25
12-2021

Mẫu xác nhận đất không nằm trong quy hoạch – Luật LVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … … … … ngày … … tháng … .. năm … ..

ĐƠN XÁC NHẬN ĐẤT KHÔNG NẰM TRONG QUY HOẠCH

V / v thực trạng thửa đất không trong quy hoạch sử dụng đất
Kính gửi : – Ủy Ban Nhân Dân xã / phường … … … … … … … … … … … … … … … … … …

  • Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện…….

Hoặc Phòng Địa chính xã / phường … … … … … … …

  • Căn cứ luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm … … … … … … … … … ..
Số CMND / CCCD : … … … … … … … … … .. Cấp ngày …. tháng …. năm … .. Do … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi xin trình diễn như sau :
Tôi và mái ấm gia đình đã và đang sinh sống không thay đổi trên mảnh đất có diện tích quy hoạnh … .. tại địa chỉ … … … … … … … .. từ năm 1987. Tuy nhiên mái ấm gia đình tôi chưa được cấp sách vở gì tương quan đến mảnh đất hiện đang sinh sống .
Lý do xin xác nhận : xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất / … … … … … … … … ..
Căn cứ pháp lý :

  1. Theo khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện sau:

– Đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01/7/2004 .

– Không vi phạm pháp luật về đất đai.

– Nay được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng đô thị, quy hoạch kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch .

  • Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Nay tôi làm đơn này, xin … … xác nhận thửa đất trên đang được mái ấm gia đình tôi sử dụng cư trú không thay đổi lâu dài hơn, không nằm trong quy hoạch và phân phối đủ những điều kiện kèm theo để được cấp giấy ghi nhận .
Tôi xin cam kết ràng buộc những điều nói trên là trọn vẹn đúng thực sự .
Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;
Các giấy tờ khác liên quan  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Rate this post

Tác giả: Admin