20
02-2022

Khái niệm chiến lược kinh doanh Ưu điểm của chiến lược kinh doanh – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (215.86 KB, 28 trang )

Đối với thị trường độc quyền, thường là người bán quyết định giá cả. Nhà doanh nghiệp với tư cách là người bán phải tìm mức giá cả lợi cho mình, nhưng nếu muốn tăng
lượng hàng hố bán ra để có tổng doanh số và tổng lợi nhuận cao, nhà doanh nghiệp buộc phải giảm giá trên mỗi đơn vị hàng hố.
Ở thị trường vừa có cạnh tranh, vừa có độc quyền để bán được hàng hoặc để giành được ưu thế trong cạnh tranh dịch vụ, doanh nghiệp phải: cải tiến nâng cao chất lượng
hàng hoá, dịch vụ; hạ giá thành sản phẩm; đổỉ mới các phương pháp mua bán, thanh tốn giao tiếp… nâng cao trình độ văn minh thương nghiệp; tăng cường quảng cáo và các dịch
vụ khi bán hàng.
VAI TRÒ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm chiến lược kinh doanh

2. Ưu điểm của chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Các bộ phận khác của chiến lược chung phải căn cứ vào chiến lược kinh
doanh để xây dựng và hiệu chỉnh. Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nó định ra được các mục tiêu lớn, theo đó
cần phải huy động hợp lý các nguồn lực cả ngắn hạn và dài hạn. Nó đảm bảo cho các kế hoạch không bị lạc hướng. Chiến lược kinh doanh được xây dựng tốt giúp cho doanh
nghiệp thu được nhiều lợi nhuận, có chỗ đứng vững chắc an tồn trong kinh doanh, chủ động thích ứng với mơi trường kinh doanh.
Chính vì những lý do trên mà trong hoạt động kinh doanh của mình, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp với từng điều kiện
và hồn cảnh cụ thể, đây chính là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào.

1. Khái niệm chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là phương hướng hoạt động của doạnh nghiệp, nó quy định loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đảm nhận, quy mô kinh doanh, các nguồn lực
sản xuất, khả năng sinh lợi cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

2. Ưu điểm của chiến lược kinh doanh

Như vậy, ta có thể thấy chiến lược của doanh nghiệp là một sản phẩm kết hợp những gì mơi trường có? Những gì doanh nghiệp có thể? Những gì doanh nghiệp muốn? Nói
chung, trong đời sống của doanh nghiệp, chiến lược là một nghệ thuật thiết kế tổ chức các phương tiện nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn ở đây là mục tiêu kinh tế, các mối quan hệ
với một môi trường biến đổi và cạnh tranh.
Xác định chiến lược là một công việc cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, bởi vì để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, cần phải biết rõ
môi trường tồn tại của doanh nghiệp.
Chiến lược được hiểu như là một kế hoạch tổng hợp toàn diện thống nhất của doanh nghiệp. Nó đưa ra các xu hướng phát triển trong thời gian dài, khẳng định mục tiêu chủ
yếu của doanh nghiệp, phác hoạ những nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp, nó gợi ý những phương cách đối phó với những thay đổi bất trắc thường dễ gặp nhất của doanh
nghiệp trong mơi trường cạnh tranh. Vì vậy chiến lược là một kế hoạch cơ bản, nền tảng, có nhiệm vụ xác định định vị các nguồn lực, tạo ra sự thống nhất các nguồn lực tập trung
vào các mục tiêu, sử dụng sức mạnh của tổ chức để thực hiện các mục tiêu đó.
Chiến lược cạnh tranh giúp các doanh nghiệp thương mại nắm bắt được các cơ hội thị trường và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách vận dụng các nguồn lực
có hạn của doanh nghiệp với kết quả cao nhằm đạt được mục tiêu đề ra, giúp cho doanh nghiệp phải xem xét và xác định nên đi theo hướng nào?
Môi trường kinh doanh biến đổi nhanh luôn tạo ra các cơ hội và nguy cơ trong tương lai chiến lược kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội và giảm bớt
các nguy cơ liên quan đến môi trường kinh doanh.
Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn để đối phó và làm chủ các diễn biến của thị trường.
Chiến lược kinh doanh còn giảm bớt rủi ro và tăng cường khả năng của các doanh nghiệp trong việc tận dụng các cơ hội kinh doanh khi chúng xuất hiện.
NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC

1. Chiến lược mặt hàng kinh doanh và dịch vụ

Chiến lược kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Các bộ phận khác của chiến lược chung phải căn cứ vào chiến lược kinhdoanh để xây dựng và hiệu chỉnh. Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nó định ra được các mục tiêu lớn, theo đócần phải huy động hợp lý các nguồn lực cả ngắn hạn và dài hạn. Nó đảm bảo cho các kế hoạch không bị lạc hướng. Chiến lược kinh doanh được xây dựng tốt giúp cho doanhnghiệp thu được nhiều lợi nhuận, có chỗ đứng vững chắc an tồn trong kinh doanh, chủ động thích ứng với mơi trường kinh doanh.Chính vì những lý do trên mà trong hoạt động kinh doanh của mình, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp với từng điều kiệnvà hồn cảnh cụ thể, đây chính là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào.Chiến lược kinh doanh là phương hướng hoạt động của doạnh nghiệp, nó quy định loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đảm nhận, quy mô kinh doanh, các nguồn lựcsản xuất, khả năng sinh lợi cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp.Như vậy, ta có thể thấy chiến lược của doanh nghiệp là một sản phẩm kết hợp những gì mơi trường có? Những gì doanh nghiệp có thể? Những gì doanh nghiệp muốn? Nóichung, trong đời sống của doanh nghiệp, chiến lược là một nghệ thuật thiết kế tổ chức các phương tiện nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn ở đây là mục tiêu kinh tế, các mối quan hệvới một môi trường biến đổi và cạnh tranh.Xác định chiến lược là một công việc cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, bởi vì để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, cần phải biết rõmôi trường tồn tại của doanh nghiệp.Chiến lược được hiểu như là một kế hoạch tổng hợp toàn diện thống nhất của doanh nghiệp. Nó đưa ra các xu hướng phát triển trong thời gian dài, khẳng định mục tiêu chủyếu của doanh nghiệp, phác hoạ những nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp, nó gợi ý những phương cách đối phó với những thay đổi bất trắc thường dễ gặp nhất của doanhnghiệp trong mơi trường cạnh tranh. Vì vậy chiến lược là một kế hoạch cơ bản, nền tảng, có nhiệm vụ xác định định vị các nguồn lực, tạo ra sự thống nhất các nguồn lực tập trungvào các mục tiêu, sử dụng sức mạnh của tổ chức để thực hiện các mục tiêu đó.Chiến lược cạnh tranh giúp các doanh nghiệp thương mại nắm bắt được các cơ hội thị trường và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách vận dụng các nguồn lựccó hạn của doanh nghiệp với kết quả cao nhằm đạt được mục tiêu đề ra, giúp cho doanh nghiệp phải xem xét và xác định nên đi theo hướng nào?Môi trường kinh doanh biến đổi nhanh luôn tạo ra các cơ hội và nguy cơ trong tương lai chiến lược kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội và giảm bớtcác nguy cơ liên quan đến môi trường kinh doanh.Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn để đối phó và làm chủ các diễn biến của thị trường.Chiến lược kinh doanh còn giảm bớt rủi ro và tăng cường khả năng của các doanh nghiệp trong việc tận dụng các cơ hội kinh doanh khi chúng xuất hiện.NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC

Tác giả: Admin