Giá trị tương lai của tiền được hiểu là giá trị tương tai của một khoản tiền hoặc dòng tiền ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A trong tương lai tạo ra dòng tiền là 100.000.000 đồng/ năm, tỷ suất sinh lợi là 10%, dòng tiền này vào năm thứ 10 (n) sẽ tương đương bao nhiêu tiền ở thời điểm hiện tại ? Khi đó giá trị hiện tại của doanh nghiệp PV = 100.000.000 / (1 + 0,1)^10 = 38.610.000 đồng (tương đối)

Và khi tất cả chúng ta triển khai công thức này với khoản góp vốn đầu tư của mình từ năm 1, năm 2, năm 3 …. năm n, thì khi đó giá trị hiện tại của doanh nghiệp sau 10 năm bằng tổng của PV của từng năm ( khi tính theo công thức trên ) và đó chính là giá trị hiện tại của doanh nghiệp .
Từ công thức chiết khâu dòng tiền trên, khi xem xét nhìn nhận một doanh nghiệp thì chỉ số FV được thay thế sửa chữa bởi Dòng tiền tự do của doanh nghiệp theo hàng năm .

Công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền PV

Trường hợp 1: Tính theo lãi đơn (là tiền lãi chỉ được tính trên số dư vốn gốc, mà không ghép lãi)

Giá trị tương lai tính theo lãi đơn hay còn gọi là giá trị đơn được xác lập theo công thức :
Screenshot (76)Ví dụ: Giả sử Việt có 200 triệu gửi tiết kiệm với lãi suất 6% trong 10 năm, nếu tính theo lãi đơn thì số tiền nhận được sẽ 10 năm sẽ là:Giả sử Việt có 200 triệu gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất vay 6 % trong 10 năm, nếu tính theo lãi đơn thì số tiền nhận được sẽ 10 năm sẽ là :Fn = 200.000.000 ( 1 + 6 % X 10 ) = 320.000.000 đồng

Trường hợp 2: Tính theo lãi kép (Có ghép lãi) 

Giá trị tương lai tính theo lãi kép hay còn gọi là giá trị kép được xác lập theo công thức :
Screenshot (77)

Ví dụ: Cũng với đề bài trên, Việt có 200 triệu gửi tiết kiệm với lãi suất 6% trong 10 năm, nếu tính theo lãi kép thì số tiền nhận được sẽ 10 năm sẽ là:

FVn = 200.000.000 X ( 1 + 6 % ) ^ 10 = 358.169.953 đồng

2. Phương pháp định giá doanh nghiệp qua chiết khâu dòng tiền DCF là gì ?

Định giá CP theo chiết khấu dòng tiền theo tiếng anh là Discount Cash flow, viết tắt là DCF. Đây là phương pháp định giá CP được triển khai dựa trên một nguyên tắc :

Giá trị nội tại (intrinsic value) của doanh nghiệp hiện tại là tổng các dòng tiền tương lai mà công ty sẽ trả cho cổ đông của mình. Từ đó nhà phân tích sẽ tìm cách dự tính giá trị của công ty trong tương lai 5 – 10 năm tới. Sau đó chiết khấu lại về giá trị hiện tại.

Giá trị nội tại của một doanh nghiệp là gì ? 

Giá trị nội tại của bất kể doanh nghiệp nào cũng được xác lập bởi dòng tiền ra và dòng tiền chảy vào – được chiết khấu với lãi suất vay tương thích – mà hoàn toàn có thể được dự kiến sẽ xảy ra trong suốt quy trình hoạt động giải trí còn lại của doanh nghiệp .
Đây là phương pháp định giá doanh nghiệp trải qua việc Dự kiến dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp đó rồi chiết khấu về thời gian hiện tại, với giả định rằng giá trị của doanh nghiệp bằng tổng giá trị hiện tại của dòng tiền mà doanh nghiệp đó kỳ vọng tạo ra trong tương lai .

