20
02-2022

Tư vấn chiến lược kinh doanh

Tư vấn chiến lược kinh doanh

Với những công cụ điều tra và nghiên cứu thị trường, chúng tôi nghiên cứu và phân tích những yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng tác động đến những hoạt động giải trí kinh doanh của người mua như : người mua, thói quen tiêu dùng, shopping, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu, nhà phân phối .
Cùng với những kinh nghiệm tay nghề của những chuyên viên giàu kinh nghiệm tay nghề chúng tôi tích lũy những yếu tố bên trong doanh nghiệp có ảnh hưởng tác động lớn đến hoạt động giải trí kinh doanh hiệu suất cao của doanh nghiệp như : những nguồn lực của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, phong thái chỉ huy … .
Chúng tôi phát hiện ra những điểm yếu, những rào cản của sự tăng trưởng doanh nghiệp, đồng thời phát hiện ra những điểm mạnh để phát huy, từ đó đề xuất kiến nghị ra những giải pháp tương thích để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và kiên cố trải qua dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh .

Bản chiến lược kinh doanh của công ty cũng như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Khi công ty mới thành lập hoặc trong giai đoạn tái cấu trúc, công ty cần có bản chiến lược kinh doanh nhằm hướng dẫn cho sự phát triển công ty trong giai đoạn mới. Bản chiến lược kinh doanh là do Ban giám đốc cùng với các trưởng bộ phận đặt ra mục tiêu dài hạn cho công ty trong vòng 3-5 năm và cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu dài hạn.

Các tiềm năng dài hạn cần được thiết kế xây dựng gắn liền với trong thực tiễn tăng trưởng, những tiềm năng dài hạn được giám sát và tổng hợp của nhiều tiềm năng hoàn toàn có thể triển khai được của quá trình thời gian ngắn, công ty cần có nhiều loại số liệu khác nhau để hoàn toàn có thể đưa ra những tiềm năng dài hạn, ví dụ như độ lớn của thị trường, mức tăng trưởng của thị trường, xu thế tiêu dùng, thị trường của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. Hiện nay rất nhiều công ty cần một đơn vị chức năng tư vấn bên ngoài để giúp doanh nghiệp nghiên cứu và điều tra tích lũy thông tin và cùng thiết kế xây dựng chiến lược và kế hoạch tăng trưởng kinh doanh .

Nội dung tư vấn chiến lược bao gồm:

– Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu
– Xác định các sản phẩm và dịch vụ chủ lực cho khách hàng và thị trường
– Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban
– Xây dựng chiến lược marketing của công ty
– Xây dựng chiến lược truyền thông
– Xây dựng chiến lược nhân sự và đào tạo
– Xây dựng các chỉ số giám sát và đo lường hiệu quả thực hiện chiến lược

Tác giả: Admin