25
12-2021

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho các khu vực trong đô thị (TTHC mức 1)

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
Phần bản vẽ kèm theo nhiệm vụ quy hoạch:
1. Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp.
2. Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
Phần bản vẽ đồ án quy hoạch:
1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;
2. Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
3. Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
5. Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
6. Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
7. Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
8. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;
9. Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ theo tỷ lệ thích hợp;
10. Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD;
Phần văn bản đối với nhiệm vụ quy hoạch:
– Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;
– Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;
– Dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;
– Các văn bản pháp lý có liên quan;
– Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;
– Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
Phần văn bản đối với đồ án quy hoạch:
– Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;
– Thuyết minh tổng hợp bao gồm các bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh hoạ và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với kí hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan;
– Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo.
– Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án;
– Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;
– Các văn bản pháp lý có liên quan;
– Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh hoạ; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.
– Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch;
– Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;
– Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Tác giả: Admin