Công thức định giá doanh nghiệp theo phương pháp DCF:

Trong đó :
➤ CF : Dòng tiền dự kiến của công ty trong những năm 1, 2, …, n .
➤ r : Tỷ lệ chiết khấu .
➤ DCF ( Discounted Cash Flows ) : Các dòng tiền đã được chiết khấu, đại diện thay mặt cho Giá trị của doanh nghiệp .

3. Các bước để tính giá trị dòng tiền chiết khấu của doanh nghiệp 

Bước 1: Lên dự toán tài chính cho công ty

Như đã nói ở trên, bạn cần Dự kiến năng lượng kinh tế tài chính của công ty trong những năm tới, và năng lượng kinh tế tài chính này biểu lộ ở dòng tiền của công ty. Thường thường những công ty thường Dự kiến cho 5 năm ( nhiều lúc là 10 năm ) tới .
Trong dự trù kinh tế tài chính, bạn sẽ cần Dự kiến lệch giá, những khoản ngân sách và góp vốn đầu tư trong những năm tới, bộc lộ trải qua báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ làm cơ sở để dự trù tương lai .

Bước 2: Xác định “Dòng tiền tự do” (Free Cash Flows)

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp ( Free Cashflow for the firm – FCFF ) là dòng tiền còn lại sau khi hỗ trợ vốn cho những dự án Bất Động Sản ròng có hiệu suất cao cho doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh và nghiên cứu và phân tích sức khoẻ kinh tế tài chính cũng như là định giá CP .
Dòng tiền tự do là những số lượng đại diện thay mặt cho năng lượng kinh tế tài chính của công ty. Dòng tiền tự do được định nghĩa là dòng tiền thiết yếu để giữ công ty quản lý và vận hành trong thời hạn ngắn, đơn cử là lượng tiền còn lại của công ty sau khi đã trừ đi tổng thể những ngân sách thời gian ngắn .
Có nhiều công thức để xác lập dòng tiền tự do, một công thức thông dụng trong số đó là :

FCFF = EBIT x (1 – thuế suất thuế TNDN) + khấu hao – chi phí vốn – tăng giảm vốn lưu động

dong-tien-tu-do

Bước 3: Tính các thừa số chiết khấu

Thừa số chiết khấu chính là các hạng tử 1/(1+r)^n trong công thức, thể hiện xem CF trong tương lại sẽ được còn lại bao nhiêu phần giá trị ở thời điểm hiện tại. Và bài toán của chúng ta là xác định r.

Người ta thưởng sử dụng WACC (Weighted Average Cost of Capital – Chi phí sử dụng vốn bình quân) cho r (WACC = r). WACC thể hiện chi phí sử dụng vốn ở toàn bộ các nguồn, nó bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và nợ. Chi phí của từng loại được tính theo tỉ lệ chiết khấu để tính giá trị hiện tại thuần của một doanh nghiệp.

WACC

Mục đích của WACC chính là xác lập ngân sách của từng cấu trúc vốn của công ty dựa trên tỷ suất vốn chủ sở hữu, nợ và CP tặng thêm mà nó có. Mỗi thành phần sẽ có một ngân sách cho công ty. Công ty sẽ trả lãi suất cố định và thắt chặt cho những khoản nợ, cộng thêm lãi suất vay cố định và thắt chặt trên CP ưu tiên của doanh nghiệp .
Về cơ bản, WACC đại diện thay mặt cho rủi ro đáng tiếc trong tương lai của những dòng tiền, WACC càng cao tương ứng với rủi ro đáng tiếc càng lớn, dẫn đến Thừa số chiết khấu càng nhỏ, và định giá doanh nghiệp cũng càng nhỏ .

WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)

Trong đó :
E : Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu
D : Giá trị thị trường của nợ công ty
V : Tổng giá trị vốn ( Vốn chủ sở hữu + Nợ )
E / V : Phần trăm vốn chủ sở hữu
D / V : Phần trăm vốn nợ
Re : Ngân sách chi tiêu vốn chủ sở hữu ( Tỷ suất lợi nhuận bắt buộc )
Rd : Chi tiêu nợ ( Lãi suất đến hạn trên nợ hiện có )
T : Thuế
Qua cách tính trên, quan tâm rằng tất cả chúng ta mới chỉ đang tính giá trị của dòng tiền tương lai về dòng tiền hiện tại ở 1 số ít năm nhất định nào đó, dự kiến hoàn toàn có thể là 5 – 10 năm, và giờ tất cả chúng ta sang bước ở đầu cuối là tính giá trị dòng tiền tự do của những năm sau đó ( giả định )

Bước 4: Tính Terminal Value – Giá trị cuối cùng 

dcf-formular

Giá trị cuối cùng là giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong tương lai, với giả định tăng trưởng ổn định vĩnh viễn. Giá trị cuối cùng thường bao gồm một tỉ lệ lớn trong tổng giá trị được đánh giá.

Terminal Value là giá trị đại diện cho Free Cash Flows của công ty cho những năm sau. Về cơ bản, đó là giới hạn của tổng các hạng số CF/(1+r)^n khi cho n chạy đến dương vô cực (với n > 5).

Để tính giới hạn này, ta sẽ giả sử tỷ lệ tăng trưởng CF sau mỗi năm là g. Khi đó Terminal Value sẽ có giá trị là:

Mô hình miêu tả cách tính chiết khấu dòng tiền trong 5 năm và giá trị sau cuối Terminal Value

Discounted-Cash-Flow-DCF-Formula

Bước 5: Cộng các dòng tiền đã chiết khấu lại với nhau 

Với những dòng tiền đã chiết khấu, ta chỉ cần cộng chúng lại với nhau là ra được định giá của startup theo chiêu thức DCF .

4. Các loại hình định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Hiện tại, những nhà nghiên cứu và phân tích đang sử dụng 3 chiêu thức chiết khấu dòng tiền là :

 • Chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)
 • Chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)
 • Chiết khâu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) – Chúng ta đã phân tích phương pháp này ở trên

Ở những bài sau mình sẽ nghiên cứu và phân tích về những loại chiết khấu dòng tiền còn lại nhé .

5. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Dù bạn có khá đầy đủ dự kiện, thì bạn chỉ hoàn toàn có thể trấn áp, so sánh và Dự kiến hiệu quả tương lai một cách tương đối. Dự đoán tương lai là một việc thực sự khó khăn vất vả. Khi tất cả chúng ta uớc tính tổng thể những dòng tiền trong tương lai mà một khoản góp vốn đầu tư nên tạo ra, chiết khấu chúng về giá trị hiện tại của chúng và tổng hợp toàn bộ chúng lại với nhau thành giá trị hài hòa và hợp lý của khoản góp vốn đầu tư, là cả một nghệ thuật và thẩm mỹ và khoa học .
Nếu khoản góp vốn đầu tư của bạn đạt được dòng tiền trong tương lai mà bạn mong đợi, thì phương trình sẽ tính cho bạn biến số mà bạn đang cần tìm ( DCF ), mặc dầu đó là giá hài hòa và hợp lý hay tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Nếu bạn biết dòng tiền trong tương lai và tỷ suất lợi nhuận tiềm năng của bạn, điều này sẽ cho bạn biết một cách khoa học mức tối đa bạn nên trả cho khoản góp vốn đầu tư .
Vấn đề là ước tính của bạn về dòng tiền trong tương lai cần phải đúng chuẩn, đó là nguyên do tại sao đây cũng là một nghệ thuật và thẩm mỹ. Nếu bạn sai về dòng tiền trong tương lai mà bạn sẽ nhận được, thì phương trình sẽ không công dụng cho bạn. Đôi khi những dự án Bất Động Sản thất bại, và đôi lúc những doanh nghiệp gặp phải những trở ngại mà không ai ngờ tới, và những điều này hoàn toàn có thể làm gián đoạn dòng tiền. Ngoài ra, một loại sản phẩm hoàn toàn có thể bán gấp 10 lần so với mọi người nghĩ và dòng tiền trong tương lai hoàn toàn có thể cao hơn nhiều so với bất kể ai dám kỳ vọng .
Vì không ai trong tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai, dòng tiền trong tương lai mà tất cả chúng ta đặt vào phương trình chỉ là ước tính. Điều tốt nhất tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm là chia yếu tố thành những phần nhỏ và bảo vệ rằng ước tính của tất cả chúng ta cho những phần đó là hài hòa và hợp lý .
Để bù đắp cho điều này, những nhà đầu tư có kinh nghiệm tay nghề làm hai việc .

