26
12-2021

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Ánh sáng luật

I. Căn cứ Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp:

1. Nhà nước thu hồi hàng loạt diện tích quy hoạnh đất trên Giấy chứng nhận đã cấp ;
2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp ;

3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

4. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng lao lý của pháp lý về đất đai, gồm :
a ) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền ;
b ) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng người tiêu dùng sử dụng đất ;
c ) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích quy hoạnh đất ;
d ) Giấy chứng nhận đã cấp không đủ điều kiện kèm theo được cấp ;
e ) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục tiêu sử dụng đất ;
f ) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thời hạn sử dụng đất ;
g ) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .

5. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc các trường hợp trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành.

II. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật:

1. Trường hợp cơ quan tìm hiểu, cơ quan thanh tra có văn bản Kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng pháp luật của pháp lý đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, nếu Tóm lại đó là đúng thì quyết định hành động thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp ; trường hợp xem xét, xác lập Giấy chứng nhận đã cấp là đúng lao lý của pháp lý thì phải thông tin lại cho cơ quan tìm hiểu, cơ quan thanh tra ;
2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng lao lý của pháp lý đất đai thì thông tin bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra ; nếu Kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng lao lý của pháp lý thì thông tin cho người sử dụng đất biết rõ nguyên do ; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông tin cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định hành động thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp ;
3. Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng pháp luật của pháp lý đất đai thì gửi đề xuất kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, xử lý theo pháp luật tại Điểm b Khoản này ;

III. Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .

IV. Các vấn đề khác:

1. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

2. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý chấp thuận với việc thu hồi giấy chứng nhận thì có quyền khiếu nại, khởi kiện theo lao lý của pháp lý .
3. Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp lý nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực thi thủ tục quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục tiêu sử dụng đất và đã được xử lý theo lao lý của pháp lý .
4. Việc giải quyết và xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận pháp lý gây ra thực thi theo quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân .

Tác giả: Admin