26
12-2021

Những thông tin quan trọng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp .
Theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .Theo đó, giấy chứng nhận đang cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi cả nước so với mọi loại đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 4 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung như sau:

Trang 1 : Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ ” Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” in màu đỏ ;

Mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành giấy chứng nhận (số seri) gồm 2 chữ cái tiếng Việt và 6 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Trang 2: In chữ màu đen gồm mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký và cơ quan ký cấp giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận.

– Trang 3 : In chữ màu đen gồm mục ” III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” và mục ” IV. Những đổi khác sau khi cấp giấy chứng nhận ” .- Trang 4 : In chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục ” IV. Những biến hóa sau khi cấp giấy chứng nhận ” ; nội dung chú ý quan tâm so với người được cấp giấy chứng nhận ; mã vạch .- Trang bổ trợ giấy chứng nhận : In chữ màu đen gồm dòng chữ ” Trang bổ trợ giấy chứng nhận ” ; số hiệu thửa đất ; số phát hành giấy chứng nhận ; số vào sổ cấp giấy chứng nhận và mục ” IV. Những đổi khác sau khi cấp giấy chứng nhận ” như trang 4 của giấy chứng nhận .

Tác giả: Admin