 1. Áp dụng một biên độ an toàn. Nếu sau khi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, giá của cổ phiếu là 50, thì chúng ta sẽ mua với giá 40, nếu là 100 thì chúng ta sẽ mua với giá 80. Theo cách đó, ngay cả khi công ty không hoạt động tốt như họ mong đợi, họ vẫn có một tỷ lệ sai sót để vẫn nhận được tỷ suất hoàn vốn mà họ mong muốn.
 2. Đa dạng hóa thành nhiều khoản đầu tư bằng cách chia khả năng tài chính của bạn ra nhiều loại hình đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

Khi hai phương pháp này được tích hợp, điều đó có nghĩa là bạn nhìn nhận một cách có mạng lưới hệ thống giá trị hài hòa và hợp lý của những khoản góp vốn đầu tư, chỉ mua chúng với giá thấp hơn giá trị hài hòa và hợp lý của chúng và đủ phong phú để ngay cả khi bạn đôi lúc sai, bạn vẫn sẽ liên tục .

Phân tích dòng tiền chiết khấu là một cái sườn mạnh mẽ để xác định giá trị hợp lý của bất kỳ khoản đầu tư nào dự kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền. Và hãy nhớ bất kỳ một phương pháp định giá nào cũng là một nhánh của cách này hay cách khác và đều mang tính chất tương đối và làm cơ sở dữ liệu cho việc phân tích. 

Bài viết có tìm hiểu thêm, bổ trợ và sử dụng 1 số ít hình ảnh trên Internet
— — — — — — — — — — — —

Về tớ – Trần Việt MB

 • Gương mặt tư vấn tài chính xuất sắc trên Website MB Ageas: Tại đây 
 • Vietnamnet: Tại đây

— — — — — — — — — — — –

Lĩnh vực hoạt đông tại MB Bank

1. Tư vấn bảo hiểm nhân thọ Quân đội MB Ageas (BHNT Quân đội)(Tớ luôn cam kết nếu không tư vấn đầy đủ hoàn tiền 100%)

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán tại Chứng khoán MB – MBS.

3. Tư vấn đầu tư quỹ mở MB Capital.

Bạn hoàn toàn có thể chỉ dành 5 phút mở thông tin tài khoản Ngân hàng MB để nhận được chủ trương :

 • Miễn 6 loại phí ngân hàng: Phí quản lý tài khoản; phí chuyển tiền trọn đời; Phí thông báo số dư biến động; Phí duy trì, Phí rút tiền, Phí phát hành
 • Miễn phí Số đẹp + Tài khoản số điện thoại

Mình gửi link ĐK tương hỗ mở thông tin tài khoản : Tại đây

4. Khoá học:” Money Game Winner – Chiến thắng trò chơi tiền bạc”, mình có xây dựng và triển khai khoá học ưu đãi 599.000 đồng trong 3 buổi học liên tục (Giá gốc 1.800.000 đồng). Bạn có thể xem tại đây

— — — — — — — — — — — –

Hỗ trợ miễn phí

 • Điều chỉnh tư vấn hợp đồng bảo hiểm lỗi.
 • Hỗ trợ quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của 18 công ty trên thị trường

— — — — — — — — — — — –

Một số kênh liên hệ:

 1. Nhóm Zalo dành cho khách hàng đang tìm hiểu: Tại đây
 2. Nhóm Facebook hỗ trợ tư vấn viên” Tại đây  / Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn viên: Tại đây
 3. Nhóm Chia sẻ giá trị về Kỹ năng làm cha mẹ: Tại đây

Kênh mạng xã hội
1. Fanpage : Trần Việt MB
2. Zalo : 090.226.1286
3. Email : info@tranvietmb.com / tranviet.mbageas@gmail.com.
4. Website : Trần Việt MB
5. Youtube : Trần Việt MB

 

Tác giả: Admin